Page 1

SAYFA 3 YIL 2 SAYI 103

RAMAZAN AYI SÝÝRT'TE 3 DÝLDE KARÞILANIYOR

www.haber56gazetesi.com

12 UMUT YILDIZI SERTÝFÝKASINI ALDI S

iirt Valiliði bünyesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýþ Kur Ýl müdürlüðü, Ticaret ve sanayi odasý baþkanlýðý tarafýndan yapýlan protokol kapsamýnda '' ÇOCUKLARIN MUTLU GELECEÐÝ ÝÇÝN UMUT YILDIZI Projesi kapsamýnda 12 genç bilgisayar iþletmenliði kursunu tamamlandý.

S

iirt Mübarek Ramazan ayýný, Siirt Belediyesi

02 Aðustos 2011

SÝSKAV'a baðlý Gençlik Merkezinde düzenlenen törende konuþan Emniyet Müdürü Recep Güven “Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý ve ÝÞ-KUR Müdürlüðü ile iþbirliði ile düzenlediðimiz bu bilgisayar iþletmenliði kursunu baþarýyla bitiren 12 gencimize sertifikalarýný vermenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu güne kadar 55 gencimiz açýlan kurslarla mesleki beceri kazandýlar. Bu gençlerimiz, bu gün biraz daha donanýmlý oldular. Donanýmlý insanlarýn iþ bulma imkânlarý daha kolaydýr. Ülkemiz, donanýmlý insanlarýn omuzlarýnda kalkýnacaktýr.” Dedi. Bu tür kurslarýn devam

edeceðini belirten ÝÞKUR Müdürü Ubeytullah Urfan, þöyle konuþtu ”Müdürlük olarak bu tür kurslara devam edeceðiz.15 kiþiyle baþladýðýmýz bu kursu 12 gencimiz baþarýyla bitirdi.160 saat süren bu kurs için toplam 7.582 TL harcama yaptýk.” Törende daha sonra gençlere sertifikalarý Emniyet Müdürü Recep Güven, ÝÞKUR Müdürü Ubeytullah Urfan ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu tarafýndan verildi.

tarafýndan Siirt te yaþayan Kürt, Arap ve Türk halklarýnýn Ramazan ayýný için üç dilde

hazýrlanan Hoþ Geldin Ramzan'ý þerif pankartlarýyla karþýlýyor.Son aylarda

ülkenin gündeminin en üst

sýrasýnda yer alan iki dilli yaþam tartýþmalarý sürerken Siirt Belediyesi 1 Aðustosta baþlayacak Mübarek Ramazan ayý dolayýsýyla þehirde yaþayan Kürt, Arap ve Türk halklarý anadillerinde kentin dört bir yanýna 3 ayrý dilde pankartlar astý. Siirt'te yaþayan Kürt, Arap ve Türk halklarýn konuþtuðu dillerde mübarek Ramazan ayýný karþýlamak için Kürtçe, 'Remezan'a We Piroz Be', Arapça, 'Ehlen Ve Sehlen Fi Ramazan-ý Þerif' ve Türkçe 'Hoþ Geldin Ramazan-ý Þerif'

yazýlý pankartlar asýldý.

MEGA CENTER CAPRÝCE GOLD CAMÝÝ'NÝN TEMELÝ ATILDI

B

ayrampaþa'daki Forum Ýstanbul'un yaný baþýnda inþaasýna baþlanan otelin yanýnda, cami temeli atýldý. Temel atma törenine Ýsmailaða Cemaati'nden "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanýnan Ahmet Mahmur Ünlü, Bayrampaþa Belediye Baþkaný Atila Aydýner, Caprice Gold Yönetim Kurulu Baþkaný Fadýl Akgündüz, Diyarbakýr Siirtliler derneði Baþkaný Adnan Öktüren ve yüzlerce kiþi katýldý. Dualarla baþlayan temel atma töreninde bir konuþma yapan Fadýl Akgündüz, Caprice Gold'un Ýslami usullere uygun Avrupa'daki kuru gýda toptancýlarýndaki iþ adamlarýnýn kendi arsalarýný bu camiye baðýþladýðýný belirterek, "Bu caminin yapýlmasý için katký gösteren herkese çok teþekkür ediyorum. " otel olduðunu belirterek, otelin hemen yanýnda yapýlacak olan caminin de bunun en güzel temsili olacaðýný söyledi. Akgündüz, otelimiz gibi camimizin de inþaasýna Allah'ýn izniyle baþladýk. Hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Akgündüz Cami'nin 3 bin 120 metre kare alan üzerine kurulacaðýný ve 4 bin kiþilik kapasiteye sahip olacaðýný da belirterek, "Otelimizin içinde zaten mescidler var. Bu mescidlerde de toplam 4 bin kiþi ibadet yapabiliyor. Bu cami ile birlikte bölgede 8 bin kiþinin ayný anda ibadet etmesi mümkün olacak" diye konuþtu. Yapýlan temel atma töreninin ardýndan Caprice Gold Satýþ Ofisi'nin açýlýþý da yapýldý. Törene katýlanlar daha sonra inþaat alanýný gezdi.

sayfa3  

S halklarýnýn Ramazan ayýný için üç dilde RAMAZAN AYI SÝÝRT'TE 3 DÝLDE KARÞILANIYOR www.haber56gazetesi.com 02 Aðustos 2011 SAYFA 3 YIL 2 SA...