Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 41

www.haber56gazetesi.com

22 HAZÝRAN 2010

REGAÝP KANDÝLÝ ÝDRAK EDÝLDÝ Af ve maðfiretin müjdecisi, bizlere, hayatýn sonsuzluk okyanusunda buluþmak üzere akýp gittiðini, geride sadece Allah'ýn rýzasýna uygun salih amellerin kalacaðýný bir kez daha hatýrlatan regaip kandili idrak edildi. Regaip kandili nedeniyle ilimizde bazý camilerde mevlit okundu.

KURAN-I KERÝM'Ý GÜZEL OKUMA BÖLGE YARIÞMASI SÝÝRT'TE YAPILDI

MOTOSÝKLET HÝDROJEN VE LPG ÝLE ÇALIÞTIRILIYOR

Din Görevlileri arasýnda Kuran-ý Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarýþmasý'na Siirt ev sahipliði yaptý. Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlýk Fakültesinde, benzinin yerine hidrojen ve LPG gazýyla çalýþan motosikletin denemeleri baþarýlý geçiyor. Siirt Merkez Çarþý Camii'nde düzenlenen Kimya Mühendisliði yarýþmaya Siirt, Þýrnak, bölümü, Bor ve Enerji Bitlis, Iðdýr, Van ve Araþtýrma Hakkari illerinden toplam Laboratuarýnda altý din görevlisi katýldý. sürdürülen deneme Va t a n d a þ l a r ý n i l g i çalýþmalarýnýn son gösterdiði yarýþmada aþamaya geldiði Siirt Ýl Müftüsü Faruk belirtiliyor. Bu ARVAS, Siirt Müftü çalýþmayla birlikte, Ya r d ý m c ý s ý M . B a k i yakýn bir zamanda BILGILI, Baykan Ýlçe araçlarýn su ile Müftüsü H.Hüseyin KILINÇAL, Pervari Ýlçe Müftüsü Ramazan AVCI, Cezaevi Vaizi Murat NERGIS çalýþmalarý bir hayal ve Siirt Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni Sabahattin GÖZTOK jüri olmaktan çýkýp heyetini oluþturan isimler oldu. Yarýþma güzel okuma, tecvid, eda-seda ve kýraat gerçeðe dönüþecek. olmak üzere 4 dalda 100 üzerinden puanlama yapýldý. Yarýþma sonucunda Prof. Dr. ÞAHÝN Iðdýr'dan Musa ÇELÝK birinci, Siirt'ten Nuri BÝLDÝK Ýkinci ve Van Ýlinden Adnan “Genç bir üniversite VURAL Üçüncü oldu. Yarýþma sonucunda dereceye girenlerden birinci, ikinci ve olarak Rektörümüz üçüncü olanlara Siirt Ýl Müftülüðü tarafýndan Kur'an-i Kerim Siirt Fýstýðý ile Siirt Prof. Dr. Recep Battaniyesi hediye edildi. Ayrýca diðer yarýþmacýlara da Kur'an-i Kerim ve Siirt ZÝYADANOÐULLARI' Fýstýðý hediye edildi. Yarýþmada Bölge birincisi olan ve Iðdýr ilini temsil eden nýn da destekleri ile bilim alanýnda saygýn bir konuma gelmek için büyük Musa ÇELÝK, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Kur'an-i Kerimi okuma çaba harcýyoruz. Bu projede biz hidrojeni dört zamanlý motorlarda kullanmayý denedik. Hidrojenle çalýþtýrmayý baþardýðýmýz bu motor dünya yarýþmasýnýn Türkiye finaline katýlacak. da tükenme tehlikesi arz etmekte olan enerji sorununa karþý bir çözüm olduðundan dolayý çok önemlidir. Hidrojen kendisini yenileyebilen bir enerji kaynaðýdýr. Hidrojen, baþta elektroliz olmak üzere, rüzgâr, su enerjisi ve güneþ enerjisiyle elde edilebiliyor. Dolayýsýyla bu kaynaklar var olduðu Ülkemizde çeyrek asýrdýr devam eden çatýþma ortamýnýn daha da büyüme sürece çalýþmamýz geçerliliðini koruyacak ve insan hayatýna gerekli eðilimi gösterdiði bir dönemdeyiz. kolaylýðý saðlayacaktýr. Hidrojenin yanmasý sonucu egzoz gazý olarak Bu hayati eþikte; sadece su buharý oluþtuðundan tamamen çevre dostu bir yakýt olarak Siirt Belediye nitelendirilebilir. Hatta çýkan bu su buharý tekrar ayrýþtýrýlarak yakýta Baþkaný Selim dönüþtürülebilir ve bu iþlem kapalý bir döngü haline getirilebilir. Bu motor SADAK ve Türkiye ayný zamanda LPG ile de çalýþabilmektedir. LPG benzine göre þehir içi Barýþ Meclisi Üyesi trafiðinde % 40–50, Mehmet Þirin uzun yollarda ise % 65 TUNÇ'un yüksek daha ekonomiktir. LPG duyarlýlýk örneði kendinden tazyik göstererek yaptýðý olduðu için benzinli davet üzerine Siirt motorlarda olduðu gibi Barýþ Çadýrýnda yakýt pompasýna b u l u þ t u k . ihtiyaç yoktur. LPG de Sorunlarýn çözümü hidrojen gibi çevreci bir için, hukuk ve adalet yakýttýr. Kurallara ekseninde temel hak ve özgürlüklerin tüm yurttaþlar için saðlandýðý yeni bir uygun olarak toplumsal sözleþmeye duyulan ihtiyaç açýktýr. Eþitlik ve kardeþlik temelindeki kullanýldýðý sürece, gönüllü beraberlik böyle saðlanabilir. Ancak sorunun çözümünde þiddette ýsrar LPG ve Hidrojen edilmesi insanlarýmýz arasýnda ayrýþmayý arttýrmakta; þiddet korkunç bir sarmal güvenilir ve çevre halinde þiddeti yeniden üretmektedir. Biz bu þiddetin artýk durmasýný istiyoruz dostu birer yakýttýr.” ve birbirimizden kopmak istemiyoruz. Köklerimiz ayný topraklardan besleniyor. Dedi. Deneme Kürtlerin sorunu bizim de sorunumuzdur. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen çalýþmalarýný çok bizler tüm kamuoyuna; Meclise, Hükümete, bütün siyasi partilere, sivil toplum baþarýlý bir þekilde ve tüm toplum kesimlerine sesleniyoruz: Sorunun çözümüne katký sunabilecek sürdüðünü belirten Prof. Dr. ÞAHÝN, sözlerini þöyle sürdürdü “Son hiçbir unsuru dýþlama lüksümüz yoktur. Bu sorunu barýþ ve diyalog ekseninde aþamaya gelen ve iki ay içerisinde tamamlamayý planladýðýmýz bu çözmeyenler, sorunun getireceði olumsuz sonuçlarýn altýnda hep beraber çalýþmalarýmýzýn ardýndan sistemimiz ticari anlamda kullanýlabilecek bir ezileceklerdir. Çözümsüzlükte ýsrar etmenin hiçbir manasý kalmamýþtýr; ellerin duruma geliyor. Gerekli tescil iþlemlerini de yapacaðýz. Bu çalýþmamýzýn tetiklerden hemen þimdi çekilmesini istiyoruz. Bugün barýþ için adým atmak ticari anlamda yani günlük hayatta da çok büyük yararlarý olacaðýný riskli görünüyor olabilir; öfkenin diliyle konuþmamak cesaret gerektiriyor düþünüyoruz. Bu sistemin bütün motorlu araçlarda kullanýlmasý ile ülkemiz olabilir. Ancak, þimdiye kadar ödenen bedeller göz önüne alýndýðýnda, barýþ enerji sýkýntýsý çekmeyecek ve bu alanda dýþa baðýmlý olmaktan yönünde irade göstermek, her zaman olduðu gibi en büyük cesarettir ve en kurtulacaktýr. Ülke olarak ekonomik açýndan da rahatlayacaðýz” Prof. Dr. yararlý sonucu saðlayacaktýr. Bu sonuç baþaranlarýn yüz aký olacaktýr. Ömer ÞAHÝN, projede kendisiyle birlikte, Yard. Doç. Dr. Halil DEMÝR Operasyonlarýn ve silahlý eylemlerin son bulmasý için tüm sorumlularý irade Araþtýrma görevlileri Fevzi HANSU, Mustafa KAYA, Orhan BAYTAR Dr. göstermeye ve adým atmaya davet ediyoruz. Biz bu doðrultuda kalýcý bir barýþ Mehmet Sait ÝZGÝ öðrenciler Hamdullah ADSOY, Veysel AKDENÝZ, Cüneyt için üstümüze düþeni yapmaya hazýrýz. UYGUR, Kenan DEMÝR ve Muhammet Yusuf ÖNDEÞ' in görev aldýðýný da belirtti.

KÜRT SORUNU BÝZÝM DE SORUNUMUZDUR

KEÇÝÖREN PARKININ HALÝ ÝÇLER ACISI Bir zamanlar ailelerin gezdiði, zamanlarýný geçirdikleri Kooperatif Mahallesinde bulunan Keçiören Parký dökülüyor adeta.

Belediyeye ait olmayan parkýn bekçisi ve sahiplenen birileri olmadýðý için parkta b u l u n a n kamelyalar kýrýlmýþ, banklar ise çalýnmýþ. Bir vâkýfa ait olan park, mahalle sakinleri; vâkýfýn b u r a y ý baþkalarýna verdiðini buraya da apartman yapýlacaðýný iddia ediyorlar. Vatandaþlar zaten Siirt'in betonlaþan bir þehir olduðunu, yeþil alanlarýn ve parklarýn çok azaldýðýný bu nedenle parkýn yeniden düzenlenmesini istiyorlar. Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

MUHABÝR

GRAFÝKER

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ

Soner YILMAZ ABONELÝK Yýllýk abonelik

DiÞ HABER SORUMLUSU

Gözde KUZU

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

ZENCEFÝL Zencefilgiller familyasýndan anayurdu Hindistan ve Malezya olan etli rizomlu bitkidir. Baharat olarak kullanýlýr. Týbbi zencefilin tropik ülkelerde kültürü yapýlýr. Kullanýldýðý yerler: Ýþtah açar. Mide ve baðýrsaklardaki gazý söktürür. Kusmayý önler. Ýshali keser. Baðýrsak bozukluklarýný giderir. Soðuk algýnlýðýnda çabuk iyileþmeyi saðlar. Bedeni ve zihni gücü artýrýr. Cinsel istekleri kamçýlar.

KAOS ÝÇÝNDE BÝR BÖLGE Ayþen SEL Türkiye son günlerde hatta son aylarda PKK ile mücadelede yeniden endiþe verici bir huzursuzluðun içine gömülmüþ durumda. Geçen yýl yaz aylarýnda can çekiþmeye baþlayan örgüt, bu yaz eylemlerinin dozunu iyice artýrdý. Gün geçmeden bir askeri birliðe saldýrýlýyor ve yine gün geçmeden bir þehit haberiyle karþýlaþýyoruz, bazen gün içerisinde 1 þehit deðil 3 þehit deðil tam 10 þehit veriliyor. Terör eylemlerinin giderek artmasý, kamuoyunu karamsarlýða sürüklediði gibi bu eylemlerin neden týrmandýðýda tartýþýlýyor. Son günlerde birden bire hortlayan, ülke için hiç de iyi þeylere sebep olamayan, insanlarý kýþkýrtmaya ve ülkenin birlik beraberliðini bozmaya çalýþan, içinde çok fazla azýnlýk gruplarý bulunan ülkedeki bu hoþgörü ortamýný bozmaya çalýþan, imha gücü çok fazla olan, toplum düzenini bozucu faaliyetler bütünü olan ve insanlarý provoke edenler, terör örgütünün nasýl varlýðýnýn koruduðunun bir sebebidir. Terör örgütü þuanda bir þirket gibi çalýþýyor. Yaþayabilmesi için kim ihtiyaç duyarsa, kim bir talepte bulunursa mutlu etmeye çalýþan bir yapýlanmaya, paravan, taþeron örgütlenmeye dönüþmeye baþladý. Terör örgütü terör yapar. Onun iþi budur. Burada garipsenecek bir þey yok. Neden þunu bunu yapýyor, neden hassas bir dönemde yapýyor, bence sorulmasý gereken sorular deðil. Asýl soru neden biz bunu engelleyemiyoruz? Evet, hepimizin ortak ifadesinde de ayný þey geçerli son zamanlarda artan bu eylemlerin, öncesinde ne yapýldý peki gerekli çalýþmalar yapýldý mý, gerekli önlemler alýndý mý? En basit örnekle kendi memleketimizde yolsuzluklarla yoksulluklarla yeterince mücadele edildi mi, hükümet terörün bu bölgeden uzak durmasý adýna bölgeye yatýrýmlar yaptý mý, ne kadar ilgilendi? Yâda yaptý da bizler mi bilmiyoruz. Terör örgütü özellikle Irak'taki çatýþmalardan sonra stratejisini çok deðiþtirdi. Uzaktan patlayýcýlarýn kullanýlmasý, vur kaç eylemlerine gidilmesi, patlayýcýlarýn farklý þekilde kullanýlýyor olmasý tamamýyla Irak'taki direniþçilerin, teröristlerin uyguladýklarý yöntemlerin Türkiye'ye ithali þeklindedir. Her gecen gün artan bu eylemleri gördükçe kaným donuyor. Molotoflar ve havai fiþeklerle polise, esnafa saldýrýyorlar. Gecenin bir yarýsý, örneðin saat 4 te. Balkonunuzdan içeri bir molotofun, havai fiþeðin girdiðini, çocuðunuzun yanýnda patladýðýný düþünün. Nasýl tepi vereceksiniz? Kürt veya Türksünüz. Çerkez, Laz, Ermeni ya da her neyseniz osunuz. Ama insansýnýz. Artýk þehit, yaralý asker haberleri “son dakika” olarak gelmesin, çatýþma ya da mayýn patlamasýndan bahsedilmesin, onlar bizim kardeþlerimiz çocuklarýmýz…

sayfa4  
sayfa4  

Bir zamanlar ailelerin gezdiði, zamanlarýný geçirdikleri Kooperatif Mahallesinde bulunan Keçiören Parký dökülüyor adeta. Reklamlarýnýz Ýçin...

Advertisement