Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 69

www.haber56gazetesi.com

25 OCAK 2011

DUVAR YAZISI

T

icaret ve Sanayi Odasý ve bazý kamu kurum yetkililerinden oluþan bir heyet ilde yeni faaliyete geçen Garzan Tekstil'i ziyaret etti. Oda baþkan vekili Nedim Kuzu, amaçlarýnýn firma yetkililerini kutlamak ve destekler konusunda bilgilendirmek olduðunu söyledi. Oda Baþkan vekilleri Nedim Kuzu, F.Özgür Çalapkulu, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fahrettin Aktaç. Organize Sanayi Bölge Müdürü Bahattin Çelik Garzan Tekstili ziyaret ederek firma sahibi Giyasettin Dilek ve diðer yetkililerle görüþtü. Heyet adýna açýklamalarda bulunan Kuzu “Ýlimizde yeni faaliyete geçen Garzan Tekstil firmasýna kuruluþ aþamasýnda yardýmcý olmaya çalýþmýþtýk. Bu günde kendilerini ziyaret ederek bir kez daha hayýrlý olsun dileklerimizi ilettik ve kendilerine devlet tarafýndan verilecek destekler konusunda bilgi verdik. Bu konuda bizimle bulunan Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fahrettin Aktaç ile Organize Sanayi bölge Müdürümüz Bahattin Çelik kendi konularýna ait bilgileri firma yetkililerine aktardýlar. Sorularýný cevaplandýrdýlar Biz daha önce sürekli vurguladýðýmýz bir konuyu bir kez daha vurguluyor ve diyoruz ki ilimizde yatýrým yapmak isteyen kiþilerin çantasýný bile taþýrýz. Bir þirketin kuruluþunu bir günde tamamlýyoruz. Bütün giriþimcileri, bir kez daha ilimizde yatýrým yapmaya davet ediyoruz” dedi. Ýlk etapta 115 kiþiye istihdam saðladýklarýný belirten firma yetkilisi Giyasettin Dilek, gösterilen ilgi ve destekten memnun olduklarýný belirtti. Dilek “Ýlimizdeki yoðun iþsizliðin giderilmesine bir nebze katkýda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla yýllardan beri Ýstanbul'da sürdürdüðümüz tekstil iþini birde Siirt'te yapmak istedik Ýlk etapta 115 kiþiye istihdam saðladýk. Bu sayýnýn önümüzdeki günlerde katlanacaðýný tahmin ediyoruz. Burada bize gösterilen ilgi destek ve yakýnlýktan memnunuz. Bu gün teþvik ve destekler konusunda bilgi aldýk.”þeklinde konuþtu. Heyet daha sonra atölyeyi gezerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

S

iirt 3. Komando Tugay Komutanlýðý'na ait helikopterle dün gece saat 01.30'da Diyarbakýr'a götürülen hasta tedavi altýna alýndý. Verilen bilgiye göre, 24 gün önce dünyaya gelen Hasret Kaya isimli bebek, Pervari Devlet Hastanesinde zatürre teþhisi ile tedavisi devam edilirken durumunun aðýrlaþmasý üzerine ailesi tarafýndan yardým talebinde bulunuldu. Durumu haber alan 3. Komando Tugay Komutanlýðý bünyesine baðlý helikopterle bebeðin Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesine helikopterle sevk edilmesini saðladý. Doktor ve babasý nezaretinde Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi yoðun bakým ünitesine kaldýrýlan bebeðin tedavisi sürüyor. Baba Mikail Kaya, "Devletimizin yardýmý ulaþmasaydý çocuðumu kaybedecektim. Allah devletimize zeval vermesin." Dedi.

2010 YILI ÝÇERÝSÝNDE 152 KÝÞÝYE CEZAÝ ÝÞLEM UYGULANDI

S

iirt'te, 2010 yýlýnda 152 kiþiye kapalý mekanda sigara içtikleri için cezai iþlem uygulandýðý belirtildi. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, sigara denetimlerine 2011 yýlýnda da aðýrlýk vereceklerini söyledi. Dr. Ömür

“Ekiplerimiz, 2010 sigara konusunda gerekli denetimleri yaparak, kapalý mekanda sigara içen 152 kiþi hakkýnda cezai iþlem yaptýlar. Gene geçen yýl ekiplerimiz, 65 kamu, 919 u özel kurumda olmak üzere 984 yerde gerekli denetimleri yaptýlar. Bunlardan 164’ü özel 3 ü kamu kuruluþu olmak üzere toplam 167 yerde aksaklýk görüldü ve buralarýn sorumlularý uyarýldý.164 iþyerinin tutanaklarý belediyeye bildirilmiþ, bunlardan 7 tanesi para cezasý ile sonuçlanmýþtýr.121 iþyerine tebligat gönderilmiþtir. Diðerlerinin evraklarý belediye encümeninde beklemektedir.’’ Dedi. Dr.Ömür 2011 yýlýnda denetimleri aralýksýz bir þekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Dr. Ömür bu konuda þikayet etmek isteyen vatandaþlarýn 0541 2230184 numaralý telefona ihbarda bulunabileceklerini belirtti.

B

aþkan Öktüren Þubat ayýnýn sonunda gerçekleþecek olan Siirtliler gecesinin bu sene çok daha kapsamlý yapýlacaðýný söyleyene baþkan Öktüren amacýmýz Türkiye'deki tüm Siirtlileri bir araya getirmek ve Siirt'in entelektüel insanlarýnýn Diyarbakýr'da toplanmasýný saðlamak ayrýca bugün çok konuþulan iki dilli meselesini de Siirtliler olarak 3 dili buluþturma amacýyla da böyle bir gece düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Her yýl yapýlan geleneksel geceye Diyarbakýr'da oturan hemþerilerimizin yaný sýra çevre illerde ve Siirt'te ikamet eden hemþerilerimiz katýlýyor.

sayfa3  

B gecesinin bu sene çok daha kapsamlý www.haber56gazetesi.com 25 OCAK 2011 iirt 3. Komando Tugay Komutanlýðý'na ait iirt'te, 2010 yýlýnda 15...

Advertisement