Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 32

www.haber56gazetesi.com

Kaldýrým taþlarýndan çocuk parkýna Þirvan'da SODES kapsamýnda olumlu geliþmelere vesile olacak projeler hazýrlandý.Proje kapsamýnda ilçe merkezindeki Çeþm-Ý Cihan Çay bahçesi yeniden düzenlenerek çocuklar için oyun parklarý ve kamelya inþa edilerek çocuklarýn güvenli ve temiz bir ortamda oyun oynamalarý ve spor yapmalarý saðlanacaktýr.

20 NÝSAN 2010

Bu kadarýna da pes Geçtiðimiz günlerde Aydýnlar Caddesinin en iþlek yerinde gece saatlerinde kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan 200 Kg'lýk para kasasý çalýndý. Para kasasý sonra Þeyh Neccar mevkiinde parçalanarak bulundu.

Þirvan'da kutlu doðum haftasý Düþünceniz

P

BÝZ SORDUK

O CEVAPLADI

Hasan ÇETÝN hasancetin@haber56gazetesi.com

Þirvan yatýlý bölge ilköðretim okulu konferans salonunda kutlu doðum haftasý münasebetiyle bir program düzenlendi. rograma ilçe Belediye Baþkaný Necat ÇELLEK, Ýl Müftü Vekili Baki BÝLGÝLÝ, Ýlçe Emniyet Amir Vekili Hakan CANKURTARAN, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya BUTUR, birçok idareci ve yoðun bir halk topluluðu katýldý.Ýlk olarak sahneye çýkan Ýbrahim ÇOBAN Kuran-I Kerim okudu.Ardýndan sahnede yerini alan minik dualar ilahi grubu, birbirinden güzel ilahiler okudu.Ýl ve Ýlçe Müftü Vekilleri günün anlam ve önemiyle ilgili açýklamalar yaptý.

CUMHUR KILIÇIOÐLU GAZETECÝ

KILIÇIOÐLU: “Özgür, Baðýmsýz ve Huzurlu olmayan bizden deðildir”dedi. 53 yýllýk gazetecilik hayatýnýzda Siirt'in nabzý oldunuz. Eserlerinizle Siirt'i tanýttýnýz. Bu Siirt'e olan aþkýnýzý anlatýr mýsýnýz? KILIÇÇIOÐLU - Siirt'e aþkým insan ve mekan sevgisinden kaynaklanmaktadýr. Okudukça ve gezdikçe bu evrensel aþk katmerleþmekte ve tüm insanlarý kucaklamaktadýr. Siirt'e 6 eser kazandýrdýnýz.52 baþarý ödülü aldýnýz. Yurt dýþýnda belli gözlem ve araþtýrmalar yaptýnýz; babanýzda gazeteciydi. Size tavsiye etiði þeyler var mýydý? KILIÇÇIOÐLU - Ailem bu þehirde ilk matbaayý ilk gazeteci, ilk kütüphane ve kýrtasiyeyi kurmuþtur. Ben de gözümü bu kültür üçgeninde açtým. Bana memleket menfaatini kendi þahsi menfaatin üstünde tutmamý ,”BÝTARAF” deðil, görüþlerini özgürce söyleyen ”BÝRTARAF” olmamý kuþkusuz, seviyeli ve cesur olmamý tavsiye etiler. Ben de bu miras tavsiyeler uyarýnca “gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirmeyen” siyaset ticaret tarikat'tan uzak ilerici, barýþçý ve çevreci kimliðime özen gösterdim. Her görüþ ve meþrebe eþit mesafedeyim. Festivaller, konserler parmakla sayýlacak kadar az bulunmakta neden Siirt üvey evlat muamelesi görmekte? KILIÇÇIOÐLU - Festivalleri, Konserleri az bulmuyorum. Türkiye'nin en zengin Mahalli Bayramý ve Özel Günler Siirt'tedir. CÝGOR ,Yumurta Bayramý, Mahalli Yýlbaþý DEM, baþlý baþýna bir festivalin günlerce sürmesine vesile olabilir. En büyük eksiðimiz organizasyon kültürü ve objektif olmamaya ve geçmiþimizi yeterince tanýmamamýzdandýr. Siirt' te önde gelen kiþiler Siirt basýnýndan neden faydalanmýyorlar. Halkla paylaþmak neden ön þart görülmüyor? KILIÇÇIOÐLU - Siirt'e gelen kiþilerin basýn ve halkla görüþmesinin engellenmesi, yöneticilerin foyasunun ortaya çýkmasýnýn önlenmesi içindir. Ama yine resmi kimlikli yapan kiþilerle bu ihtiyacýn giderildiði ortadadýr. Kurum amirlerinin TV ve yazýlý basýna söyleyecekleri bir þeyleri olmadýðý için iþbirliði yapmýyorlar ”Susayým adam sansýnlar” diyorlardýr. Bir yazýnýzda Arkeolog Prof Dr. Halet Çembel'in yapmýþ olduðu “Dünyanýn en eski insan fosilinin Botan Vadisinde olduðu” araþtýrmalarýnýzda izah etmiþsiniz. Peki, ilk insanlýk burada olmasýna raðmen neden Siirt geliþmedi de geride kaldý? KILIÇÇIOÐLU - Ýlk insan fosili topraklarýmýzda Botan Vadisinde bulunmuþtur. Siirt'li bu açýdan insanlýðýn ateþidir. Edebiyat, Sanat, Ticaret ve Tarikat büyükleri ekonomik dehalar yaratmýþtýr. Siirt'in bu günkü durumundan Siirtliler sorumlu deðildir.Her alanda yetiþmiþ beyin gücünden kim yararlanmaya kalkýþmýþtýr.Son örnek Siirt üniversitesinin yeri seçimidir.Siirt'li Ethem Sancak'ýn 20 trilyonluk katkýsý reddedilmiþtir.Çünkü Siirt'i Siirtliler yönetmiyor. Sanki müstemleke(sümürge) gibi…

Kutlu doðum haftasý

D

aha sonra minikler ilahi grubu sahneye çýkarak birbirinden güzel ilahiler okudu ve seyircileri göz yaþýna boðdu.Ardýndan dinleyenlerin karþýsýna çýkan Vali Necati ÞENTÜRK, kutlu doðum haftasýyla ilgili açýklamalar yaptý.Vali ÞENTÜRK'ün konuþmasýndan sonra sahnede yerini alan, ülkece tanýnan Dursun Âli ERZÝNCANLI, birbirinden güzel þiirler okuyarak, katýlýmcýlarý kendinden geçirdi.Program, anma etkinliði münasebetiyle, ilk ve ortaöðretim okul öðrencileri arasýnda düzenlenen þiir okuma ve mektup yazma yarýþmalarýnda dereceye girenlerin eserlerini okumalarý ve ardýndan ödüllendirilmeleri ile sona erdi.Öðrencileri altýn ve kitaplarla ödüllendiren Vali Necati ÞENTÜRK, verdiði ödüllerin masraflarýnýn, kendisi ve arkadaþlarý tarafýndan saðlandýðýný belirtti.Özellikle minik Elif'inku okuduðu yetim kýzý ilahisi, dinleyen herkesin duygulu anlar yaþamasýna sebep oldu.

Böbrek kumu Yeterince su içilmemesi, A vitamini eksikliði, böbrek üstü bezlerinin fazla çalýþmasý ve bazý böbrek hastalýklarý, böbreklerde kum birikmesine neden olur. Böbreklerde kum görüldüðü zaman aþaðýdaki reçeteler uygulanýr. Tedavi için gerekli malzeme : Kiraz sapý, su Hazýrlanýþý : 4 bardak suya, 5 çorba kaþýðý kiraz sapý konur. Kaynatýlýp, süzülür. Günde 3 kere birer kahve fincaný içilir.

Böbrek Taþi Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Sorumlu Yazý iþleri Müdürü

Kadir ÞEKER Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

MUHABÝR

GRAFÝKER

Fatih ETEKER Fatih ERDEMCÝ ABONELÝK Yýllýk abonelik

SPOR MUHABÝRÝ

Selçuk ÖZKILIÇ

ÞARTLARI :

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

100 TL

0054092-1 10260002 49755554-5001

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48

Ýdrarda bulunan oksalat billurlarýnýn meydana getirdiði böbrek taþlarý, kum tanesi kadar olabildiði gibi pinpon topu büyüklüðünde de olabilir. Ufak taþlar böbrekten kolaylýkla çýkabilr. Büyükler ise böbreklerden mesaneye giderken þiddetli aðrýlara neden olur. Göðsün yukarý ve ön kýsmýnda, kaburgalarýn altýnda, ani ve kývrandýrýcý aðrý hissedilir. Terleme ve kusma da görülebilir. Ýdrarýn rengi bulanýk ve bazen kanlýdýr. Böbrek taþlarýný düþürmek için aþaðýdaki reçetelerden faydalanýlýr. Tedavi için gerekli malzeme : Gliserin, su Hazýrlanýþý : 1 fincan suya, 1 kahve kaþýðý gliserin konur. Karýþtýrýlýp içilir.

Ne ? 1-2 köþe yazýsýdýr, Siirt'tin olumsuzluklarýndan uzaklaþýp,sosyal konular üzerine yazmayý deniyorum ama; Siirt'te öyle manzaralarla karþýlaþýyoruz ki problemleri yazmaktan sosyal konular yazmak ne mümkün … Baharýn gelmesiyle, o güzel havanýn cazibesine katýlan vatandaþlarýmýz iþ yerlerinin önlerine, özelliklede çay evlerinin önlerine dolup taþmaya baþladýlar. Ýlimizin araç trafiðine kapalý, tek caddesi olan Güres Caddesi 4 yýl önce Siirt Barosu Baþkaný Av.M.Ali ÖZER'in 43 vatandaþ ve bir dernek adýna açtýðý davanýn sonuçlanmasýyla ilimizin en önemli caddesi konumunda olan bu cadde trafiðe açýlacaðý konuþmalarýný þu son günlerde her gittiðiniz ortamda duymak mümkün.Tam'da belediyenin, Güres caddesinin belli noktalarýna araçlarýn girmensin engelleyici çalýþmalar yapacaðý sýrada bu mahkemenin sonuçlanmasý çapraz ateþ oldu . Gerçe caddeye arabalarýn girmesini engellemek için, demir dökümler yapýlýyordu, yapýldý da; fakat bizim vatandaþýmýza ne dayanýr ki iþçiler buradan direkleri dikiyor bizler arkalarýndan söküyoruz… Siirt'te, ailelerin eþlerini, çocuklarýný alýp ta rahatla dolaþabileceði tek cadde olan Güres caddesinin trafiði açýlmasý, oradaki esnafý daha mý iyi ayakta tutacak? Asla tutmayacak o araç trafiðinin yoðunlu içinde bir vatandaþýn oradan alýþveriþ yapmasýný hiçbir esnaf beklemesin. Bu tartýþmalarýn birbirinin takip etmesiyle birlikte bazý vatandaþlarýmýzdan Güres caddesi ile ilgili þöyle yorumlar geldi “Yol, ya gerçekten trafiðe kapatýlsýn yada trafiðe açýlsýn. Biz de buna göre hareket edelim ve tedbirimizi alalým” gibi , ardýndan iþittiðim deðiþik yorumlardan biride þöyleydi ''Caddeyi trafiðe açmasalar ne fark eder ki çay evlerinin önlerinden caddenin ortasýna kadar uzanýp ta vatandaþýn yürümesini zorlaþtýran sandalyelere masalara ne demeli yada gecenin belirlenen saatleri dýþýnda gerçekte trafiðe kapalý olmasýna karþýlýk, arabalarýn günün her saatinde bu caddede výzýr-výzýr dolaþmalarý , Güres caddesinin trafiðe açýlsýn mý açýlmasýn mý tartýþmalarýnýn boþuna olduðunu gösteriyor'' diye yorumlar yapýlýyor. Ýlgili yetkililerin , birde bu durumu vatandaþlarýn gözüyle görüp , vatandaþýn kulaðýyla deðerlendirse sorun kalkacak ortadan. ilimizin tek gözde caddesi olan Güres caddesinde bu gibi problemlerin ortadan kaldýrýlamadýðýný gören vatandaþýmýz neler düþünüyor acaba !

sayfa4  

Hasan ÇETÝN Hakan CANKURTARAN, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya BUTUR, birçok idareci ve yoðun bir halk topluluðu katýldý.Ýlk olarak sahney...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you