Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 59

www.haber56gazetesi.com

02 KASIM 2010

DUVAR YAZISI

Bu Günün Ýþini Yarýna Býrakma Erteleyebildiðin Kadar ertele PARANIN NE ÖNEMÝ VAR ÖNEMLÝ OLAN MÝKTARI

SÝÝRT VALÝSÝ ÇOLAK; ''ÝLÝMÝZÝN GELÝÞMESÝNDE VE KALKINMASINDA KANAL 56 TELEVÝZYONUNUN ÇOK BÜYÜK ÖNEMÝ VAR''

V

ali Musa Çolak yaptýðý açýklamada'' Ýlimizin sesi ve kulaðý olan Kanal56 televizyonu çok yararlý bir kamu hizmeti veriyor. Ýnsanlarýmýzýn dileklerini, hizmetlerini, sýkýntýlarýný, düþüncelerini tarafsýz bir þekilde ortaya koyuyor. Siirt valisi olarak Kanal56'nýn izlediði yayýn politikasýndan son derece memnunum. Ýlimizin geliþmesinde ve kalkýnmasýnda basýnýmýzýn çok büyük yeri ve önemi var. Özellikle ilimizin tek televizyonu olan Kanal56'nýn bu yeri ve önemi tartýþýlamaz. Kanal56 ile birlikte ilimizin birlik ve beraberliðini, bütünlüðünü saðlayacaðýz. Haber ilkelerine uygun yaptýðýnýz yayýnlarýnýzdan dolayý da sizlere çok teþekkür ediyorum'' dedi. Daha sonra birlikte Kanal56 stüdyolarýný gezerek çalýþanlarla sohbet ettiler.

CUMHURÝYET BAYRAMI RESEPSÝYONU YAPILDI C umhuriyetimizin kuruluþunun 87. yýldönümü nedeniyle öðretmenevinde Vali Musa Çolak tarafýndan resepsiyon verildi. Resepsiyona Garnizon Komutaný Ali Þahin Ýþleyen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, Ýl Jandarma Alay Komutaný Ünal Ödemiþ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof Dr Recep Ziyadanoðullarý ve eþleri ile kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve gaziler de katýldý. Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak tek tek masalarý gezerek misafirlerle sohbet ettiler.

SÝÝRT EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN ÖÐRENCÝLERE DESTEÐÝ SÜRÜYOR

T

Haftanýn Fotoðraflarý

oplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan “Biz Aracý Olduk Siz Umut Olun“ adý altýnda uygulanan proje kapsamýnda çevre okullarda okuyan yoksul 430 öðrenciye, düzenlenen törenle ayakkabýdan monta kadar her türlü kýyafetin yer aldýðý çantalar daðýtýldý. Törende, Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polisler ney dinletisi ile gitar ve sazla müzik ziyafeti verdiler. Müzik ziyafetinin ardýndan Emniyet Müdürlüðü'nün faaliyetlerine iliþkin görüntülerden oluþan kýsa bir film gösterimi yapýldý. Vali Musa Çolak yaptýðý konuþmada Emniyet Müdürlüðü'nün topluma yönelik hizmetlerinin takdir edilecek düzeyde olduðunu söyledi. Çolak “Bu hizmetler takdir edilecek hizmetlerdir. Bugün bu çocuklarýmýzýn sevinci, hepimizi mutlu ediyor. Sizleri kutluyorum” dedi. Törene Vali Musa Çolak, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, Adalet Komisyonu Baþkaný Þafak Yýldýrým, Emniyet Müdürü Recep Güven ve diðer kurum müdürleri katýldý.

VEFA KARDEÞÝMÝZÝ UNUTMADIK

V

efa kardeþimizin mezarý karanfillerle süslendi. Kuran-ý Kerimin okunmasýnýn ardýndan Maksut Erden Hoca tarafýndan dualar okundu. Kanal56 televizyonunda kameraman olarak çalýþan Vefa Demir 2007 yýlýnda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý hazýrlýklarýný yapmak üzere çýktýðý Telekom binasýnýn üst katýndan havalandýrma boþluðuna düþme sonucu yaþamýný yitirmiþti.

sayfa3  

VEFA KARDEÞÝMÝZÝ UNUTMADIK SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 59 www.haber56gazetesi.com 02 KASIM 2010 PARANIN NE ÖNEMÝ VAR ÖNEMLÝ OLAN MÝKTARI Bu Günü...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you