Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

SAYI 50

24 AÐUSTOS 2010

www.haber56gazetesi.com

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ ***Normal yaþam süresinde ölen bir insan hayatýnýn 12 yýlýný uyuyarak,6yýlýný banyo yaparak,5 yýlýný yolda geçirir ***Sanýlanýn aksine köpekler yeþil ve kýrmýzý rengi ayýrt edebilirler, renk körlülüðüyle alakalarý yoktur.

ÞEFKAT DERNEÐÝ POZÝTÝF GENÇLÝK MERKEZÝ TAMAMLANDI KÜÇÜK ÞEHÝRLER Pozitif Gençlik Merkezi adý altýnda hizmet verecek olan istediði romaný okuyabilecek ya da ödevini yapabilecek. Spor BÜYÜK MESELELER merkezde erkeklere ve bayanlara ayrý ayrý olmak üzere spor salonunda çalýþarak zindelik kazanacak ve saðlýðýný

Kýsa adý ''Þefkat Derneði'' olan Þefkat Sosyal Yardýmlaþma Eðitim Yardým ve Kültür Derneði'nin SODES programýndan yararlanarak yaptýrdýðý gençlik merkezi tamamlandý.

salonlarý, bilgisayar sýnýflarý, hobi odalarý, derslikler, kütüphane, mutfak ve çocuk oyun alanlarý bulunuyor. Merkezin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen toplantýda konuþan Dernek Baþkaný M. Enver Aytaç “Bugün çocuk ve gençlerimizi sokaklarda büyük tehlikeler bekliyor. Biz dernek olarak onlarý bu tehlikelerden korumak amacýyla bu merkezi yaptýrdýk. Bu merkezimizde yalnýz erkekler deðil bayanlarýmýz da yararlanacak. Gençlerimiz burada isterlerse televizyon izleyecek, isterlerse bilgisayar öðrenecek. Ya da masa tenisi bilardo gibi oyunlarla zaman geçirebilecek. Kütüphaneden

GÜVEN KUZU'DAN EVET 12 Eylül 2010 Pazar günü yapýlacak olan anayasa deðiþiklik paketi referandum oylamasý sonuçlarýnýn devletimize ve milletimize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Hem Avrupa Birliðine üyelik sürecimizde önümüze sürekli engel olarak çýkan hem de demokratikleþmenin önündeki engellerden biri olan 1982 anayasasýnýn deðiþtirilmesine imkân saðlayan deðiþiklik paketi, uzun yýllardan beri halkýmýzýn tüm kesimi tarafýndan büyük bir özlemle beklenen çok önemli bir adýmdýr. Yapýlacak deðiþiklik kýsmen bile olsa böyle bir adýmýn atýlmýþ olmasý önemsenmelidir. Gerçek anlamda hukukun üstünlüðüne ve bireysel özgürlüklere tüm halkýmýzýn ihtiyacý vardýr. Bu yönde yapýlmýþ bir çalýþma olarak gördüðümüz anayasa deðiþiklik paketi üzerinde siyaseten çatýþma yapmak doðrularý bulmamýz konusunda fayda saðlamayacaktýr. Öyle ki anayasa deðiþikliðinin siyasi partilere indirgenemeyecek, partiler üstü bir mesele olduðu aþikârdýr. Burada kendi çýkarlarýmýzý, siyasi çýkarlarý deðil ülke çýkarlarýný öne çýkarmamýz gerekir. Deðiþikliðin, içerik olarak Türkiye'ye yaraþýr, Türkiye'yi büyük hedeflerine taþýyacak yeni anayasa oluþturulmasý için bir baþlangýç olduðu unutulmamalýdýr. Bu yüzden demokratik yaþamýmýzý, insanýmýzýn hak ve özgürlüklerini geniþletecek, yasakçý zihniyetten uzak her türlü deðiþikliði olumlu bulduðumu ve desteklediðimi belirtmek isterim. 2010 yýlýnda deðiþiklik yapýlmasý önerilen mevcut anayasa ile demokrasinin ne kadar gerisinde kaldýðýmýz ön plana çýkmaktadýr. Bu deðiþiklik gerçekleþirse Türkiye'de yeni bir dönem baþlayacak, sosyal hayattan ekonomik hayata her alanda kýsa ve uzun vadede avantajlar saðlanacaktýr. Doðru olaný desteklemek ve en iyiye doðru gidiþin önünü akmak için, hukukun üstünlüðüne dayalý demokrasi için, darbe ürünü 1982 anayasasýndan kurtulmanýn kapýsýný aralamak için, gerçek anlamda Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti için ve güçlü bir Türkiye için EVET diyorum.Güven Kuzu

koruyabilecek. Açýlacak eðitim ve mesleki beceri kurslarýna devam edebilecek. Bayanlarýmýz bütün bu hizmetlerden kendileri için ayrýlan yerlerde yararlanabilecekleri gibi uygulamalý mutfak ile biçki dikiþ salonumuzda da beceri sahibi olabilecekler. Çocuklu bayanlarýmýzda düþünülerek, çocuk oyun salonu oluþturduk. Amacýmýz ülkesine milletine ve tüm insanlýða hizmet edecek bilgi ve beceri açýsýndan donanýmlý bir nesil yetiþtirmektir.” dedi. Baþkan Aytaç okullarýn tatil olmasýndan yararlanarak çocuklara yönelik çeþitli kurslar düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

ÝMARDA TAVÝZ YOK

Siirt Belediyesi, kaçak ve imara aykýrý yapýlara karþý kararlýlýkla çalýþmalarýný sürdürüyor.

Yeniden yapýlandýrýlan imar ve þehircilik birimini; Mimar, Ýnþaat Mühendisi, Haritacý, Þehir Plâncýsýndan oluþturarak, artýk yeni bir yön ve vizyon ile Siirt'in geleceðini çaðdaþ standartlara uygun olarak yön vermeye çalýþýyor. Ýmar Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada; Kaçak veya imara aykýrý yapýlarýn eksik bilgi ve denetlemeden kaynaklý sýkýntýlarýn giderilmesi için vatandaþlarý bilgilendirmeyi esas aldýklarý belirtildi. Kente karþý geçmiþe ait yapýlmýþ yanlýþlýklara, vatandaþla beraber çözüm üreteceklerini aktaran Ýmar Müdürlüðü kesinlikle imarda taviz verilmeyeceðini söyledi. Bu tür yanlýþlýlardan biri için konu ile ilgili bilgilendirme ve tebligatý iletildikten sonra belediye yýkým ekiplerine gerek býrakmadan Güres Caddesi'nde açýlacak olan yeni Rodi maðazasýnýn bulunduðu binanýn teras katýntýn %30'u aþan inþaat imalatlýnýn sahibi Sn. Hüseyin Arslan kendi isteðiyle teras katýný yýktý. Bundan dolayý Ýmar Müdürlüðü, Arslan'a gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý teþekkür ederek diðer firmalardan da ayný duyarlýlýðý beklediklerini açýkladý.

BDP'LÝ KIÞANAK, SÝÝRT'TE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ BDP Eþbaþkaný Gülten Kýþanak Siirt'te düzenlediði basýn toplantýsýnda boykot kararýndan vazgeçtiklerine dair çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný belirtti. Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile birlikte BDP il binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Kýþanak “BDP olarak bu referandum sürecinde daha yasa teklifi mecliste görüþülme aþamasýndayken görüþlerimizi kamuoyuyla paylaþarak anayasalarýn toplumsal uzlaþma ile hazýrlanmalarý gerektiðini belirtmiþtik. Onun için iktidar partisinin böyle bir uzlaþma içerisinde olmasýný istedik. Paket gündeme geldiðinde önerilerimizi ifaden bunlarýn kapsamlarýný geniþleten tekliflerimizi getirdik. Ancak AKP hükümeti bunlarý görmezden geldi. Hatta kamuoyuna hiçbir parti öneri sunmadý diye açýklamalarda bulundu. O gün bu gündür AKP hükümeti BDP hakkýnda sürekli yalan üreten bir parti pozisyondadýr. Biz bu toplumun bir bütün olarak Kürdüyle Türküyle, farklý inanç gruplarýyla yeni sivil özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacý olduðunu biliyoruz. Toplumun çok farklý kesimlerinin bunu dillendirdiðini ve artýk toplumsal bir ihtiyaç haline geldiðini biliyoruz. Tüm toplumsal kesimler yeni sivil bir anayasa yapýlmasýný istiyor. Ancak TBMM yeni sivil bir anayasa yapmayý beceremiyor. Bizim temel politikamýz bu konuda toplumsal muhalefeti bir kez daha güçlü bir þekilde ortaya çýkarmak parlamentoyu yeni sivil bir anayasa için motive etmektir. Bu nedenle tavrýmýzda bir deðiþiklik söz konusu deðildir. Son günlerde özellikle PKK'nýn eylemsizlik kararý ile birlikte BDP'nin boykot kararýný deðiþtireceðine dair gerçeði yansýtmayan haberler yer almaktadýr.” dedi. Kýþanak, boykot kararlarýndan vazgeçmediklerini bir kez daha belirtti.

Yaðmur BULUT

yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Küçük þehirlerde yaþamanýn zorluklarý, sorunlarý bitmiyor. Siirt geliþse, büyüse keþke… Bu þehir geliþse de keþke bizde burada kalsak, memleketimize faydalý olsak diyor Siirtli gençler. Burada iþ imkâný sýnýrlý… En önemli sorunlarýn baþýnda iþsizlik geliyor ve buna baðlý olarak da göç… Gittikçe kötüye giden bir Siirt var… Görüntü olarak baktýðýmýzda iþ yerleri, okullar, marketler, binalar her geçen gün artýyor. Siirt'te deðiþiklikler var ama Siirt geliþmedi. Sadece görüntüsü deðiþiyor. Binalarla dolu nefes alamayan bir il haline geliyor. Zaten çok olmayan yeþil alan katlediliyor. Neredeyse bütün yerel basýn Siirt'in otogarýnýn içler acýsý halini ele aldý. Peki ya sonuç? Siyasilerimiz verdikleri sözleri tutmuyor... Bugünlerde gündemde referandum var. Biri evet diyor, biri hayýr diyor diðeri boykot diyor. Ama kimse neden evet neden hayýr neden boykot diye halký bilgilendirmiyor. Herkes kendi çýkarlarýna göre hareket ediyor. Kimse Siirt'in çýkarlarýný düþünmüyor. Durum ortada… Referanduma sayýlý günler var. Ama halkýn referandum hakkýnda ne yazýk ki bilgisi kulaktan doðma. Siirt'te bilinen sorunlar devam ediyor. Sorunlarý 7'den 70'e herkes biliyor. Artýk bilinçlendik. Hepimiz sorunumuzu biliyoruz. Ama çözmek için ne yapýyoruz bir düþünelim.

NÜFUS VE VATANDAÞLIK MÜDÜRLÜÐÜ HAFTA SONLARI DA HÝZMET VERECEK Siirt Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü, 12 Eylül 2010 Pazar günü yapýlacak halkoylamasý nedeniyle hafta tatili ve resmi tatillerde de çalýþacak.

Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verildi: "12 Eylül 2010 Pazar günü yapýlacak olan halkoylamasýnda seçmenlerin kimliðinin belirlenmesi ve oy kullanabilmeleri için, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan; nüfus cüzdaný, resmi daireler veya iktisadi devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazý zorunlu kýlýnmýþtýr.Vatandaþlarýmýzýn nüfus cüzdaný deðiþtirme taleplerinin karþýlanmasý amacýyla 12 Eylül 2010 Pazar günü yapýlacak olan halk oylamasý sonuçlanýncaya kadar ilçe nüfus müdürlükleri resmi ve hafta sonu tatil günleri de dahil 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasýnda hizmet vermeye devam edecektir.

SÝVÝL SAVUNMA PERSONELÝNE EÐÝTÝM Ýl Acil Afet ve Durum Yönetimi Müdürlüðüne alýnan yeni personeller eðitimden geçirildi. Siirt Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ile ortak düzenlenen eðitimde personele yeni alýnan araç ve gereçler kullanýlarak acil ve afet durumlarýnda yapýlacak iþler ve kurtarma çalýþmalarý konusunda bilgi verildi ve uygulamalar yapýldý. Aðýrlýklý olarak Siirt Belediyesi Ýtfaiye Amiri Misbah Yýlmaz tarafýndan verilen eðitime 10 personel katýldý.

sayfa5  

BDP'LÝ KIÞANAK, SÝÝRT'TE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ NÜFUS VE VATANDAÞLIK MÜDÜRLÜÐÜ HAFTA SONLARI DA HÝZMET VERECEK Yaðmur BULUT ***Normal ya...

sayfa5  

BDP'LÝ KIÞANAK, SÝÝRT'TE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ NÜFUS VE VATANDAÞLIK MÜDÜRLÜÐÜ HAFTA SONLARI DA HÝZMET VERECEK Yaðmur BULUT ***Normal ya...

Advertisement