Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

SAYI 17

www.haber56gazetesi.com

05 OCAK 2010

KANAL56 SÝÝRT'ÝN GÜNDEMÝNÝ TRT5 ÝLE PAYLAÞIYOR Halkýmýzýn güçlü sesi Siirt'in tek yerel televizyonu Kanal56 Siirt gündemini ulusal kanal aracýlýðýyla Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Kanal56 TRT5'te yayýnlanan "Anadolu'nun gündemi" programýnda Çetin Altan'ýn canlý telefon konuðu olup, Siirt'ten yansýyan haberleri paylaþtý

EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÇOCUKLARA KAVURMA DAÐITTI Siirt Emniyet Müdürlüðü Ýlimiz Ulus Mahallesi Ahmet KÝÐAN caddesinde ikamet eden ailelere ekmek arasý kavurma daðýttý.

Yaðmur BULUT

E

mniyet Müdürlüðü personelleri ve toplum destekli polislik büro personellerinin kendi aralarýnda topladýklarý paralarla kesilen kurban etlerinden hazýrladýklarý kavurmalarý mahalle sakinlerine daðýttýlar. Yaklaþýk 300 kiþilik hazýrlanan ekmek arasý kavurmalar Emniyet Müdürü Celali TOPUZ ve personeller tarafýndan çocuklara daðýtýldý. Polisler ile çocuklar arasýnda oldukça sýcak dakikalarýn yaþandýðý kavurma daðýtýmýnda çocuklar kendilerine verilen kavurmalardan dolayý polislere teþekkür ettiler. Ýl

yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Emniyet Müdürü Celali TOPUZ da bu tür yardýmlarýn sadece burayla sýnýrlý kalmadýðýný diðer mahallelerde de ayný þekilde devam ettiðini belirterek; bölgede yaþanan olaylarda çocuklarýn öne sürüldüðü konusunda ilimizde bu tür olaylarda çocuklarýn daha az karýþtýðýný ve ailelerine de teþekkür etti.

YANLIÞ PARK YAPAN DOSYASI BULUNDUÐU HALDE RESMÝ ARAÇ KALDIRILDI YARDIM ALAMAYANLAR Lise caddesindeki trafik sorunu bir türlü bitmek bilmiyor.Dar olan yolda park yapan araçlar trafik akýþýnýn aksamasýna neden olmaya devam ediyorlar

ift yön olan yolda sürücülerin yolun kenarýna araçlarýný park etmeleri sonrasý kýsa zamanda trafik sýkýþýklýðý oluþuyor. Bugünde lise caddesi üzerinde yanlýþ park yapan resmi kuruma baðlý bir araç trafik polisleri trafýndan çekici ile kaldýrýldý.Lise caddesindeki park sorunun çözülmesi için il trafik komisyonu tarafýndan caddenin tek yol olarak veya park yapýlmaz tabelalarýnýn koymasý geerekiyor.

!

Siirt Valiliðine baðlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý yeþil kartlýlara kýþýn kömür bazen de maddi yardýmlarda bulunuyor.

ðru o d lar mu? m ý rd lýyor a y , ý i Pek ere yap kiþil

ç

ÇOCUK GÖZÜYLE BAKABÝLMEK

M

uhabirlerimiz fakir ve muhtaç ailelerin kapýlarýný çaldý ve sordu.Yeþil kartlarý olup fakirlik dosyalarýnýn bulunduðu halde hiç yardým yapýldýðýný söyleyen aileler hep zenginlere ve yakýnlarýna yardým yapýyorlar. Bizi ya unutuyorlar ya da yardým yapmak istemiyorlar diye dert yakýndýlar .Kömür yardýmý alamayan ve Kýþý soðuk geçiren kalabalýk aileler Sosyal Yardýmlaþmanýn yapýlan yardýmlarýndan faydalanmadýklarýný dile getirdiler.Ýþsiz babalar evlerini geçindiremiyor devlete sýðýnýyorlar.Ama Devlet babada ne yazýk ki bu aileleri es geçiyor.

Babasý Ýspanya'nýn en aðýr siyasi cezalarýnýn verildiði bir hapisanede mahkumdu küçük kýzýn. Fýrsat bulduðu her haftasonu babasýný ziyaret için annesiyle birlikte hapisaneye giderdi. Yine bir ziyarete giderken babasý için çizdiði resmi yanýnda yanýnda götürdü ancak hapisane kurallarýna göre özgürlügü çaðrýþtýran her türlü þeyin mahkumlara verilmesi yasaktý.Bu sebeple kagýda çizdiði kuþ resmini kabul etmemiþler ve oracýkta yýrtmýþlardý...Çok üzülmüþtü küçük kýz... Babasýna söyledi bunu,o da "Üzülme kýzým, yine çizersin; bu sefer çizdiklerine dikkat edersin olur mu?" dedi.Küçük kýz diðer ziyaretinde babasýna yeni bir resim çizip götürdü. Bu sefer kuþ yerine bir aðaç ve üzerine siyah minik benekler çizmiþti. Babasý keyifle resme baktý ve sordu: "Hmmm! Ne güzel bir aðaç bu! Üzerindeki benekler ne? Portakal mý?Küçük kýz babasýna eðilerek,sessizce:" Hþþþþt! O benekler aðacýn içinde saklanan kuþlarýn gözleri!....."

Araç Sahipleri, Gaz Sýzdýrma Raporunun Haftada Bir Verilmesinden Yakýnýyorlar!. Ýlimizde kurulmuþ olan Fenni Muayene istasyonundan verilmekte olan Gaz Sýzdýrma Raporunun, sadece haftada bir verilmekte olmasýndan çekilen sýkýntýya

F

enni muayene için Gaz Sýzdýrma Raporu þart ve bu rapor, haftanýn sadece Salý günü verildiði için kuyruklar oluþmakta, Gaz Sýzdýrma Raporunu o gün çýkaramayan araç sahipleri, sefere çýkamama maðduriyetinde kalmaktadýrlar.” diyerek konuya dikkat çekmemizi istediler. Fenni muayene için gerekli olan “Fenni Gaz Sýzdýrma Raporu”nun ilimizdeki Fenni Muayene Ýstasyonunda haftanýn sadece Salý gününde verilmesinin yol açtýðý maðduriyetin giderilmesi gerektiðine dikkat çekerek, ilgililerin bu eksikliðe eðilmelerini diliyoruz.

SAMAN PAZARINA YER BULMAK LAZIMÖÐRETMEN EVÝ OTEL AÇIÐIMIZI KAPATIYOR Þehrin merkezi noktasýnda; Yetiþtirme Yurdu ile Milli Egemenlik Lisesi binalarýnýn yer aldýðý noktada bulunan, Hayvan ve Saman Pazarýna geçen Belediye yönetimi , “Uygun yer” bulmadýðý için sorunun çözümü, yeni yýla sarkmýþ oldu.

Ýlimizde bulunan Öðretmen Evi, daha çok bir otel konumunda. Onun bu konumda olmasý ilimize gelen bir çok misafirinde kalacak yer konusunda sýkýntý çekmesini önlemekte ve büyük önem taþýmaktadýr. tel sýkýntýsý çekilmekte olan ilimizde, mevcut Öðretmen Evi, sýkýntýnýn aþaðýlara çekilmesine vesile oluyor. Þehrimize gelen ve Öðretmen Evinde yer ayýrma þansý bulan konuklarýn beðenisine mazhar olan Öðretmen Evinin daha çok konuðu barýndýrabilmesinin mümkün olabileceðini ancak; uzun zamandan beri taþýnan düþüncenin hayata geçirilmesi gerektiðini ve bununda yapýlacaðýný dile getirdi. Yani öðretmen evinin tamamýnýn bir otel konumuna çevrilmesi için binada görev yapan, Milli Eðitim Müdürlüðünün, yeni yapýlacak olan Hükümet Konaðý hizmet binasýna taþýnacaðý ve böylelikle boþalacak olan yerlerin de Öðretmen Evi için deðerlendirileceði belirtiliyor. Yeterli oteli olmayan bir il olarak mý devam edeceðiz bilinmez, ama Vakýflar Genel Müdürlüðünün Güres caddesinde düþündüðü iþ merkezinde yer alacaðý belirtilen 5 yýldýzlý oteli de kapsayan projesinden vazgeçmesi, ilimizin nezih bir otele olan ihtiyacýnýn da devam edeceði görünüyor.

O

S

öz konusu Pazar yerinin içinde yer aldýðý merkezi noktadan çýkarýlmasýna yönelik arayýþlarýn bir türlü sonuç vermemesine yönelik görüþlerini dile getiren bazý hemþerilerimiz: “þehircilikle baðdaþmayan bu sorunun çözülmemesinin nedenini ise, çözmek için kararlýlýk içine girmemektir ve baþka türlü düþünmek abesle iþtigaldir” demektedirler. Hayvan ve Saman Pazarýnýn þehrin merkezi noktasýnda býrakýlmasýnýn düþündürücü olduðunu belirtiyoruz. Yetkililerin bu konuda þehir dýþýnda bir yer düþünmeleri hususunda bir çalýþma içerisinde olup olmadýklarýný merak ediliyor.

sayfa5  

Shemþer ilerimiz: “þehircilikle baðdaþmayan bu sorunun çözülmemesinin nedenini Araç Sahipleri, Gaz Sýzdýrma Raporunun Haftada Bir Verilmesin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you