Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 70

www.haber56gazetesi.com

01 ÞUBAT 2011

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ -Taze kakao içinde bulunan sývý, kan plazmasý yerine kullanýlabilir. -ABD'de Coco-Cola þoförlerinin kimyasal madde taþýma lisansý olmasý gerekiyor. -Dünyanýn uydusu ayýn hacmi, Pasifik Okyanusu'nun hacmi ile aynýdýr. -Maymunlar her yýl uçak kazalarýndan daha fazla insan ölümüne neden oluyor.

KALÝTE YÖNETÝMÝNDE ÖDÜLLER VERÝLDÝ

M

i l l i E ð i t i m Bakanlýðýnýn emri gereðince Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okullar arasýnda düzenlenen toplam kalite yönetimi ödülünü alan okullara ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. Endüstri Meslek Lisesinde düzenlenen törende konuþan Milli Eðitim Müdürü T.Fikret Eteker ödül alan okul yöneticilerini kutlayarak, bu tür yarýþmalarýn motive edici özelliði bulunduðunu söyledi. Eteker “Bu tür yarýþmalar yöneticilerimiz için motive edici bir özellik taþýyor ve okullardaki toplam kalite yönetiminin çýtasýnýn yükselmesini saðlýyor. Bu yýl yaptýðýmýz belirlemelere göre ödülleri ilçe ve köy okullarýnýn almýþ olmasý da anlamlýdýr.” Dedi. Törende daha sonra 1'cilik ödülünü alan Þirvan yaðcýlar Köyü Ýlköðretim Okulu. 2'ciliði paylaþan Kurtalan Cumhuriyet ve Eruh Atatürk Ýlköðretim Okulu ve 3'cülüðü alan Endüstri Meslek Lisesi yöneticilerine plaketleri ve teþekkür belgeleri verildi. Ayrýca okullara yazýcý, bilgisayar ve benzeri ödüllerde verildi.

S

iirt Valisi Musa Çolak, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde kurulma çalýþmalarý devam eden Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezde verilecek hizmetler konusunda bilgi veren Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat, Siirt'te yaþayan ailelerle birebir görüþülerek alan taramasýnýn yapýlacaðýný belirterek, Siirt'in sosyal risk haritasýnýn çýkarýlacaðýný söyledi. Çýkarýlacak sosyal risk haritasýna göre, evde bakým hizmeti, rehberlik hizmeti, þiddet maðdurlarýna yardým, nakdi yardým gibi hizmetlerin daha hýzlý ve etkin yapýlacaðýný kaydeden Canpolat, her çalýþmalarýnda olduðu gibi bu merkezin kurulmasýnda kendilerine büyük destek veren Vali Musa Çolak'a teþekkür etti.

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgiye göre, Pervari Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca yapýlan istihbari çalýþmalar neticesinde adli makamlardan alýnan arama kararýna istinaden Van ili istikametinden gelen iirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðüne baðlý bir kamyonette yapýlan kontrolde, 17 denetim ekiplerince Siirt'te bulunan Çay bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Salonlarýný ve kýraathaneleri denetledi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el Zabýta Müdürlüðüne baðlý denetim konulurken, araç sürücüsü cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile gözlem altýna ekipleri çay salonlarý ve kýraathaneler de alýndý. Ruhsat, temizlik, saðlýk ve bu iþ yerlerinde

Devlet olarak kamu hizmetlerinin vatandaþýn ayaðýna kadar götürdüklerini kaydeden Vali Musa Çolak, "Kurulacak bu merkez ile ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn müracaatlarýný beklemeden devlet olarak vatandaþýmýzýn evine gidilecek ve ihtiyacýna göre sosyal hizmet modeli belirlenecektir." dedi. Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezinin önemine de deðinen Vali Çolak, "Kuruluþ çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðim Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezimizde, hizmet verilen bölgede ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, sosyal hizmet müdahalesini ve takibi gerçekleþtirilecek. Toplumun dezavantajlý bireylere ve ailelere koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler ile rehberlik danýþmanlýk ve rehabilitasyon hizmetlerini bir arada ve en kolay ulaþýlabilir biçimde sunulacaktýr." diye konuþtu.

ZABITADAN ÇAY SALONU VE KIRAATHANELERE DENETÝM

S

SÝÝRT'TE BARIÞ HEYETÝ'NDEN AÇIKLAMA

çalýþanlarýn portür muayene kart denetimi yaptý. Yapýlan denetimlerde iþ yerlerinde var olan eksiklerin bir an önce tamamlanmasý istenirken kurallara uymayan iþ yerlerine cezai iþlem uygulandý.

S

iirt’te Aralarýnda S i i r t E s k i B e l e d i y e Baþkanlarýndan Ekrem Bilek, Gazeteci Cumhur Kýlýççýoðlu'nun da Bulunduðu Beþ Kiþilik Barýþ Heyeti Ortak Basýn Açýklamasý Yaptý. S i i r t ' t e aralarýnda Siirt eski b e l e d i y e baþkanlarýndan Ekrem Bilek, gazeteci Cumhur Kýlýççýoðlu'nun da bulunduðu beþ kiþilik barýþ heyeti ortak basýn açýklamasý yaptý. Tabip Odasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda heyet adýna konuþan Ekrem Bilek, barýþý saðlamak amacýyla, kanaat önderleri din adamlarý, meslek kuruluþlar ve partiler dahil toplumun her kesimi ile görüþtüklerini söyledi. Bölgede barýþ konusunda çalýþmalar baþlatýldýðýný anýmsatan Bilek, þöyle konuþtu: 'Bu çaba daha sonra Ankara'da 'Türkiye Barýþýný Arýyor' adýyla düzenlenen bir toplantýda dile getirildi. Alýnan kararlar daha sonra Cumhurbaþkaný, baþbakan, ABD ye Avrupa ülkeleri elçilerine iletildi. Hatta Cumhurbaþkaný 'her þey daha güzel olacaktýr' demiþti. Bu gün ülkemizde bir eylemsizlik süreci yaþanýyor. Belirli bir rahatlama var. Biz barýþý saðlamak amacýyla barýþseverler olarak bir araya geldik.' Bilek, geçen hafta bir toplantý düzenlediklerini söyledi. Toplantýda alýnan açýklayan Siirt eski Baro baþkaný M.Ali Özel, eylemsizlik sürecinin bir fýrsat olduðunu, köylere geri dönüþlerin hýzlandýrýlmasý gibi kararlarýn alýndýðýný kaydetti.

S

iirt'te 2011 Yýlý Ýl Ýdare Kurum Müdürleri Toplantýsý Yapýldý. Kültür Merkezinde yapýlan toplantýda, kentte 2010 yýlýnda yapýlan yatýrýmlarla 2 0 1 1 y ý l ý n d a gerçekleþtirilmesi planlanan yatýrýmlar hakkýnda bilgi verildi. Siirt Valisi Musa Çolak, toplantýda yaptýðý konuþmada, Siirt'in tabi zenginliklere sahip bir il olduðunu ve hedeflerinin mevcut potansiyeli deðerlendirmek olduðunu söyledi. Bu kapsamda kenti geleceðe taþýyacak, bölgenin cazibe merkezi durumuna getirecek, halký hak ettiði yaþam standartlarýna kavuþturacak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade eden Çolak, bu amaçla eðitimden, saðlýða, tarýmdan, hayvancýlýða, enerjiden, ulaþýma, kültürden, GRAFÝKER EDÝTÖR DiÞ HABER SORUMLUSU MUHABÝR turizme, Köydes projelerinden SODES projelerine kadar pek çok alanda Ýmtiyaz Sahibi Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Gözde KUZU önemli çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Çolak, Köydes Projesi çerçevesinde 2005-2010 döneminde saðlanan Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. ABONELÝK ÞARTLARI toplam 77 milyon lira ödenekle 428 yerleþim birimine içme suyu, 652 Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Yýllýk abonelik kilometre stabilize ve bin 170 kilometre asfalt yol yapýldýðýný belirterek, : 100 TL hükümetin büyük katkýlarýyla gerçekleþtirdikleri bu projelerle kýrsal Abdurrahman ÇÝVÝ AKBANK Hesap No : 00540921 kesimde yaþayan vatandaþlarýn hayat standartlarýnýn yükseltildiðini Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No : 10260002 belirtti. Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Tüm kurumlarýn vatandaþlara en iyi hizmeti sunmak için canla baþla çalýþmasýný istediðini ifade eden Çolak, kamu görevlilerinden ekstra Reklamlarýnýz Ýçin Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN çalýþmalar ve projeler beklediðini, herkesin bulunduðu görevde 'nasýl daha www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 faydalý olabilirim?' sorusuna cevap aramasý gerektiðini sözlerine ekledi.

sayfa4  

Abdurrahman ÇÝVÝ Zabýta Müdürlüðüne baðlý denetim ekipleri çay salonlarý ve kýraathaneler de Ruhsat, temizlik, saðlýk ve bu iþ yerlerinde ça...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you