Page 1

SAYFA

4

SALI YIL 1

SAYI 19

www.haber56gazetesi.com

PRATÝSYEN DOKTORLARDA, SIKINTI ÇEKÝLÝYOR Ýlimizde pratisyen doktorluðu alanýnda sýkýntý yaþandýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ýlimize tayinleri çýkan çoðu pratisyen doktor, istifa dilekçeleri vererek göreve baþlamýyorlar. Atanmakta olan pratisyen doktorlarýn göreve baþlamama nedeninin, genelde uzman doktor olabilmek için “Ders çalýþmayý tercih etmeleri” olduðu belirtiliyor, pratisyen doktor branþýnda çekilen sýkýntýya karþýn uzman doktor sýkýntýsýnda büyük bir rahatlama olduðu, özel hastanelerdeki uzman sayýsý ile birlikte uzman doktor sayýsýnda beklentinin üstünde artýþ olduðu ifade edilmektedir.

12 OCAK 2010

SÝÝRT, GÜNDEMÝNÝ TRT5 ÝLE PAYLAÞTI.

Her Salý günü saat 14 ile 15 arasý canlý telefon baðlantýsý ile TRT 5 televizyonuna baðlanan K56 Siirt'in 1 haftalýk yoðun gündemini tüm Türkiye'ye duyurmaktadýr. Gerçekleþtirilen canlý telefon baðlantýsýnda ise, Genç mümessilimizin bir kazaya kurban gidiþi ,16 yaþýndaki gül isimli genç kýzýmýzýn yaþam mücadelesi, Emniyet Müdürlüðünün ve Siirt Üniversitesinin güzel çalýþmalarý, Trafik ekiplerinin hiç kimseyi affetmeden, araçlara ceza kesmeleri ve bunun gibi önemli haberler paylaþýldý.

ZABITA EKÝPLERÝ GECE DENETÝMLERÝNDE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BAÞKANLIÐINA YENÝDEN AYYILDIZ SEÇÝLDÝ

S

iirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý Seçimleri Pazar Günü gece denetimlerini sýklaþtýrdý.Kýþ Ticaret ve Sanayi Odasý Konferans Salonunda yapýldý. mevsiminin gelmesiyle ve iþsizliðin artýþ gösterdiði bu günlerde hemen hemen herkesin oyun salonlarý ve kahvehaneye takýlanlarýn zabýta ekipleri tarafýndan dikkat çekmesi üzerine sigara tiryakicilerin kapalý ortamda sigara içilmesine müsaade edilmiyor. Kapalý ortamda sigara içenlere izin veren iþletmecilere ceza kesen zabýta ekipleri Güres caddesinde bulunan esnaflarý da gezerek ruhsat denetiminde bulunduðu ve ruhsatý olmayan iþ yerlerine kabahatler kanunu gereðince 140 TL'lik cezai iþlem uygulandýðý gözlendi.Zabýta memuru Nuri BATUR'dan aldýðýmýz bilgiye göre girdikleri her oyun salonu ve kahvehane de sigara içenleri uyardýklarýný ve bu uyarýya uymayan esnaf ve vatandaþlara ceza aat 11.00'de baþlayan oda seçimlerine halen Siirt Esnaf yazdýklarýný söyledi. ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný olan Rýfat AYYILDIZ ile Talat ASLAN aday oldular.330 üyeli oda baþkanlýðý için yapýlan seçimde 275 üye oy kullandý. Adaylardan Rýfat AYYILDIZ 244 oyla güven tazelerken, Talat ASLAN 31 oyda kaldý.Oda Baþkanlýðýna yeniden seçilen AYYILDIZ, bir konuþma yaparak oda mensuplarýna teþekkür etti.

YÝNE ALTYAPI SORUNU

S

Baykan'da Sel Alarmý

S

A

ltyapý olumsuzluklarý bitecek gibi görünmüyor. Yaðýþlarýn yoðun bir þekilde yaðdýðý ve ilimiz sokaklarýný altyapýnýn rezaleti nedeniyle göl'e çevirdi.Ýl Halk Kütüphanesi önünde biriken yaðmur suyunun çekilmesi için 14 Eylül ilköðretim okulu önünde Belediye ekiplerince kanal açma çalýþmalarý gözlendi. Sýkýntýlarýn ne zaman giderileceði merak konusu olurken altyapý çalýþmalarý için hazýrlanan onca projeden elde edilen paralar nereye harcandý? Harcanmadýysa kim veya kimler aldý akýllarda soru iþareti býrakýyor. Yolun trafiðe kapanmasýna neden olan çalýþmalar kýsa bir süre sonra tekrar trafiðe açýldý. Ama altyapýnýn daha nerelerde sorun vereceði ve eksikliði de düþündürüyor.

iirt'in Baykan Ýlçesinde aþýrý yaðýþ nedeniyle taþan Bitlis deresi kýyýsýndaki evlerin tahliye edilmesi istendi. Baykan Kaymakamý Murat SÜZEN, aþýrý yaðýþlarýn Baykan deresinde suyun yükselmesine yol açtýðýný belirterek olasý sel baskýnýna karþý dere boyunda evlerin tahliye edilmesi konusunda vatandaþlarý uyardýklarýný söyledi.Gece geç saatlere kadar yetkililerle durumu deðerlendirdiklerini belirten Kaymakam SÜZEN, "Aþýrý yaðýþlar, Bitlis deresinde suyun büyük ölçüde yükselmesine yol açtý.Biz bu durum karþýsýnda gece geç saatlere kadar, yetkililerle durumu deðerlendirdik.Dere yataðýndaki camimizin lojmanýný su bastý.Bu lojmaný tahliye ettik. Ayrýca dere yataðýndaki bütün vatandaþlarýmýzý uyararak, evlerini boþaltmalarýný istedik. Bu vatandaþlarýmýzýn büyük bir çoðunluðu kendi istekleri ile evlerini boþalttýlar.

2010 YILI ATILIM YILI OLACAK

Ýmtiyaz Sahibi Burak reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Genel Yayýn Yönetmeni ve

Sorumlu Yazý iþleri Müdürü

Dýþ Haber Sorumlusu Gözde KUZU

Ýstanbul Temsilcisi Mithat YEÞÝLDAÐ

Grafiker &Fotoðraf Editörü

Muhabirler

Fatih ERDEMCÝ

YunusOzan Söyler Ayþen SEL Soner YILMAZ M.Emin SADIK

Bursa Temsilcisi Selim DEMÝREL

limiz sýnýrlarý içinde 2500 ün üzerinde bakýma muhtaç aðýr özürlü olduðunu düþündüðümüzde yapýlacak olan yatýlý bakým ve iyileþtirme merkezinin ilimizin bu alanda büyük bir ihtiyacýný karþýlayacaðý gibi ayný zamanda iþsizlere istihdam yaratmasý da ayrý bir mutluluk yaþatmaktadýr.Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý olarak hizmet veren erkek yetiþtirme yurdu müdürlüðünde bakým ve koruma altýnda bulunan gençlerimizin yurt ortamýndan çýkartýp ev ortamý gibi bir ortamda yaþamlarýný devam edebilmelerini saðlamak amacýyla site halinde 2 katlý dubleks evlerde her evde 8 çocuðun kalabileceði sevgi evleri projesinin de 2010 yýlýnda yatýrým programýna alýnabilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlacaðý öðrenilmiþtir. Bu önemli projeyi de gazetemiz olarak destekliyor emeði geçecek

Ý

Kadir ÞEKER

Sayfa Editörleri Mehmet Fatih ETEKER Osman BAÞKURT

2010 yýlý Nisan ayýnda Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý olarak hizmet verecek 60 kapasiteli yatýlý Bakým ve Rehabilitasyon merkezinin temelininde atýlacaðý büyük bir memnuniyetle öðrenilmiþtir.

izmir Temsilcisi Metin ALP

Trabzon Temsilcisi Edirne ve Tekirdað Temsilcisi Melek BULUT Aynur ÖZLEM Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 Abdurrahman ÇÝVÝ Reklam Müdürü

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk Abonelik : 100 TL 6 Aylýk Abonelik : 50 TL 0054092-1 AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : 10260002 49755554-5001 ZÝRAAT BANKASI Hesap No : ÝÞ BANKASI Hesap No : 666581 Ýdare Yeri : Kýzýlay Binasý Kat : 6 /B SÝÝRT Gazete basým merkezi Medya Matbaacýlýk Tel : 0 ( 488 ) 212 28 33 Adres : Gülistan Cad. No 64 BATMAN Haber 56 gazetesi Basýn Meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Haber 56 haftalýk gazetesinde yayýnlanan yazý,haber,ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký HABER 56'ya aittir. Ýzin alýnmadan,kaynak gösterilerek dahi kullanýlamaz. Yayýnlanan tüm yazýlar,yazarýn sorumluluðuna aittir. www.haber56gazetesi.com e mail : iletisim@haber56gazetesi.com

herkese þimdiden teþekkür ediyoruz. Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðün ün önemli baþka bir hizmet modeli de ekonomik yoksulluk nedeniyle bakýma muhtaç durumda olan babalarý vefat etmiþ hiçbir sosyal güvencesi olmayan veya babalarý cezaevinde olup sosyal güvencesi olmayan 350 çocuðun çocuk yuvasý ve Y.Yurduna alýnmadan ailenin yanýnda nakdi yardýmla desteklendiði öðrenilmiþtir. Ýlimizin nüfus oranýna göre verilen çocuk yardýmý kontenjan sayýsý 70 çocuk olmasýna raðmen Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðünün özverili çalýþmalarý nedeniyle 350 çocuða ulaþtýðý memnuniyetle öðrenilmiþtir. Bu anlamda Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü yetkililerini ve çalýþanlarýný tebrik ediyoruz.

EÞEK (MERKEP) Ýsmet NAKÝPOÐLU BÝYOLOG

Eskilerin zarif kibarlýklarýndan olsa gerek, canlý bir varlýðý nesnel olmaktan uzaklaþtýrmak için ‘eþek!’ yerine; Arapça kökenli birazda binit ve anlamýna gelen ’merkep’ demiþler… Eþekler ilk kez muhtemelen günümüzden 6000–7000 yýl önce Etyopya ve Somali’de evcilleþtirildi. Mo¬dern eþek yani günümüz eþeði, Afrika eþeði ile ayný türdür (Equus asinus). Eþekler atlarla birlikte Hippomorpha alttakýmýndaki Equidae ailesinden. Kökenini de Modern insan gibi Afrika’ya dayanýr. Asya’da sadece eti için beslenen at¬lardan çok daha önce, taþýma amacýyla kullanýlmaya baþlamýþlardýr. Þimdi, ne yazýk ki ancak uygarlýktan uzak bölgelerde soylarýný devam ettirebiliyorlar. Dünyanýn en güzel gözlerine sahiptir eþekler; ama gözler, biçimin ve alýmlýlýðýn ötesinde özellikler de taþýr. Örneðin: Iþýk þiddetinin derecesini ayýrmaya ve hareketleri izlemeye uyum saðlamýþtýr eþek gözleri. Yani uzaklarda ya da yakýnlarda neler olup bitiyor, net bir þekilde görür. Bu þu anlama da gelir: Eþekler çevrelerinde olup bitenden haberdardýrlar. Bu yüzdendir ki ileri görüþlüdürler! Ve sezgileri oldukça güçlü olup; sarp patikalarda yol mühendisleri ve yolun doðal eðim hesaplayýcýsýdýrlar. Bundan ötürü kervanbaþlarýnda hep öncü o l m u þ l a r d ý r. G i t t i k l e r i y o l l u a s l a unutmamalarý da çabasý. Eþeklerin, daha doðru bir deyiþle Afrika eþeklerinin, 4. yüzyýlýn baþlarýnda, Mýsýr’da ev hayvaný olarak yetiþtirildikleri biliniyor. Avrupa kýtasýna ise eþek; muhtemelen Nil vadisinde evcilleþtirildikten sonra M.Ö. 2000 yýllarýnda Anadolu’dan götürüldü. Aristo zamanýnda, ÝÖ 300’lerde ev ve tarla iþlerinde kullanýldýðý biliniyor. Evcil eþek, insanlarca birincil olarak taþýma, özellikle de yük taþýmada aracý olarak kullanýlýyor. Baþka baþka iþler olan: Küçük tarlalarýn baþta gelen iþ hayvaný olmasýnýn yaný sýra su çekmiþler, deðirmen döndürmüþler ki bunun için saatlerce dönüp durmuþlar, toprak sürmüþler, postacýlýk yapmýþlar, orduda bile kullanýlmýþlar. Ve hatta çocukluðumdan hatýrlýyorum Siirt’in oldukça dar ara sokaklarýnda çöp taþýmacýlýðýnda gayet iyi iþ gören; Siirt Belediyesine kayýtlý eþekler bile v a r d ý … (Bir ironi olarak; Þimdilerde ise bu þehirde eþekler deðil ama inekler çöplerle hala ilgilenir!) Eþekten daha önceleri bu iþlerin birçoðunu sýðýrlara yaptýrmaya çalýþmýþ insan. Eþeðin evcilleþtirilmesi ile büyük bir çýðýr açmýþ. Eþeðin çalýþmasýndan yeterli kadar memnun olmamýþ ki; Eþeðin kiþisel tercihi olmamasýna raðmen atlarla çiftleþtirmiþ! Ve bir canlý ‘’tür’’ü olarak kabul etmediðimiz daha iyi performansa sahip katýrlarý yük taþýmacýlýðýnda geliþtirmiþ! Üstüne üstlük eski Yunanda eþekler günahkâr sayýlmýþlar! ve Pan ýn yanýnda yer vermiþler. Bir çok dilde eþek demek küfür sayýlmýþ; Türkçemiz de dâhil. Eþek küfründe ‘þ’ harfini çoðaltmak ise ‘eþþekliði’ katmerlermiþ. Ýnsanýn kimi canlýlarý kendi hayatlarýný kalaylaþtýrma bahanesiyle; evcilleþtirdikleri canlýlar arasýnda diyebilirim ki en büyük h a k s ý z l ý ð ý e þ e k l e r e y a p m ý þ t ý r. Nasrettin Hocamýzýn kimi tavýrlarýnda ‘merkebine’ (eþeðine) verdiði deðeri saymasak!!!

www.yazavizor.com

sayfa4  

Reklamlarýnýz Ýçin 0 484 223 40 80 Gsm : 0 505 496 14 48 Abdurrahman ÇÝVÝ Edirne ve Tekirdað Temsilcisi Aynur ÖZLEM HALKBANK Hesap No : Trab...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you