Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 68

Ç

www.haber56gazetesi.com

18 OCAK 2011

DUVAR YAZISI

aðdaþ Yaþam Anaokulu Müdürü Adnan Ýdris Ekin öncülüðünde okul öðretmenlerinden oluþan heyet Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ý makamýnda ziyaret etti. Çaðdaþ Yaþam Anaokulu Müdürü Adnan Ýdris Ekin ziyaret sýrasýnda, ziyaretlerinin sebebinin Doðan Mahallesi'nde bulunan okullarýnda yapacaklarý yeþillendirme ve çevre düzenlemesi konusunda belediyenin destek ve katkýlarýný almak için olduðunu ifade etti. Belediye Baþkaný Selim Sadak ziyaretten memnuniyetini belirterek eðitim ve öðretime büyük önem verdiklerinin altýný da çizdi. Sadak:”Geleceðimiz olan çocuklarýmýzý öðretmenlere emanet ediyoruz. Bunun için eðitim ve öðretime herkesin hassasiyetle yaklaþmasý gerektiðine inanýyoruz. Çaðdaþ Yaþam Anaokulu'na yeþillendirme ve çevre düzenlemesi çalýþmalarýnda yardýmcý olacaðýz. “Dedi.

E

mniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Ýl Trafik Komisyonu'nun kent içinde 11 caddedeki trafik akýþý ile ilgili yeni kararlar aldýðý belirtildi. Komisyonun aldýðý kararlara göre; daha önce tek yönlü olarak trafiðe açýk tutulan Gazeteci Ali Çelik Caddesi'ne park yasaðý konularak, cadde çift yönlü trafiðe açýldý. Cumhuriyet Caddesi'nde de çift taraflý park yasaðý getirildi. Güres Caddesi kavþaðýndan Cengiz Topel Caddesi istikametine yolun sol tarafýna tek sýra araç parkýna izin verilerek sað tarafa park yasaðý getirildi. Diðer bir düzenleme de Lise Caddesi'ne getirildi. Bu caddede çift yönlü trafik akýþý saðlanarak yolun iki tarafýna park yasaðý getirildi. Alýnan kararlarýn uygulamaya konulduðu, sürücülerin cezaya maruz kalmamalarý için dikkatli olmalarý gerektiði kaydedildi.

NAFÝ SEVGÝLÝ'YE GEÇMÝÞ OLSUN ZÝYARETÝ

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 19 kg. tütün ele geçirildi. Verilen bilgiye göre adli makamlardan alýnan arama kararýna istinaden, Baykan ilçesine baðlý Ziyaret beldesi giriþinde minibüste yapýlan aramada E.A. isimli yolcuya ait olduðu tespit edilen 16 adet ayakkabý kutusuna gizlenmiþ vaziyette 19 kg. tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütüne el konulurken, þahýs ifadesi alýndýktan sonra savcýlýk talimatý ile serbest býrakýldý.

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, geçtiðimiz gün kýsmi felç geçirmesi üzerine özel bir hastaneye kaldýrýlan ve hala tedavi gören Kurtalan ilçesine baðlý Kayabaðlar beldesi Belediye Baþkaný Mehmet Nafi Sevgili hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Geçtiðimiz gün felç geçirmesi üzerine özel bir hastane'ye kaldýrýlan Siirt'in Kurtalan ilçesine baðlý Kayabaðlar beldesi Belediye Baþkaný Mehmet Nafi Sevgili'yi beraberinde BDP Ýlçe Merkez Ýlçe Baþkaný Guri Toprak, Belediye Meclisi üyeleri ile hastane ziyaret eden Belediye Baþkaný Selim Sadak Sevgilinin durumu hakkýnda yakýnlarýndan bilgi alarak Mehmet Nafi Sevgili'ye acil þifalar ve yakýnlarýna da geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.

sayfa3  
sayfa3  

SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 68 www.haber56gazetesi.com 18 OCAK 2011 iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç aðdaþ...

Advertisement