Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 46

www.haber56gazetesi.com

27 TEMMUZ 2010

TRAFÝK KAZASI, 1 ÖLÜ 2 YARALI Þirvan'ýn Pirinçli Köyünde meydana gelen kazada Hüseyin Deniz (33) yönetimindeki, bahçe iþlerinde kullanýlan ve halk arasýnda pat pat motoru olarak bilinen küçük traktör, direksiyon hâkimiyetinin saðlanamamasý sonucu devrildi. Kaza sonucunda Sadettin Kümek (61) yolda yaþamýný yitirirken, yaralanan Hüseyin Deniz ile Nezir Aykaç (34) Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.

HER KÖYE BÝR KOBÝ MÜFTÜLÜK RAMAZANA HAZIR

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin yüzde 33,19 oranýnda ortaklýðý bulunduðu Kredi Garanti Fonu A.Þ. ile Avrupa Yatýrým Fonu arasýnda 27 Ocak 2010 tarihinde imzalanan ve 17 Mart 2010 tarihinde yapýlan tanýtým toplantýsý ile kamuoyuna duyurulan 'Avrupa Birliði Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programý' çerçevesinde, Avrupa Yatýrým Fonundan 'Her Köye Bir KOBÝ' isimli proje için, Kredi Garanti Fonu A.Þ. ve Avrupa Yatýrým Fonu arasýnda yüzde 50 eþ garantili 45 milyon Avro'luk bir kontr-garanti saðlanmýþtýr. Kredi Garanti Fonu A.Þ. tarafýndan da eþ garanti olarak bu proje için 45 milyon Avro'luk kefalet verilmek suretiyle, Kredi Garanti Fonu A.Þ'ye toplam yüzde 33.33 oranýnda ortak olan Türkiye'deki 20 bankanýn yüzde 20 oranýndaki risk katkýsý ile söz konusu proje büyüklüðünün 112,5 milyon Avro'ya ulaþmasý hedeflenmektedir" denildi. Detaylarý "www.tobb.org.tr" ve "www.kgf.com.tr" web adreslerinden de ulaþýlabilecek olan ve KOBÝ'lere saðlanacak avantajlar yönüyle de özellikli bir proje olan “Her Köye Bir KOBÝ" projesi ile yeni istihdam alanlarýnýn yaratýlmasý, mevcut istihdam olanaklarýnýn geniþletilmesi, ülke ekonomisinde yaratacaðý katma deðerin artmasý, proje büyüklüðünün yüzde 30'luk kýsmýnýn belde/köy gibi kýrsal kesimdeki yerlerde kurulmuþ ve kurulacak KOBÝ'lere tahsisi ile giriþimciliðin kýrsal kesime yaygýnlaþtýrýlmasý ve nüfusu 1000'in üzerindeki tüm yerleþim birimlerinde giriþimciliði teþvik ederek yöresel ürünlerin sanayiye dönüþümüne katkýda bulunulmasý amaçlanýyor.

Siirt müftülüðü yaklaþýk bir ay sonra idrak etmeye baþlayacaðýmýz Ramazan ayýna hazýr.Ýl merkezindeki 115 camii ve mescitler gözden geçirildi. Halýlarý yýkandý, boya badanalarý yapýldý, elektrik ve ses sistemleri kontrol edildi. Ýl Müftüsü Faruk Arvas, camileri gezerek yapýlan çalýþmalarý kontrol etti.

PÝKNÝK ALANINDA UYUÞTURUCUKULLANDIKLARINDAN ÞÜPELENÝLEN 5 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Siirt'in Aydýnlar ilçesinde bulunan ve piknik alaný olarak ta kullanýlan Ýbrahim Hakký Hazretlerinin yaptýðý duvardan adýný alan Kaletül Üstat tepesinde uyuþturucu kullandýklarýndan þüphelenilen 5 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre tepeye piknik yapmak üzere giden vatandaþlar o civarda uyuþturucu aldýklarýndan þüphe ettikleri 5 kiþiyi Alo 156 Jandarma ihbar hattýna bildirdi. Jandarma ekipleri kan numuneleri alýnmak üzere söz konusu kiþileri Siirt devlet hastanesine götürdü. Söz konusu 5 kiþi gözaltýna alýnýrken olayla ilgili soruþturma sürüyor.

SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ'NE ÖZÜRLÜ PERSONEL ALINACAK

Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Saðlýk Müdürlüðü'ne 19 özürlü personel alýmý olacaðýný ve baþvurularýn 20 Temmuz – 10 Aðustos 2010 tarihleri arasýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðüne yapýlacaðýný duyurdu. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 53. maddesine göre alýnacak kadrolar açýklandý: 1 adet biyolog, 2 adet ebe (ortaöðretim), 1 adet ebe (önlisans), 1 adet saðlýk memuru (çevre saðlýðý), 1 adet saðlýk Zakkumgiller familyasýndan; Akdeniz memuru (il ve acil yardým), 1 sahilleri boyunca hemen hemen her adet saðlýk memuru (laboratuar), yerde yetiþen; yurdumuzda Batý ve 1 adet saðlýk memuru (toplum Güney Anadolu'da dere yataklarýnda saðlýðý), 1 adet saðlýk teknikeri bulunan bir bitkidir. Boyu 5 metre kadar (diþ), 1 adet saðlýk teknikeri uzar. Kýþ aylarýnda yapraklarýný (röntgen), 3 adet memur (lise), 2 dökmez. Sýk dallýdýr. Çiçekleri adet memur (önlisans), 1 adet memur (lisans), 3 adet hizmetli pembedir. Meyveleri kapsül þeklindedir. (ilkokul/ilköðretim/ortaokul) mezunu toplam 19 personel alýnacak. Baþvurmak Zehirlidir. Yapraklarýnda reçine, tanen, isteyenler, iþ talep formu ile birlikte Ýl Saðlýk Müdürlüðü'ne müracaat edebilir. glikoz, C vitamini ve oleandrin adýnda GRAFÝKER MUHABÝR DiÞ HABER SORUMLUSU bir glikozit vardýr. Kabuklarý ve Ýmtiyaz Sahibi Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Gözde KUZU tohumlarýnda da etkili maddeler vardýr. Soner YILMAZ Ev ilaçlarýnda kullanýlmamasý gerekir. Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. ABONELÝK ÞARTLARI Kullanýldýðý yerler: Haricen Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Yýllýk abonelik : 100 TL kullanýldýðý takdirde adale aðrýlarýný Abdurrahman ÇÝVÝ 0054092-1 AKBANK Hesap No : giderir. Akrep ve arý sokmasýnda Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No : 10260002 faydalýdýr. Düþük dozlarda kullanýlacak Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 49755554-5001 olursa kalbi kuvvetlendirir. Bol miktarda idrar söktürür. Vücutta biriken Reklamlarýnýz Ýçin Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 suyu boþaltýr.

AÐU AÐACI

sayfa4  

Þirvan'ýn Pirinçli Köyünde meydana gelen kazada Hüseyin Deniz (33) yönetimindeki, bahçe iþlerinde kullanýlan ve halk arasýnda pat pat motoru...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you