Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

S

SAYI 64

ertifika töreninde açýklamalarda bulunan Vali Musa Çolak; “Hükümetimiz tarafýndan Avrupa Birliði' nin Mali Katkýsý ve Birleþmiþ Milletler Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF)'nun teknik destekleri ile yürütülmekte olan “7-19 yaþ Aile Eðitimi Programý”, Ýlimizde, Rehber Öðretmenlerimiz tarafýndan görev yaptýklarý, Mehmetçik Ýlköðretim Okulu ile Þehit Polis Hayrettin Þiþman Ýlköðretim Okulu'nda uygulanmýþ olup, Ýlimiz Merkez Mehmetçik Ýlköðretim Okulu'nda uygulanan eðitim programýna, 22 veli katýlmýþtýr ve eðitimlerini baþarýyla tamamlamýþlardýr. Bu projenin hedefi; Anne, baba, çocuk ve ergen iliþkisini güçlendirerek, çocuðun ve gencin var olan potansiyelinin ortaya çýkmasýný saðlamak, çocuk haklarýna, cinsiyet ayrýmcýlýðýna karþý duyarlý olmayý ve kiþisel güçlenmeden yola çýkarak toplumsal güçlenmeye de katký saðlanmasýnýn gerçekleþtirilmesidir. Ayrýca içinde yaþadýðýmýz kültürdeki ailenin güçlü yanlarýna duyarlý ve uygun olmayý hedeflemektedir. Unutmayýnýz ki; “ÇOCUKLAR BÝZÝM AYNALARIMIZDIR” bizim söylediklerimizden çok yaptýklarýmýzý yaparlar. Bunun için çocuklarýmýzý ve geliþim özelliklerini tanýmaya çalýþmak ve ona göre davranmak son

www.haber56gazetesi.com

derece önemlidir. Çocuklarýmýzýn daha iyi korunduðu bir dünya yaratýlmasý adýna, programa emeði geçen herkese teþekkür ederim” dedi. Daha sonra okul idaresi tarafýndan hazýrlanan yaþ pasta, Vali Musa Çolak tarafýndan kesildi. Sertifika töreni, konuklara ikramda bulunulmasý ile sona erdi.

VALÝ ÇOLAK: SUÇ ÝÞLEMÝÞ VEYA SUÇA SÜRÜKLENMÝÞ KÝÞÝLERÝ KAZANMAMIZ GEREKÝYOR

T

21 ARALIK 2010

DUVAR YAZISI

örende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, cezaevi bünyesinde faaliyet gösteren terzi atölyesinde Siirt'in yaný sýra Diyarbakýr, Batman, Gaziantep Van Malatya ve Ardahan Ýllerindeki geçici köy korucularýnýn elbiselerinin de dikildiðini belirtti. Yüce Atatürk'ün 1923 yýlýnda TBMM'nin açýlýþ konuþmasýnda “Kiþisel özgürlüðü kaldýrýlan vatan evladýnýn ceza süresi sonunda topluma yararlý olacak bir eleman olarak yetiþtirilmesi gerekir” diyerek ceza evlerindeki eðitimin önemine deðindiðini belirten Karamýk “ Ceza ve infaz kurumlarýmýzda barýndýrdýðýmýz hükümlü ve tutuklularýn sosyalleþmelerini teþvik etmek, yeniden suç iþlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek toplumu suçtan ve suçludan koruyabilme, kanuna ve toplumsal kurallara saygýlý, sorumluluk sahibi üretken bireyler olabilmeleri için kurmuþ olduðumuz atölyelerimizde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Terzi atölyemizde toplam 26 hükümlü sigortalý olarak çalýþmakta olup hem açýk hem de kapalý ceza ve infaz kurumlarýmýzla birlikte bu atölyelerimiz de valiliklerimize baðlý köy korucularýnýn elbiselerinin takým olarak üretimi yapýlmaktadýr.2010 yýlýnda Siirt, Diyarbakýr Batman, Gaziantep, Van, Malatya ve Ardahan Ýlleri'ndeki köy korucularýnýn elbiselerinin dikimi yönünde sözleþme imzalanmýþ olup 31.12.2010 tarihi itibariyle elbiselerin tamamý teslim edilecektir.” Dedi. Vali Musa Çolak da yaptýðý konuþmada, hükümlülerin bu atölyelerde çalýþmalarýnýn kendisini mutlu ettiðini belirtti. Vali Çolak “Çünkü bu iþ atölyeleri sayesinde hükümlülerimiz üretim sürecine doðrudan katýlmak suretiyle meslek ediniyorlar. Bilgi ve beceri kazanýyorlar. En önemlisi de buradan tahliye olduklarýnda burada öðrendikleri meslek sayesinde geçimlerini rahatlýkla karþýlayabilecek hale geliyorlar.” dedi. Vali Çolak korucularýn fedakarca ve kahramanca görev yaptýklarýna da deðindi. Törende daha sonra 3 geçici köy korucusuna giysileri Vali Musa Çolak tarafýndan giydirildi. Tören cezaevi terzi atölyesinin gezilmesi ile sona erdi.

TOGEM BAÞKANI GÜLBARAN SÝÝRTLÝ ALTAY'A ENGELLÝ ARACI GÖNDERDÝ

E

ngelli öðrenciye hayali olan aracý veren Vali Musa Çolak, "Hüseyin Altay öðrencimiz, eðitimine zor þartlarda devam ediyordu. Bu nedenle TOGEM Baþkaný Saadet Gülbaran Hanýmefendi'den ilimizi ziyaretleri sýrasýnda yardým istedik. Saðolsun Üsküdar Belediyesi'nden temin ettiði engelli aracýný Hüseyin'e hediye etmek üzere Valiliðimize gönderdi. Ben de Hüseyin'i makamýmda kabul ederek, kendisine verdim. Hüseyin evladýmýz bundan böyle eðitimine daha rahat bir þekilde devam edecektir." Dedi. Engelli vatandaþlarýn da bu toplumun birer parçasý olduðunu kaydeden Vali Çolak, "Engelli vatandaþlarýmýz da bizim insanýmýz, bu toplumun bir parçasý, bizim evlatlarýmýz kardeþlerimizdir. Biz onlarýn da yaþantýlarýný daha rahat bir þekilde sürdürmeleri için çalýþýyoruz." diye konuþtu. Hüseyin Altay'ýn babasý Resul Altay da, kendilerine sahip çýktýklarý için Vali Musa Çolak'a ve TOGEM Baþkaný Saadet Gülbaran'a teþekkür etti.

sayfa3  

VALÝ ÇOLAK: SUÇ ÝÞLEMÝÞ VEYA SUÇA SÜRÜKLENMÝÞ KÝÞÝLERÝ KAZANMAMIZ GEREKÝYOR SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 64 www.haber56gazetesi.com 21 ARALIK 201...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you