Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 56

www.haber56gazetesi.com

12 EKÝM 2010

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ ***Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki mesafe, ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir ***Sadece insanlar ve yunuslar zevk için cinsel iliþkide bulunurlar. ***Galatasaray'ýn Ankaragücüne attýðý bir golde topa deðen son 6 kiþi Ankaragücü'lü futbolculardý. ***Köpeklerin Gözleri Sadece Siyah Beyaz Görür Týpký Eski Türk Filmleri Gibi

VALÝ ÇOLAK: "SÝÝRT'Ý FISTIKÇILIÐIN MERKEZÝ HALÝNE GETÝRECEÐÝZ" ÖZGÜRLÜK

Siirt Valisi Musa Çolak kenti bir fýstýkçýlýk merkezi haline getireceklerini ve bu yönde önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'ndan Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (ÝPA) Bölüm Baþkaný M. Ali Yýlmaz baþkanlýðýndaki bir heyetin ÝPA kapsamýnda yaptýklarý incelemelerin ardýndan Polis Evi'nde bir basýn toplantýsý düzenleyen Vali Çolak, Siirt'in bir fýstýkçýlýk merkezi haline gelmesi için önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini söyledi. ÝPA' da Siirt'ten iki önemli projenin kabul edildiðini belirten Vali Çolak, "Ýlimizin kalkýnmasý tarým ve hayvancýlýk sayesinde olacaktýr. Bu yönde çalýþmalar yapýyoruz. Siirt eskiden çok daha önemli bir konumdaydý. Eðitim ve ticaret bölgenin merkezi konumundaydý. Amacýmýz ilimizi tekrar eski haline getirmektir. Ýlimizden ÝPA' ya yapýlan baþvurularýndan iki tanesi kabul edildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Ýlimizden ÝPA' ya yapýlan baþvurularýndan iki tanesi kabul edildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Bunlardan ilki fýstýkçýlýk entegre tesisidir.8.5 milyon avro tutarýndaki bu tesiste, dünya standartlarýnda 28 çeþit ürün üretilecektir. Bu tesis faaliyete geçinceye kadar da fýstýk üretimini arttýrmaya çalýþýyoruz" dedi.

3. DURUÞMADA BEÞ TAHLÝYE "2011 YILINDA MOTORÝZE ÇÖP EKÝPLERÝ KURACAÐIZ" Siirt'te bir ilköðretim okulunda yaþanan

SAADET PARTÝSÝ'NÝN ÝL VE ÝLÇE TEÞKÝLAT YÖNETÝCÝLERÝ, PARTÝDEN ÝSTÝFA ETTÝ Saadet Partisi'nin il ve ilçe teþkilat yöneticileri partiden istifa etti. Ýl Baþkaný Abdüllatif Evin, düzenlediði basýn toplantýsýnda istifa kararýný duyurdu.

Evin, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda “ Çýkan olaylar, Saadet Partisi'nin bir derlenme ve toparlanma partisi olmaktan çýktýðýný göstermektedir. Ahlak ve maneviyat söylemiyle yola çýkan bir partide, ahlaki ve manevi deðerlerimizle baðdaþmayan iftira, yalan, hakaret ve fiili saldýrýlar gerçekleþmiþ, teþkilat mensuplarýmýz kardeþ kavgasýna sürüklenmek istenmiþtir. Kavgalý ve güvensiz bir birliktelik yerine dostça bir ayrýlýðýn daha doðru olacaðýna inandýðýmýzdan il ve ilçe teþkilatlarýmla Saadet Partisi'nden istifa ediyoruz” dedi. Ýl Baþkaný Evin, bir soru üzerine eski genel baþkanlarý Numan Kurtulmuþ'un yanýnda yer alacaklarýný belirterek þunlarý ekledi “ Sayýn Kurtulmuþ'un liderliðinde kurulacak yeni parti ile ilgili hazýrlýklar tamamlanmýþ durumda. Bütün ilçe teþkilatlarýmýzla birlikte il yönetimi olarak Kurtulmuþ'un yanýnda yer alacaðýz.” Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

EDÝTÖR

GRAFÝKER

MUHABÝR

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ ABONELÝK Yýllýk abonelik

Soner YILMAZ

:

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

cinsel istismar olayýnýn mahkemesi yapýldý.

Siirt Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya tutuklu 15 sanýk katýldý. Davada gizlilik kararý bulunduðu gerekçesiyle duruþma salonuna avukatlardan baþka kimse alýnmadý. Duruþmanýn ardýndan açýklama yapan Siirt Baro Baþkaný M. Ali Özel, tutuklu 5 kiþinin tahliyesine karar verildiðini, bir sonraki duruþmanýn 30 Aralýk 2010'da yapýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný söyledi. Öte yandan, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Belediye Baþkaný Selim Sadak ve Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz'ýn da aralarýnda bulunduðu bir grup BDP'li, il binasýnýn önünden Adliye Sarayý'na kadar yürüdü.

SÝÝRT'TE 3 ARAÇ ZÝNCÝRLEME KAZA YAPTI Siirt Kýzlar Tepesi yokuþunda Naci Kutlu Parký'nýn üst kýsmýnda 3 aracýn karýþtýðý zincirleme kazada1'i aðýr 4 kiþi yaralandý.

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI 100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

HEMDE ÞÝMDÝ GÜLSÜM ERDOÐAN

Tillo'ya Ýspanya Modeli Aydýnlar (Tillo) ilçesinde turizmin alt yapýsýnýn geliþtirilmesine yönelik projenin kabul edildiðini belirten Vali Çolak, bu proje ile yalnýz Tillo ilçesinin deðil, bütün kentin turizm alt yapýsýnýn geliþeceðini söyledi. Vali Çolak “Ýnanç turizmi açýsýndan büyük bir potansiyele sahip olan bu ilçemizde turizm alt yapýsý güçlendirilecek ve bu amaçla bazý tesisler de kurulacaktýr. Tanýtým ve pazarlama faaliyetleri yapýlacak ancak bunlardan da önemlisi, bu sektörün yönetimidir. Bu konuda Ýspanya'da uygulanan bir yöntemin model olarak uygulanmasý düþünülüyor. Yani turizmin alt yapýsýný ve tanýtýmýný yapmakla yetinmeyeceðiz” dedi. Ticaret ve Sanayi Odasýna Teþekkür Vali Musa Çolak yaptýðý konuþmada toplantýda bulunan baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu'nun, bu ve diðer çalýþmalara yaptýklarý katkýlardan dolayý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýný kutladý ve katkýlarýndan dolayý da teþekkür etti. Siirt Ýli ve Ýlçeleri Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayip Aslan da yaptýðý konuþmada kurulacak fýstýkçýlýk tesisisin aralarýnda Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn da ortak olacaðý bir þirket aracýlýðýyla profesyonelce yönetileceðini belirtti.Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili F.Özgür Çalapkulu bu projelerin ilin ekonomisi açýsýndan çok büyük bir öneme sahip olduðunu belirtti. Çalapkulu “ Bu kadar önemli projelerin ilin ekonomisinden bir katký sunulmadan gerçekleþtirilecek olmasý ilimiz ekonomisi açýsýndan çok önemlidir. Ancak, üretimi büyük ölçüde arttýrmamýz gerekir” dedi.Aydýnlar Ýlçe Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu ise, yaptýðý konuþmada ilçelerinde büyük bir kabuk deðiþiminde olduðunu söyledi.

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, belediye meclis üyelerini 2011 yýlýnda yapýlacak olan temizlik ihalesi konusunda bilgilendirdi. Sadak, daha temiz bir Siirt için 2011 yýlýndan itibaren kurulacak motorize temizlik ekipleriyle bir ilke daha imza atacak. Belediye Baþkaný Selim Sadak, yaptýðý açýklamada temizlikte %80 oranýnda baþarýlý olduklarýný ifade etti. 2011 yýlýnda temizlik anlamýnda yeni projeler geliþtirdiklerini söyleyen Sadak, öncelikli olarak halkýn temizlik konusunda bilinçlendirilmesi için iki pilot mahallenin seçileceðini, kadýnlardan oluþan ekipler tarafýndan çöp poþetleme ve çöp toplama saatleri hakkýnda bilgilendirme yapýlacaðýný ifade etti. Baþkan Sadak, bunun yaný sýra halen var olan hazýr kýta çöp ekiplerinin geliþtirilerek motorize çöp ekiplerinin kurulacaðýný ifade ederek ekiplerin sürekli olarak il merkezinde seyir halinde olacaklarýný ve biriken çöplere en kýsa zamanda müdahale edeceklerini söyledi.

PEYNÝR GEMÝSÝ

Selami Özbilici yönetimindeki 56 AD 177 plakalý araç, Süleyman Yýldýz yönetimindeki 56 AR 003 resmi plakalý araç ve Vedat Deniz önetimindeki 21 DC 645 plakalý otomobilin karýþtýðý kazada Süleyman Yýldýz, Gülcan Bayrakçý(26) adlý bir hemþire, Siirt Üniversitesi personeli Vedat Deniz(38) ve Selami Özbilici(25) yaralandý. Yaralýlar Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrýldý.

Tarih 7 Ekim 2010 yer Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu Konuþmacý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün eþi Hayrünnisa Gül. Konuþmacý kürsüsündeki hatibe kendinden emin ve dik duruþuyla Avrupa Parlamenter Meclisine kendini dinlettiriyor. Kimse baþörtüsüyle ilgilenmiyor. Söylediði sözler, anlattýðý olaylar konuþuluyor. Dýþ görünüþü deðil fikirleri tartýþýlýyor ve takdir ediliyor. Ýþte diyorum ülkeme de böyle özgürlükler gelmeli. Cumhurbaþkanýnýn baþörtülü hanýmý Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda engelli çocuklarýn eðitimi ve onlarýn desteklenmesi ile ilgili konuþma yapabiliyor. Oysa kendi ülkesindeki hemcinsleri hâla üniversitelere baþörtülü alýnmýyor. Bizim gibi kendi kendince engeller koyan baþka bir ülke de yoktur herhalde. Yan sahada rakibimiz düz koþu yaparken biz millet olarak engelli parkurunda koþalým diye çabalýyoruz. Enerjimizi, gücümüzü ve aklýmýzý böyle boþ tartýþmalarla heba ediyoruz. Buna akýl sýr erdiremiyorum. Tarihler 28 Þubat 1997'yi gösterirken Post modern askeri darbesiyle baþörtüsüne aðýr bir yasak getirildi. Önce büyük þehirlerde sonra tüm Anadolu'daki üniversitelerde yasak uygulanmaya baþlandý. Baþörtülü kýzlarýn kimi baþlarýný açtý, kimi peruk, þapka taktý. Kimi de okulunu býraktý. Tercihleri ne olursa olsun bu kýzlar çok acý çekti. Ve hâlâda çekmeye devam ediyorlar. Yasak baþlayana kadar okullarýnda baþarýlý olan bu kýzlar irtica odaklarý olarak lanse edildiler, sindirilip yok edilmeye çalýþýldýlar. Ýkna odalarýnda, dekanlarýn odalarýnda baþörtülerinden vazgeçmeleri telkinlerinde bulundular. Ama onlar tüm ikna çabalarýna raðmen Allah'ýn emrine uygun giyinmeyi tercih ettiklerini söylediler, tüm yasaklara ve baskýcýlara karþý. Bunca yýla ve yasaða raðmen bu kýzlar hiç bitmedi, hiç yýlmadýlar yine okullarýna devam etiller. Yýllar geçti yasak devam etti. Ayný dünya görüþünü paylaþan erkekler iktidar aldýlar. Peki, bu kýzlar onlar yine yasakla okullarýna devam ediyorlar. Yetkililer kanunen baþörtüsünü yasaklayan kanun yok diyorlar ama kanun üstünde olduðunu söyleyen insanlar bu yasak var ve uygulanmalý diyorlar. Ama artýk yeter kabak tadý verdi bu konu. Yasaklara raðmen bu kýzlar baþörtülerinden vazgeçmiyorlar ve vazgeçmeyecekler. Bugünde o üniversitelerde olacaklar, yarýnda olacaklar týpký dün olduðu gibi. Ýyisi mi artýk özgürlük, barýþ ve demokrasi sarsýn ülkeyi iktidarýyla, muhalefetiyle herkes uzlaþsýn. Biz çektik bari kýzlarýmýz çekmesin bu yasaklarýn verdiði acýyý.

sayfa4  

***Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki mesafe, ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir ***Sadece insanlar ve yunuslar zevk için cinsel iliþkide bulun...

sayfa4  

***Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki mesafe, ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir ***Sadece insanlar ve yunuslar zevk için cinsel iliþkide bulun...

Advertisement