Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

SAYI 44

13 TEMMUZ 2010

www.haber56gazetesi.com

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ *1 saat süreyle kulaklýkla birþey dinlemenin kulaktaki bakteri sayýsýný %700 arttýrdýðýný *Çakmaðýn kibritten önce bulunduðunu KAYMAKAM, ÜNÝVERSÝTELÝ ÖÐRENCÝYE SAHÝP ÇIKTI. STSO'DAN UYARI! Þirvan ilçesi Karaca Köyü'nde Ýlkokulu bittirdikten sonra Þirvan Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu'nda ve Siirt Lisesi'nde öðrenimini tamamlayan Leyla Hiçyýlmaz, geçen yýl Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi bölümünü kazandý. Daha Üniversite 1.sýnýftayken üniversitenin yapmýþ olduðu 'Yýlýn En Ýyileri' yarýþmasýnda yýlýn en iyi haberi dalýnda 'Mayýnlý Otlaklarýn Çoban Çocuklarý ' haberi ile üniversite 1.si olan kýz öðrenciye, Þirvan Kaymakamý Mustafa Can sahip çýktý. Ýlçede tatilini geçiren kýz öðrenciyle görüþen Kaymakam Can, üniversiteli öðrenciye destek sözü verdi. Can, “Kýz çocuklarýnýn okullaþtýrýlmasý adýna ilçemizde yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýn sürdüðü dönemde köyünde okuyan tek kýz çocuðu olan Leyla'nýn gayreti bizleri mutlu etmiþtir. Leyla'nýn ilçemizdeki bütün kýzlara örnek olmasý gerekmektedir. Ýlçemizde kýz çocuklarýnýn okullaþtýrýlma oranýnýn yüzde yüze ulaþmasý yönünde her türlü çabayý sarf edeceðiz. Çünkü eðitimde kaybedilecek tek bir birey yoktur.” dedi.

EMNÝYET'TE TERFÝ HEYECANI Siirt Emniyet Müdürlüðü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 12 emniyet mensubu için tören düzenlendi. Törende konuþan Vali Musa Çolak emniyet güçlerinin hukukun ilkeleri ve Atatürk'ün gösterdiði hedefler doðrultusunda çalýþma yaptýklarýný söyledi. Polis evi bahçesinde düzenlenen törende konuþan Çolak “Milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliði için emniyet teþkilatý büyük bir fedakârlýkla çalýþmalarýný sürdürüyor. Emniyet teþkilatýmýz, Atatürk ilke ve inkýlâplarý doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren gözbebeði bir teþkilatýmýzdýr. Özellikle terörle mücadelede Mehmetliklerimizle birlikte canlarýný feda edercesine çalýþma sürdürüyorlar.” dedi. Emniyet Müdürü Celali Topuz da yaptýðý konuþmada, polis teþkilatý olarak günün 24 saati vatandaþa hizmet aþkýyla çalýþýp evlerinden uzak kaldýklarýný belirtti. Törende 12 personele terfi rütbeleri; Vali Musa Çolak, vali yardýmcýlarý Orhan Burhan ve Yunus Sezer, 3.Kom. Tug. Komutaný Tuðg. Ali Þahin Ýþleyen, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýldýrým Þafak ve diðer davetliler tarafýndan takýldý.

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

STSO Baþkan vekili Nedim Kuzu'nun onayý ile yayýnlanan açýklamada, “Yapý malzemelerinin tabi olacaðý kriterler hakkýndaki yönetmeliðin 26.06.2009 tarih ve 27270 sayýlý resmi gazetede yayýmlanarak 01.07.2010 tarihinde mecburi uygulamaya konulduðunu hatýrlatýlarak, buna göre yapý iþlerinde kullanýlacak ürünlere ya “CE” ya da “G” iþareti iliþtirilmesinin zorunlu olduðunu açýkladý. Ayrýca, yapýda kullanýlmak amacýyla þantiye mahalline getirilen malzemeler için; 1. Ýlgili standardýna uygun olarak iþaretlenmiþ ve beraberinde beyan edilen, kullaným amacýna göre performans deðerleri yeterli olan malzemelerin yapý iþinde kullandýrýlabileceði, 2. “CE” ve “G” iþareti beraberinde beyan edilen performans deðerleri ile kullaným amacýna uygun olmayan yapý malzemelerinin o yapý iþinde kullandýrýlamayacaðý, 3. Ýlgili standardýna uygun olmayan ve/veya iþaretlemesi (CE, G) yetersiz olan malzemelerin yapý iþinde kullandýrýlmayacaðý ve o malzemeye iliþkin olarak ilgili formun doldurularak Valiliklere bildirileceði, belirtilerek; Yapýnýn kontrolünden sorumlu birim tarafýndan yapýda kullanýlan malzemelere iliþkin kontrol formu doldurularak bir nüshasýnýn ekleri ile birlikte yapý kullanma ruhsatý vermeye yetkili idareye teslim edilmesi, diðer nüshasýnýn kontrolden sorumlu birim tarafýndan 10 yýl muhafaza edilmesi gerekmektedir.” denildi.

YASA DIÞI BAHÝS OYUNLARINA SON

"BUGÜNÜN SOKAK ÇOCUÐU, YARININ SANAT ÇOCUÐU"

Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan alýnan Arama

21 Haziran 2010 tarihinde baþlayan “Bugünün Sokak Çocuðu Yarýnýn Sanat Çocuðu” projesi faaliyetlerine baþladý.

ve El Koyma Kararýna istinaden, daha önce tespit

Proje hakkýnda bilgi veren Proje Koordinatörü Þefik ERDEMCÝ; “Kursiyerlerimize elektrik ve kaynakçýlýk dersleri verdiðimiz kurslarýmýz toplam bir ay s ü r ü y o r. K u r s s o n u n d a kursiyerlerimiz, stajyer olarak 5 ay boyunca çeþitli iþyerlerinde çalýþacaklar. Böylelikle kursta aldýklarý teorik ve pratik dersleri gerçek dünyada uygulama þansýný yakalamýþ olacaklar. Kurslarýmýza müracaatlar doðrultusunda seçilen 20 kursiyerimize elektrik, 20 kursiyerimize de kaynakçýlýk olmak üzere toplamda 40 kursiyerimize ders vermekteyiz. Kursiyerlerimiz genelde okuyamamýþ ya da çeþitli sebeplerden dolayý okulu terk etmiþ çocuklarýmýzdan oluþmaktadýr. Ýþi olmayan ya da maddi imkânlarý kýsýtlý çocuklarýmýza burada verilen dersler sonunda bir meslek kazandýrýlmýþ oluyor ve belki de ilerde imkânlarý dâhilinde kendi iþyerlerini kurabilecekler, böylelikle çocuklarýmýzý topluma kazandýrmýþ olacaðýz” dedi.

edilen 9 iþyeri ve 3 ikamete eþ zamanlý operasyon düzenlenmiþtir.

Yapýlan aramalar sonucu, yasa dýþý bahis oynarken kullanýldýðý tespit edilen 10 adet bilgisayar ile bahsedilen suçtan kazanýlan 1805 TL paraya el konulmuþtur.Konu ile ilgili toplam 10 þüpheli þahýs

SÝÝRT'TE KADIN DESTEK EVÝ KURULACAK

yakalanmýþ olup haklarýnda gerekli adli iþlemler

Siirt Belediye Meclisi toplantýsýnda konuþan baþkan Sadak “Kadýnlarý özgür olmayan bir toplumun özgür olmasý mümkün deðildir.

baþlatýlmýþtýr. 07.07.2010 günü gümrük kaçaðý sigara

Biz buna inanýyoruz. Bu nedenle özellikle sosyal ve psikolojik açýdan desteðe ihtiyaç duyan bayanlarýmýza yardým elini uzatmayý hedefliyoruz.120 bin TL tutarýnda ki bir projeyi uygulamaya koyuyoruz. Bu proje

giriþlerinin engellenmesine yönelik yapýlan operasyonda da ; 73 .. ... plaka sayýlý kamyonet üzerinde Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan alýnan karara istinaden yapýlan aramada; 10.000 paket

kapsamýnda bahçe içerisinde baðýmsýz bir ev kiralayýp

Prestige Marka gümrük kaçaðý sigara ele geçirilmiþ

döþeyeceðiz. Bu evde sosyolog ve psikologlar görev

olup, konu ile ilgili M.Þ.B. ve M.A. isimli þahýslar

yapacak. Gerek eþinden gerekse diðer aile bireylerinden

yakalanarak haklarýnda 5607 SKM (Gümrük Kaçaðý

sorunu olan bayanlara burada her türlü sosyal ve

Sigara) suçundan gerekli yasal iþlemler baþlatýlmýþtýr.

psikolojik destek verilecektir.”dedi..

SÝÝRT'TE KOYUN ISLAH PROJESÝ BAÞLADI. Pervari'nin Doðan Köyü'nde baþlatýlan proje hakkýnda bilgi veren Damýzlýk Köyün ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði yönetim kurulu üyesi Veteriner Hekim M.Sýddýk Aydýn “Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan desteklenen 200 bin TL tutarýndaki 5 yýl süreli bu projeyle ilimizde yetiþtirilen yaklaþýk 300 bin koyunun ýslahý hedeflenmektedir. Bu amaçla koyunlarýn yoðun olarak bulunduðu köylerden baþlayarak Ceylanpýnar Devlet Üretme Çiftliði'nden satýn aldýðýmýz üvesi ýrký koçlarý köylülerimize ücretsiz olarak daðýtýyoruz.

HANGÝ HAYVANSINIZ? HANGÝ HAYVANSINIZ? Daha önceki araþtýrmalarýmda 'hangi bitkisiniz'' baþlýðý altýnda bir yazýyý sizinle paylaþmýþtým. Þimdi de aþaðýda yer alan tarih aralýklarýna bakarak doðum tarihi aralýðýnýzý saptayýp hangi hayvana denk geldiðini buluyorsunuz ve kiþiliðinizi, sevdiklerinizin kiþiliðini test etmiþ oluyorsunuz. Ocak 1 - 9 = Köpek Ocak 10 - 24 = Fare Ocak 25 - 31 = Aslan Þubat 1 - 5 = Kedi Þubat 6 - 14 = Kuðu Þubat 5 - 21 = Kaplumbaða Þubat 22 - 28 = Panter Mart 1 - 12 = Maymun Mart 13 - 15 = Aslan Mart 16 - 23 = Fare Mart 24 - 31 = Kedi Nisan 1 - 3 = Köpek Nisan 4 - 14 = Panter Nisan 15 - 26 = Fare Nisan 27 - 30 = Kaplumbaða Mayýs 1 - 13 = Maymun Mayýs 14 - 21 = Kuðu Mayýs 22 - 31 = Aslan Haziran 1 - 3 = Fare Haziran 4 - 14 = Kaplumbaða Haziran 15 – 20 = Köpek Haziran 21 -24 = Maymun Haziran 25 - 30 = Kedi Temmuz 1 - 9 = Fare Temmuz 10 - 15 = Köpek Temmuz 16 - 26 = Kuðu Temmuz 27 - 31 = Kedi Aðustos 1 - 15 = Maymun Aðustos 16 - 25 = Fare Aðustos 26 - 31 = Kaplumbaða Eylül 1 - 14 = Kuðu Eylül 15 - 27 = Kedi Eylül 28 - 30 = Köpek Ekim 1 - 15 = Maymun Ekim 16 - 27 = Kaplumbaða Ekim 28 - 31 = Panter Kasým 1 - 16 = Aslan Kasým 17 -30 = Kedi Aralýk 1 - 16 = Köpek Aralýk 17 - 25 = Maymun Aralýk 26 - 31 = Kuðu Köpek Çekici ve popülersiniz.. Kolayca arkadaþ edinebiliyorsunuz.. Kendinden emin tavýrlarýnýzla grup içinde liderliðe yakýþýyorsunuz. Kedi Utangaç ve sevimlisiniz. Tanýmadýðýnýz insanlarla konuþmayý sevmez ama arkadaþlarýnýzla her þeyi paylaþabilirsiniz. Arkadaþ seçiminde oldukça dikkatlisiniz. Sevilen birisiniz. Maymun Yerinde duramayan birisiniz. Çok arkadaþýnýz var ve sosyal yaþamýnýz çok renkli. Dedikoduyu biraz seviyorsunuz. Sizi tanýyan sizin gibi biri daha olmadýðýný düþünüyor. Dikkat çekmeyi çok seviyorsunuz. Panter Esrarengiz birisiniz. Ne zaman nasýl davranacaðýnýz pek belli olmuyor. Çoðu þeyden ilk sizin haberiniz oluyor bu yüzden çok ilgi görüyorsunuz. Fare Sessiz sakin ama çok zekisiniz. Dost canlýsý, sevilmeyi bekleyen tavýrlarýnýz ilgi çekiyor. Küçük bir arkadaþ grubu size yetiyor. Fazla popüler olmasanýz da yakýnlarýnýn el üstünde tuttuðu birisiniz Aslan Siz lider olmak için doðmuþsunuz. Sözünü dinleten, dediðini yaptýran birisiniz. Kararlý tavýrlarýnýz çevrenizdekileri etkiliyor. Ýnsanlarýn arkadaþ olmak isteyebileceði birisiniz. Kaplumbaða Uyumlu, sýcakkanlý birisiniz. Size nasýl davranýlmasýný istiyorsanýz siz de herkese öyle davranýyorsunuz. Sadýk ve dürüstsünüz, yapmacýk insanlara ve dedikoduya karþýsýnýz. Kuðu Çok hassas ve narinsiniz. Kolay aþýk oluyorsunuz. Ne çok utangaç ne çok giriþkensiniz. Arkadaþ grubunuzda kýrýlmamasý için kollanan birisiniz.

sayfa5  

SÝÝRT'TE KOYUN ISLAH PROJESÝ BAÞLADI. YASA DIÞI BAHÝS OYUNLARINA SON KAYMAKAM, ÜNÝVERSÝTELÝ ÖÐRENCÝYE SAHÝP ÇIKTI. "BUGÜNÜN SOKAK ÇOCUÐU, YA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you