Page 1

SAYFA 3

YIL 1

SAYI 16

www.haber56gazetesi.com

29 ARALIK 2009

DUVAR YAZISI

BAZI ÝNSANLAR GÖRÜÞLERÝNÝ KENDÝLERÝNE SAKLARLAR ÇÜNKÜ HALKA SUNACAK KADAR DEÐERLÝ DEÐÝLDÝRLER

LÜTFEN YOLSUZLUÐA KARÞI DUYARSIZ KALMAYALIM

VALÝ ÞENTÜRK: TÝLLO'DA MÜZE KURULACAK MUTLULUKLAR DÝLERÝZ Makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni kabul edilen projeler hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren Vali ÞENTÜRK, Aydýnlar ilçesinde de bir müze kurulacaðýný açýkladý.

Siirt Ntv ve Son Söz Gazetesi Temsilciliðini baþarýyla yürüten genç meslektaþlarýmýzdan Selami ALTUNÇ Handan AKTAY ile dünya evine girdi. Genç çifti mutlu gününde yanlýz býrakmadýk. Çifte ömür boyu mutluluklar ve esenlikler dileriz .

ý

PA kapsamýnda kabul edilen "Siirt Fýstýk Üretiminin Alt Yapýsýnýn Ýyileþtirilmesi ve Geliþtirilmesi Projesi" ile "Siirt'te Turizm Sektörünün Canlandýrýlmasý Projesinde” önemli aþamalar kaydedildiðini vurgulayan Vali Necati ÞENTÜRK, geçen hafta Fýstýk Projesinde Sanayi Bakanlýðý nezdinde yapýlan görüþmelerden önemli sonuçlar alýndýðýný ve 2 bin 700 Euro olan proje bütçesinin 6 milyon Euro'ya çýkarýldýðýný belirtti. Siirt'te arýcýlýðýn geliþtirilmesi için GAP Ýdaresi Baþkanlýðý ile yürütülen proje kapsamýnda 4744 adet boþ kovan daðýtýmýna baþlandýðýný aktaran Vali ÞENTÜRK, organik tarýmýn geliþtirilmesi amacýyla da Siirt Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliðine kayýtlý üyelere 1031 adet organik arýlý kovan daðýttýklarýný söyledi. Aydýnlar ilçesinde önümüzdeki yýl müze kurulacaðýný açýklayan Vali Necati ÞENTÜRK, Ýsmail Fakirullah ve Ýbrahim Hakký Hazretlerine ait olan el yazma eserlerin ile deðerli eþyalarýn kurulacak müzede koruma altýna alýnacaðýný söyledi. Siirt'in tarihini ve kültürel zenginliðini daha geniþ kitlelere tanýtmak amacýyla "Turizm Alt Yapýsýnýn

.

Ýyileþtirilmesi" adý altýnda bir proje hazýrladýðýný, bu projenin ön elemeyi geçtiðini, projeye nihai þeklini vermek üzere de Ankara'ya davet edildiklerini ve büyük ihtimalle bütçesi artýrýlarak kabul göreceðini belirtti.

YAÞAMLARINI YÝTÝREN POLÝS

MEMURLARI ÝÇÝN DÜN MEVLÝDÝ ÞERÝF OKUTULDU Kurban Bayramý öncesinde, Pervari ve Beþiri de geçirdikleri trafik kazalarýn da yaþamlarýný yitiren polis memurlarý Hüseyin Murat GÜNEÞ ve Soner VURAL için mevlidi þerif okutturuldu. arþý Camiin de okutturulan mevlidi þerife vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði görüldü. Mevlidi þeriften sonra gazetecilere bir açýklama yapan Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, vatandaþýn mevlide olan yoðun ilgisinin ayný zamanda polise de bakýþ açýsýný gösterdiðini söyledi. TOPUZ Ülkemizin en büyük sorunlarýndan birisi olan trafik canavarýna kurban verdiðimiz iki polis memuru evladýmýz için okutturduðumuz mevlidi þerife vatandaþlarýmýz büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi ayný zamanda vatandaþýmýzýn polisimizi kendinden bir parça olarak görmesini ve polise olan bakýþ açýsýný göstermektedir. Trafik kazalarýnda vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný kaybetmemeleri için herkesi dikkatli olmaya davet ederken her iki personelimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Mevlidi þerifi emniyet müdürlüðü yöneticileri ve polislerin yaný sýra aralarýnda bayanlarýnda bulunduðu kalabalýk bir vatandaþ topluluðu dinledi.

Ç

SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜNDEN AÇIKLAMA Borç yapýlandýrmasý ile ilgili olarak Siirt Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Haber56 Gazetesine bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Calali TOPUZ ve Polis Memurlarý da Mevlüt'te hazýr bulundular

Bilindiði üzere, 5458 sayýlý Kanun ve 5510 sayýlý Kanunun geçici 23, geçici 24 ve geçici 25 inci maddeleri ile iþveren ve sigortalýlarýmýza kapsama giren borçlarýný yapýlandýrmak suretiyle ödeme kolaylýðý imkâný saðlanmýþtýr.

Ýsmail SELÝM SÝÝRT SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ

HERYER KERBELA HERGÜN AÞÜRE Birlik ve beraberliði pekiþtirmek adýna Hz. Nuh aleyhisselamýn geleneðini sürdürmek için Gökkuþaðý Derneði üyeleri bugün Güres Caddesinde 2000 kiþilik aþureyi ücretsiz olarak Siirt halkýna daðýttý.

ünümüz Ýnsaný chekuvera gibi birini takip ediyor ve ne yazýk ki chekuveradan çok deðerli olan peygamber efendimizin evladý imam Hüseyin a.s.mý unutuyorlar. 1000 tane chekuvera olsa yine hepsinden fazla savaþan ve adil düzeni saðlayan Ýmam Hüseyin a.s. Türk, Kürt, Arap ve Çerkez ayrýmý yapmayan kardeþliði pekiþtirmek adýna nice savaþlar vermiþ.Gökkuþaðý derneði üyeleri Siirt halkýna daðýttýðý aþurenin birlik ve beraberliði saðlamak adýna gerçekleþtirdiklerini ve bu güzel organizasyonda açýlýma destek verdikleri de gözden kaçmadý.Siirt halkýnýn yoðun bir ilgi gösterdiði aþure daðýtýmýnda dernek yöneticilerine Günün anlam ve önemini unutmadýklarý için teþekkür edildi.

G

HAYAT SUSUZ SU BEDELSÝZ OLMAZ SU BORCUNUZU ÖDEDÝNÝZ MÝ ? SU BORCU ÖDEME KOLAYLIÐI

Gecikme Faizinde ; 15 Aralýk 15 Ocak tarihleri arasýnda % 70 Ýndirim Uygulanacaktýr. Atatürk Bulvarý 56100 - SÝÝRT Ýrtibat : 0 484 223 22 60 Fax : 0 ( 484) 223 92 25

sayfa3  

Ç Mevlidi þeriften sonra gazetecilere bir açýklama www.haber56gazetesi.com 29 ARALIK 2009 BAZI ÝNSANLAR GÖRÜÞLERÝNÝ KENDÝLERÝNE SAKLARLAR ÇÜ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you