Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 75

www.haber56gazetesi.com

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ * Yilda ortalama 10 milyon kez goz kirpariz. * Yarasalar bir magaraya girdiklerinde once sola donerler. * Sogan dograrken sakiz cignemek goz yasarmasini onler. * Ortalama bir insan gunde 13 kez guler. * Kalbimiz gunde ortalama 100.000 kez carpar.

EMLAK VE ÇEVRE TEMÝZLÝK KAYMAKAM CAN DÝÞLÝNAR VE SARIDANA KÖYLERÝNÝ ZÝYARET ETTÝ VERGÝSÝNÝN ÖDEMELERÝ BAÞLIYOR S Þ irvan Kaymakamý Mustafa Can, Ýlçeye Baðlý Diþlinar ve Sarýdana Köylerini ziyaret etti. Köy ziyaretlerinde muhtar ve vatandaþlarýn sorunlarýný yerinde inceleyen Kaymakam Can,"Devlet ve millet ele ele ülkemizin refah ve huzuru için elimizden geleni yapmalýyýz" dedi. Köy muhtarlarýnýn taleplerine mümkün mertebe cevap verdiklerini belirtti. Kaymakam Mustafa Can, köylülerle sohbet edip halkýn sorunlarýný dinledikten sonra, köy okuluna giderek buradaki öðrenci ve öðretmenlerle kýsa bir sure sohbet etti. Vatandaþlarýn özellikle yol, su, elektrik, eðitim ve saðlýk ile ilgili sorunlarýný dinleyen Kaymakam Can, köylülerin sorunlarýný not alarak imkanlar dahilinde tüm sorunlarýn sýrasý ile çözüleceðini belirtti. Ayný zamanda "Zivzik Narý" ile ülkemizde meþhur olan bu köylerimizde tarýmsal olarak her türlü desteði verdiklerini ve vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Kaymakam Mustafa Can'ý köylerinde gören köylüler memnuniyetlerini dile getirerek,' Devletimizin kaymakamýnýn bizleri yalnýz býrakmayarak sorunlarýmýzý dinlemesi b i z l e r i m u t l u etti.'dediler. Þirvan'ýn Diþlinar Köyü'nde Botan Nehri üzerinde kurulacak olan Çetin Barajlarýnda incelemelerde bulunan Kaymakam Can, baraj yetkililerinden kurulacak olan barajlar ile ilgili bilgiler aldý.

iirt Belediyesi G e l i r Müdürlüðü bünyesinde 2011 yýlý Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsil etme iþlemi baþlýyor. G e l i r M ü d ü r l ü ð ü bünyesinde Ýlimizde 2010 yýlý içerisinde bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullere sahip mükelleflerin Emlak Vergisi ve iþyerlerinde oturtanlarýn (Çöp) Çevre Temizlik vergilerinin tahsilâtý yarýn baþlýyor. Gelir Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre 1 Mart 2011 tarihinde baþlayacak olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsil etme iþleminin 31 Mayýs 2011 mesai bitimine kadar devam edeceði vatandaþlarýn herhangi bir cezai iþlem uygulamasýna maruz kalmamasý için Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin belirtilen ödeme tarihlerinde ödenilmesi istenildi.

DEVLET TÜRK SÜSLEME SANATLARI YARIÞMASI

K

ültür ve Turizm Bakanlýðý, Türk süsleme sanatlarýna çaðdaþ ve güncel boyut kazandýrarak günümüzle buluþturmak üzere "Devlet Türk Süsleme Sanatlarý Yarýþmasý" düzenliyor. Bakanlýk tarafýndan düzenlenen yarýþmada, bu alanda eser veren sanatçýlarýmýzý gelenekten yararlanarak üretmeye özendirme ve sanatçýlarýn son yapýtlarýnýn bir arada sergilenmesi amacý taþýnýyor. 16. Türk Süsleme Sanatlarý Yarýþmasý, "Hüsn-i Hat Yarýþmasý", "Tezhip Yarýþmasý", "Minyatür Yarýþmasý", "Çini Deseni Yarýþmasý" ve "Ebru Yarýþmasý" olmak üzere beþ dalda düzenleniyor. Yarýþmalarla ilgilenenlerin, daha fazla bilgi almak ve müracaat formlarýný doldurmak için Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekiyor.

AB SÜRECÝ, HAZIRLANACAK BROÞÜR VE AFÝÞLERLE SÝÝRTLÝLERE ANLATILACAK S

iirt Vali Yardýmcýsý Orhan Burhan, hazýrlayacaklarý proje ile AB sürecini görsel olarak halka anlatacaklarýný belirtti. Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn baþkanlýðýnda Ankara'da düzenlenen toplantýya katýldýklarýný ifade eden Vali Yardýmcýsý Burhan, "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliðinin Artýrýlmasý Projesi çerçevesinde, 2011 yýlý baþýnda valiliklerdeki AB birimlerinin altyapýsýnýn güçlendirilmesi, teknik kapasitesinin ve etkinliðinin artýrýlmasý amacýyla çeþitli çalýþmalar yürüteceðiz. Programýn ayrýntýlarý ile ilgili olarak Ankara'da düzenlenen toplantýya katýldýk. Toplantýya Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Sayýn Egemen Baðýþ, Ýçiþleri Bakaný Sayýn Beþir Atalay ve Avrupa Birliði Genel Sekreteri Sayýn Büyükelçi Volkan Bozkýr da katýldý. Çok faydalý ve verimli geçen toplantýda, müzakereleri devam eden AB sürecinin halkýmýza daha etkin b i r þ e k i l d e tanýtýlmasýna karar verildi. Bu nedenle AB fon ve mali kaynaklarýndan azami ölçüde faydalanýlmasý için AB ofisimizin kapasitesini artýracaðýz. Yerel düzeyde de halkýmýzýn AB konusunda bilgi eksikliðinin giderilmesi gibi konularda yeni çalýþmalar yapacaðýz." Dedi. Ankara'da düzenlenen toplantýya Siirt Valiliði adýna Vali Yardýmcýsý Orhan Burhan, AB ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi Proje Uzmanlarý Yusuf Eldemir ve Erol Avcý katýldý.

SÝÝRT'TE KOSGEB ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÇILACAK

S

iirt'te KOSGEB Ýl Müdürlüðü açýlacaðý bildirildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Siirt'in KOSGEB'ten yeterince yararlanamamasýnda en büyük etkenin ilde KOSGEB Ýl Müdürlüðü'nün bulunmamasý olduðunu belirtti. Önceki yýllarda AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran'ýn giriþimleriyle Siirt'te KOSGEB'e baðlý bir sinerji birimi kurulduðunu hatýrlatan Kuzu, "Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ali Boða ile telefonla görüþen Demirkýran, bu konuda kendisinden söz aldý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarýmýz en kýsa zamanda ilimizde KOSGEB Ýl Müdürlüðü'nün kurulacaðýný belirttiler. Bu konunun takipçisi olacaðým. Amacýmýz Siirt'e en iyi hizmeti vermektir." diye konuþtu.

Ýmtiyaz Sahibi

MUHABÝR

GRAFÝKER

EDÝTÖR DiÞ HABER SORUMLUSU

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Gözde KUZU

Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk abonelik

:

AKBANK Hesap No Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

100 TL

: 00540921 : 10260002 : 497555545001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

JANDARMA HER GÜN BÝNLERCE KAÇAK SÝGARA YAKALIYOR

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý sigara kaçakçýlarýna göz açtýrmýyor. Her gün yapýlan kontroller sýrasýnda binlerce kaçak sigara ele geçiriliyor. Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca gerçekleþtirilen yol kontrolü sýrasýnda bir araç içerisinde 7.500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgiye göre, Pervari Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca adli makamlardan alýnan arama kararýna istinaden icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasýnda bir minibüste yapýlan aramada, 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

08 MART 2011

ÇOK SEVME BAHTSIZ OLUR

“Aç koyma hýrsýz olur, çok dövme arsýz olur, çok sevme bahtsýz olur…” Atasözü

Çocuklara, ergenlere ve ailelerine psikolojik danýþmanlýk yapýyorum. “Sorunlu çocuk yoktur, sorunlu ana-baba vardýr” deriz. Yani çocuklarda gördüðümüz sorunlar büyük ölçüde ana babanýn yanlýþ tutumundan kaynaklanýr. Çünkü insanýn kiþiliðinin üçte ikisi 0-6 yaþ arasýnda oluþur. Yani etkiye en açýk olduðu dönemde ki bu dönemde de en yoðun eðitimi ebeveynden alýr. Ana babada özel bir ruhsal rahatsýzlýk yoksa yapýlan hatalar genellikle iyi niyetlidir. Mesela çocuk arsýz olmasýn diye katý bir disiplin uygularýz veya üzülüp incinmesin diye her istediðini yapmaya çalýþýrýz. Özellikle çocuk eðitimini daha esaslý vermek isteyen ebeveynlerde bu ikinci tutumu daha fazla görüyoruz. Çocukerkil ya da veledþâhi aile olarak nitelediðimiz bu aileler, çocuk küçükken disiplin problemi yaþýyorlar. Zira çocuk, sýnýr tanýmayan doktorlar misali sýnýr tanýmadan büyüyor ve “o ne derse o” oluyor. Kurallar onun istekleri doðrultusunda konuyor hatta çoðunlukla kural falan konamýyor, küçük prens ya da prenses ne isterse yapýlýyor. Onu kayýtsýz þartsýz memnun etmek, evdekilerin baþlýca görevidir artýk. Ýþin acý tarafý “ne istediyse yaptýk, bir dediðini iki etmedik” diyen ebeveyn, ancak çocuðun çýðýrýndan çýktýðýný görüp bize geldiðinde “acaba yanlýþ mý yaptýk?” sorusunu sorabiliyor. Maalesef bir çocuðun her istediðini yapmak, ona kötülük olarak yetiyor. Çünkü ilk altý yýlda anne baba, çocuk için dünyayý temsil eder. Çocuðun dünya algýsýný ebeveynin davranýþlarý belirler. Bu yavrucaklar da sanýyor ki bütün dünya onlara böyle davranacak. Bir halk tabirindeki gibi onun insanlar onun her yorulduðu yere han yapacaklar sanýyor. Fazla (!) sevilen bu çocuklar bir müddet sonra balon gibi þiþkin bir egoya sahip oluyorlar. Sýrf var oluþlarýndan dolayý çevrelerine lutfettiklerini düþünüp istedikleri yapýlsýn diye bekliyor, dýþ dünyada o kadar da umursanmayýp sýradan biri muamelesi gördüklerinde ise hýrçýnlaþýyor ya da içlerine kapanýyorlar… Yani mutlu olmalarý için ailelerinin seferber olup hiçbir þeyi esirgemediði bu çocuklar dünyayý tanýyamadýklarý ve çok þey bekledikleri için tam tersine mutsuz oluyorlar. Anne babalarý bu çocuklara hayat hakkýnda yalan söylüyor. Dünyanýn gerçekliðini anlayamayan çocuk da büyüdüðünde, hayatý tanýmaya baþladýðýnda sürekli hayal kýrýklýklarý yaþýyor. Çünkü artýk dünya onun etrafýnda dönmemektedir. Ýnsanlar onun kýymetini bir türlü bilemez, hep haksýzlýk ederler hatta onun muhteþemliðini kýskandýklarý için kuyusunu kazarlar… Biz bunlara durumuna göre narsistik ya da megaloman diyoruz. Ýnsanýn narsistik olmamasý için büyürken optimal kýrýlmalar yaþamasý gerekiyor. Optimal düzeydeki kýrýlmalar psiþik yapýnýn geliþmesi için þarttýr. Kýrýlma ve bu kýrýlmanýn getirdiði içsel yapýlanma olmaksýzýn psiþik olgunlaþma olamaz. Ancak, kayýp ve kýrýlma ezici aðýrlýkta ve zamansýz olmamalýdýr. Bir çocuðun hiç kayýp ve kýrýlma yaþamamasý da baþka bir sorundur. Bir psiþik yapý, kayýp yaþamaksýzýn olgunlaþamaz. Oysa kendini bilinçli ve duyarlý addeden ana babalar, çocuklarý hiçbir hayal kýrýklýðý yaþamasýn diye seferber oluyor, dahasý ona iyilik yaptýklarýný zannediyorlar. Aslýnda çocuklarýn aile içindeki halleri, koza içindeki kelebeðe benzer. Koza içindeki hayatýný tamamlayan kelebek, yumuþacýk baþý ile önce kozayý deler. Ama bu çok da kolay olmaz. Yavru kelebek mücadele eder. Eðer siz, bir anne kelebek olarak, yavru kelebeðinizin bu kývranýþlarýna üzülür ve “Yavrum dýþarý daha kolay çýksýn” diye, deliði geniþletirseniz, sizin kelebeðiniz bir ömür boyu uçamaz. Çünkü kanatlarý o mücadele sýrasýnda uçmaya hazýr hale gelecektir. Eskiler çocuk eðitiminde aþýrýlýklardan kaçýnýlmasý gerektiðini ne güzel ifade etmiþler. “Çok sevme bahtsýz olur.” Baht kavramýný metafizik olarak da algýlayabiliriz. Ancak en yalýn haliyle diyor ki “çok seversen, çocuðun hiçbir yerde mutlu olamaz, çünkü hep o çok sevildiði dönemi ve ortamý özleyecek, bir türlü yeterince sevilmediði ve merkeze alýnmadýðý için bahtsýz olacaktýr. Çocuklarýmýzýn bahtý güzel olsun, ne diyelim…

sayfa4  

: 10260002 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 JANDARMA HER GÜN BÝNLERCE KAÇAK SÝGARA YAKALIYOR G e l i r Ýmtiyaz Sahibi Reklamlarýnýz Ýç...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you