Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 1

SAYI 34

04 MAYIS 2010

www.haber56gazetesi.com

Damýzlýk Hayvan Ve Süt Ýnekleri Ýthal Edilmeli RTÜK

Et fiyatlarýndaki yükselmenin geçmiþ yýllardan kalma bir olay olduðunu belirten ÝLBAÞ, besicilerin çok zor þartlar altýnda hayvan yetiþtirdiklerini belirtti. ÝLBAÞ yapýlan ithalatýn et fiyatlarýna 1 TL civarýnda bir indirime yol açacaðýný tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kobi Mali Destek Programý

Müfettiþler Vali Þentürk Ýle Görüþtü

Dicle Kalkýnma Ajansý KOBÝ mali destek programý çerçevesinde küçük ve orta büyüklükte iþletmeler çerçevesinde bilgilendirmede bulundu.

ölgemizde ortaya çýkan ihtiyaçlara yine bölgemizde üretilmiþ çözümlere hitap etmenin gayretinde olan Dicle Kalkýnma Ajansý, uygulamasýný baþlatmýþ olduðu 2010 yýlý mali destek programlarý çerçevesinde kültür merkezinde, 2010 yýlýnda küçük ve orta büyüklükte iþletmeler mali destek programý ve küçük ölçekli altyapý projeleri mali destek programlarýný yürütülmesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Dicle Kalkýnma Ajansý tarafýndan saðlanacak, mali destek programýnda, ana amaç: bölgede yenilikçi ve giriþimcilik kültürünü yerleþtirmek ve ürün kapasitesini arttýrmak yoluyla sanayi ve ticareti geliþtirmek. Turizmde hizmet kalitesini geliþtirme, kapasite arttýrma ve ürün çeþitlendirme yoluyla bölgenin rekabet edebilirliðini arttýrmak.

Biyolojik bilgilendirme sitesi olan www.yazarvizor.com sahibi Biyolog Ýsmet NAKÝPOÐLU; Siirt' li hemþerilerinin site adresine girerek kendilerine destek vermelerini istedi. NAKÝPOÐLU; bu siteyi kurmamýzdaki sebep burada Siirt'teki biyolojik güzellikleri tüm halkýmýz ve dünya ile paylaþmaktýr dedi. Siirt' li hemþerilerimiz siteye girdiklerinde bize nasýl oy vereceklerini anlatan ayrýntýlarla karþýlaþacaklardýr buradaki bilgileri takip ederek bizlere oy vermelerini istiyoruz þimdiden herkese teþekkür ederiz dedi.

yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Konu ile ilgili olarak Milli Eðitim Bakanlýðýndan Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Ruhi KILIÇ, Yüksel SEZGÝN Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Dr.Gürcan ÖZHAN, Kiþisel ve Psiko sosyal Þube Müdürü Günsü ERTÜNÇ Çankaya Rehberlik Araþtýrma Hizmetleri Müdürü Sevinç Ünal BAÞ Müfettiþ, Þerif DEMÝR Bakanlýk Müfettiþi, Emniyet Genel Müdürlüðünden polis baþmüfettiþlerinden Mustafa YALÇIN ve Mahmut TEPEBAÞI Siirt'e geldi. Heyetle görüþen Vali ÞENTÜRK yayýnlarýn doðru olmadýðýný belirten bir açýklama yaptý. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Siirt' e gönderdiði müfettiþlerle, Siirt Valisi Necati ÞENTÜRK' ü ziyaret ederek bir süre görüþtü.

PERVARÝDE MÝNÝBÜSE SÝLAHLI SALDIRI

Fatih Pasajý Eski Günlerini Arýyor Ýlk açýldýðý dönemlerde halkýn büyük ilgisini gören fatih pasajý, eski günlerini arýyor. Elektronik çarþýsý olarak ta nitelendirilen ve vatandaþýn uðrak yeri olan pasaja þimdilerde ne gelen var nede giden. Eski ilgiye ihtiyacý olan pasaj esnafý durumdan þikâyetçi. Dükkânlarýný kapatacak duruma geldiklerini belirten esnaflar, eski günlerini çok aradýklarýný belirttiler.

Hýrsýzlarýn Bu Defaki Hedefi Gazete Daðýtým Bayii Siirt' in en iþlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesinde bulunan Gazete daðýtým bayiisi soyuldu.

Son zamanlarda sýk sýk yaþanan hýrsýzlýk olaylarýnýn son kurbaný gazete daðýtým bayisi oldu. Günün 24 saat' i hareketli olan caddede yaþanan bu olay gerçekten çok düþündürücü. Ýlimizde yaþanan hýrsýzlýk olaylarý o kadar ilerde ki gazete daðýtým bayisinin güvenlik kamerasý dahi çalýnmýþ. Hýrsýzlýk olaylarýna artýk dur denilmesi gerektiðini düþüyor ve yetkilileri göreve çaðýrýyoruz.

Siirt'in Pervari Ýlçesine Baðlý Doðanköy'e giden bir minibüs kimliði belirlenemeyen iki kiþi tarafýndan uzun namlulu silahlar ile tarandý. Olayda bir kiþi öldü, bir kiþi yaralandý.

O

lay akþam saatlerinde meydana geldi. Kayseri Hava Ýndirme Tugayý'na baðlý birliklerin de bulunduðu Doðanköy'ün yakýnlarýnda bir yolcu minibüsü saldýrýya uðradý. Eski köy korucusu Þalvur BABAT saldýrýda hayatýný kaybederken öðrenci olduðu öðrenilen bir genç de yaralandý. Yaralý genç Van Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýp tedavi altýna alýndý. Olayýn aþiret içi husumetten kaynaklanmýþ olabileceði belirtiliyor. Saldýrganlarý yakalamak için bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý.

SELÇUK KÝBÝCÝ HAYATINI KAYBETTÝ

Siirt'te 3. cü Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Semineri Düzenlendi Aðýz ve Diþ saðlýðý eðitimi seminerinin 3.sü, Siirt Atatürk Anadolu lisesinde yapýldý. Proje sorumlusu Ýsmet NAKÝPOÐLU tarafýndan sýnýf öðretmenlerine Aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi semineri verildi. Proje, dünya saðlýk örgütü tarafýndan desteklenmekte ve ülkemizdeki sponsorluðunu “Colgate” Firmasý üstlenmektedir. Projenin eðitim ayaðý Milli Eðitim Bakanlýðý ve Toçev Vakfý tarafýndan yürütülüyor. Gerçekleþen seminere Siirt il merkezi ve merkeze baðlý 108 öðretmen katýldý.

MEVLANA SU FELSEFESÝ Yaðmur BULUT

B

Web Bloklarý Ödülleri 2010

Ýletiþim Hattý

Bu günlerde yaþanan olaylarla ilgili yapýlan haberlerin Siirt'i rencide edici ve aþaðýlayýcý boyutlara varmasýndan dolayý RTÜK baþkanlýðýna þikâyetleriniz için iletiþim hattýný siz deðerli hemþerilerimize duyuruyoruz. Þikâyetleriniz için 444 11 78 'i arayabilirsiniz.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasýnda Çalýþan hemþerimiz Selçuk KÝBÝCÝ uzun zamandýr tedavi gördüðü Þiþli Etfal Hastanesinde 27.04.2010 günü genç yaþta hayatýný kaybetti. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven KUZU merhum Selçuk KÝBÝCÝ' ye Allahtan rahmet, yakýnlarýna ise baþ saðlýðý diledi. Bizde Haber56 Gazetesi olarak Allah' tan rahmet kederli ailesine baþ saðlýðý diliyoruz.

Bir an için sen su olduðunu düþün. Su denli özel, su denli yararlý ve su denli çok, tükenmez… Ýnanýyorum ki gerçekten de öylesin. Ama ister çeþmelerden dökül, ister göklerden yað, ister nehirler dolusu ak; dibi olmayan bir kovayý dolduramazsýn. Yani seni dinlemeyenlere sesini duyuramazsýn.Unutma daha çok baðýrdýðýnda daha çok dinlenmezsin, gürültünün parçasý olursun yalnýzca! Suyun yanýnda olanlar suyu en az içenlerdir. Çünkü "Su nasýlsa burada, gerek yok ki suyu kana kana içmeye" diye düþünürler. Týpký, sesini sürekli duyanlarýn seni dinlemedikleri gibi!Ormandaki hiçbir hayvan, ýrmaðýn gürültüler koparan yerinden su içmeye çalýþmadý þimdiye dek. Hepsi, hep sabahýn en sakin anýný bekledi; suyun durgun yerlerini bulabilmek için. Gittiler ve sakin sakin gereksinimlerini giderdiler. Onlar için en uygun olan kendi istedikleri zamandý. Sen hep bir su olduðunu düþün. Su gibi güzel, su gibi vazgeçilmez… Ve su gibi yaþam kaynaðý olduðunu düþün. Ama su gibi yaþatýcý ol. Su gibi yýkýcý, sürükleyici ve öldürücü deðil!.. Suysan tarlalarýný basma insanlarýn, yuvalarýný yýkma, ocaklarýný söndürme; sana "felaket" denmesin! Suysan bir bardaða sýðabil ki damarlara girebilesin! Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi yararlý, su gibi gerekli ve su gibi bitmez tükenmez olduðunu da unutma.Ayrýca su gibi sakin olabileceðin gibi, su gibi de "kýyametler" koparýcý olabileceðini unutma… Vadiler varken önünde ve ovalar varken, yayýlabileceðin küçük ýrmaklara ayýrabiliyorsan kendini ve bardaklara bölebiliyorsan, yaþam verirsin çevrene. Yoksa hep duyulmayan, dinlenmeyen, korkulan ve kaçýlan olursun seller, afetler gibi. Tercih elindeydi hep ve hep "senin" ellerinde olacak…Ya tutmayý öðreneceksin dilini ya da hiç durmadan konuþtuðun için, yalnýzca bomboþ ve anlamsýz sesler çýkartan birisi olduðunu zannettireceksin çevrendeki insanlara! Ama yapman gereken su deðil mi? Düþüneceksin ne zaman ne söyleyeceðini. Düþüneceksin kimin dinleyip dinlemediðini, kimin anlayýp anlamadýðýný. Düþüneceksin anlatmak istediklerinin ne kadarýný anlatabildiðini… Hatta anlayanlarýn anladýklarýnýn da senin anlattýklarýnýn ne kadarý olduðunu düþüneceksin… Konuþmak için en uygun zamaný bekleyecek, en az ama en uygun sözcükleri seçmeye çalýþacaksýn… Yolcularýn, önceden aldýklarý biletleri ceplerinde olduðu halde, saatlerini kontrol ederek, zaman yaklaþtýðýnda, vapurun kalkacaðý iskelede hazýr olmalarý gibi, sen de fikrini bildireceðin kiþinin " kýyýya yanaþmasýný" bekleyeceksin!Demeyeceksin " Ben caným isteyince giderim iskeleye, vapur da o saniyede gelmek zorunda!'' Demeyeceksin " Ben aklýma geleni geldiði biçimde söylerim. Karþýmdaki de deðil duymak deðil dinlemek, anlattýðýmdan bile fazlasýný anlamak zorunda." Keþke öyle olsaydý. Keþke haklý olsaydýn, ama maalesef deðil… Aðzýný açýp "Þelaleden dökülen suyu" içmeye çalýþan bir tavþan gördün mü hiç? Ya da önüne çýkan aðaçlarý bile sürükleyen bir selden susuzluk gidermeye uðrasan bir ceylan gördün mü? Kaplanlar bile içebilmek için suyun durulmasýný bekler; beyni olan her canlý gibi! Haydi… Sen þimdi " su olduðunu" düþün ve kendini " su gibi " hisset… Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlý…Su gibi yaþam kaynaðý ve su gibi bitmez tükenmez olduðunu anýmsa… Ama yine su gibi " küçük bir bardaðýn içine" sýðdýr ki kendini girebilmeyi öðren insanlarýn damarlarýna. Yaþam ver… Vazgeçilmez ol!

sayfa5  

PERVARÝDE MÝNÝBÜSE SÝLAHLI SALDIRI Son zamanlarda sýk sýk yaþanan hýrsýzlýk olaylarýnýn son kurbaný gazete daðýtým bayisi oldu. Günün 24 saa...