Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 45

www.haber56gazetesi.com

20 TEMMUZ 2010

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ *Domuzlarýn vücut yapýlarýndan dolayý hiçbir zaman baþlarýný yukarý kaldýrýp gökyüzüne bakamadýklarýný. *Timsahlarýn aðýzlarýný açma güçleri kapama güçlerinden daha azdýr. *Karýnca deliklerinin giriþi her zaman kuzey"e bakar.

VALÝ ÇOLAK HASTANELERÝ DENETLEDÝ Siirt Valisi Musa Çolak kurumlarý denetlemeye devam ediyor. Vali Çolak, saðlýk müdürlüðünde incelemeler yaptýktan sonra sýrasýyla diyaliz merkezi, kadýn doðum ve çocuk hastalýklarý hastanesi, aðýz ve diþ saðlýðý merkezi ile devlet hastanesi ek binasýnda bulunan servislerde denetlemelerde bulunarak, burada bulunan hasta vatandaþlarýn dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Yaptýðý incelemelerde yetersiz bulduðu temizlik konusunda yetkilileri uyaran Vali Musa Çolak, hijyen ve temizlik kurallarýna eksiksiz riayet edilmesini istedi. Temizlik konusunda hiç toleransým yoktur. Bunun için il saðlýk müdürümüzü uyardým. Bir daha ki denetimde bir eksiklik istemediðimi söyledim. Amacýmýz hizmet kalitesini artýrmak, verimliliði en üst düzeye çýkararak, vatandaþlarýmýzýn beklentilerini en kýsa sürede yerine getirmektir. Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesinde bazý polikliniklerde oluþan hasta yýðýlmalarýna da tedbir alýnmasýný isteyen Vali Musa Çolak, daha sonra vatandaþlarýn dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesindeki incelemelerini tamamlayan Vali Çolak, buradan aðýz ve diþ saðlýðý merkezine geçerek, denetimlerde bulundu. Polikliniklerin donanýmýný yeterli bulan Vali Musa Çolak, þu deðerlendirmede bulundu: "Aðýz ve diþ saðlýðý merkezini beðendim teknolojik açýdan da son derece iyi durumdadýr. Kooperatif Mahallesinde yeni yaptýracaðýmýz aðýz ve diþ saðlýðý merkezi ile hizmet kalitesini daha da artýracaðýz. Amacýmýz, sunulan kamu hizmetlerinin daha etkili, daha verimli ve daha hýzlý hale getirmektir." Devlet hastanesine ait ayný binada bulunan servisleri de gezen Vali Musa Çolak, burada yatan hastalarla görüþerek, sýkýntýlarýný dinledi.

EMNÝYET'TEN AÇIKLAMA Siirt Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðünce düzenlenen bir basýn toplantýsýnda ildeki genel asayiþ durumu hakkýnda bilgi verildi ve vatandaþlarýn özellikle yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle iftar saatlerinde meydana gelen hýrsýzlýklara karþý uyanýk olmalarý istendi.

Emniyet Müdürlüðünde düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Müdür Yardýmcýsý Ýlker Ýþbilir asayiþ þube müdürlüðü olarak vatandaþýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý için çalýþtýklarýný belirtti. Yaptýklarý çalýþmalarda vatandaþýn desteðinin þart olduðunu belirterek “Vatandaþýn þüpheli gördüðü her olayý 155'e bildirmesini istiyoruz. Bu yapýldýðý takdirde suçlarda büyük bir azalma olacaktýr. Özellikle içinde bulunduðumuz yaz aylarýnda zemin ve birinci katlarda oturanlar balkon kapýlarý ve pencereleri açýk býrakmamalý, ya da korunak yapmalýdýrlar. Ýþbilir daha sonra 2008, 2009 ve 2010 yýlý altý aylýk suç oranlarýna iliþkin verileri anlatarak karþýlaþtýrmasýný yaptý. Ýþbilir, Mobese sistemi kurulum çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve yakýnda faaliyete geçeceðini sözlerine ekledi.

Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü

Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

Soner YILMAZ ABONELÝK Yýllýk abonelik

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

HELVACIOÐLU; "SÝÝRT'E ÖNEMLÝ ÝÞLER YAPILIYOR” Ak Parti Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu, Siirt'in bütün sorunlarýnýn yakýn takipçisi olduðunu ve çözmek için de yoðun gayret gösterdiðini ifade ederek, "Vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözülmesine paralel olarak Siirt'in de geliþeceði muhakkaktýr." dedi. Siirt'te tarým desteklemeleriyle ve yapýlmaya baþlanan barajlarla hayat bulacak arazilerle tarýmda söz sahibi olacaðýný kaydeden Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu, "Biz biliyoruz Siirt'in ekonomik kalkýnmasý ancak tarýmla mümkündür. Bu nedenle planlarýmýzý ve çalýþmalarýmýzý buna yönelik yapýyoruz" diye konuþtu. Siirt'in sorunlarýna vakýf olduðunu ve çözüm bulmak için bazý bakanlýklarda adeta kamp kurduðunu vurgulayan Helvacýoðlu, "Bunun neticesinde Siirt'e yeniden uçak seferlerinin baþlamasýný saðladýk. Bu arada milletimize bir özür borcumuz var! Çünkü daha önce açýkladýðýmýz uçak seferleri bazý bürokratik engellemelerden dolayý gecikmeli olarak gerçekleþti. Bunun için vatandaþlarýmýzdan özür diliyoruz. Ancak çalýþmalarýmýz bununla yeterli kalmayacak. Türk Hava Yollarýnýn da Siirt'e sefer düzenlemesi için genel müdür seviyesinde görüþmelerimi sürdürüyorum. Netice alýncaya kadar bu çalýþmalarým da sürecektir. Siirt için son derece önemli olan ve ilimizi son durak olmaktan kurtaracak Siirt-Eruh yolunun da 2011 yýlýnda bitirilecek. Eruh-Þýrnak yolunun da yatýrým programýna aldýrdým. Bununla ilgili kesin söz aldým." diyerek, iþin takipçisi olduðunu söyledi.

BELEDÝYE BETON PARKE ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR Siirt belediyesinin beton parke döþeme çalýþmalarý devam ediyor. Veysel Karani Mahallesinde düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Selim Sadak, beton parke çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi. Ýl genelinde þu anda 85 bin metrekare beton parke döþemesi yapýlacaðýný belirten Baþkan Sadak “Bu rakamý 120 bin metrekareye çýkarýyoruz. Ayrýca 40 bin ton beton asfalt ihalesini de yaptýk. Çok aðýr tahribata uðramýþ bir belediye devir aldýk. Bu nedenle seçimlerden önce iki yýla kadar bizden bir þey beklenmemesi gerektiðini belirtmemize raðmen çalýþmalarýmýzý hýzla sürdürüyoruz.Geçen yýl 3 milyon TL onarým iþi gerçekleþtirdik.Hiç bir ek ödenekte almadýk ve geçen yýl çok büyük bir sel felaketine de uðradýk.Bu yýlda 8.5 milyonluk yatýrým yapýyoruz.85 bin metrekare beton parke döþüyoruz.Bunun 13000 metrekarelik bölümünde ÝÞKUR' dan destek alýyoruz.” Dedi. Baþkan Sadak, þu anda kiþi baþýna 1,8 metrekare oranýnda olan yeþillik alanýnýn da 10 metrekareye çýkarýlacaðýný söyledi. Baþkan Sadak ve eþi daha sonra Veysel Karani Mahallesi muhtarý Hacer Çýtak ile birlikte beton parke döþediler. Belediye Baþkaný Sadak beton parke döþemesi nedeniyle kurban kesilmesine izin vermedi.

YAKIOTU ( meragülü ) : Küpeçiçeðigiller familyasýndan; nemli yerlerde yetiþen, çoðunlukla çok yýllýk, ender olarak 1-2 yýllýk bir bitkidir. Çiçekleri pembe veya kýrmýzý renklidir. Meyvesi uzun bir kapsül þeklindedir. Yurdumuzda 21 türü vardýr. Bitkide tanen yaðý, müsilaj ve benzerleri vardýr. Ev ilaçlarýnda; epilobium angustifolium, kýllý yakýotu, dað yakýotu ve bataklýk yakýotu kullanýlýr. Kullanýldýðý yerler: Kabýz ve yumuþatýcý olarak kullanýlýr. Yapraklarý yaralarýn üzerine konulursa, þiþkinlik ve iltihaplarý daðýtýr. Ýdrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin dýþarýya atýlmasýný saðlar. ( köpekgülü ) : Gülgiller familyasýndan; 2-3 metre boyunda bir aðaçcýktýr. Yapraklarý 5-7 parçalýdýr. Çiçekleri pembe veya beyazdýr. Olgun meyvelerine kuþburnu denir. Ýçeriðinde þekerler, organik asitler ve C vitamini vardýr. Kullanýldýðý yerler: Kuþburnu denilen meyvesi idrar söktürür. Ýshali keser. Basur memelerine faydalýdýr.

sayfa4  
sayfa4  

Siirt belediyesinin beton parke döþeme çalýþmalarý devam ediyor. Veysel Karani Mahallesinde düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Seli...

Advertisement