Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 2

SAYI 60

www.haber56gazetesi.com

12 KASIM 2010

BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ

ÞEYHE'TÜL ZEYNEP TÜRBESÝ'NE JANDARMANIN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI VALÝ ÇOLAK SAHÝP ÇIKTI

BOTAN SUYU KESÝLDÝ, BALIK AVLAYANLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

L

H

aber56 çalýþanlarý ile sohbet eden Vali Musa Çolak yaptýðý açýklamada Haber56 gazetesini çok beðendiðini belirterek þunlarý söyledi: ''Ýlimizin geliþmesinde ve kalkýnmasýnda çok büyük bir katkýnýz var. Bunun için size çok teþekkür ediyorum. Ben ve eþim Þeyhe'tül Zeynep Türbesi'ni gazetenizden ve kanal56 televizyonundan seyrettim. Türbenin bütün eksiklerini ve restorasyon çalýþmalarýný en kýsa zamanda baþlatacaðým.''dedi. Bizler de Vali Musa Çolak'a göstermiþ olduðu hassasiyetinden dolayý teþekkür ediyoruz.

HAS PARTÝ SÝÝRT'TE TEÞKÝLATLANIYOR

E

ski Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtuluþ'un Saadet Partisi'nden ve Genel Baþkanlýktan istifa etmesi üzerine Saadet Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý da partiden istifa etmiþlerdi. Numan Kurtuluþ'un kurduðu ''Halkýn Sesi (HAS) Partisi''nde teþkilatlanma çalýþmalarý baþladý.

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca gerçekleþtirilen operasyonlarda beþ ayrý araçta toplam 64.450 paket sigara ve 42 kg kaçak çay ele geçirildi. Pervari-Ekindüzü yol kontrol noktasýnda yapýlan istihbarý çalýþmalar doðrultusunda E.K. yönetimindeki kamyonette yapýlan aramada, un kepeði yüklü çuvallarýn altýna gizlenmiþ vaziyette 38 bin 500 paket kaçak sigara; ayný arama noktasýnda Ý.T. yönetimindeki araçta yapýlan aramada ise 5 bin 950 paket kaçak sigara bulundu. Pervari ilçesine baðlý Belenoluk Köyü'nde de bir duyum üzerine A.B. yönetimindeki pikapta yapýlan aramada 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Merkez Saðlarca yol kontrol noktasýnda ise F.K. yönetimindeki araçta yapýlan kontrolde 42 kg kaçak çay elde edildi. Diðer taraftan il merkezinde Kezer Köprüsü mevkiinde faaliyet gösteren bir LPG dolum tesisinde kendi markasý haricinde 133 adet deðiþik markalarda mutfak tüpüne kaçak dolum yapýldýðý ve olay yerinde ayrýca 32 dolum tanký bulunduðu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak sigara ve çaya el konulurken, olaylarla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü kaydedildi.

HER GÜN 4 KM YOL YÜRÜYÜP OKULA GÝDEN 13 KIZ ÖÐRENCÝ BÝR ÇÖZÜM BEKLÝYOR

G

eçen sene yetkililer tarafýndan verilen destekle servis problemi çözülmüþtü. Ama bu eðitim sezonunda çaldýklarý kapýdan olumlu cevap alamadýklarýndan her gün 4 kilometre yürümek zorunda kalýyorlar. Milli Eðitim'den bu konuda bir yardým bekliyorlar. Her gün okumak için yürüyerek gidip gelen öðrencilerin aileleri de endiþeli.

i m a k Hidroelektrik S a n t r a l Yatýrýmlarý A.Þ.'nin Botan Çayý üzerinde inþaatý devam eden Alkumru Barajý ve Hidroelektrik Santrali'nde su tutma i þ l e m i n i n gerçekleþtirilmeye baþlanmasýyla balýkçýlarýn yüzü güldü.

Geçtiðimiz hafta su tutulmaya baþlanan barajda su seviyesi hýzla yükselirken, akan su eksilince balýklar su yüzüne çýktý. Balýklarý yakalamak isteyenler bölgeye akýn ederek, birbirleriyle yarýþtýlar.

YAYIKLI VE EKÝNLÝ GÖLETLERÝNDE BALIKLANDIRMA ÇALIÞMASI YAPILDI

T

arým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca yürütülmekte olan 2010 Yýlý Balýklandýrma Programý çerçevesinde, Kurtalan Tarým Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan, Kurtalan ilçesine baðlý Yayýklý Köyü ve Ekinli Köyü göletlerine toplam 120.000 adet yavru sazan balýðý býrakýldý. Þanlýurfa Atatürk Su Ürünleri Ýstasyonu'ndan temin edilen yavru sazan balýklarý, Tarým Ýl Müdürlüðü'nden temin edilen oksijen tanklý özel araçla nakledilerek, Ýlçe Tarým Müdürlüðü'nce görevlendirilen bir personel refakatinde Yayýklý ve Ekinli köylerinin göletlerine býrakýldý.

SÝÝRT'TE EÐÝTÝM DESTEK EVLERÝ KURULACAK

S

HAS Parti teþkilatlanma çalýþmalarýný baþlatan Abdullatif Evin gazetemize yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: “ Saadet Partisi'nde 4 yýl Ýl Baþkanlýðý yaptým. 11 Temmuz 2010 tarihinde Saadet Partisi'nin kongresinde yapýlan haksýzlýklardan dolayý istifa ettim. Ve þimdi yeni kurulan Halkýn Sesi Partisi'nde Ýl Baþkanlýðý görevini üstlendim. Bütün ilçe yönetimini kurdum ve yakýnda merkezde de teþkilatýmý kuracaðým. Biz genel baþkanýmýzýn da söylediði gibi saðcý deðiliz, solcu deðiliz, liberal deðiliz; kýsacasý halkýn partisiyiz.”

Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33

Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN

www.haber56gazetesi.com e mail : haber56gazetesi@hotmail.com

Öðrenciler: “Her gün 4 kilometre yol yürüyüp okula gidiyoruz. Derslerimize çoðu zaman geç kalýyoruz. Okula vardýðýmýzda ayaklarýmýzýn aðrýsýný hissediyoruz. Bu da derslerimizi etkiliyor. Okula gitmek için servis tahsis edilmesini istiyoruz.” þeklinde konuþtular. EDÝTÖR

GRAFÝKER

MUHABÝR

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ ABONELÝK Yýllýk abonelik

Soner YILMAZ

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

iirt Belediye Meclisi, yoksul aile çocuklarýnýn eðitim görmesi için çeþitli mahallelerde eðitim destek evi kurma kararý aldý. Siirt Belediye Meclisi, yoðun göç alan Siirt'te yaþanan iþsizlik ve yoksulluðun yaþandýðý mahallelerde yaþanan sosyal, kültürel ve eðitim sorunlarýný ortadan kaldýrmak için birçok mahallede 2011 yýlýnda eðitim destek evi kurma kararý aldý. Meclis Kültür ve Sanat Komisyonu tarafýndan hazýrlanan ve birçok mahallede eðitim destek evinin kurulmasý için sunduðu önergeyi oy birliðiyle kabul etti. Buna göre 2011 yýlýnda hayata geçirilecek olan eðitim destek evlerinde öðrencilere ders takviyeleri ve hazýrlýk kurslarýnýn verilmesinin dýþýnda sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Genç Yaþta Vefat Eden Öðretmen Kardeþimiz Ayþe KÝBÝCÝ'ye Allah'tan Rahmet Ailesi ve Sevenlerine Baþsaðlýðý Çetin YILMAZ YILMAZ Ailesi Dileriz.

sayfa4  

HER GÜN 4 KM YOL YÜRÜYÜP OKULA GÝDEN 13 KIZ ÖÐRENCÝ BÝR ÇÖZÜM BEKLÝYOR www.haber56gazetesi.com 12 KASIM 2010 i m a k Hidroelektrik Santral R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you