Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 71

www.haber56gazetesi.com

08 ÞUBAT 2011

DUVAR YAZISI

ÝSTEDÝKLERÝ ZAMMI ALAMAYAN FIRINCILAR ÜRETÝMÝ AZALTMA KARARI ALDILAR S Ý

iirt'te grip salgýný nedeniyle hastanelerde dolup taþtý. Kadýn Doðum ve Çocuk stedikleri zammý Hastalýklarý Hastanesi'nde yoðunluk a l a m a y a n nedeniyle yerlere ek yataklar konulurken, koltuk ve fýrýncýlar pasif kanepelere hastalar yatýrýldý. Siirt'te son üç gündür direniþe geçerek, özellikle çocuklar baþta olmak üzere gribal ekmek üretimini enfeksiyon salgýný nedeniyle hastanelere azalttý. baþvuranlarýn sayýsý yüzde 80 arttý. Siirt Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý E d i n i l e n Hastanesi'nde son bir hafta içinde yaklaþýk 2 bin bilgilere göre, ekmek çocuk tedavi edildi. Hastanede yoðunluk nedeniyle üretimini düþürme yatak kapasitesi yetersiz kalýnca, hastane yönetimi kararýnýn Fýrýncýlar odalarda yerlere yatak serip, koltuk ve kanepelere Odasý tarafýndan hasta yatýrmak zorunda kaldý. Bazý ilçelerde çocuk alýndýðýný açýklandý. doktorlarý bulunmadýðý gerekçesiyle ailelerin Daha önce Esnaf ve çocuklarýný kent merkezine getirmesiyle S a n a t k â r l a r yoðunluðun daha da arttýðý belirtildi. Odasýnýn istediði Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý gramaj düþürme Hastanesi Baþhekimi Mehmet Albayrak, son bir hafta içinde mevsim nedeniyle yaþanan gribal enfeksiyondan yaklaþýk 2 bin þeklindeki talebi mevzuata aykýrý olduðu için kabul edilmemiþti. çocuðun muayenesi yapýldýðýný söyledi. Albayrak, "Müþaade altýnda tutulmasý gereken çocuk hasta sayýsýnda artýþ olurken çereyi ek Basýna açýklamalarda bulunmak istemeyen Fýrýncýlar Odasý Baþkaný yatak atmakta bulduk. Kontrol altýnda tutulmasý gereken hastalarýmýz olunca yatak sayýmýz yetersiz kaldý" dedi.

Hayrettin Elçi ise maliyetlerin yükselmesi nedeniyle böyle bir karar aldýklarýný ve karar gereði her gün öðlen saatlerine kadar ekmek üreteceklerini belirtmekle yetindi. Ýl merkezinde bulunan 67 adet fýrýn ve ekmek fabrikasýnýn büyük bir çoðunluðunun alýnan ekmek üretimini azaltma kararýna uyduklarý ve ayrýca büyük marketlerinde karara uyacaklarý edinilen bilgiler arasýnda. Siirt'te 300 gram ekmek 60 Krþ satýlýyor.

K

urtalan milli eðitim ilçe müdürlüðüne Ercan Metin atandý. Daha önce geçici olarak Ýl milli Eðitim þube müdürlüðü görevinde bulunan ve çalýþmalarýyla öðretmen ve öðrencilerinin, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde kendisini ispat ettiren ve beðenini kazanan Ercan Metin, asaleten Kurtalan ilçe Milli Eðitim müdürü olarak atandý.

K

onferansla ilgili olarak Emniyet Müdürlüðünden de yapýlan yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verildi ”Polisin görev alaný itibarýyla bireylerin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik varlýðýný zedeleyebilecek bir görev yetkisine sahip olmasý nedeniyle, insan haklarýna saygý bilincinin yerleþtirilmesinde ve bu çerçevede görev yapma bilincinin kazandýrýlmasýnda eðitimin rolü, þüphesiz çok büyüktür. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi, iþkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik düzenlemeler ile Avrupa Birliði uyum çalýþmalarý ve ülkemizle ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen Konferansa Müdürlüðümüz kadrosunda çeþitli birimlerde görev yapan 100 (yüz) Polis Memuru ve bu birimlerden sorumlu rütbeli personel katýlmýþtýr. Personelimize yönelik bilgilendirme konferanslarýmýz devam edecektir.” Konferansa insan haklarý konusunda çalýþan bazý sivil toplum örgütlerinin de davet edildiði açýklandý.

sayfa3  

SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 71 www.haber56gazetesi.com 08 ÞUBAT 2011 stedikleri zammý alamayan çalýþmalarýyla öðretmen ve öðrencilerinin, Ýl Mil...