Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

10 AÐUSTOS 2010

www.haber56gazetesi.com

SAYI 48

ACI KAYIP

Batman Medikal Park'ta yoðun bakýmda bulunan Müftü Yardýmcýsý A.Baki Bilgili, Eski Bayýndýrlýk Müdürü Sait Bilgili, Batman Tüpraþ'ta çalýþan Celal Bilgili, Abdullah Bilgili ve Siirt Bilgili Kitap Kültür Sarayý sahibi Fatih Bilgili'nin, deðerli anneleri vefat etti. Þeyh Musa Mezarlýðý aile kabristanýna defnedilen merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabýr, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

VALÝ YARDIMCISI ÜNCÜ VEDA ETTÝ Datça Kaymakamlýðý'na atanan Vali Yardýmcýsý Hamdi Üncü veda ziyaretlerine baþladý. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, Üncü'ye ilde yürüttüðü baþarýlý çalýþmalardan dolayý plaket verdi. Ýlde kurumlara yaptýðý veda ziyaretleri kapsamýnda Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret eden Hamdi Üncü'ye baþkan vekilleri Nedim Kuzu ve F.Özgür Çalapkulu tarafýndan bir plaket verildi. Üncü'nün halka yaklaþýmý ve yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla adýný unutulmayan bürokratlar arasýnda yazdýrdýðýný belirten Kuzu “Sayýn Üncü gerçekten çok baþarýlý bir bürokrattý. Halka yaklaþýmý içten ve samimiydi. Çok kýsa sürede kendisini Siirt halkýna sevdirmiþ ve her zaman darda olanýn imdadýna yetiþmiþti. Bu nedenle baþta üyelerimiz olmak üzere Siirt halký adýna ilimizde üç yýl süre ile yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan dolayý kendisine bir plaket sunuyoruz. Kendisini unutmayacaðýz.”dedi. Baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu da Üncü'nün çok baþarýlý hizmetler yürüttüðünü belirterek bundan sonraki yaþamýnda baþarýlar diledi. Üncü de yaptýðý konuþmada Siirt'i çok sevdiðini belirtti. Üncü “Siirt gerçekten çok güzel bir þehir. Bu þehri ailece çok sevdik. Ancak bu þehir hiçte hak etmediði halde olumsuz bir þekilde tanýnýyor. Gittiðimiz her yerde de bu þehrin yanlýþ imajýnýn düzeltilmesi yönünde çalýþma yapacaðýz.” dedi.

ÝKÝ MELEK HÝKAYESÝ Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Küçüklüðümüzden beri büyüklerimizden duyduðumuz ve hep de duymaya devam edeceðimiz bir söz vardýr: 'Herþeyde bir hayýr vardýr'…Kimimiz ne demek olduðunu dahi bilmeden kullanýrýz bu sözü...Oysa ki ne güzel anlamlar taþýr….:'Herþeyde bir hayýr vardýr' Ýki melek yer yüzünü dolaþmaya çýkmýþlar...Tabii insan kýlýðýnda. Akþam olmuþ, kentin en zengin semtinde lüks bir villanýn kapýsýný Tanrý misafir olarak çalmýþlar.. Ev sahipleri somurtarak buyur etmiþler onlarý..Yemek falan teklif etmemiþler. Sýcacýk misafir odalarý yerine, buz gibi ve nemli bodruma iki þilte atýp "geceyi burada geçirebilirsiniz", demiþler..Þilteleri betona sererken, yaþlý melek duvarda bir çatlak görmüþ. Elini uzatmýþ. Þöyle bir sürmüþ yarýða, duvar eskisinden saðlam olmuþ.Genç melek "niye yaptýn bunu!"; diye sormuþ merakla.."Her þey her zaman göründüðü gibi deðildir", demiþ yaþlý melek yavaþça.Ertesi akþam Siirt Üniversitesi'nde okuyan bir grup öðrenci melekler bir köy evinde çok fakir, ama çok üniversite önünde bir açýklama yaparak, yaz iyilik sever bir aileye misafir olmuþlar. Her okulunu kapattýðý gerekçesiyle rektörlüðü þeyleri bir tanecik inekleri imiþ. Onun sütünü protesto etti. satýp geçiniyorlarmýþ. Ev sahipleri, mütevazý sofralarýna almýþ onlarý. Allah ne verdiyse beraber yemiþler. Yatma zamaný gelince kadýn "siz uzun yoldan geliyorsunuz, yorgun olmalýsýnýz"; demiþ."Bizim yatakta siz yatýn, bir rahat uyuyun. Biz þu divanda idare ederiz."Güneþ doðarken uyanan melekler, zavallý adamla karýsýný iki gözleri iki çeþme aðlar bulmuþlar. Hayatta ki tek servetleri inekleri bahçede ölü yatýyormuþ.Genç melek öfkeden deliye dönmüþ."Bunu nasýl yaparsýn.. Bu kadar iyi insanlarýn yegane servetinin ölmesine nasýl izin verirsin?! Önce ki gece gittiðimiz villada her þey vardý, ama Grup adýna çocuk geliþimi bölümü son sýnýf kötü ev sahipleri bize hiç bir þey vermediler. öðrencisi Esin Kýlýç yaptýðý açýklamada þunlarý Sen onlarýn bodrumlarýný tamir ettin. Bu fakir söyledi:“Biz Siirt Üniversitesi tarafýndan insanlar bizimle her þeylerini paylaþtýlar. maðdur edilen öðrencileriz. Burada görmüþ Ýneklerinin ölmesine göz yumdun?!..." -"Her þey her zaman göründüðü gibi deðildir olduðunuz bir grup öðrenci yaz okuluna kaldýk. evlat, demiþ yaþlý melek yine.. Siirt Üniversitesi'nde yaz okulu açýlmayacaðý -"Nasýl yani?"; diye daha da öfkeyle haberi üzerine baþka üniversitelerde yaz okulu yinelemiþ sorusunu genç melek.. aramaya baþladýk. Bu sýrada okul yönetimi tarafýndan yaz okuluna kalan öðrenciler aranarak -"Her þey her zaman göründüðü gibi deðildir evlat;" demiþ yaþlý melek, bir daha.. Ve yaz okuluna çaðrýldýk. Kayýt yaptýrýp derslere baþladýk. Yaz okulunun son haftasýnýn bitmesine anlatmýþ.. -"Ýlk gittiðimiz zengin evinin o duvar bir hafta kala, derse geldiðimiz sabah hiçbir çatlaðýnýn içinde yýllar önceden saklanmýþ açýklama yapýlmadan yaz okulunun iptal edildiði bir hazine vardý. Ev sahipleri, zenginlikleri ile bildirildi. Bu haftanýn sonunda sýnav olacaðýný çok maðrur, ama hiç paylaþmayý sevmeyen düþünerek böyle bir sorumsuzluðun olmasý insanlar olduklarý için bu defineyi bulmayý bizleri maðdur etmesine neden oldu. Bizler son hak etmemislerdi. sýnýf öðrencileriyiz, bu yapýlanlar bizim bir Çatlaðý kapayýp, onlarý bu hazineden yýlýmýza mal olacak. Zor durumda olduðumuzu ebediyen mahrum ettim. Dün gece fakir dile getirmek istiyoruz. Yönetim tarafýndan köylünün yataðýnda yatarken ölüm meleði adamýn karýsýný almaya geldi. Kadýnýn muhatap alýnmadýðýmýz için sesimizi basýn hayatýný baðýþlamasýna karþýlýk ona ineði aracýlýðýyla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. verdim. Her þey her zaman göründüðü gibi Baþka memleketlerden kalkýp gelip, hiçbir deðildir. Ýþler bazen istendiði gibi gitmez þekilde aksatmadan derslerimize katýldýk. Yaz okulunu ya hiçbir þekilde açmayacaklardý, ya da göründüðünde, aslýnda olan budur!" açýldýktan sonra bu þekilde bizleri maðdur Eðer inançlý isen, her iþte bir hayýr etmeyeceklerdi. Bu konu ile ilgili gereðinin olduðunu düþünürsün. O hayrýn ne olduðunu yapýlmasý ve maðduriyetimizin giderilmesini da bir süre sonra muhakkak anlarsýn!.... bekliyoruz.” Çocuk geliþimi son sýnýfta okuyan bir grup öðrenci “Haklýyýz, hakkýmýzý istiyoruz” Sevgiyle kalýn… pankartý açarak, sloganlarla seslerini duyurdu.

ERUH'TA HAÝN SALDIRI ÜNÝVERSÝTEDE PROTESTO Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lý teröristler tarafýndan gece saatlerinde Ýlçe Emniyet Amirliði binasý ve lojmanlarýna silahlý saldýrý gerçekleþtirildi. Elektriklerin kesildiði ilçede çýkan çatýþmada 1 polis memuru þehit olurken, 1 polis yaralandý. 3 terörist ise ölü ele geçirildi. Siirt Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bölücü terör örgütü üyelerince Eruh Emniyet Amirliði ve lojmanlarýna ön ve arka cepheden roketatarlý saldýrý düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, açýlan ilk ateþ sonucu polis memuru Ahmet Mutlu'nun þehit olduðu, Muzaffer Çetin'in hafif yaralandýðý kaydedildi. 3 terörist ise olayda kullandýklarý silahlarla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Yaralý polis memuru Muzaffer Çetin, Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altýna alýndý. Vali Musa Çolak, Emniyet Müdürü Celali Topuz'la birlikte hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldý. Ertesi gün Valilik önünde düzenlenen törende þehidin cenazesi ambülânstan alýnarak tören alanýna getirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan baþlayan törende konuþan Vali Musa Çolak “Bazen söz söylemenin çok zor olduðu durumlar vardýr. Yaþanýlan duyguyu anlatmaya kelimelerin yetmediði anlar vardýr. Ýþte o anlardan bir tanesini yaþýyoruz. Ýlimiz Eruh ilçe emniyet amirliði binasý ve lojmanlarýna yönelik, PKK bölücü terör örgütü tarafýndan yapýlan hain, kalleþ ve kahpece saldýrý sonucu, görevli polis memurlarýmýzdan Ahmet Mutlu kardeþimiz þehit olmuþtur. Þüphesiz ki acýmýz çok büyük, hüznümüz daðlar kadar. Ama boynumuzu bükmüyoruz, bükmeyeceðiz. Kor ateþ de olsa hüznümüzü yüreðimize gömecek, gözyaþýmýzý içimize akýtacak, hainleri sevindirmeyeceðiz. Vatanýn müdafaasý, ülkemizin birlik ve beraberliði için verilen þehitler ve dökülen kanlar hiçbir zaman karþýlýksýz kalmayacaktýr. Bölücü terör örgütü bitirilene kadar bu mücadele büyük bir kararlýlýkla sürdürülecektir. Bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Bu saldýrýlarýn, devletimizi

ve milletimizi zayýflatacaðýný, halkýmýzýn huzur ve güvenliðini bozacaðýný düþünenler, büyük gaflet içindedirler. Terörü kullanan, onu himaye eden ve destek verenler, hiçbir zaman hain emellerine ulaþamayacaklardýr. Bu hain saldýrýlar, kardeþliðimizi, dayanýþmamýzý yýpratamayacak, güvenlik güçlerimizin moralini, azmini, kararlýlýðýný bozamayacaktýr. Buradan bir kez daha net bir biçimde ifade ediyorum, bölücüler ve hainler hiçbir zaman kazanamayacaklar. Hiçbir þey elde edemeyecekler. Kendi karanlýklarýnda eriyip gidecek, kendi bataklýklarýnda kuruyacak, kendi kanlarýnda boðulacaklardýr. Bu kanlý oyunlarýn hedefi; milletimizin birliði ve beraberliðidir. Bu topraklarda asýrlardýr var olan kardeþlik hukukudur, barýþ iklimidir. Bu duygularla; emniyet teþkilatýmýzýn kahraman mensuplarýna ve tüm güvenlik güçlerimize, bu mücadelede gösterdikleri üstün baþarý ve fedakârlýklarý için bir kez daha minnet ve þükranlarýmý sunuyorum. En deðerli varlýklarýný bu ülke için feda eden ailelerimizin acýsýný yürekten paylaþýyor, þehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil þifalar diliyorum. Milletimizin baþý sað olsun.''dedi. Þehit Polis Memuru Mutlu 1971 doðumlu ve iki kýz çocuðu babasýydý. Törene Vali Çolak, 3. Kom. Tug. Komutaný Tuðg. Ali Þahin Ýþleyen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, Aðýr Ceza Reisi Yýldýrým Þafak, Ýl Jandarma Komutaný Albay Ünal Ödemiþ, daire müdürleri ve kalabalýk halk topluluðu katýldý.

PASAPORTTA RANDEVULU SÝSTEM Siirt Emniyet Müdürlüðü Pasaport Þube Müdürlüðü de randevulu sisteme geçiyor. Yeni sistemde pasaport almak isteyenler elektronik ortamda randevu alacak ve kendilerine verilen randevu saatinde baþvurarak iþlemlerini yapacaklar. Pasaport Þube Müdürlüðü yetkilileri bir süreden beri bazý illerde uygulanmakta olan elektronik ortamda randevu alma sisteminin 5 Aðustos Perþembe gününden itibaren de Siirt'te uygulamaya baþladýklarýný belirttiler.Buna göre pasaport baþvurusu yapmak isteyenler, www.epasaport.gov.tr sitesine girip kendileri için en uygun saatte randevu alýp, beklemeden iþlemlerini yaptýrabilecekler. Baþvurular pasaport çaðrý merkezinin 0216 444 30 20 numaralý telefonuna da yapýlabilecek. Siirt'e günde ortalama 80 adet yeni pasaport verme veya eski pasaportlarýn süresini uzatma iþlemi yapýldýðý belirtildi. Pasaport Þube Müdürlüðünde e-pasaport olarak adlandýrýlan biyometrik pasaportlarýn özellikleri ve nasýl çýkarýlabileceði konusunda açýklayýcý bilgiler içeren kitapçýklarda daðýtýlýyor.

sayfa5  

SAYFA 5 SALI YIL 1 SAYI 48 www.haber56gazetesi.com 10 AÐUSTOS 2010 Datça Kaymakamlýðý'na atanan Vali Yardýmcýsý Hamdi Üncü veda ziyaretlerin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you