Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 75

B

aþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn isim babasý olduðu bebek doðdu. Açýlýþýný yaptýðý Adliye Sarayý'ný ziyaret eden Baþbakan Erdoðan adliye çalýþanlarý sohbet ederken çalýþanlardan Fahri Bora, doðacak olan kýz çocuðunun ismini Erdoðan'ýn koymasýný istemiþti. Teklifi kabul eden Baþbakan Erdoðan, "Öyle ise Emine olsun. Allah analý babalý büyütsün" demiþti. Saðlýklý bir þekilde dünyaya gelen bebeðin adýný Emine koyarak kimliðini alan baba Fahri Bora, yakýnda Baþbakan'ýn Siirt ziyaretinde bir sürpriz yaparak kendilerini bebekleri ile birlikte ziyaret edeceklerini söyledi. Bora “Herkese baþbakanýn isim vermesi nasip olmuyor. Bu bizim için sürprizdi. Sayýn baþbakanýmýz Siirt'e bir dahaki geliþlerinde kendisini bebeðimizle birlikte ziyaret etmeye çalýþacaðýz. Ýnþallah Haným Efendi gibi ismine layýk olur ve büyür.” Dedi.

VALÝ ÇOLAK BUDAK AÝLESÝNE SAHÝP ÇIKTI

G

eçtiðimiz g ü n l e r d e ekranlarýnýza taþýdýðýmýz "Lokman ve Saime Budak çifti 13 çocuðuyla birlikte hayata tutunmaya çalýþýyorlar" haberi üzerine ana haber bültenimizi izleyen Siirt Valisi Musa Çolak aileye sahip çýktý. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hifzullah Canpolat'ý arayarak aile için gerekli yardýmlarýn yapýlmasý talimatýný verdi. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hifzullah Canpolat vali Musa Çolak'ýn talimatlarýyla Budak ailesinin evine giderek gerekli incelemeler baþlattý. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hifzullah Canpolat; "Aile ile görüþtükten sonra gerekli bilgileri aldýk ve devlet olarak elimizden gelen yardýmlarý yapacaðýz." Dedi. Bizler de vali Musa Çolak'a zor þartlar altýnda 13 çocuðuyla geçinmek zorunda olan Budak ailesine yardým elini uzattýðý için teþekkür ediyoruz.

www.haber56gazetesi.com

08 MART 2011

DUVAR YAZISI

K

a n a l 5 6 televizyonu Y ö n e t i m Kurulu Baþkaný Necdet Kuzu ile görüþerek bilgi alýþveriþinde bulundular. 8 M a r t nedeniyle Kanal56 televizyonunu ziyaret eden heyet deðiþik projeler ve Kanal56 televizyonu ile beraber Siirt kadýnlarýnýn sorunlarýný bundan sonra gündeme getireceklerini ve Kanal56 ile bunlarý paylaþacaklarýný belirttiler. Öte yandan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ile ilgili Siirt Üniversitesinde yapýlacak etkinlik þöyle; ETKÝNLÝKTE NELER VAR? 14.00-Açýlýþ Töreni 14.15-Açýlýþ Konuþmalarý Yrd.Doç. Dr. Semra SARAÇOÐLU Siirt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep ZÝYADANOÐULLARI 14.30 Müzik Dinletisi "Halil KILIÇVURAN" 15:00 Kadýnlar Günü Paneli Prof.Dr.Berrin ZÝYADANOÐULLARI Dicle üniversitesi Prof.Dr.Nurten AKSOY Harran Üniversitesi Prof.Dr.Þahin AKSOY Harran Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.Semra SARAÇOÐLU 16:30 El Sanatlarý Sergisi ürkiye CHP Kadýn Kollarý MYK üyesi 18:00 Kapanýþ Ulun Havva Kayý, Siirt CHP il baþkaný Muhdi Koyuncu ve beraberindekiler Kanal 56 televizyonunu ziyaret ederek, CHP kadýn kollarý MYK üyesi Ulun Havva Kayýn yaptýðý konuþma da aile sigortasý hakkýnda bilgler verdi. Kayýn konuþmalarýn da tüm yoksul ve yardýma muhtaç ailelerin bu aile sigortasýndan yararlanmasý gerektiðini ve bu sistemin dünya genelinde yaygýn olup Türkiye'de de uygulanmasýna ihtiyaç duyulan bir sistem olduðunu belirtti. Bu sistem sayesinde kimsenin zor durumda kalmayacaðýný insanlarýn gururlarýnýn incinmeyeceðini, gazetelere manþet olmayacaklarýný ve çocuklar üstünde herhangi bir olumsuz etki býrakmayacaðýný söyledi, Kayýn; ayrýca yapýlacak yardýmýn gýda, kömür ve benzeri maddi yardýmlarýn olmayacaðýný sadece parasal bir yardým olacaðýný, her ay maaþ olarak verileceðini ve ailelerin harcama konusunda kendi inisiyatiflerine kaldýðýný söyledi.

CHP'DEN AÝLE SÝGORTASI

T

Sayfa3  

VALÝ ÇOLAK BUDAK AÝLESÝNE SAHÝP ÇIKTI SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 75 www.haber56gazetesi.com 08 MART 2011 anal56 televizyonu eçtiðimiz günlerde...

Sayfa3  

VALÝ ÇOLAK BUDAK AÝLESÝNE SAHÝP ÇIKTI SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 75 www.haber56gazetesi.com 08 MART 2011 anal56 televizyonu eçtiðimiz günlerde...

Advertisement