Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 47

www.haber56gazetesi.com

03 AÐUSTOS 2010

BUNLARI BÝLÝYORMUSUNUZ *1533 yýlýnda Rusyada hakimiyete gelmiþ IV.Ývan'ýn kendi yerinde gözü olduðu gerekçesiyle öz oðlunu öldürmüþtür. *Tarantulalar zehiri annesinden alýr annesi de ölürmüþ *Fransa Kralý XIV.Ludvig zamanýnda yapýlan Versay sarayýnda tuvalet yoktu.

VALÝ MUSA ÇOLAK, HAFTA SONU DENETÝMLERDE BULUNDU Siirt Valisi Musa Çolak, kurum müdürlerinden hizmette mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalýþmalarýný istedi. Hafta sonunda eþi Gülsüm Çolak ile birlikte Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðünü ve kuruma baðlý yurtlarý ziyaret eden Vali Çolak, Siirt'in geliþip, kalkýnmasý için kaybedecek zamanlarýnýn olmadýðýný belirterek, sorunlarýn bir an önce çözülmesi için kamu görevlilerinden daha çok proje üretmelerini istedi. Ýlk önce Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'nde incelemelerde bulunan Vali Çolak, kurum müdürü Hýfzullah Canpolat'tan yürütülen çalýþmalar hakkýnda brifing aldý. Daha sonra erkek yetiþtirme yurdunda denetimlerde bulunan Vali Çolak, burada kalan öðrencilerle sohbet ederek, isteklerinin olup olmadýðý sordu. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne baðlý yüzme havuzundan istifade etmek istediklerini ileten öðrenciler, Vali Musa Çolak'tan yardým istedi. Telefonla Gençlik ve Spor Ýl Müdürüne talimat veren Çolak, öðrencilere bundan böyle 100. yýl kapalý yüzme havuzundan istifade edeceklerini müjdeledi. Aç ve açýkta kalan herkese devletin sahip çýktýðýný belirten Vali Çolak, "Burada yetiþen yavrularýmýz ülkemizin geleceðidir. Bu yavrularýmýzý geleceðe en iyi þekilde hazýrlamak da bizim görevimizdir. Devletimiz, burada barýnan çocuklarýmýzýn ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlayacak güce sahiptir. Bu çocuklarýmýzý topluma ve insanlýða faydalý bireyler olarak yetiþtirmek için bütün imkânlarýmýzý seferber etmiþ bulunuyoruz. Devletimizin þefkatli eli her zaman fakir, yardýma muhtaç, hasta ve kimsesiz vatandaþlarýn yanýndadýr." dedi. Daha sonra yetiþtirme yurdunun tüm bölümlerini gezip inceleyen Vali Çolak, kütüphanede bulunan kitap eksikliðinin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi. Ardýndan Saraçoðlu Çocuk Yuvasýný ziyaret eden vali, yangýn ve acil durumlarda görev alacak personel listesinin güncel olmadýðýný tespit ederek, baþta il müdürü olmak üzere diðer yetkililere eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Vali Çolak, daha sonra da TOKÝ konutlarýnýn yanýnda yapýlacak engelsiz yaþam merkezi ile sevgi evlerinin arazisinde incelemelerde bulundu. Siirt ve yöresine hizmet verecek engelsiz yaþam merkezinin 2011 yýlýnýn ortalarýnda bitirmeyi hedeflediklerini belirten vali, tesisin 60 yataklý olacaðýný belirtti.

MUHASEBE MÜDÜRÜ KARATAÞ MAL MÜDÜRLÜÐÜNE ATANDI

Siirt'te 3 yýldýr görev yapan Muhasebe Müdürü Süleyman Çobanoðullarý'nýn tayini Adana'ya çýktý. Ýlimizde baþarýyla görev yapan Çobanoðullarý, Adana'nýn Karataþ Mal Müdürlüðüne atandý. Kendisine yeni görev yerinde baþarýlar dileriz.

KURTALAN, ERUH VE PERVARÝ KAYMAKAMLARI DEÐÝÞTÝ Kaymakamlar kararnamesine göre, ayný kararnameyle Kurtalan Kaymakamlýðýna Çüngüþ Kaymakamý Abdulhalim Can, Eruh Kaymakamlýðýna Höyük Kaymakamý Ramazan Keskin, Pervari Kaymakamlýðýna Kumlu Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz atanýrken; Kurtalan Kaymakamý Mustafa Gündüz, Yeþilhisar Kaymakamlýðýna, Eruh Kaymakamý Ahmet Daldýran, Diyarbakýr Vali Yardýmcýlýðýna, Pervari Kaymakamý Fýrat Çelik ise Tut Kaymakamlýðýna atandýlar.

PROJELERÝN ÇED SÜREÇLERÝ DEVAM EDÝYOR Ýlimiz Kurtalan ilçesi Karabað Köyü sýnýrlarý içerisinde, Ak Madencilik firmasý tarafýndan iþletilmesi planlanan taþ ocaðý ve kýrma eleme tesisi ile ilgili kararýn verildiði bildirildi. Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Ak Madencilik firmasý tarafýndan iþletilmesi planlanan taþ ocaðý ve kýrma eleme tesisi ile ilgili proje hazýrlandý. Hazýrlanan projenin tanýtým dosyasýnýn deðerlendirilmesi ve yerinde yapýlan incelemeler sonucunda ÇED yönetmeliðinin 17.maddesi gereðince; "Çevresel etki deðerlendirmesi gerekli deðildir" kararýnýn verildiði bildirildi.

Verem AHMET DALKIRAN

MUSTAFA GÜNDÜZ

FIRAT ÇELÝK

DUYURU: ÝSÝMLERÝ BELÝRTÝLEN MUHAMMET UTKU KUZU VE UMUT ABDULLAH KUZU'NUN URAL GAZETE VE DAÐITIM FÝRMASI VE KUZU AÝLESÝYLE HÝÇ BÝR TÝCARÝ VE SOSYAL BAÐLANTISI BULUNMADIÐI GÝBÝ MUHAMMET UTKU KUZU VE UMUT ABDULLAH KUZU'NUN ALIÞVERÝÞLERÝNÝN FÝRMAMIZ VE KUZU AÝLESÝNÝ BAÐLAMADIÐI TÜM KAMU OYUNA DUYURURUZ. NÝHAT KUZU

Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

MUHABÝR

GRAFÝKER

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ

Soner YILMAZ ABONELÝK Yýllýk abonelik

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

Akciðer veremi, tüberküloz, fitizi diye bilinir. Nedeni, koch basili denilen ufak kývrýk içinde küçük noktacýklar görülen çomak þeklindeki verem basilidir. Verem mikrobu insan vücuduna çeþitli yollardan girebilir. Bu yollarýn baþýnda, solunum yollarý gelir. Hastalýk, çoðunlukla veremlinin balgamý veya veremli ineklerin sütü ile bulaþýr. Saðlýk þartlarýna uymamak, aþýrý yorgunluk, üzüntü, grip, boðmaca, kýzamýk veya þeker hastalýðý vücudun direncini kaybetmesine ve hastalýðýn ihtimalinin artmasýna neden olur. Verem, üç devrede geliþir. Birinci devrede, hastada genel yorgunluk, iþtahsýzlýk, sýrt aðrýlarý, öksürük, ve 38 dereceye varan ateþ görülür.Verem basili bu devrede tüberkül adý verilen iltihaplý bölgeler oluþturur. Ýkinci devrede hiç bir belirti görülmeyebilir. Fakat basiller bütün vücuda yayýlarak deri, eklemler, kemikler, böbrekler, baðýrsaklar, karýn ve beyin zarýna yerleþirler. Bu devrede tedaviye baþlanmamýþsa, vücudun direnci azalmaya baþlar. Üçüncü devrede, varem basilleri kan veya lenf kanallarý yoluyla yayýlmaya devam eder. Hastada, yorgunluk, balgamlý öksürük, akþamlarý yükselen hafif ateþ, iþtahsýzlýk ve gece terlemeleri görülür. Bu devrede, tedavi edilmezse, diðer akciðer de hastalanabilir. Tedaviye 4 ila 9 ay kadar devam etmek gerekir. Tedavinin ilk þartý temiz ve açýk hava, bol gýda ve üzüntüsüz bir hayattýr. Aþaðýdaki reçeteler tedavi amacýyla kullanýlýr. Tedavi için gerekli malzeme : Isýrganotu, su. Hazýrlanýþý : Dört bardak suya 2 tutam ýsýrganotu konur. 10 dakika kaynatýldýktan sonra süzülür. Günde 3 kere birer kahve fincaný içilir.

sayfa4  

Kaymakamlar kararnamesine göre, ayný kararnameyle Kurtalan Kaymakamlýðýna Çüngüþ Kaymakamý Abdulhalim Can, Eruh Kaymakamlýðýna Höyük Kaymaka...

sayfa4  

Kaymakamlar kararnamesine göre, ayný kararnameyle Kurtalan Kaymakamlýðýna Çüngüþ Kaymakamý Abdulhalim Can, Eruh Kaymakamlýðýna Höyük Kaymaka...

Advertisement