Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 49

www.haber56gazetesi.com

17 AÐUSTOS 2010

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ *Okyanusun en derin yerine inmek aya gitmekten daha zordur. *Ortalama alýnýrsa her yýl eþekler tarafýndan öldürülen insan sayýsý uçak kazalarýnda ölen insan sayýsýndan daha fazla. *Bir gerpard saatte 125km hizlan koþar.

VALÝ MUSA ÇOLAK, SANAYÝCÝLERÝ ZÝYARET ETMEYE DEVAM EDÝYOR Siirt Valisi Musa Çolak, sanayi tesislerinde incelemelerine devam ediyor. Küçük Sanayi Sitesi giriþinde üretime baþlayan Elinç Pervari Arýcýlýk firmasýný ziyaret eden Vali Çolak, tarýma dayalý kurulan sanayi tesislerinin Siirt'in ekonomisiyle örtüþtüðünü söyledi. Tesis hakkýnda Vali Çolak'a bilgi veren Elinç Pervari Arýcýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Faruk Elinç, kurduklarý modern tesisle Pervari balýný dünyaya pazarlamayý amaçladýklarýný belirtti. Günlük 2 ton bal paketleme kapasitesine sahip olduklarýný ifade eden Elinç, 13 kiþiye istihdam saðlayarak, Siirt'in ekonomisine katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný ifade etti. Daha önce Siirt'te paketleme tesisinin bulunmamasý nedeniyle bal üreticilerinin ciddi maddi kayýplara uðradýðýný vurgulayan Faruk Elinç, "Siirt ve bölgesinde yýlda binlerce ton bal üretiliyor. Ancak ilimizde paketleme ve ambalaj tesisleri bulunmadýðý için biz üreticiler büyük maddi zarara uðruyorduk. Bu nedenle firma olarak bu modern tesisi kurmaya karar verdik. Amacýmýz meþhur Pervari balýný ülke pazarýndan sonra dünya pazarýna sunmaktýr. Balýmýza çok güveniyoruz. Çünkü balýmýz tamamen doðal ve organik olarak kara kovan ve örme sepetlerde üretilmektedir." dedi. Siirt'te tarýma dayalý sanayi potansiyelinin çok büyük olduðunu belirten Vali Musa Çolak, son yýllarda kýrsal kalkýnma programý sayesinde Siirt'te tarýma dayalý sanayinin geliþmeye baþladýðýný söyledi. Kýrsalda yaþayan vatandaþlarýn refahýný ve yaþam standartlarýný artýrmadan bir ilin kalkýnamayacaðýný vurgulayan Vali Çolak, bu yüzden kýrsal kalkýnmaya çok büyük önem verdiðini hatýrlattý. Siirt'in marka olmuþ birçok ürüne sahip olduðunu kaydeden Çolak, "Siirt'in çok önemli ve her biri marka haline gelmiþ ürüne sahip olmasýna raðmen maalesef yeterli ve donanýmlý tesis olmadýðý için bu ürünlerimizden ekonomik olarak yeteri kadar pay alamýyorduk. Yeni kurulan bu tesisler sayesinde fýstýðýmýz, balýmýz ve narýmýz modern tesislerde iþlenerek, ülke pazarlarýnda hak ettiði yeri almaya baþlayacak. Bu da ilimizin ekonomisi açýsýndan son derece memnuniyet verici bir geliþmedir. Valilik olarak çok önemsediðimiz tarýma dayalý sanayinin geliþmesine destek vermeye devam edeceðiz." þeklinde konuþtu. Paketlemede kullanýlan ambalaj malzemelerin il dýþýndan temin edilmesine üzülen Vali Musa Çolak, yapýlacak küçük yatýrýmlarla ambalaj iþinin de Siirt'te rahatlýkla yapýlabileceðini belirterek, sanayicileri bu konuda teþvik edeceðini söyledi. Vali Musa Çolak'ýn ziyaretlerinde Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk'da bulundu.

SADAK'TAN EMNÝYET MÜDÜRÜNE ZÝYARET Geçtiðimiz hafta ilimiz Emniyet Müdürlüðü'ne getirilen Recep Güven'i makamýnda ziyaret eden Belediye Baþkaný Selim Sadak, Güven'e görevinde baþarýlar diledi.

Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven'in Makam odasýnda gerçekleþen ziyarette Belediye Baþkaný Selim Sadak þunlarý söyledi ; “ Selim Sadak olarak 30 yýllýk siyasi hayatýmda her zaman devlet ve siyasi düþüncesi ne olursa olsun demokratik zeminde bürokrasiyle diyalog ve ortak deðerlerde buluþmak için çaba harcadým. Demokratik, çoðulcu ve katýlýmcýlýða dayanan bir anlayýþ ile yöneticilik ve idarecilik yaptým. Sizlere yeni görevinizde baþarýlar diliyor, görevinizin ilimize huzur ve barýþý getirmesini umuyorum.” Daha sonra konuþan Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven Siirt'te hizmet için gönderildiðini hiç kimseye her hangi bir kini olmayan bir teþkilatýn temsilcisi olduðunu söyledi. Güven: "Burada Siirt halkýnýn güvenliðini saðlamak temelinde gönderilmiþ bir bürokratým bu yüzden herkese eþit mesafede ve kesinlikle aþýrý bir tepki göstermeksizin kimseye karþý refleksim olmadan yasalar ne diyorsa onu uygulamak üzere geldiðimi biliyorum. Herkesin Emniyet Müdürüyüm, herkese hizmet etmek için geldim inþallah bunu da göreceðiz” dedi. Sorunlarý birlikte çözeceklerine inandýklarýný belirten Güven, “Sizi halk seçti. Kanat önderi olarak, yönetici olarak çok büyük bir etkiniz var. Tabi bunun güvenliðe de yansýyacaðýndan eminim” dedi. Son olarak Güven, bu nazik ziyaretten dolayý belediye baþkanýna kendi ve çalýþma arkadaþlarý adýna teþekkür etti.

Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

MUHABÝR

GRAFÝKER

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ

Soner YILMAZ ABONELÝK Yýllýk abonelik

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

SÝVÝL ANAYASAYA DESTEK PLATFORMU KURULDU Siirt'te “Sivil Anayasaya Destek Platformu” adý altýnda bir platform oluþturan 76 sivil toplum kuruluþu yaptýklarý bir açýklama ile vatandaþlarýn referandumda evet oyu vermelerini istedi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý salonunda yapýlan açýklamada, bu deðiþikliðin AK Parti anayasasý olarak kabullenilemediði vurgulandý. Açýklama,''Ülkemiz in birliðini ve dirliðini yok etmek, büyümesini ve geliþmesini engellemek, medeniyet köklerimizin inþa ettiði kardeþlik iklimini bozmak isteyenlere, bu ülkede gelecek için, kardeþlik için, birlik için, beraberlik için tek vücut olabileceðimizi ortaya koymak; ülkemizdeki farklýlýklarýn ayrýþtýrýcý deðil bir çiçek bahçesi misali renk cümbüþü güzelliði olduðunu hatýrlatmak için buradayýz. Ülkemizin ve insanýmýzýn yaþadýðý sorunlarýn temel nedeni, demokrasi üzerindeki vesayettir. Daha net bir ifadeyle, en büyük sorun vesayetten arýndýrýlmýþ demokrasiye sahip olamamaktýr. Vesayetten uzak, sivil, demokratik bir anayasa her zaman için insanlarýmýzýn en büyük umudu olmuþtur. Bu deðiþiklik uzun yýllardan beri özlemle beklenen sivil ve demokratik bir anayasaya kavuþma beklentisini tam anlamýyla karþýlamasa bile bu konuda atýlmýþ en önemli adým olarak görülmektedir. Sivil ve demokratik bir anayasaya kavuþmak konusunda öncü olarak gördüðümüz bu deðiþikliðin demokrasi özlemi içerisinde olan herkes tarafýndan desteklenmesi gerektiðine inanýyoruz. Bizler bu anayasa deðiþikliðine sadece birileri istiyor diye evet demeyeceðiz, yine sadece birileri istiyor diye de hayýr demeyeceðiz. Bu anayasa deðiþikliði ne evet diyen siyasi partilerin tekelindedir; ne de hayýr diyen siyasi partilere raðmendir. Bizler bu deðiþikliðin Ak Parti anayasasý olarak da görülmesini kabullenmiyoruz. Dolayýsýyla halkýmýzýn beklentisi olan anayasal ve yasal düzenlemeler ideolojik yaklaþýmlara kurban edilmemelidir. Doðru kimden geliyorsa gelsin, doðruyu kim söylüyorsa söylesin baðnazlýklara kapýlmadan desteklenmelidir diye düþünüyoruz.''þeklinde yapýldý.

YORGUNLUK Uzun süre çalýþmaktan sonra görülen durumdur. Organlarýn sürekli olarak yorgunluðu sonucu bozulmasýna da sürmenaj denir. Gereði gibi çalýþmama, isteksizlik, halsizlik, baþ veya sýrt aðrýlarý, hazýmsýzlýk, huzursuzluk ve huysuzluk, can sýkýntýsý gibi belirtilerle ortaya çýkar. En kolay tedavi, ýlýk duþ alýp, istirahat etmektir. Sabah akþam, kol ve bacaklarý soðuk su ile yýkamak da çok faydalýdýr. Ayrýca aþaðýdaki reçeteler de uygulanýr. Tedavi için gerekli malzeme : Taze fasulye, su. Hazýrlanýþý : Taze fasulye yemeði yenir. Veya taze fasulyeler yeteri kadar suda haþlanýp, günde 3 kere birer çay bardaðý suyu içilir.

sayfa4  

Ýmtiyaz Sahibi AKBANK Hesap No : Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Abdurrahman ÇÝVÝ HALKBANK Hesap No : Sorumlu Yazý iþleri Müdürü 4...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you