Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

SAYI 16

www.haber56gazetesi.com

29 ARALIK 2009

KANAL56 SÝÝRT'ÝN GÜNDEMÝNÝ TRT5 ÝLE PAYLAÞIYOR Halkýmýzýn güçlü sesi Siirt'in tek yerel televizyonu Kanal56 Siirt gündemini ulusal kanal aracýlýðýyla Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Kanal56 TRT5'te yayýnlanan "Anadolu'nun gündemi" programýnda Çetin Altan'ýn canlý telefon konuðu olup, Siirt'ten yansýyan haberleri paylaþtý

annemi DAKAK AÝLESÝ KARANLIK GÜNLERDEN KURTULDU AMA DAKAK ailesinin dramýna tedaþ il müdürü Ali Ýhsan AYDIN el attý.Tedaþ Ýl Müdür'ü ve personelleri kendi aralarýnda yardýmda bulunarak dinleyin DAKAK ailesinin elektriklerinin açýlmasýný saðladýlar.

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

B

ugün sabah saatlerinde tedaþ'a baðlý personelleri kendi dayanýþmalarý sonrasý DAKAK ailesinin dört günlük karanlýk günlerine son verdiler.Ailenin yaþam zorluklarýný da sizinle paylaþmak istiyoruz: Kaloriferli bir apartmanýn kiralýk bir dairesinde soba yakmanýn zorluklarýyla görüyoruz DAKAK ailesini.Sosyal yardýmlaþma vakfýna sosyal desteklerden yararlanmak için baþvuran aile iki yýldýr askýda olan müracaatlarýnýn çözülmesini

bekliyor. Tedaþ Ýl Müdürlüðünün yapmýþ olduðu bu davranýþtan dolayý kendilerini kutlarken, Siirt halkýnýn da bu ailemiz için artýk birlik olmalarýný bekliyoruz. Yardýmlar için teþekkür eden anne Halime DAKAK Siirt Valisi Necati ÞENTÜRK' e seslenerek yardýma muhtaç aileleri unutmadýðýný biliyoruz bizide unutmamsýný bekliyoruz dedi. Ayrýca apartman sakinlerine de buradan seslenmek istiyoruz komþularý olan bu aileyi fark edip kalorifer yakýtlarýnda

yardýmcý olmalarýný diliyoruz bu yardýmda bulunduklarý takdirde soba yakmaktan da kurtulacaklarýný belirmek istiyoruz bu gün onlar maðdur durumda yarýn sizler olabilirsiniz apartman sakinleri daire baþýna 10 lira fazla verebilseydi bugün bu durumda olmayacaklarýný düþünüyoruz. Yolsuzluðun yapýldýðý memleketlerde yoksulluðun arttýðýný belirtiyor herkesi duyarlý olmaya davet ediyoruz.

SÝÝRT EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNDEN ESNAF ZÝYARETLERÝ Siirt emniyet müdürlüðü songünlerde yaptýðý hizmetlerle gündemden düþmüyor. l Emniyet Müdürü Celali TOPUZ güres caddesinde esnaflýk yapan bazý iþ yerlerine nezaket ziyaretlerinde bulunarak sýkýntýlarýný dinledi. Halkla bütünleþen Siirt Emniyet Müdürlüðü teþkilatý vatandaþlarla olan iliþkileri mutlulukla karþýlanýyor. Memlekete katký deðer saðlayan Siirt polisi, Siirt halkýndan da memleketin huzuru ve güzel yarýnlar için destek istedi.

Ý

PÝYASADA DURGUNLUK DEVAM EDÝYOR 2009 yýlýnýn son haftasýna girdik Ancak, piyasada durgunluk devam ediyor. Y

ýlbaþý etkinliklerinin piyasada beklenen canlýlýða yol açmadýðý görüþünde olan esnaflar, Ramazan ve Kurban Bayramý haftalarýnda, piyasanýn daha canlý olduðuna dikkatleri çekiyorlar. Yýlbaþý kutlamalarýnýn Ýlimizde ve Bölgemizde önemsenmediðini belirten esnaflar, yine de, 2009'un bu son haftasý içinde piyasanýn canlanmasýndan umutlu olduklarýný belirtmektedirler.

Bir kral halký için geniþ bir yol yaptýrmaya karar verdi. Yapýmý tamamlanan yolu halka açmadan önce, hatýrlarda kalacak bir yarýþma düzenlemeyi istiyordu. Ýsteyenin bu yarýþmaya katýlabileceðini ilan etti kral, yoldan en güzel geçecek kiþiyi belirleyeceðini söyledi.Yarýþma günü, insanlar akýn ettiler. Bazýlarý en güzel arabalarýný, bazýlarý en güzel elbiselerini getirmiþti. Kadýnlardan kimileri saçlarýný en güzel biçimde yaptýrmýþtý, kimi de yanlarýnda en güzel yiyecekleri getirmiþti. Gençlerden bazýlarý spor kýyafetler içinde yol boyunca koþmaya hazýrlanýyordu. Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu kat edip tekrar kralýn yanýna döndüklerine hepsi ayný þikayette bulundu; Yolun bir yerinde büyükçe bir taþ ve moloz yýðýný vardý ve bu moloz yýðýný yolculuðu zorlaþtýrýyordu. Günün sonunda yalnýz bir yolcuda bitiþ çizgisine yorgun argýn ulaþtý. Üstü baþý toz, toprak içindeydi, ama krala büyük bir saygýyla yönelerek, altýnla dolu bir torba uzattý ve:"Yolculuðum sýrasýnda, yolu týkayan, insanlarýn yolculuk etmesini zorlaþtýran bir taþ ve moloz yýðýný gördüm. Ýnsanlar rahat etsinler diye bu taþ ve moloz yýðýnýný kaldýrmak için durdum. Yolu temizlerken, taþlarýn altýnda bu altýnla dolu torbayý buldum.Halktan kimsenin bu kadar altýný olamayacaðýna göre, bu altýnlar size ait olmalý."Kral gülümseyerek cevap verdi: "O altýnlar sana ait." "Hayýr, benim deðil. " Benim hiçbir zaman o kadar çok param olmadý." "Evet" dedi kral. "Bu altýnlarý sen kazandýn, zira yarýþmanýn galibi sensin. Yoldan en güzel geçen kiþi sensin. Çünkü, YOLDAN EN GÜZEL GEÇEN KÝÞÝ; ARDINDAN GELENLER ÝÇÝN YOLDAKÝ ENGELLERÝ KALDIRAN KÝÞÝDÝR!"… Evet deðerli okuyucularým hangimiz ardmýzdan gelenleri düþünüyoruz.Emnim düþünenler vardýr..Ama malesef o kadar az ki..Annemin belki de bana þu ana kadar öðrettiði en önemli þey sadece kendimi düþünmemem gerektiðidir.20 yaþýndayým ve her zaman annemin bu öðrettiðini uyguladým.Bazen keþke uygulamasaydým diye düþünmedim mi düþündüm..Hayal kýrýklýðýna uðramadým mý uðradým..Ýyilik yaptýðým kiþilerden kötülük görmedim mi gördüm.Ama hep annemi dinledim ben.Ve þu an iyi ki dinlemiþim diyorum.Þuna inanýn hayatta yaptýðýnýz tüm iyiliklerin karþýlýðýný elbet alýyorsunuz.Yeter ki vazgeçmeyin..Pes etmeyin..Siz de annemi dinleyin..

SÝRGÝAD BAÞKAN YARD. ÝLÇÝN; ÝKÝNCÝ NOTERE ÝHTÝYAÇ VAR Siirt'te yýllardan beri tek olan Siirt noteri artýk ihtiyaca karþýlýk vermiyor. limiz bahçeli evler mahallesi Kýzýlay iþ merkezi arkasýnda bulunan noter, ilin nüfusunun artmasýyla birlikte ihtiyaca cevap vermediði görülüyor. Saatlerce sýralarda bekleyen vatandaþlar da noterin yetersiz kaldýðýný vurguladýlar. Siirt genç iþ adamlarý derneði yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý Barýþ ÝLÇÝN 117 bin 600 olan il nüfusunun son dönemlerde daha fazla artýþ göstermesinden dolayý mevcut bulanan noterin ihtiyaca karþýlýk vermediðini belirtti. ÝLÇÝN konuþmasýnda ilgili mercilerin bu konuyla ilgilenmediði durumunda dernek yönetimi olarak bakanlýða baþvuru yapacaklarýný bildirdi.

Ý

2. Ýkinci bir noter Siirt için rahatlatýcý olacaktýr

Barýþ ÝLÇÝN Siirt Genç Ýþ Adamlarý Derneði Yön.Krl. Bþk.Yard.

sayfa5  

SAYFA 5 SALI YIL 1 SAYI 16 Ýnüf usunun artmasýyla birlikte ihtiyaca Ýyapan bazý iþ yerlerine nezaket www.haber56gazetesi.com 29 ARALIK 2009...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you