Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 69

www.haber56gazetesi.com

25 OCAK 2011

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ - Bilimadamlarina gore IQ'nuz ne kadar yuksekse o kadar cok ruya gorursunuz. - Ýnsan vucudundaki en buyuk hucre yumurta hucresi, en kucuk hucre ise sperm hucresidir. - Bir adim atmak icin 200 kasinizi kullanirsiniz.

SÝÝRT'TE TEKSTÝL VE HALI ATÖLYELERÝ ÝSTÝHDAM SAÐLIYOR

S

iirt Valisi Musa Çolak, bir süre önce faaliyete geçen tekstil fabrikasýný ziyaret ederek, firma yetkilileriyle görüþtü. Ýstanbul'da bulunan fabrikanýn Siirt'e taþýnmasý konusunda büyük destekler verdiðini belirten Vali Musa Çolak, yatýrýmcýlarýn önünü açmak için ne gerekiyorsa yaptýklarýný vurguladý. Tekstil Fabrikasýnda üretilen ürünleri inceleyen Vali Çolak, "Burada üretilen ürünler yurtdýþýna ihraç ediliyor. Gerçekten kaliteli ürünler üretiliyor. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Firma yetkilileriyle sürekli görüþüyorum. Amacýmýz ilimize istihdam saðlayacak yatýrýmcýlarýn önünü açmaktýr. Halen fabrikada 105 kiþi çalýþmaktadýr. Önümüzdeki aylarda fabrikanýn kapasitesi artýrýlacaktýr. Bunun için çalýþmalar sürüyor. Bu çalýþmalar sonuçlandýðýnda çalýþan sayýsý iki katýna çýkacaktýr. Dolayýsýyla yüzlerce iþsiz gencimiz iþe kavuþmuþ olacaktýr." Dedi. Firma yetkilileri de Siirt'e kalýcý bir yatýrým yaptýklarýný ifade ederek, hedeflerinin 300-400 kiþiye istihdam saðlamak olduðunu

kaydettiler. Daha sonra firma yetkilileriyle birlikte fabrikayý gezen Vali Musa Çolak, Siirt'te istihdamý artýrýcý çalýþmalar yaptýklarýný vurgulayarak, "Ýlimizde tarýma dayalý sanayinin geliþmesi için çok önemli çalýþmalar yürütüyoruz. Öte yandan kapanan Sümerhalý'ya ait halý atölyelerini yeniden açtýk. Ýlimizdeki iþsiz gençlere büyük bir fýrsat oluþturduk. Bu atölyelerde çalýþmak isteyen herkese iþ vermeye hazýrýz." diye konuþtu.

SÝÝRT'TE ÝL KOORDÝNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

K

ültür Merkezinde Vali Vekili Orhan Burhan baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, ilde yürütülen yatýrýmlar ele alýndý ve kurumlar arasýnda koordine edilmesi gereken konular da karara baðlandý. Burhan, projelere ivedilik kazandýrýlmasý, nakdi ve fiziki gerçekleþtirme oranlarýnýn yükseltilmesi, ödeneklerin tenkis edilmeden kullanýlmasýnýn önemli olduðunu, geçen yýl 448 proje tutarýnýn 776 milyon lira, ayrýlan ödeneðin ise 224 milyon lira olduðunu söyledi. Harcanan ödeneðin 88 milyon lira olduðunu ifade eden Burhan, þöyle dedi: 'Projelerin nakdi gerçekleþme oraný yüzde 39, fiziki gerçekleþme oraný ise yüzde 70'tir. Bu projelerin 276'sý tamamlanmýþtýr. 106'sý ise devam etmektedir. 20 projeye ise çeþitli nedenlerle baþlanamamýþtýr. Ýlimizde inþaat mevsiminin baþlamasý ile çalýþmalara hýz verilmesi büyük yarar saðlayacaktýr.'

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten verilen bilgiye göre adli makamlardan alýnan arama kararýna dayanýlarak, Siirt Kurtalan yolu Akyamaç köyü yakýnlarýnda yapýlan yol arama ve kontrol faaliyetinde Ý.S. yönetimindeki bir araçta yapýlan aramada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü ifadesinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

ÝNEK KURTARMA OPERASYONU

S

iirt'te kanala düþen bir inek, itfaiyenin gerçekleþtirdiði bir operasyonla kurtarýldý. Gece geç saatlerde C o n k b a y ý r M a h a l l e s i Yetiþtirme Yurdu karþýsýnda bulunan ve belediyenin açtýðý bir çukura düþen inek sahibinin baþvurusu üzerine itfaiye ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Ýtfaiye Amiri Misbah Yýlmaz “Yaklaþýk 2 metre derinliðindeki kanala düþen inek düþtüðünün haber verilmesi üzerine olay yerine geldik. Ýnek sahipleri daha önce kanala toprak dökerek ineði kurtarmaya çalýþmýþlar ancak baþarýlý olamamýþlar. Ýtfaiye olarak kurtarma halatlarý ineði baðlayarak ineðe zarar vermeden kanaldan kurtardýk.” Dedi. Ýnek sahibi de itfaiye teþkilatýna teþekkür etti.

EÐÝTÝM BÝR-SEN SÝÝRT ÞUBESÝ ÝSTÝÞARE TOPLANTISI YAPTI

ZABITA GRAMAJ STANDARTLARINA UYMAYAN 160 EKMEK'E EL KOYDU

G

eçtiðimiz hafta Siirt Esnaf ve Sanatkârlar odasý tarafýndan belediye ve valiliðin görüþünü almadan ekmeðin fiyatý ayný tutularak gramajýn düþürülmesine yönelik artan tepkileri yerinde bularak Siirt Valiliði tarafýndan uygulamayý durdurma kararýnýn ardýndan Zabýta Ekiplerince fýrýnlarda ve alýþ-veriþ merkezlerinde yapýlan denetimlerde gramajý 300 gram altýnda olan 160 ekmeðe el koydu. Denetimlerde ilk olarak saðlýk ve temizlik kontrolü yapan ekipler daha sonra imal edilen ekmeklerin gramajlarýný kontrol ettiler. K o n t r o l l e r sýrasýnda fýrýn ve alýþ veriþ m e r k e z l e r i n d e standartlara uymayan 160 ekmeðe el konularak iþ yeri sahipleri ekmeðin yasal standartlara uyulmasý konusunda uyarýlarak haklarýnda tutanak tutuldu. Siirt Belediyesi Zabýta Denetim ve Tarým Ýl müdürlüðü Gýda denetim ekipleri tarafýndan Siirt'te bulunan Fýrýn ve Alýþ-veriþ merkezlerinde ekmek gramajý denetimleri ardýndan el konulan 160 ekmeði Siirt'te bulunan bir erkek öðrenci yetiþtirme yurduna verdiler.

Ýmtiyaz Sahibi

MUHABÝR

GRAFÝKER

EDÝTÖR DiÞ HABER SORUMLUSU

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Gözde KUZU

Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk abonelik

:

100 TL

AKBANK Hesap No : 00540921 Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No : 10260002 Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

S

iirt Eðitim Bir-Sen Þube binasýnda Ýstiþare Kurulu toplantýsý yapýldý. Eðitim-BirSen'in yeni dönemde oluþturduðu istiþare kurulu Mucir Altuncu, Ahmet Erdal, Bayram Bülbül, Neþet Eteker, Mehmet Fatih Alp, Vefaeddin Erdemci, Ahmet Hamdi Bener, Mustafa Ayaz, Fethi Çelepkolu, Recep Evin, Erdoðan Atabay, Mübarek Ertaþ, Eþref Yontaþ ile sendika binasýnda ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Eðitim-Bir-Sen Baþkaný Ömer Aslan toplantý öncesinde yaptýðý konuþmada, istiþare kurulu oluþturmaktaki amaçlarýnýn; Demokrasinin güçlenmesi, ülkemizde çaðdað sendikacýlýðýn teþekkülü, sendikacýlýkta eleþtirirken eleþtirilmeyi kabullenebilmek adýna yapýlan bu çalýþmayý önemsediklerini ve istiþare kurulu toplantýsý sonunda çýkacak kararlarýn Eðitim-Bir -Sen yönetimine bir ýþýk olacaðýný ve Eðitim-Bir -Sen olarak istiþarenin önemini binaen belli aralýklarla istiþare kurulu toplantýlarý yapýlacaðýný dile getirdi. Eðitim Bir-Sen Siirt þubesinin kurucularýndan Bayram Bülbül gecenin sonunda istiþare kurulunda alýnan kararlarý okuduktan sonra; sendikacýlýðýn önemi dile getirerek ÖmerAslan'na ve yönetim kuruluna yeni dönemde baþarý diledi.

SÝÝRT'TE TRAFÝK KAZASI: 3 YARALI

S

iirt karayolunda virajý alamayýp takla atan araçta bulunan 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Baykan istikametinden Siirt'e doðru gelen Metin Erdem (42) yönetimindeki 56 AT 966 plakalý araç, virajý alamayýnca takla attý. Araçta bulunan sürücü Metin Erdem ile çocuklarý Remziye Erdem (23) ve Hediye Erdem (16) yaralandý. Olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn durumlarýnýn aðýr olduðu öðrenildi.

sayfa4  
sayfa4  

www.haber56gazetesi.com 25 OCAK 2011 : 10260002 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Ýmtiyaz Sahibi Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm...

Advertisement