Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 74

www.haber56gazetesi.com

GÝRESUNLU ÖÐRENCÝLER BARIÞ VE KARDEÞLÝK ORMANINA FÝDAN DÝKTÝ

Ö

ðrencilerle birlikte fidan diken Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý, bu tür etkinliklerin üniversitelerin ve bölgelerin arasýndaki birlik ve kardeþlik duygularýnýn geliþmesine katkýda bulunduðu söyledi. Prof.Dr. Recep Ziyadanoðullarý “Barýþ ve kardeþlik duygularý içerisinde bin adet fidan iki üniversitenin öðrenci ve akademik personeli tarafýndan dikiliyor. Bu olay ülkemize bir örnek olacak ve Türkiye'nin birlik beraberliðine kardeþliðine bir katkýda bulunacaktýr. Bu fidanlar büyüyecek, fidanlar büyüdükçe ülkemiz güçlenecektir.” Þeklinde konuþtu. Kýsa adý KÜFAT olan Kültürel Faaliyetler Topluluðu Baþkaný Doðuþ Sinan Coþkun bu yýlýn orman yýlý olduðunu hatýrlatarak “Bizim felsefemiz bir aðaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeþçesine yaþamaktýr. Bu nedenle 2011 yýlýnýn orman yýlý olarak ilan edilen bu yýlda birlik beraberlik ve kardeþliðimizi pekiþtirmek istedik. Biz burada dünya barýþýný ve kardeþliðini temsil ediyoruz.” dedi. Giresun Üniversitesi öðrencilerini aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduklarýný belirten Eðitim Fakültesi Öðrenci Konseyi Baþkaný Þakir Akgün “Doðu batý bölgelerin arasýndaki kardeþliðin pekiþmesine çok önemli bir adým attýlar. Bu nedenle kendilerine teþekkür ediyorum. Onlarý aramýzda görmekten ve aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduk.”þeklinde konuþtu. Fidan dikiminin ardýndan Giresun Üniversitesi öðrencileri Rektör Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý ve öðrenci konseyi baþkanlarýna birer plaket verdiler.

S

iirt'in özel tek ilköðretim okulu olan Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okulu öðrenci velileri sýnava girdi. Veliler okuduklarý kitaptan hazýrlanan sorulardan oluþan sýnavda ter döktüler.

01 MART 2011

DUVAR YAZISI

Okulda yapýlan sýnavda sýnava katýlan 140 öðrenci velisine eðitimci Ahmet Maraþlý'nýn yazdýðý Evde Okul, Okulda Kalite adlý kitaptan hazýrlanan sorulardan oluþan test kitapçýðý verildi. Bir saat süreyle veliler kitapçýkta yer alan 50 soruyu cevaplandýrmaya çalýþtýlar. Optik okuyucu ile yapýlan deðerlendirmede 9 kiþi ayný puaný alýnca sýralama kura ile belirlendi. Sýnavda ilk 12 sýrayý alan veliye halý ve benzeri ödüller verildi. Okul Müdürü Þeref Aydur törende yaptýðý konuþmada “Öðrenci velilerimiz bu etkinliðimize beklediðimizden öte bir kalabalýk var. Öðrenci velilerimiz büyük ilgi gösterdiler. Bu gün sýnava girme sýrasý öðrenci

SÝÝRT TSO BAÞKAN VEKÝLÝ NEDÝM KUZU: “SÝÝRT SANAYÝLEÞTÝÐÝNDE GELÝRLER GÝDERLERÝ KARÞILAR HALE GELECEK”

V

ergi Haftasý kutlamalarý devam ediyor. Kutlamalar çerçevesinde bugün Defterdar Musa Avcu Baþkanlýðýndaki bir heyet Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý baþkan vekilleri Nedim Kuzu, Özgür Çalapkulu ve genel sekreter Derya Çengel'i ziyaret etti. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Nedim Kuzu, Siirt sanayileþmesini saðladýðýnda gelirlerin giderlerini karþýlayacaðýný söyledi. Vergi Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Stso'yu ziyaret eden Defterdar Musa Avcu baþkanlýðýndaki bir heyetle görüþen Kuzu, Siirt'in gelirleri giderleri karþýlama oranlarýnda büyük farklýlýklar var olduðunu belirterek, "Genel bütçede bu oran yaklaþýk olarak 5'te 1 oranýndadýr. Vakýf ve bütçe dýþý giderleri de göz önüne aldýðýmýzda bu oran daha da artýyor. Biz bunun böyle olmasýný istemiyoruz. Ancak, Siirt'in ekonomik yapýsý belli. Bunun deðiþmesi için Siirt'in sanayileþmesi gerekir. Siirt sanayileþtiðinde bu oranlarýn denkleþeceðini umuyoruz" dedi. Oda Baþkan vekillerinden F. Özgür Çalapkulu da ziyarette yaptýðý konuþmada verginin adaletli olmasý gerektiðini söyledi. Defterdar Musa Avcu da kendilerine verdikleri destekten dolayý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý'na teþekkür etti.

velilerimizin, sonucu heyecanla bekleme sýrasý da öðrencilerimizindir. Öðrencilerimizin gözlerinde ki heyecaný görmek bile bize mutluluk verir. Umarým bu etkinliðimiz hepimizin daha çok kitap okumasýna vesile olur. Kitap okumanýn bir yaþý yoktur. Okul olarak bu tür etkinliklere devam edeceðiz.” Dedi. Sýnava okulda öðrencileri bulunan Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Av.Ýsmail Selim de katýldý. Törende söz alan öðrenci velileri çok ciddi bir sýnav yapýldýðýný ve terlediklerini belirterek “Kitap okuyarak bilgilerimizi tazeledik, sýnava girerek ve terleyerek eski öðrencilik yýllarýmýza bir yolculuk yaptýk.”þeklinde görüþ belirttiler.

Sayfa3  

V Odasý baþkan vekilleri Nedim Kuzu, Özgür Çalapkulu ve genel sekreter www.haber56gazetesi.com 01 MART 2011 Ö içerisinde bin adet fidan iki...

Sayfa3  

V Odasý baþkan vekilleri Nedim Kuzu, Özgür Çalapkulu ve genel sekreter www.haber56gazetesi.com 01 MART 2011 Ö içerisinde bin adet fidan iki...

Advertisement