Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 65

www.haber56gazetesi.com

28 ARALIK 2010

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ -Timsahlar daha derine batabilmek için taþ yutarlar. -Bukalemunlarýn dilleri,vücutlarýndan iki kat uzundur. -Dünyadaki ýsý 1900 yýlýndan itibaren 0.7 derece arttý. -Uzaya ilk uçan kadýn Valentina Tereþkova'dýr. (1962)

ANADOLU'NUN EN ESKÝ SU DEÐÝRMENÝ YOK OLUYOR

Y

apýlan bilimsel araþtýrmalara göre Anadoludaki en eski su deðirmeni göz göre göre yok oluyor. Eruh Ýlçe yolu üzerindeki Demirkaya Köyü'nde bulunan su deðirmeni ilgisizlikten dolayý kaderine terk edilmiþ durumda. Her geçen gün bir tarih hazinesinden bir taþ daha alýp götürüyor. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi adýna il genelinde çalýþmalar yapan Sanat Tarihçisi Doç. Dr Ali Boran'ýn tespitlerine göre geçmiþi milattan önceki devirlere dayanan su deðirmeni köyün heyelan tehlikesi nedeniyle terk edilmiþ olmasýndan dolayý boynu bükük duruyor. Bundan önce birçok tarihi eserlerimiz yok oldu hiç olmazsa buna sahip çýkalým. Yetkililerin geçmiþi milattan önceye dayanan Anadolu'nun eski su deðirmenine sahip çýkmalarýný bekliyoruz.

S

VALÝ ÇOLAK, BAÞBAKAN ERDOÐAN'A TEÞEKKÜR ETTÝ

S

iirt Valisi Musa Çolak, uçak seferlerinin yeniden baþlatýlmasý için büyük destek veren Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a mektup yazarak Siirtliler adýna teþekkür etti. Vali Musa Çolak mektubunda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Baþbakaným, Himmetiniz ve desteðinizle, ilimizin geliþmesi açýsýndan büyük önem taþýyan Siirt Havaalaný, yeniden hizmete açýlmýþ ve uçak seferleri bugün itibariyle yeniden baþlamýþtýr. Böylelikle, Ýlimize gelirken verdiðiniz müjde kýsa zamanda gerçekleþmiþ, halkýmýz büyük bir memnuniyet ve mutluluk duymuþtur. Ýnanýyorum ki, yeniden baþlayan hava taþýmacýlýðý sayesinde ilimizin her kademede baþlattýðý kalkýnma hamlesi büyük bir ivme kazanacaktýr. Bu anlamlý desteðiniz sebebiyle þahsým ve Siirt halký adýna zat-ý âlinize en derin þükran ve saygýlarýmý sunarým.”

Deprem olduktan sonra dövünmenin bir anlamý yoktur. Biz önceden tedbirimizi almak zorundayýz. Deprem oldu yangýn oldu. Çoðumuzun evinde yangýn söndürücü bile yok. Bir yangýn sö nd ür üc üy le mi ly ar la r de ðe ri nd ek i eþyalarýmýzý koruyabiliriz. Fakat önceden bu tedbirleri almýyoruz. Sonra da dövünmeye baþlýyoruz" dedi. Doðal afetlere de deðinen Dayý, personelin her türlü afete karþý eðitimli olmasý gerektiðini belitti. Seminere katýlan Öðretmenevi personeli, Siirt Sivil Savunma ve Afet Ýþleri Müdürü Dayý ve uzman ekibine seminerde verdikleri bilgilerden dolayý teþekkür etti.

iirt'te Siirt Sivil Savunma Uzmanlarý, Öðretmenler evi personeline sivil savunma eðitimi verdi. Öðretmenevi Toplantý Salonu'nda verilen eðitim seminerinde, Siirt Sivil Savunma ve Afet Ýþleri Müdürü Akþit Dayý, slayt eþliðinde bilgiler verdi. Müdür Dayý, do ða l a fe tl er e k ar þý ön ce de n a lý na n tedbirlerin önemine deðinerek: "Deprem baþa gelmeden önce tedbir alýnmalýdýr.

DÝKA SÝÝRT'TE YENÝ GÝRÝÞÝMCÝ ADAYLARINI DESTEKLEYECEK

SÝÝRT'TE 3 EL BOMBASI 1 KELEÞ YAKALANDI S iirt'te bir evde yapýlan aramada 3 el bombasý 1 keleþ ve 1 tabanca bulundu. Olayla ilgili 3 þahýs gözaltýna alýndý. Olay dün gece Siirt Merkez Eski Cezaevi arkasýndaki mahallede meydana geldi. Ýddiaya göre; bir vatandaþýn yaptýðý ihbarla harekete geçen Emniyet müdürlüðü ekipleri, gece geç saatte H T adlý bir kiþinin evine baskýn düzenledi. Evde 1 tabanca bulunmasýnýn üzerine adý geçen þahsýn y a p ý l a n sorgulamasýnýn ardýndan diðer bazý e v l e r d e d e aramalar yapýldý. Aramalarda toplam 3 el bombasý, 1 keleþ, 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Zanlý H T, E A ve M.Þ Ç. gözaltýna alýnarak Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma sürerken, zanlý H T.'in korucu olduðu belirtilirken adliyeye çýkarýlan þahýslarýn serbest býrakýldýðý ve ateþli silahlar kanunu gereðince yargýlanacaklarý öðrenildi.

SOBA DUMANINDAN ZEHÝRLENDÝ S

i i r t ' t e s o b a d u m a n ý n d a n etkilenen bir kadýn zehirlendi. Edinilen bilgiye göre Evren Mahallesinde

meydana gelen olayda odada ki sobayý yakmak ist eye n Fat ma Ç.( 30) dumandan etkilendi. Genç kadýnýn durumunun aðýrlaþtýðýný

gören yakýnlarý Siirt Devlet Hastanesine götürdüler. Durumu aðýr olan genç kadýnýn tedavisine devam ediliyor.

YENÝ DOKTORDAN BÝR GÜNDE TABURCU

M

D

icle Kalkýnma Ajansý bölgede deðiþimi hep birlikte gerçekleþtirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor. Siirt'te özellikle yerel giriþimcilerin mali ve teknik açýdan yetersiz oluþundan hareketle hem yeni giriþimlerinde profesyonel bir yaklaþým geliþtirebilmeleri hem de onlara mali destek olanaklarýný saðlamak amacýyla Siirt Sanayi ve Ticaret Odasý ve Kurtalan Kaymakamlýðý ile iþbirliði çerçevesinde "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri" düzenlenecek. Buna göre DÝKA eðitimlerin gerçekleþtirilmesi için “2010 Doðrudan Faaliyet Desteði” Programý kapsamýnda gerekli mali desteði saðlayacak. Siirt Sanayi ve Ticaret Odasý ile Kurtalan Kaymakamlýðý da bu eðitimleri KOSGEB ile iþbirliði içerisinde gerçekleþtirecek. “Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi”ni alýp bir iþ planý dahilinde KOSGEB'e baþvuranlar yeni kuracaklarý iþlerinde 27.000 TL'ye kadar hibe desteði ve 70.000 TL'ye kadar sýfýr faizli krediden yararlanabilecek. Eðitimin 2011 Ocak ayý sonuna doðru gerçekleþtirilmesi planlanýyor.

Ýmtiyaz Sahibi

MUHABÝR

GRAFÝKER

edical Park Batman Hastanesi , ha st a m em nu ni ye ti ni en üs t s e vi y ey e ta þ ým a k i ç in h ek i m kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Genç ve dinamik hekim oluþumunun yeni isimlerinden biri de Opr. Dr. Yahya TURAN. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný olarak bölge halkýna hizmet verecek olan TURAN, Ege Üniversitesi Týp Fakültes i mezunu olup, Ýzmir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroþirürji Kliniði'nde uzmanlýk eðitimini tamamlamýþtýr. Daha önce Hakkari,Manisa Turgutlu ve Ýzmir Dr.Faruk Ýlker Bergama Devlet Hastaneleri Nöroþirürji kliniklerinde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný'nýn ulusal ve uluslararasý dergilerde yayýmlanan birçok makalesi bulunmaktadýr. Medical Park Batman Hastanesi'nde bölge halkýna hizmet verecek olan TURAN; “Omurga ve omurilik hastalýklarý (bel ve boyun fýtýklarý, kýrýklar, kaymalar, tümörler ve iltihabi hastalýklar),

EDÝTÖR DiÞ HABER SORUMLUSU

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ Soner YILMAZ Gözde KUZU

Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk abonelik

:

AKBANK Hesap No Ýdare: Kýzýlay Yeri Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT HALKBANK Hesap No Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk ZÝRAAT BANKASI Hesap No Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

100 TL

: 00540921 : 10260002 : 497555545001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

tümörler (tüm iyi ve kötü huylu tümörler, hipofiz bezi hastalýklarý), beyin ve omuriliðin damar hastalýklarý (damar baloncuklarý, beyin kanamalarý, damar týkanmalarý, damar anormallikleri gibi), çocukluk çaðýnýn sinir sistemi cer rah i has tal ýkl arý (tü mör ler , epilepsi, doðumsal anomaliler)gibi rahatsýzlýklarý olan hastalarýmýzý, Medical Park Batman Hastanesi'nin sunmuþ olduðu olan akla rla ve sahi p oldu ðum k i þ i s e l t e c r ü b e m l e cevaplayacaðým.''þeklinde konuþtu. Boyun-bel fýtýðý ve sinir sýkýþýklýklarý gibi çok sýk rastlanan ra ha ts ýz lý kl ar ý, mi kr oc er ra hi yöntemi ile ameliyat edip hastalarý bir günde taburcu eden Uzman Dok tor , ayn ý zam and a bir çok baþarýlý ameliyatýn da sahibi.

JANDARMA KAÇAK SÝGARA ELE GEÇÝRDÝ S iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 28 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgiye göre, Pervari Ýlçesi Kocaçavuþ Köyü'nde icra edilen arama faaliyeti esnasýnda, Van istikametinden gelen bir minibüste yapýlan kontrolde, 28 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü sevk edildiði adli makamlarca serbest býrakýldý.

sayfa4  
sayfa4  

: 10260002 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : 497555545001 Ýmtiyaz Sahibi Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 zehirlendi. dumand...

Advertisement