Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 81

www.haber56gazetesi.com

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ -Ýnsanýn kalça kemiði betondan daha saðlamdýr. -Dünyada insanlardan daha çok tavuk var.

05 NÝSAN 2011

AÞK ANALÝZÝ ve KENDÝNE YOLCULUK

“Hayatýmda aþk olsun istemiþtim -Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir sadece, hayatýmda 'aþk' olsun” dedi genç -Sabahlarý elma kahveden daha fazla uykunuzu açar. kadýn. Terapi odasýna geldiðinde solgun bir gül gibiydi, bitkin ve özsuyu çekilmiþ gibi. “Sizi buraya getiren nedir?” diye sorar sormaz anlatmaya, çaðlayan gibi akmaya baþladý. Haftalar süren yolculuðumuz boyunca anlattý: “Oysa sakin kafayla düþünebildiðim zamanlarda ne kadar u r t a l a n aptalca bulurdum bunu: Birine, bir þeye Kaymakamlýðýnca “Bugünün Çocuðu öylece kapýlmayý ve o kiþi, insanýn amu kurum ve Yarýnýn Büyüðü” isimli hayatýndan çekilip alýnýnca kendini kuruluþlarýnda Sodes Projesi kapsamýnda, görev yapan anlamsýz, hiç kimsesiz, hiç bir þeysiz içerisinde anasýnýfý muhasebe ve personel hissetmeyi… Anlam bu kadar kolay mý bulunan 31 ilköðretim iþlerine bakan görevliler bulunup kaybedilir? Muhabbet objesini okuluna ve 3 baðýmsýz aydýnlatýldý. Sosyal anaokuluna fotokopi hayatýmýzdan çýkardýðýmýzda geriye “hiç” Güvenlik Kurumu makinesi, çeþitli M ü d ü r l ü ð ü n d e mi kalýyor ki insan kendini hiçliðe düþmüþ oyuncaklar, boyama düzenlenen toplantýda gibi hissediyor?” kitaplarý, dolap ve perde konuþan il müdürü Av. Gözleri boþluða kilitli devam etti: daðýtýldý. Okullara yapýlan Ýsmail Selim amaçlarýnýn malzeme daðýtýmýna “Kaç gündür iþte böyleyim, durmadan personeli aydýnlatarak, Kaymakam A. Halim Can, hatalarý azaltmak ve idari dipsiz bir kuyuya düþüyorum sanki. Kesif, para cezalarýný asgariye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü aðýr bir hüzün var içimde, kalbim acýyor. indirmek olduðunu Ercan METÝN ve okul müdürleri katýldý. Ýnsan sevmeden yaþayabilir mi? Kurtalan Ýlçesinde okul öncesi için söyledi. Amacýmýz testi Sevmediðim zamanlarý hatýrlamaya hazýrlanan bu 3. proje ile ilçemiz kýrýlmadan yol göstermek eðitim bölgesindeki anaokullarý ve çalýþýyorum: Birini böyle tutkuyla anasýnýflarýnýn materyal ve malzeme v e ö n l e m a l m a n ý z ý sevmediðim zamanlarý… Yüzyýl önceydi saðlamaktýr diyen ihtiyaçlarý büyük oranda giderildi. sanki ya da bir önceki hayatýma (!) aitti o Anasýnýfý malzemelerini teslim Av.Ýsmail Selim “5510 sayýlý Kanunda yapýlan yanlýþlýklardan dolaylý bir çok kamu görevlimiz idari para cezasýna çarptýrýlýyor. Bu günkü zamanlar. almaya gelen okul müdürlerimiz O kadar uzak yani, o kadar uzakta… okullarýna katkýlarýndan dolayý toplantýda bu kanunun uygulamasýnda dikkat edilecek ana noktalarý anlatarak bu hatalarý asgariye indirmek ve dolayýsýyla idari para Kaymakam A. Halim Can ve projeyi Peki, birini bu kadar “sev(e)mediðim” hazýrlayan Proje Koordinasyon cezasýna çarptýrýlmanýzdan kurtarmaktýr. Bunun yaný sýra þimdiye kadar idari para cezasýna dönemlerde beni yaþatan neydi? Sabahlarý sorumlusu Erhan KORKÝN'e çarptýrýlanlar için 6111 sayýlý torba kanunun tanýdýðý avantajlarý niye kalkardým yataktan, günümü ne teþekkür ettiler. anlatmaktýr. Aldýðýnýz idari para cezalarýnda % 25 ile %75 arasýnda bir aydýnlatýrdý? O zamanlar yaþamýmý anlamlý indirim söz konusudur. Bizim amacýmýz personel ve muhasebe kýlan neydi? Bir zamanlar aþksýz da yaþamak iþlemleri ile uðraþan sizlerin yaptýðýnýz iþten dolayý çarptýrýldýðýnýz bu mümkün olduysa eðer, bunu þimdi de idari para cezalarýný asgariye indirmektir.” Dedi. Toplantýda daha sonra sinevizyon eþliðinde 5510 sayýlý Sosyal yapabilir miyim? Aþktan öncesini iirt Belediyesinin, "Ýçinde Yeþillik Olan Bir Siirt Deðil, Yeþillikler Ýçinde Bir Siirt" Güvenlik ve 6111 sayýlý torba yasasý olarak bilinen yeniden hatýrlamakta zorlanýyorum, eski hayatýma projesi kapsamýnda 50 bin adet süs bitkisi dikildi. Belediyeden yapýlan açýklamada, yapýlandýrma yasasýnýn uygulamasý hakkýnda bilgi verildi ve sanki bir sis perdesinin ardýndan bakýyorum bahar mevsiminin geliþiyle Park ve Bahçeler Müdürlüðü 2011 hizmet yýlýnda katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý. þimdi.” uygulamaya koyduðu "Ýçinde Yeþillik Olan Bir Siirt Deðil, Yeþillikler Ýçinde Bir Siirt" projesi “Mesele bir maþuktan “kurtulmak” kapsamýnda þehir merkezinde bulunan park ve bahçelerde yeþillendirme çalýþmalarýna hýz ya da onu unutmak meselesi deðil. verildiði bildirildi. Vatandaþlarýn Sev(e)meden yaþamayý becerebilir miyim? bahar mevsiminde en Ölmek istemeyecek kadar hayatta kalabilir uðrak yerlerinin miyim? Hüznümde boðulmaktan baþýnda gelen ve korkuyorum. Onsuz, o sonsuz kuyuya þehrin cazibe merkezi düþtükçe düþmekten, düþtükçe çýkmak olan Kýzlar Tepesi iirt'in Þirvan ilçesinde tarým iþçilerini taþýyan patpat motor Parkýna da yeþil ve devrildi. Motorda bulunan 4 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere istememekten korkuyorum.” alacalý taflan göre, Þirvan ilçesine baðlý Taþlý köyünden Pirinçli köyünde “ Kendimle yeniden barýþýr mýyým? çeþitlerinden oluþan bulunan tarlalarýnda çalýþmak üzere giden Þ.G. yönetimindeki Tanrýmý yeniden sevebilir miyim? O beni 50 bin adet süs bitkisi patpat motoru olarak bilinen arazi aracý, Pirinçli köyü giriþinde sever mi?” “Bu da geçer (mi) yâ hû? dikildiði kaydedilen hakimiyeti kaybedilerek þarampole yuvarlandý. Motorda bulunan Gönülden “bu da geçer” diyebilmek her a ç ý k l a m a d a , b u M.G., D.G, M.G ve þoför Þ.G. Yaralandý. Motorun altýnda kalarak aðýr yaralanan D.G. Siirt Devlet derde deva olmaz mýydý?” çalýþmasýnýn süreceði Hastanesi'ne kaldýrýlarak ameliyata alýndý. aktarýldý. “Bu duygu beni hem kendimle kavga ettiriyor, hem kendimle tanýþtýrýyor, barýþtýrýyor. Bu uzun ve karanlýk gecede ben, ruhumun arka odalarýna kilitlediðim, yüz çevirdiðim, tanýþmak istemediðim Lucifer'le yüzleþtim. Þimdi O'nunla baþ baþayým ve Onunla ne yapacaðýmý düþünüyorum. Beni iirt'te bir gecede 7 kiþi yüksekten düþerek teslim almak istedi, direndim: arzularýmla, yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Aktaþ köyünde 3 iirt'te meydana gelen bir trafik kazasýnda bir kiþi aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre Kurtalan'ýn Tulumtaþ zaaflarýmla tanýþtým. Ruhum kasýrgada yaþýndaki F.K. ikinci katta bulunan evlerinin Köyünde 72 DA 038 plakalý traktörle tarlasýný savrulan yelkenli gibi… Bu yelkenlinin penceresinden, Evren Mahallesi'nde 6 yaþýndaki S.Þ., sürmekte olan Naif Kavut(46) traktörün devrilmesi dümenini ona teslim etmeyeceðimi, ona Doðan Mahallesi'nde 5 yaþýndaki M.T., Ýncekaya sonucu aðýr yaralandý. köyünde 10 yaþýndaki S.A., Kurtalan ilçesi Garzan pabuç býrakmayacaðýmý çok iyi biliyorum. Yakýnlarý tarafýndan Siirt Devlet Hastanesine Mahallesi'nde 6 yaþýndaki E.E., Pervari ilçesi Palamutlu Ama kazanamayacaðýný bilse de kaldýrýlan Kavut ilk müdahalenin ardýndan yoðun bakýma köyünde 7 yaþýndaki N.B. ve Kurtalan ilçesi Yenidoðan içimdeki Lucy de mücadeleden vazgeçeceðe alýndý. Siirt Adliyesi önünde meydana gelen kavgada ise bir Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaþýndaki Mehmet N. kiþi býçakla yaralandý. benzemiyor. Ha, en fazla ne yapar? evlerinin balkon, pencere ve merdivenlerinden düþerek Edinilen bilgiye göre aðýr ceza mahkemesinde Biliyorum beni ara sýra (hayýr aslýnda sýk yaralandý. görülmekte olan daha önce meydana gelen bir kavganýn sýk) rahatsýz edecek, cenderelere koyacak… Olaylarda yaralanan 7 kiþi, Siirt Devlet davasýnýn taraflarý mahkeme çýkýþý H.E adlý kiþinin Ara sýra eteðimden tutup çekiþtirecek, Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Yaralýlardan yaþýndaki tutuklanmasýna karar verildiðini duyunca aralarýnda kavga E.E.'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu ve çýktý. Kavgada S.E (36) adlý kiþi karýn bölgesinden býçakla kuyulara atmak, dibe çekmek isteyecek, yoðun bakýmda tedavisinin sürdüðü öðrenilirken, diðer yaralandý Olayla ilgili olarak T.T , N.T, M.T, B.T adlý kiþiler yapabilirse günümü öyle karartacak… yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. göz altýna alýndý Ama ona boyun eðmeye niyetim yok. Ýçimde bir Lucifer varsa bir de Meryem var. GRAFÝKER EDÝTÖR SAYFA EDÝTÖRÜ MUHABÝR Ýmtiyaz Sahibi Ve Tanrý da sanýyorum ki J Meryem'den Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Osman BAÞKURT yana… Arafta kalmak istemiyorum. Bir Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. seçim yapýp bu kuyudan çýkmalýyým, yavaþ ABONELÝK ÞARTLARI yavaþ da olsa…” Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Yýllýk abonelik : 100 TL Onunla yolculuðumuz sürüyor, Abdurrahman ÇÝVÝ 1 0054092 bazen berrak bakabiliyor, bazen ise tekrar AKBANK Hesap No : karanlýkta kalýyor. Ama terapi de böyle bir Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6/B SÝÝRT HALKBANK Hesap No : 10260002 þey zaten, insanýn kendinden kendine Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 yaptýðý bir yolculuk, aþk da bu yolculukta çok önemli bir taþýyýcý, kýymetini bilene ve Reklamlarýnýz Ýçin Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN iþleyebilene… www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

BUGÜNÜN ÇOCUÐU YARININ BÜYÜÐÜ PROJESÝ KAPSAMINDA MALZEME DAÐITIMINA KATILDI

K

KAMU GÖREVLÝLERÝ 5510 SOSYAL GÜVENLÝK VE 6111 SAYILI TORBA YASALAR KONUSUNDA AYDINLATILDI

K

SÝÝRT'TE 50 BÝN SÜS BÝTKÝSÝ DÝKÝLDÝ S

SÝÝRT'TE MOTOR KAZASI: 4 YARALI

S

BÝR GECEDE 7 KÝÞÝ DÜÞEREK YARALANDI

S

ADLÝYE ÖNÜNDE 1 KÝÞÝ BIÇAKLANDI S SATILIK ARSA Murat Market Çiftliði Civarý (Yeni Yapýlan Afet Evlerine Yakýn) Arsa Satýlýktýr. Vizyon Emlak

Gsm: (0) 537 311 61 52

sayfa4  

www.haber56gazetesi.com 05 NÝSAN 2011 : 10260002 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Ýmtiyaz Sahibi Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gs...

sayfa4  

www.haber56gazetesi.com 05 NÝSAN 2011 : 10260002 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Ýmtiyaz Sahibi Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gs...

Advertisement