Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 50

www.haber56gazetesi.com

24 AÐUSTOS 2010

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ **Bir insanýn ortalama 3 yýlýný tuvalette geçirdiðin **En büyük insan Koreli bir iþ adamý boyu 3 .10 **Dünyanýn en hýzlý hayvanýnýn cheetah olduðunu **Bir maymunun kolunda 25 milyon kýl vardýr

ENERJÝ BAKANI YILDIZ SÝÝRT'TE EN ÝYÝSÝ

PEYNÝR GEMÝSÝ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz yapýmý devam eden Siirt Alkumru Barajý'nda incelemelerde bulundu.

Batman'dan helikopterle Siirt'e gelen ve LÝMAK Holding tarafýndan yapýmý devam eden baraj inþaatýnda incelemelerde bulunan Enerji Bakaný Taner Yýldýz, holdingin yönetim kurulu baþkaný Nihat Özdemir'den baraj inþaatýyla ilgili bilgi aldý. Bakan Yýldýz “Sularýn boþa akmamasý için yani buradaki su Irak'a gidiyor. Hâlbuki bu suyun enerjisini aldýktan sonra göndermemiz halinde gene Irak'a gidecek. Bu santral binasý 18 katlý bir binaya karþýlýk gelen yaklaþýk 54 metre yüksekliðinde bir bina. Baraj gövdesi 18 milyon metreküp dolgusu olan bir baraj gövdesinden bahsediyorum bu tür büyüklükler þantiyeler açýsýndan heyecan vericidir. 200 milyar kilovat üzerinde enerji üretip tüketen bir ülkenin 1 milyon kilovat saati inþallah bu barajda üretilecek. Bu sularýn boþa akmamasý lazým. Bu sularýn deðerlendirilmesi lazým. Firma yetkililerini kutluyorum.” dedi. Bakan Yýldýz'a baraj inþaatý konusunda bir brifing verildi. Bakan Yýldýz daha sonra valiliðe geçti. Yýldýz “Siirt bizim için çok önemli bir il. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlýðý açýsýndan baktýðýmýzda bakanlýðýmýzýn Siirt koordinasyon kurulu toplantýsýný yapacaðýz. Bu toplantýda birçok kamu kurum ve kuruluþumuzu ilgilendiren ve aksayan bir konu varsa birlikte çözeceðiz, çözümlerini birlikte belirleyeceðiz. Ülkemiz siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarýndan birisi olacak olan bu referandum sürecine girmiþ bulunmakta. Referandum konusunda Siirtli hemþerilerimin saðduyusuna, basiretine ferasetine sezgilerine güvendiðimi belirtiyorum. Türkiye genelinde de tabii ki yaklaþýk üç haftalýk süre içerisinde yapýlan kamuoyu araþtýrmalarý ve anketler bu manada gittikçe yükselen bir evet çizgisinin Türkiye'nin ekonomide teknikte birçok sektörde birçok alanlarda saðlanan istikrarýnýn aslýnda hem hukuk dallarýnda hem siyasi alanda perçinlenmesiyle alakalý bir yöne gidiyoruz. Yani ben büyük oranda bir evet çýkacaðýna inanýyorum. Rakam vermiyoruz. Ama bu oran gittikçe yükseliyor. Ilýsu Barajý hepinizin yakinen bildiði gibi kredilendirmeyle alakalý bir kýsým özel sektörün ve bir kýsým ülkelerin çekilmesi olmuþtur. Yerine kamu bankalarýndan finanse edilecek yapý oluþturuldu. Bunlarda Çevre Bakanlýðý nezdinde devam ediyor.” dedi. Bakan Yýldýz, Siirt'in doðalgazdan yararlanacaðýný da sözlerine ekledi. Yýldýz daha sonra Kültür Merkezine geçerek sivil toplum kuruluþ temsilcileri ile bir toplantýya katýldý.

ALT YAPI ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR EMNÝYETTEN HIRSIZLIK OLAYLARIYLA ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Siirt Belediyesi'nin yürüttüðü alt yapý çalýþmalarý aralýksýz bir þekilde sürüyor. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'nün çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi.

Belediyenin, Siirt'in þehircilik anlamýnda en büyük sorunlarýndan biri olan altyapý sorununu çözmekte kararlý olduðu belirtilen açýklamada “ Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü (SÝSKÝ) yaz döneminde çalýþmalarýna tüm hýzýyla devam ediyor. SÝSKÝ ekipleri on bir ay içerisinde içme suyu çalýþmalarýnda 110 metre yeni hat döþemesi, 54 þebeke arýzasýnýn yaný sýra 113 adet abone arýzasýný onardý. Ekipler kanalizasyonda da son bir ay içerisinde 635 metre yeni hat döþerken toplam 181 arýzayý da giderdi. SÝSKÝ ekipleri yaðmurlu havalarda sýkýntý yaþanan yerlerde 130 metre yeni yaðmur suyu hattý döþedi. Kooperatif Mahallesi, Turan Beyazýt Caddesi üzerindeki Kýz Kuran Kursu önüne 16 adet, Alparslan Ýlköðretim Okulu arkasýna 8 adet, Anadolu Lisesi altýna 4 adet ve Fikret Petrol yaný 2.üstgeçit altýna 4 adet olmak üzere toplam 34 adet yaðmursuyu ýzgarasý döþedi. Tüm bu çalýþmalarý sürdüren Siirt Belediyesi SÝSKÝ ekipleri altyapýsý hiç olmayan Kooperatif Mahallesi'nin Þemsika mevkiinde altyapý çalýþmasýný baþlattý.” denildi. Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

MUHABÝR

GRAFÝKER

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ

Soner YILMAZ ABONELÝK Yýllýk abonelik

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

Geçtiðimiz günlerde, ilimiz Özel Ýdare Ýþ Haný içerisindeki bir iþ yerinden saat 04.10 sýralarýnda çelik kasa hýrsýzlýðýnýn olduðu yönünde ihbarýn alýnmasý üzerine Emniyet Müdürlüðü, Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerince kapsamlý bir çalýþma yapýldý. Kasa hýrsýzlýðýný gerçekleþtiren R.E, H.Y, M.B ve S.E isimli dört (4) þahýs tespit edildi ve yakalandý. Çalýnan kasa saðlam bir þekilde sahibine teslim edildi. Yakalanan dört (4) þahýs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalý Cezaevi Müdürlüðü'ne gönderildi. Yeni Mahallede de Hami Efendi Caddesi üzerindeki araç içerisinde hýrsýzlýk olayý olduðunun ihbarý alýnmasý üzerine Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmada olayý gerçekleþtiren Ö.D. V.E. ve O.E isimli þahýslar iki (2) adet cep telefonu ile birlikte yakalandý. Siirt Emniyet Müdürlüðü personeli, büyük bir özveriyle vatandaþýmýzýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, huzur ve güven içerisinde yaþamlarýný sürdürebilmesi amacýyla suç ve suçlularla etkin mücadeleye devam etmektedir.

BÖBREK TAÞI Ýdrarda bulunan oksalat billurlarýnýn meydana getirdiði böbrek taþlarý, kum tanesi kadar olabildiði gibi pinpon topu büyüklüðünde de olabilir. Ufak taþlar böbrekten kolaylýkla çýkabilr. Büyükler ise böbreklerden mesaneye giderken þiddetli aðrýlara neden olur. Göðsün yukarý ve ön kýsmýnda, kaburgalarýn altýnda, ani ve kývrandýrýcý aðrý hissedilir. Terleme ve kusma da görülebilir. Ýdrarýn rengi bulanýk ve bazen kanlýdýr. Böbrek taþlarýný düþürmek için aþaðýdaki reçetelerden faydalanýlýr. Tedavi için gerekli malzeme : Gliserin, su Hazýrlanýþý : 1 fincan suya, 1 kahve kaþýðý gliserin konur. Karýþtýrýlýp içilir.

GÜLSÜM ERDOÐAN

Atalarýmýz bugün yaþadýðýmýz olaylarý ve sorunlarý sanki görmüþler ki her duruma göre bir söz bize miras býrakmýþlar. Ne güzel söylemiþler iðneyi kendine çuvaldýzý baþkasýna diyerek. Gerçekten insan kendine iðneyi batýrmalý ki baþkasýna da çuvaldýzý batýra bilsin. Yada iðne battýktan sonra çuvaldýza vakit kalmaz. Önce kendi nefsimizi, kendi yaptýklarýmýzý eleþtirmeliyiz ki sýra baþkalarýna gelsin. Ama biz toplum olarak önce etrafýmýzdakileri eleþtirip onlarýn eksikliklerini sýralýyý veriyoruz. Hiç kendimizde kusur yokmuþ gibi bir bir eksiklikleri listeliyoruz. Daha kendimizi bilmeden komþumuzu, mahallelimizi, iþ yeri arkadaþýmýzý, patronumuzu beðenmeyip acýmasýzca eleþtiriyoruz ve genelde arkasýndan yapýlýyor bu eleþtiriler. Hatta daha ileri gidip her kahvede, her berber salonunda , her sohbet ortamýnda hükümetleri, muhalefeti, orduyu, yöneticileri,tv kanallarýný, uluslar arasý ülke yönetimlerini dahi beðenmeyip eleþtiriyoruz. Her aksaklýðý, ters giden her þeyi baþkalarýnýn üzerine yýký veriyoruz. Bizim hiç kusurumuz yokmuþ gibi. Siirt'ten örnek verelim Siirt'te ters giden her þey yöneticilerin, müdürlerin, amirlerin yada siyasetçilerin suçumu? Hiç vatandaþ olarak, birey olarak bizlerin suçu yok mu? Bizler sütten çýkma ak kaþýk mýyýz? Bir ilin güzel olmasý, temiz olmasý ve istediðimiz gibi olmasý için vatandaþlara hiç mi görev düþmüyor? Kurumlarýn yöneticilerini eleþtiriyoruz. Klimalý odalarýndan hiç çýkmadan ilden gitmenin plan ve çalýþmalarýný yaptýklarýný söylüyoruz. Peki o kurumlarda çalýþan memurlar, iþçiler ve bu ilin önde gelenleri ne yapýyor? Onlar neden kendilerini geliþtirmiyor? Douglas Mallach'ýn çok sevdiðim bir þiiri var üniversiteye hazýrlanýrken felsefe hocanýn verdiði bir þiirdi ve tüm Türkiye özellikle Siirt bu þiirde gecen her satýrýn kendine uygulamalý baþ yazýsý yapmalý. Bir þehrin geliþmesi için bir ev hanýmýna, bir pazarcýya yada, bir ham malada, kurum müdürleri, yöneticiler, siyasetçiler kadar büyük görevler düþer. Yeter ki kendini geliþtirsen ve yaptýðý iþ en iyisi olsun. Ýþte bu þiir bunu anlatýyor: Dað tepesinde bir çam olamasam, vadi de bir çalý ol, Fakat oradaki en iyi küçük çalý sen olmalýsýn. Çalý olamazsan bir ot parçasý ol, bir yola neþe ver. Bir misk çiçeði olmazsan bir, saz ol, Fakat gölün içindeki en canlý saz sen olmalýsýn. Hepimiz kaptan olamayýz fakat tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için birer þey var. Yapacaðýmýz iþ bize en yakýn olan iþtir. Kazanmak yahut kaybetmek ölçü ile deðildir. Sen her neysen en iyisi olmalýsýn. Ýþte güneydoðunun en iyisi de Siirt olmalý, ona göre çalýþmalý.

sayfa4  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz yapýmý devam eden Siirt Alkumru Barajý'nda incelemelerde bulundu. PEYNÝR GEMÝSÝ Siirt Belediye...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you