Page 1

SAYFA

3 SALI

YIL

2

SAYI 101

www.haber56gazetesi.com

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝNE AÞIRI SICAK DENETÝMLERÝ DE ARTTIRDI 8 YENÝ BÖLÜM

H

Y

ÖK, Siirt üniversitesi bünyesinde 8 yeni bölüm açýlmasýna karar verdi. Siirt üniversitesi açýlacak olan yeni programlara öðretim görevlisi bulunduðu takdirde öðrenci alýnýma baþlayacak. Siirt üniversitesi Rektörü Prof Dr. Recep Ziyadanoðullarý; kameralarýmýza yaptýðý açýklamada; Mimarlýk Mühendislik fakültesi ile meslek yüksek okulu bünyesinde 8 yeni bölümün açýlmasýna karar verildiðini belirtildi. Rektör Prof Dr. Ziyadanoðullarý Mimarlýk ve mühendislik fakültesi bünyesinde þuanda Kimya programýnda öðrenimin devam ettiðini, diðer bölümlerinde öðrenci alýnýmýna baþlanmasý için öðretim görevlilerinin tamamlanmasý gerektiðini belirtti.

ava sýcaklýklarýn artmasýyla gýda sektöründe satýþa sunulan ürünlerde oluþabilecek risklerin önlenmesi amacýyla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü gýda kontrolör ekipleri ile Siirt Belediyesi zabýta ekipleri tarafýndan toplu tüketim yerlerinin denetimleri yapýldý. Halk saðlýðý, gýda güvenliði ve tüketici menfaatlerinin korunmasý amacýyla yapýlan denetimlerde, özellikle et ve et ürünlerinin yoðun olarak tüketildiði lokanta, büfe ve döner satýþý yapýlan gýda iþyerlerinde kontroller gerçekleþtirildi. Yapýlan denetimlerde; gýda güvenliði, alet ekipman hijyeni, personel temizliði ve iþyeri temizliði gibi konularda rutin kontroller yapýldý. Konuyla ilgili olarak kameralarýmýza bilgi veren Gýda kontrol þube müdürlüðü ekipleri; Denetim ve kontroller aralýksýz devam ettiðini belirtiler.

2007 yýlýnda yapýlan Siirt-Batman doðalgaz daðýtým ihalesi ardýndan baþlanan çalýþmalar sonucu doðalgaz hattý Siirt il sýnýrlarýna kadar ulaþtý. Doðalgaz'ýn önümüzdeki kýþ mevsimine Kooperatif Mahallesinde kullanýma hazýr hale getirileceðini ifade ediliyor.

S

iirt'te meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü bir kiþi de aðýr yaralandý.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü bir kiþi de aðýr yaralandý. Siirt Pervari yolu üzerinde bulunan Palamutlu Köyü Kilis Mezrasý civarýnda meydana gelen kazada Talat Aktaþ (35) yönetimindeki 56 AU 438 plakalý otomobil aþýrý sürat sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü Aktaþla birlikte Abdülmenaf Çýnar(49) da yaþamýný yitirdi. Abdülcelil Türkmen ise aðýr yaralandý. Yaralý Türkmen, Siirt Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Týp Fakültesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Ýmtiyaz Sahibi Burak Reklam Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Abdurrahman ÇÝVÝ Adres: Kýzýlay Binasý Kat : 6/B SÝÝRT Gazete Basým Merkezi: Medya Matbaacýlýk Tel: 0(488) 212 28 33 Adres: Gülistan Cad. No 64 BATMAN www.haber56gazetesi.com e-mail : haber56gazetesi@hotmail.com

2007 yýllýnda daðýtým ihalesi yapýlan Doðalgaz hattý Siirt'in Kurtalan ilçe sýnýrlarýndan geçerek Gökçebað beldesine ulaþtý. Siirt merkeze 10 km kalan dýþ hatlarýn hemen hemen tamamlanan dogalgaz iç hatlara bu hafta sonu Kooperatif Mahallesinde baþlandý. Doðalgaz çalýþmalarýnýn ilk kazmasý Kooperatif mahallesindeki Huzur1 sitesi civarýnda vuruldu. Yüklenici Sibadaþ Doðalgaz Daðýtým Þirketi yetkililerinden alýnan bilgiye göre etap etap yapýlacak çalýþmalara ilk etapta Kooperatif mahallesinde baþlandýðý ve önümüzdeki kýþ mevsimine hazýr hale getireceklerini ifade ettiler. Daha sonra Bahçelievler, Yeni mahalle ve diðer mahallelerde çalýþmalara baþlanacaktýr. Çalýþmalarýn yaklaþýk 3,5 yýl süreceðini bildirdiler.

SAYFA EDÝTÖRÜ

SÝÝRT'TE 1118 KÝÞÝ KPSS'YE GÝRDÝ

Fatih ETEKER Mehmet YILMAZ Akif KULAÇ Ozan SÖYLER

ðretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) Siirt'te olaysýz tamamlandý. ÖSYM Temsilciliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, 2 günden bu yana 4 oturum halinde gerçekleþtirilen sýnavlarýn, 6 bina ve 61 salonda yapýldýðý bildirildi. Sýnavlara bin 118 öðrenci katýlýrken, 183 kiþi de görev aldý.

GRAFÝKER

MUHABÝR

ABONELÝK ÞARTLARI Yýllýk abonelik

:

100 TL

AKBANK Hesap No : HALKBANK Hesap No : ZÝRAAT BANKASI Hesap No :

00540921 10260002 497555545001

Reklamlarýnýz Ýçin Tel: 0484 223 40 80 - Gsm: 0545 937 79 07

Ö

19 TEMMUZ 2011

Aklýmýzý Baþýmýzda Tutmak

B

u tür olaylarýn ardýndan duymaya alýþtýðýmýz sözü yine duyduk: "Sözün bittiði yer". Birileri sözü bitirmeye çalýþýyor. Ama sözü sonuna kadar kullanarak, tüketerek deðil, daha baþtan sözü devre dýþý býrakarak bitirmeye çalýþýyor. O birileri konuþmamýzý engellemeye çalýþýyor. Söz siyasettir çünkü, çözüm arayýþýdýr, iradedir, akýldýr. Sözün bittiði yer aklýn da bittiði yerdir. Artýk duygularýn, hem de en süfli, en aþaðýlýk, kin, nefret, öfke ve intikam duygularýnýn hüküm süreceði yerdir. Sözün bittiði ve bu duygularýn hüküm ferma olduðu yerde aslýnda insanlýk da bitmiþtir. Ýnsanlýðýn bittiði yerden nasýl bir kazanç devþirilecekse o kazanç lanetli bir kazançtýr. Hiç kimseye hiçbir hayrý dokunmayacak bir kazançtýr, hala farkýnda deðiller. O süfli kazanç duygusuyla gencecik delikanlýlar birer birer topraða düþerken kim neyin hesabýný yapýyorsa o hesap onu cehennemin dibine kadar sürer. Diyarbakýr Barosu Baþkaný Mehmet Emin Aktar çok insani bir tepki veriyor bu duruma twitter mesajýnda: "Bir insan kaç kez ölür? Neden? Niçin? Kimin için? Ölümle gelecek hiçbir hakký istemiyorum artýk!” Sözün bütün imkanlarýnýn sonuna kadar iþleyebildiði bir vasatýn ortasýna düþen bu bombalarýn bizi konuþmaktan alýkoymaktan baþka ne amacý olabilir? Vaka, bu bombanýn beklenen etkisini epeyce sürdürdüðüdür. Nasýl sürdürmesin ki? Gencecik hayatlar sönüyor, ocaklara ateþ düþüyor, analarýn yüreði yanýyor. Yine de, bu saldýrýnýn hedefinin tam da aklýmýzý baþýmýzdan almak olduðunu bildiðimize göre, onu etkisiz hale getirmenin tek yolunun da konuþmaya, çözüm üretmeye, yani siyasete devam etmek olduðunu da bilmek zorundayýz. Bu olayla ilgili bazý notlarý kaydederek devam edelim. Birincisi, eylemsizlik konusunda kendi önderinden, Öcalan'dan açýk bir talimat almýþ olan PKK'nýn bu eylemiyle birlikte Öcalan'a da isyan etmiþ olduðu. Daha önce de söylemiþtik, PKK'nýn Ýmralý'yý çözümün adresi olarak göstermesinde çok karmaþýk bir illüzyon var. Öcalan'ýn avukat görüþmelerinden örgüte ve BDP'ye kadar gelen birkaç süzgeçten aktarýlan ifadelerinin ne kadar kendisine ait olduðu ciddi bir sorudur. Sonuçta ifadelerden seçmeler üzerinden bir seçme yapýldýðý ortada. PKK iþine gelmeyen ifadeleri de tanýmadýðýný bu saldýrýyla göstermiþ oluyor aslýnda. Yoksa devletle müzakerelerin iyi bir noktaya gelmiþ olduðunu ve çözüm için hiç olmadýðý kadar iyimser açýkça söylemiþ olan Öcalan'ý tamamen devre dýþý býrakacak bu saldýrýnýn anlamý ne? Ýkincisi, BDP'nin çatýþmalarýn devam ettiði saatte "demokratik özerklik" ilanýyla uðraþmasý, bu esnada siyasetin en üst düzeyi olan parlamentoya karþý boykot tavrýna devam etmesi, belki gündemde kalmasýný saðlýyordur, ama bu saatten sonra siyaseten hiçleþmiþ olduðu gerçeðine de uyanmýþ olmalý. Gündemde kalmanýn binbir yolu var tabi, bu yollar her zaman olumlu çalýþmýyor. Demokratik özerklik ilaný ne demokratik ne de özerk bir davranýþ biçimi. Demokratik deðil, çünkü PKK'nýn silahlý gücüne güvenilerek yapýlýyor. Bu silahlý gücün bölge halkýný sindirici, devleti de hizaya getirici etkisine güveniliyor, ama bu gücün de emir-komutasýnda gerçekleþtiriliyor. Demokratik Toplum Kongresi PKK'ya barýþ çaðrýsý bile yapamýyor. Silahlarý býrakmaya bile davet edemiyor. Bölge halkýnýn yarýsýndan fazlasýnýn oy vermediði bir partidir BDP. Yarýsýndan fazlasý AK Partiye oy veriyor Kürtlerin, ama güvendiði namlularýn gücüyle Kürtleri yönetmeye talip oluyor BDP. Talip olmak ne kelime, bunu tek taraflý olarak ilan da ediyor. Dün Ahmet Altan'ýn çok güzel ifade ettiði gibi aslýnda Kürt halkýna sorsa alamayacaðý "yönetme hakkýný" devletten ve hükümetten talep ediyor. Yani "Kürtler kendi kaderini tayin etsin" diye yola çýkýp, "Kürtler'in kaderini Türkler tayin etsin" noktasýna gelmiþ bir PKK-BDP sözkonusudur. Üyesi olduðu TBMM'ye gitmeyip, kendisiyle ilgili kararlarý almayý AK Parti'den beklemesi de bu tuhaf durumun uzantýsý. Kendi siyasi maharetini kendi eliyle hiçliyor ve "her þeyi devletten bekliyor". Doðrusu olan da bu oluyor. Bugün Kürtlerle ilgili haklar PKK'ye raðmen tanýnýyor. Demokratik açýlýmlar BDP'nin tüm engellemelerine ve muhalefetine raðmen gerçekleþiyor. Her açýlým hamlesinin ortasýna bir bomba attýðý halde Kürt kimliði tanýnýyor. Buna raðmen Kürtlerin kazanýmlarýndan dolayý Kürt halkýný kendine borçlu kýlmaya çalýþýyor PKK. Kendini Kürtlerin kurtarýcýsý olarak dayatýyor. Ama bunu yaparken de bu konumunun tanýnmasýný devletten, AK Parti'den bekliyor. Üçüncü bir nokta, Kýlýçdaroðlu'nun olaya verdiði tepkiyle ilgili. Balyoz ve Ergenekon'dan dolayý tutuklu olarak yargýlanan askerlerin maruz olduklarý moral bozukluðunun terörle mücadelede bir zafiyet oluþturduðunu söyledi Kýlýçdaroðlu. Ergenekon'a adanmýþ bir siyaset kariyerinin böyle bir olaydan da müvekkilleri için bir fýrsat yakalamaya çalýþmasý anlaþýlabilir ama neresinden bakarsanýz skandal, neresinden bakarsanýz þecaat arz ederken sirkatini söyleyen bir ifade bu. 30 yýldýr devam etmekte olan kimsenin bir onbaþýya bile yan bakamadýðý bir terörle mücadele tarihinde ne zaman baþarýlý olunmuþ da, bugünlerde bu olayý bu tutuklamalara baðlýyor? Aktütün, Daðlýca olaylarý daha taze. Onlar gerçekleþtiðinde daha bir çavuþ bile tutuklanmýþ deðildi. Kaldý ki böyle bile olsa, ne yani, þimdi bazý komutanlar tutuklu diye, geri kalan komutanlar terörle mücadelede "moral bozukluðuna baðlý olarak" iþ yavaþlatma, grev, itaatsizlik gibi tepkiler mi sergiliyorlar? Kýlýçdaroðlu'nun aðzýndan çýkaný kulaðý duyuyor mu acaba? TSK bu ifadeye bir tepki vermeli. Öyle bir þey varsa TSK'nýn komutanlarýnýn gencecik Mehmetçikleri, analarýnýn kýnalý kuzularýný sýrf moral bozukluðunu bir nebze telafi etmek için kurban verdiklerini söylediðinin farkýnda mý? Olacak þey deðil, çünkü öyle bir þey varsa TSK'nýn topyekûn laðvedilmesi gerekiyor. Yoksa bu moral bozukluðunun daha kaç vatan evladýnýn hayatýna mal olmasýný beklemeliyiz?

Sayfa3  

Reklamlarýnýz Ýçin Tel : 0484 223 40 80 - Gsm: 0545 937 79 07 Abdurrahman ÇÝVÝ SÝÝRT'TE 1118 KÝÞÝ KPSS'YE GÝRDÝ Yazý Ýþleri Müdürü Akif KULA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you