Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 29

www.haber56gazetesi.com

30 MART 2010

DESTEKLENMESÝ TEBLÝÐÝ YAYIMLANDI CADDE ORTASINDA VURULDU Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programý çerçevesinde Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi ile ilgili Teblið Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.Teblið uyarýnca, % 50 hibe desteði verilecek tarýmsal makine ve ekipman alýmlarý açýklandý.

ALTYAPI ÇALIÞMALARI YAPILDI Ýlimiz Ýnönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde belediye ekiplerince altyapý çalýþmalarý yapýldý.

Niþanlýsý E.A. ile birlikte evlilik için alýþveriþ yapan üniversite öðrencisi 23 yaþýndaki Abdullah Üzüm, kimliði belirsiz bir kiþinin silahlý saldýrýsý sonucu baþýna aldýðý 1 kurþunla aðýr yaralandý. Hastaneye kaldýrýlan gencin beyin ölümünün gerçekleþtiði belirtildi.

BAYKAN'DA NEVRUZ KUTLAMALRI KADIN-ERKEK

E

dinilen bilgiye göre, geniþ bir alanýn kazýldýðý çalýþmalarda eski altyapý hattýnýn deðiþtirileceði öðrenildi.Yetkililerin önceden belirlediði noktalarýn sýrasýyla altyapý hattýnýn deðiþtirileceðini aktaran kazý iþçileri, þehrin sorunlu noktalarýnda bu çalýþmalarýn devam edeceðini aktardý.

EÞÝTLÝÐÝ

ÜNÝVERSÝTE'DE KUTLAMA

Siirt Üniversitesi'nde Nevruz kutlamalarý yapýldý.

Etkinliðe Vali ÞENTÜRK'ün yaný sýra 3. Komando Tugay Komutaný Tuðgeneral Ali Þahin ÝÞLEYEN, Milli Eðitim Müdürü Tevfik Fikret ETEKER, Kaymakam Murat SÜZEN, Belediye Baþkaný M. Ali EROL, Kamu Kurum Kuruluþ Müdürleri ve kalabalýk bir halk topluluðu katýldý.Ýlçe merkezine 5 km uzaklýktaki mesire alanýnda yapýlan kutlamalarda, Vali Necati Þentürk bir konuþma yaptý.Siirt Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinin verdiði Türk Halk Müziði konserinin ardýndan fidan dikimi yapýldý.Vali ÞENTÜRK, basýn mensuplarýyla birlikte kýz ve erkek çocuklarýna birer fidan diktirdi.Vali ÞENTÜRK daha sonra nevruz ateþini tutuþturdu ve üzerinden atladý. Etkinlik Vali ÞENTÜRK ve diðer davetlilerinde katýldýðý halk oyunlarý gösterisi ile sona erdi.

KAÇAK SÝGARA TACÝRLERÝ Edinilen bilgiye göre,

Üniversitenin konferans salonunda baþlayan kutlamamalara Rektör Vekili Gürol OKAY, birçok öðretim üyesi ve yoðun bir öðrenci topluluðu katýldý. istiklal Marþý ve saygý duruþuyla baþlayan etkinlikte, Nevruzun tanýtýmýndan sonra Rektör Vekili Gürol OKAY orda bulunan topluluða bir konuþma yaptý.Ardýndan Üniversite öðrencilerinin oluþturduðu müzik grubunun sahne almasýyla birlikte öðrenciler coþkulu bir þekilde eðlenerek kutlamanýn tadýný çýkardý.Ardýndan folklor ekibinin sahne almasýndan sonra Nevruz etkinliði sona erdi.

Siirt

Emniyet

Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele

Þube

M ü d ü r l ü ð ü görevlilerince Ýlimiz genelinde kaçakçýlýk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapýlan çalýþmalar kapsamýnda bir gün içerisinde 2 ayrý sigara kaçakçýlýðý önlendi. Uygulama sýrasýnda M.G. isimli þahsýn sevk ve idaresindeki 73 .. … plakalý araç üzerinde yapýlan aramada, -Toplam 1.000 karton yani 10.000 Paket Prestige marka Gümrük Kaçaðý Sigara ele geçirilmiþtir.

NEFES DARLIÐI

Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Genel Yayýn Yönetmeni ve

Sorumlu Yazý iþleri Müdürü

Kadir ÞEKER Dýþ Haber Sorumlusu Gözde KUZU Sayfa Editörleri Mehmet Fatih ETEKER Osman BAÞKURT

Ýstanbul Temsilcisi Mithat YEÞÝLDAÐ

Grafiker &Fotoðraf Editörü Fatih ERDEMCÝ

Bursa Temsilcisi Selim DEMÝREL

Muhabirler Sema DÜNDAR

Ayþen SEL

Soner YILMAZ

Uður ETE

Ýzmir Temsilcisi Metin ALP

Trabzon Temsilcisi Edirne ve Tekirdað Temsilcisi Melek BULUT Aynur ÖZLEM Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 Abdurrahman ÇÝVÝ Reklam Müdürü

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk Abonelik : 100 TL 6 Aylýk Abonelik : 0054092-1 AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : 10260002 49755554-5001 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : ÝÞ BANKASI Hesap No : 666581

50 TL

Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN Haber 56 gazetesi Basýn Meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Haber 56 haftalýk gazetesinde yayýnlanan yazý,haber,ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký HABER 56'ya aittir. Ýzin alýnmadan,kaynak gösterilerek dahi kullanýlamaz. Yayýnlanan tüm yazýlar,yazarýn sorumluluðuna aittir. www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

Týp dilinde Dispne denilen nefes darlýðý önemli bir hastalýðýn belirtisi olabilir. Spor yaptýktan, koþtuktan veya yorucu bir iþ yaptýktan sonra nefes darlýðý normal sayýlabilir. Ancak ortada neden yokken nefes darlýðýndan þikayet etmek mutlaka üzerinde durulmasý gereken bir konudur. Çünkü kansýzlýk, kalp hastalýklarý, mide hastalýklarý, bronþit, tiroid bezinin büyümesi, akciðer hastalýklarý, zatürree, astým, zehirlenme, þiþmanlýk, nefes darlýðýna neden olabilir. Nefes darlýðýndan þikayet edenlerin sigarayý kesinlikle býrakmalarý, aðýr yemekleri de terk etmeleri gerekir. Önemli bir hastalýktan kaynaklanmayan nefes darlýðýný tedavi etmek amacýyla aþaðýdaki reçeteler uygulanýr. Tedavi için gerekli malzeme : Ispanak, su. Hazýrlanýþý : Dört bardak suya yarým kilogram temizlenmiþ ýspanak konur. Haþlandýktan sonra süzülür. Ispanaðýn tamamý yenir.

Cumhuriyet'in ilanýndan sonra gerçekleþtirilen devrimlerle eþit birey olma hakkýný kazanan kadýnlar bugün Türkiye'de, ülke yönetiminin çeþitli kademelerinde giderek artan sayýda yer almaktadýrlar.Türk ailesinin kuruluþunu yeniden düzenleyen Türk Medenî Kanunu'nun kabul edilmesiyle, toplumsal ve ekonomik hayatta kadýn erkek eþitliði saðlanmýþtý. Türk toplumunda kadýnýn saygýn bir yeri vardýr düþüncesine raðmen oldukça popüler olan “Kadýn Erkek Eþitliði” adý altýnda ileri sürülen görüþleri, tezler veya öneriler gündeme her zaman gelmiþtir.Allah kadýnla erkeði eþit yaratmýþtýr.Her ikisini de insan olma yönünden , akýl , bilgi, kültür yönünden eþit olsa da , kadýn erkekten daha duygusal daha hislidir. Erkek ise daha katý, olaylara daha sert , duygusal yoðunluðu az olan bir açýdan bakar .Bu psikolojik yönden bir farklýlýktýr.Birde fiziki yönden deðerlendirirsek , erkek fiziki yönden daha güçlü kadýna göre ; fakat bu durum erkeðin kadýndan daha üstün olduðunu göstermez . Aksine bu durum her iki cinsinde ayrý yaratýlýþ özelliklerinin doðal sonucu olduðunu gösteriyor.Bu farklýlýklardan dolayý her cinse yaratýlýþtan farklý görev ve sorumluluklar yüklenmiþ.Peki, kadýn ve erkeðin farklý düzlemlerde ele alýnmasý gereken durumlar olmasýna reðmen kadýn ve erkeðin farklý özelliklere sahip oluþunun, sosyal yaþantýya ve sosyal eylemlere yansýyan boyutlarý yok mudur ?Örneðin kadýnlar, dünyamýzdaki iþgücü piyasalarýnda deðiþimi saðlamýþtýr. Kimi örneklerde daha geniþ fýrsatlar yakalayýp ekonomik özerkliklerini kazanmada baþarýlý olmuþlardýr. Ancak kadýn-erkek eþitsizlikleri bugün de istihdam sorununun bütün yönlerini etkilemektedir. Bir bayan her zaman zayýf olarak deðerlendirilmiþ olmakla beraber ,kadýnlar hala düþük ücret alan, atipik ya da haklarý yeterince saðlanamayan çalýþanlar arasýnda çoðunluðu oluþturmaktadýr. Son yapýlan araþtýrmlara göre Kadýnlar bugün ülkemizde de erkeklere göre %25 - 50 oranýnda daha az ücretle ç a l ý þ t ý r ý l m a k t a d ý r l a r. Ya p ý l m a s ý gereken unsur artýk kadýnlara daha fazla ve daha iyi iþ saðlama uluslararasý programý uygulamak , bu program ile istihdam yaratma, eðitim, giriþimciliði geliþtirme, iþgücü piyasasýna daha iyi eriþim saðlama ve fýrsat eþitliði gibi yollarla kadýnlara daha fazla iþ imkaný saðlamak amaçlanacak .Program çerçevesinde, daha iyi iþ ve ücret, mesleklerde ayrýmcýlýk gözetilmemesi, saðlýk ve güvenlik, standart dýþý iþlerde çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, sosyal güvenlik, aile gereksinimlerini gözeten iþyerleri ve güç durumdaki iþçilerin korunmasý gibi müdahalelerle çalýþan kadýnlara yardýmcý olunacaktýr.Son günlerin gündeminde olan SODES projelerinde özellikle Siirt'in projelerdeki ortak noktasý Siirt kadýnýný aktifleþtirmeye yönelik , bu projelerin çokluðu ile kendi kadýnýmýzýn daha çok geliþmesine ve daha fazla imkanlara sahip olmasýný saðlayacaðýz.

sayfa4  

666581 Dýþ Haber Sorumlusu Gözde KUZU 0054092-1 Ýzmir Temsilcisi Metin ALP ÝÞ BANKASI Hesap No : Bursa Temsilcisi Selim DEMÝREL Sayfa Editör...