Page 1

SAYFA

5 SALI YIL

1

SAYI 39

08 HAZÝRAN 2010

www.haber56gazetesi.com

ÝSRAÝL' Ý BU VAHÞETÝNDEN DOLAYI KINIYORUZ Kartal Gibi Doðup Tavuk Gibi Yaþamak Ýsrail saldýrýsýnda yaþamýný yitiren Ýbrahim BÝLGEN' in cenazesi gece yarýsý saat 01.00 sularýnda Siirt' e getirildi. Cenazeyi büyük bir

ONBÝNLERCE KÝÞÝ GECE YARISI BÝLGENÝN CENAZESÝNÝ KARÞILADI

Yaðmur BULUT

halk topluluðu karþýladý. Cenazeyi bini aþkýn bir araç konvoyundaki onbinlerce kiþi, Siirt' e 19 kilometre kala Kurtalan, Baykan yol ayýrýmýnda karþýladý. Karþýlayanlar arasýnda AK Parti Siirt Milletvekilleri Afif DEMÝRKIRAN ve Yýlmaz HELVACIOÐLU, Vali Musa ÇOLAK, Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekilleri Nedim KUZU, Fuat özgür ÇALAPKULU ve Haber56 Gazetesi ve Kanal56 Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet KUZU da vardý.

yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Vali ÇOLAK ve beraberindekiler burada cenazeyle birlikte gelen büyük oðlu Yusuf' a baþsaðlýðý diledikten sonra cenaze 19 km yol boyunca çift þerit halindeki yoldan þehir merkezine tekbir ve dualarla getirildi. Þehir merkezinde kýsa bir turdan sonra Özel Medlife Hastanesi morguna getirilen Bilgen' in cenazesi burada tekbir ve dualarla morga konuldu. BÝLGEN' in cenazesiyle birlikte yardým gemisinde bulunan diðer Siirt' li hemþerimiz Metin YARDIM da geldi. Vali ÇOLAK, Yardým' lada görüþerek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Yardým yoðun ilgiden dolayý çok duygulandýðýný bundan dolayý konuþamayacaðýný belirtti.

BÝLGENÝN CENAZESÝ DEFNEDÝLDÝ

Saat 11.00 civarýnda hastane morgundan alýnan cenaze omuzlarda Çarþý Camiine getirildi. Burada Cuma Namazý sonrasý kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan tekbir, salâvat ve Ýsrail' i kýnayan sloganlar eþliðinde omuzlarda Þeyh Musa Mezarlýðýna getirildi. Cenaze kortejinin kalabalýk olmasý nedeniyle yaklaþýk 700 metrelik yol 2 saate yakýn bir sürede kat edilebilindi. Cenaze kortejindekiler binlerce vatandaþ Türk ve Filistin Bayraðýný taþýdýlar. Cenaze kortejindeki bayanlarýn çokluðu dikkat çekti.

FÝLÝSTÝN GAZÝMÝZ METÝN YARDIM

Cenaze törenine Vali Musa ÇOLAK, AK Parti Siirt Milletvekilleri Afif DEMÝRKIRAN Yýlmaz HELVACIOÐLU, Batman Milletvekilleri Ahmet ÝNAL ve Mehmet Emin EKMEN ile Saadet Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlarý Vehbi HATÝPOÐLU, Ümmet KANDOÐAN, Kazým ARSLAN Siirt Eski Milletvekili Mehmet Emin AYDIN, Kanal56 Yönetim Kurulu Baþkaný Nejdet KUZU Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekilleri Nedim KUZU ve Özgür ÇALAPKULU, ile 15 bine yakýn vatandaþ katýldý.

Bir rivayete göre; dört tavuk bir kartal yuvasýna gidip bir yumurta çaldýlar. Yumurtayý kümese getirdiklerinde, kümeste bulunan diðer tavuklar gördükleri bu yumurtanýn çok büyük bir tavuða ait olduðunu düþündüler…Zaman geçti, yumurtayý getirenler de unuttu, onlar da bu yumurtanýn büyük bir tavuða ait olduðuna inandýlar...Bir anne bulundu yetim yumurtaya, kuluçka baþladý.Kýsa bir zaman sonra yumurta kýrýldý. Ýçinden simsiyah kanatlý, ilginç gagalý tuhaf bir tavuk çýktý... Herkes mutluydu, böylesini ilk defa görmüþlerdi. Anne tavuk, dersler vermeye baþladý yavrusuna:"Bak yavrum,yerden bulduðun böceði þöyle ye!Arpayý buðdayý böyle ye!." Anne tavuk her geçen gün yeni þeyler öðretiyordu yavrusuna. Büyük tavuk annesinin her söylediðini yapýyordu. Tehlikelere karþý nasýl davranýlacaðýný da öðretti annesi: "Bak yavrum, eðer kedi buradan gelirse aksi istikamete doðru kaç, þuradan gelirse buraya kaç..."Büyük tavuk büyüdükçe güzelleþiyordu. Oldukça uzun kanatlarý vardý. Ara sýra diðerleri onun kanatlarýna bakmak için geliyorlardý... Bir gün anne tavuk yavrusuna havadan gelen tehlikelere karþý kendini nasýl savunacaðýný anlatýrken büyük tavuðun gözü, gökyüzünden süzülerek korkunç bir ihtiþamla geçiþ yapan baþka bir canlýya iliþti. - Anne bu ne? Dedi büyük tavuk. - Ha o mu? O kartal yavrum,kuþlarýn padiþahý. - Ne de güzel uçuyor! - Evet yavrum! Ama sen sakýn ona özenme. Asla onun gibi olamazsýn! Sen bir tavuksun. Senden önce baban, deden, amcan hepsi ona özendi ama hiç biri onun gibi uçamadý.. SEN BÝR TAVUKSUN VE BÝR TAVUK GÝBÝ YAÞAMALISIN. O günden sonra büyük tavuk, ömrü boyunca arka bahçede kartalýn ihtiþamlý geçiþini izleyip iç çekti... ve her seferinde "keþke bende bir kartal olup uçabilseydim" dedi. Yine bir gün siyah kanatlý büyük tavuk ihtiþamlý kartalý izlerken ölüp gitti... O nu bir tavuk gibi defnettiler; ki hakikatte ölen bir kartaldý.. "Bir kartal gibi doðup, bir tavuk gibi yaþayan ve kartallara özenip sonunda bir tavuk gibi ölen binlerce kartal var. Maalesef þu anda kendi gücünün farkýna varamayan,milyonlarca hatta milyarlarca insan var yeryüzünde…Lütfen kendinizi küçümsemeyin. Yeter ki inanýn…Ýnsan olmanýn deðerini ve gücünü bilerek yaþamak dileðiyle...

ÝBRAHÝM BÝLGEN'Ý

RAHMETLE ANIYORUZ

sayfa5  

RAHMETLE ANIYORUZ www.haber56gazetesi.com 08 HAZÝRAN 2010 ÝBRAHÝM BÝLGEN'Ý FÝLÝSTÝN GAZÝMÝZ METÝN YARDIM Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gaz...

Advertisement