Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 68

www.haber56gazetesi.com

18 OCAK 2011

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ * En uzun sure ucan tavuk 13 saniye havada kalmistir. * El tirnaklari ayak tirnaklarina oranla 4 kat daha hizli uzarlar. * Yilda ortalama 10 milyon kez goz kirpariz. * Dunyadaki hayvanlarin yuzde sekseni alti ayaklidir.

VALÝ ÇOLAK BAYKAN VE ZÝYARET BELDESÝNDE ÝNCELEMELER YAPTI SADAK; SÝÝRT'TE YATIRIM YAPAN

S

HERKESE YARDIMCI OLACAÐIZ

iirt valisi Musa Çolak Baykan ilçesi ve ziyaret beldesinde incelemelerde bulundu.

Veysel Karani Beldesinde Yapýmý devam eden çok katlý saðlýk ocaðý binasýnda da incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Vali Çolak Vakfýlar Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan hizmet binalarýnda incelemeler yaptý. Þeyh Osman Türbesinde biten restorasyon çalýþmalarýný da inceleyen Vali Çolak buranýn yolunun yapýmýný da müteahhit Bedrettin Nasýroðlundan istedi ve istediðini de kopardý. Vali Çolak daha sonra Baykana geçerek yol çalýþmalarýný kontrol etti. Dörtulular köprüsüne kadar giden Vali Çolak daha sonra belediye Baþkaný M.Ali Erolla görüþmek üzere belediyeye geçti. Vali Çolakýn gezisine Emniyet müdürü Recep Güven, Vakýflar Bölge Müdürü Metin Evsen müftü Faruk Arvas Saðlýk Müdür Dr Erol Emre Ömür Baykan Belediye Baþkaný M.Ali Erol ve diðer yetkililer eþlik etti.

BERFÝN KADIN MERKEZÝ'NÝN AÇILIÞINI YAPILDI S

D

icle Kalkýnma Ajansýnýn aylýk yönetim kurulu toplantýsý Siirt'te yapýldý. Valilik toplantý salonunda, yönetim kurulu baþkaný Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan baþkanlýðýna yapýlan toplantýda gündemdeki 16 madde görüþülerek karara baðlandý. Toplantýdan sonra bir basýn toplantýsý düzenleyen DÝKA Genel Sekreteri Abdullah Erin ajansýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ajansýn 2011 yýlýnda 51 milyonun üstünde bir bütçeye sahip olacaðýný belirten Erin “Bu bütçenin % 66.7 sini hibe programlarýna ayýracaðýz. Bu bütçenin ancak % 9 lýk bir kýsmý personel ödenekleri için harcanýyor. Bu toplantýda hayvancýlýða verilen destekler konusunu da görüþtük. Dört ilimizde bu programdan yararlanacak yetiþtiricileri belirleyip, onlara proje ve benzeri konularda yardýmcý olacaðýz. Bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutarak 4 ilimizden daha fazla yetiþtiricinin yararlanmasý için çaba harcayacaðýz.” Dedi. Genel Sekreter Erin ajansýn yönetim kurulu ve uzmanlarýndan oluþan bir heyetin 16-19 ocak tarihleri arasýnda Irakta incelemeler yapacaðýný belirterek “Bu ülkeye yapýlacak iþbirliði ve ihracat imkanlarýný araþtýracaðýz. Zaho Dohuk Musul, Erbil de inceleme ve temaslarda bulunacaðýz Baþta Süleyman Behram olmak üzere yetkililer ve burada iþ yapan Türk iþ adamlarý ile görüþmelerde bulunacaðýz.” Þeklinde konuþtu. Erin, 19- 22 Ocak tarihleri arasýnda Irakta gerçekleþtirilecek olan fuara Ýhracatý Geliþtirme Genel Müdürlüðü ile beraber katýlacaklarýný sözlerine ekledi.

Ý

S

iirt Belediyesi bünyesinde Siirt'te yaþayan kadýnlarýn sosyal, ekonomik, kültür ve eðitim konularýndaki sorunlarýný tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacýyla kurulan Berfin Kadýn Danýþma Merkezi açýlýþý BDP milletvekili Emine Ayna ve Baþkan selim Sadak tarafýndan yapýldý. Doðan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi Çamak duraðýnda bulunan ve Berfin Kadýn Danýþma Merkezi çalýþanlarý açýlýþýna katýlan BDP'liler ve Emine Ayna ve Baþkan Selim Sadak BDP il binasýnda toplanarak merkezin önüne kadar yürüyen heyet burada halay çekildi. Merkezin açýlýþý daha sonra hep birlikte yapýldý ve merkez gezilerek bilgi alýndý.

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak Siirtli Ýþ Adamý Gýyaseddin Dilek tarafýndan Kurtalan yolu üzerinde açýlan Garzan Tekstil fabrikasý ziyareti ardýndan yaptýðý açýklamada 'Irk, dil, din, renk ayrýmý yapmaksýzýn ilimize yatýrým yapmak isteyen herkese Belediye olarak her türlü desteði vereceklerini ifade etti. Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirtli iþ adamý Gýyaseddin Dilek tarafýndan Kurtalan yolu üzerinde açýlan Garzan Tekstil fabrikasý ziyaret etti. Fabrika önünde Gýyaseddin Dilek ve fabrika yöneticileri tarafýndan karþýlanan Sadak daha sonra fabrikada incelemelerde bulunarak fabrika yetkilerinden bilgi aldý. Ziyaret sonrasýnda bir açýklama yapan Belediye Baþkaný Selim Sadak Ýþsizliðin en yoðun yaþandýðý illerin baþýnda Siirt'in geldiðini ifade ederek Siirtli bir iþ adamý tarafýndan böyle bir tesisin açýlmasýnýn mutluluk verici olduðunu tesisin 300 kiþiye iþ imkâný saðladýðýný belirterek Irk, dil, din, renk ayrýmý yapmaksýzýn ilimize yatýrým yapmak isteyen herkese belediye olarak her türlü desteði vereceklerini söyledi.

DALGIÇ ARAMA KURTARMA EKÝBÝ OLUÞTURULDU S

iirt'te Acil Afet ve Durum Yönetimi Müdürlüðü bünyesinde dalgýç arama kurtarma ekibi oluþturuldu. Acil Afet ve Durum Yönetimi Müdürü Akþit Dayý, yaptýðý açýklamada, Siirt'te böyle bir dalgýç ekibinin olmayýþýnýn bir eksiklik olduðunu söyledi. Siirt'te her yýl çok sayýda boðulma vakasýnýn meydana geldiðini anlatan Dayý, þöyle dedi: Bu vakalarda ilimizde dalgýç ekibi olmamasý nedeniyle kurtarma çalýþmasý yapýlamýyordu. Arama çalýþmalarý da çevre illerden gelen ekiplerle, saatler hatta günler sonra baþlatýlabiliyordu. Bu durum ilimiz açýsýndan gerçekten büyük bir eksiklikti. Biz bu eksikliði gidermek üzere kollarý sývadýk. Ýlk etapta 3 kiþi Adana'da eðitim gördük. Bu sayýsý ilerleyen zamanlarda daha da arttýracaðýz. Þu anda iki arkadaþýmýz daha ekibimize katýlmak limiz merkezinde Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Halk Eðitim üzere hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Ekip olarak yüzme çalýþmalarýmýzý aralýksýz bir þekilde üzerinde yapýyoruz. Bazen de kapalý yüzme havuzunda çalýþma Merkezi bünyesinde usta öðreticilere açýlan kurslar sayesinde Halk Oyunlarýmýz yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Konuyla ilgili açýklamada sürdürüyoruz. Çalýþmalarýmýzý genelde Botan Çayý ve kollarý yürütüyoruz.’ bulunan Milli Eðitim Þube Çok zengin bir kültüre sahibiz. Gençlerimiz bir yandan eðitim- ÇOLAK' a, Milli Eðitim Müdürü T.Fikret ETEKER' e ve Halk Eðitim M ü d ü r ü C e n g i z h a n öðretim çalýþmalarýný yürütürken var olan kültürümüzü yaþatmak adýna Merkezi Müdürü Mustafa MERGEN' e ve çalýþmalarda emeði geçen usta B A Þ A R A N , “ H a l k onlara bu deðerlerimizi aktarmak durumundayýz. öðreticilerimize teþekkür eder, kurslara katýlan öðrencilerimize baþarýlar Oyunlarý bizim örf, adet, Bugün dünyanýn en mutlu insanlarýndan biri benim çünkü 150- dilerim.” Dedi. gelenek ve göreneklerimizi 200' e yakýn ilk ve orta dereceli okullarýmýzdaki öðrencilerin bu oyunlarý en güzel yansýtan bir dýþa öðrenmesi gelecek adýna, kültürel mirasý yeni geleceðe aktarmak adýna vurum þeklidir. umut verici ve mutluluk verici bir olaydýr. Ýlimiz merkez ve ilçelerinde 20

Ýmtiyaz Sahibi

MUHABÝR

GRAFÝKER

EDÝTÖR DiÞ HABER SORUMLUSU

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Gözde KUZU

Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk abonelik

:

AKBANK Hesap No Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33

Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN

www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

100 TL

: 00540921 : 10260002 : 497555545001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

ekip çalýþtýrýlmaktadýr. Çalýþmalarýný sürdüren ekipler 19 Þubat Cumartesi günü saat 10:00' da kapalý spor salonunda Valilik Kupasý Halk Oyunlarý y a r ý þ m a l a r ý n a katýlacaklardýr. Þimdiden tüm halkýmýzý yarýþmaya davet ediyoruz. Kurslarýn açýlmasýnda bizlere destek veren baþta Valimiz Musa

sayfa4  

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 * En uzun sure ucan tavuk 13 saniye havada kalmistir. * El tirnaklari ayak tirnakla...

sayfa4  

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 * En uzun sure ucan tavuk 13 saniye havada kalmistir. * El tirnaklari ayak tirnakla...

Advertisement