Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 1

SAYI 39

www.haber56gazetesi.com

08 HAZÝRAN 2010

DUVAR YAZISI

SEN DOÐDUÐUNDA HERKES GÜLÜYORDU SEN AÐLIYORDUN ÖYLE BÝR HAYAT YAÞAKÝ SEN ÖLDÜÐÜNDE HERKES AÐLASIN SEN GÜL

ZÝYADANOÐULLARI; SÝÝRT EL SANATLARINI DÜNYA'YA TANITACAÐIZ Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep ZÝYADANOÐULLARI, Siirt yöresine özgü el ürünlerini bütün dünyaya tanýtacaklarýný söyledi. Siirt yöresinin el sanatlarý açýsýndan çok zengin olduðunu belirten Prof. Dr. Recep ZÝYADANOÐULLARI “Bu el sanatlarýný araþtýrmak ve tanýtmak amacýyla el sanatlarý merkezini kurmuþtuk. Bunun yaný sýra diðer çalýþmalarýmýzda devam ediyor. Bu amaçla bir enstitü kurma çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Ayrýca Siirt El Sanatlarý üzerine Uluslararasý bir sempozyum düzenleyeceðiz. 7- 9 Ekim 2010 tarihinde Siirt Valiliði ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odasýnýn katkýlarýyla Ulusal El Sanatlarý Sempozyum gerçekleþecektir. Sempozyuma katýlacak akademisyenlerin en son 15 Temmuz' a kadar özetlerini göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum hakkýnda ayrýntýlý bilgi için www.siirtsempozyum.org internet adresine müracaat edilebilir. Konu ilgilenenlerin ve akademisyenlerin ilgi ve desteklerini bekliyoruz, bu çalýþmalarýmýzla Siirt yöresi el sanatlarýný koruduðumuz gibi de bütün dünyaya tanýtmýþ olacaðýz.” Dedi.

STSO BAÞKANI GÜVEN KUZU; ÝSRAÝL ÝNSANLIK SUÇU ÝÞLEMÝÞTÝR Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven KUZU yazýlý bir açýklama yaparak, Gazze' ye insani yardým götüren gemilere yapýlan saldýrýyý kýnadý ve Ýsrail insanlýk suçu iþlemiþtir dedi. KUZU yaptýðý açýklamada Gazze' ye insani yardým malzemesi taþýyan 32 ülkenin sivil toplum kuruluþlarý mensuplarýndan oluþan yardým konvoyuna Uluslararasý kara sularýnda hukuk tanýmaz Ýsrail devleti tarafýndan orantýsýz güç kullanýlarak yapýlan, aralarýnda yaþlý, kadýn, çocuk ve farklý dinlere mensup din adamlarýnýn da bulunduðu sivilleri hedef alan ve uluslararasý hukukun açýk ihlalini teþkil eden ve açýk þekilde insanlýk suçu niteliði taþýyan bu saldýrýyý camia olarak þiddetle ve nefretle kýnýyoruz. Odamýz 11. Meslek komitesi asil üyesi elektrik mühendisi Sayýn Ýbrahim BÝLGEN' in de hayatýný kaybettiði menfur saldýrýyý lanetliyor, þehitlerimize Allah' tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Gemide bulunan ve alýkonulan tüm vatandaþlarýmýzýn ve gemilerin bir an önce serbest býrakýlmasý ve insanlýk için Gazze' ye gitmelerinin saðlanmasýný temenni ediyoruz.

SADAK'TAN GECÝCÝ KÖY KORUCLURINA GEÇMÝÞ OLSUN ZÝYARETÝ CADDE FÝLÝSTÝN BAYRAKLARI ÝLE DONATILDI

S

iirt Belediye Baþkaný Selim SADAK Pervari' nin Palamutlu köyü saldýrýsýnda yaralanan geçici köy korucusuna geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Baþkan SADAK beraberindeki bazý meclis üyeleri ile birlikte devlet hastanesine gitti. Geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Selim SADAK olayýn nasýl olduðu hakkýnda bilgi aldý. Belediye Baþkaný SADAK; böyle bir olayýn yaþanmasý bizi çok üzmüþtür. Bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum. Dedi.

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ SENATOSU ÝSRAÝL SALDIRISINI KINADI Siirt Üniversitesi Senatosu aldýðý bir kararla Ýsrail' in Gazze Yardým Konvoyuna yaptýðý saldýrýdan dolayý kýnadý. Üniversiteden yapýlan açýklamada bu saldýrýnýn tüm insanlýða karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðu belirtilerek “Bilindiði üzere Ýsrail Devleti 31 Mayýs 2010 gecesi, amaçlarý sadece Gazze' de yaþayan maðdur insanlara insani yardýmý ulaþtýrmak olan, beyaz bayrak çekilmiþ ve tamamen sivillerden oluþturulmuþ insani yardým gemilerine, üstelik uluslararasý sularda seyir halindeyken savaþ gemileri, helikopter ve diðer aðýr silahlarla saldýrarak aralarýnda vatandaþlarýmýzýn da bulunduðu onlarca kiþinin ölümüne ve yaralanmasýna neden olmuþtur. Bu saldýrý; sadece yükü insani yardým olan gemilere deðil tüm insanlýða karþý yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Ýsrail Devleti bu saldýrýyý bütün dünya ülkelerini ve dünya barýþýný karþýsýna alarak gerçekleþtirmiþtir. Bu hukuk tanýmaz ve insani deðerlerle baðdaþmayan olayý büyük bir üzüntü içinde esefle karþýlýyoruz. Baþta milletimiz olmak üzere; bütün insanlýk bu vahþete, bu akýl almaz cürete seyirci kalmayacak gerekli tepkiyi muhakkak gösterecektir. Yaklaþýk elli ülkenin duyarlý insanlarýndan oluþan; silahsýz, masum, aralarýnda kadýn ve çocuklarýn da bulunduðu, amacý sadece maðdur ve mazlum insanlara insani yardým götürmek olan bir gemiye bütün dünyanýn gözü önünde yapýlan bu menfur saldýrýyý, insanlýða ve dünya barýþýna vurulan bu acýmazsýz darbeyi nefretle ve þiddetle kýnýyoruz.” Denildi. Açýklamanýn son bölümünde Siirt Üniversitesi Senatosu olarak olaylarda hayatýný kaybedenlere Allah' tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize baþsaðlýðý diliyor; yaralýlarýmýza acil þifa dilekleri iletildi.

BEYAZ TEBEÞÝR Ýlimizin Aydýnlar ilçesinde bulunan Aydýnlar Ýbrahim Hakký Ýlk Öðretim Okuluna yaptýðýmýz ziyarette okulun hem sorunlarýný dinledik hem de, okulun yaptýðý baþarýlý çalýþmalarý daha yakýndan tanýdýk. Özellikle okulun kendi dar imkânlarýyla çýkardýðý Beyaz Tebeþir gazetesi Tillo ilçesinde büyük önem taþýdýðý gibi okulunda bir simgesi haline gelmiþ. Ýbrahim Hakký Ýlköðretim Okulu öðretmenleri görevlerinin dýþýnda okul gazetesi için öz verili çalýþmalarý, haber editörlüðünü, dizaynýný ve reklâm çalýþmalarýný kendileri yerine getirmeleri de gazetenin önemini arttýrýyor. Aylýk olarak yayýn yapan ve 1000 adet olarak bastýrýlan Beyaz Tebeþir Gazetesinin her sayýsý eðitim, kültür ve sanatla buluþuyor. Bu anlamlý ve fedakarca çalýþan Ýbrahim Hakký Ýlk Öðretim Okulu öðretmenlerini tebrik ediyor ve Beyaz Tebeþir gazetesine baþarýlý yayýmlar diliyoruz.

Gazze' ye yardým götüren gemi konvoyunda Ýsrail' in saldýrýsýyla hayatýný kaybeden Siirt' li Ýbrahim BÝLGEN' in ikamet ettiði Güres caddesindeki evinin önünde bulunan esnaf, Filistin bayraklarý açarak Ýsraili protesto ettiler. BÝLGEN' in evinin önünde taziye çadýrý kuruldu. BÝLGEN' in vefatýnýn duyulmasý üzerine, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekilleri Nedim KUZU, Fuat Özgür ÇALAPKULU ve Kanal56 ve Haber56 Gazetesi Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet KUZU BÝLGEN' in ailesini ziyaret ederek baþsaðlýðý dilediler.

SÝÝRT TÝCARET VE SANAYÝ ODASINDA TOBB TV'DEN GÝRÝÞÝMCÝLÝK EÐÝTÝMÝ PROGRAMI Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý genç giriþimcilerin eðitimini, kurul üyeleri ile ilimizde genç bay, bayan giriþimcilerle paylaþarak, giriþimcilik eðitiminden 80 kiþinin faydalanmasýný saðladý. Eðitimin açýlýþ konuþmasýný TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Ali SABANCI, Ye m e k s e p e t i . c o m G e n e l M ü d ü r ü N e v z a t AY D I N , Ekonomist Deniz GÖKÇE, G ü l d e n Y I L M A Z vermiþtir.Eðitime Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Fuat Özgür ÇALAPKULU, genç giriþimciler kurulu sekreteri Serdar ÖZYEÞÝL, Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Kamile BALCI kurul üyeleri ve genç giriþimci adaylarý katýldý.

MÜZECÝLÝK HÝBE PROGRAMI AÇILDI Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, kültürlerarasý diyalogu desteklemek üzere, proje çaðrýsý yaptý. Siirt Vali Yardýmcýsý Orhan BURHAN, yaptýðý açýklamada ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýna bu projeden yararlanma çaðrýsýnda bulundu. Konu ile ilgili olarak basýna bilgi veren Siirt Vali Yardýmcýsý ve Ýl AB Daimi Temsilcisi Orhan BURHAN, proje çaðrýsý yapýlan program ile müze projeleri yoluyla kültürlerarasý diyalogunun artýrýlacaðýný belirterek, "Bu kapsamda müzelerin potansiyelinin geliþtirilmesi, ilgili sektörde uzun vadeli iliþkilerin ve ortaklýklarýn kurulmasý, Türkiye ile AB'deki müzeler arasýnda deneyim ve bilgi deðiþimi için mali destek saðlanmasý yönünde atýlacak adýmlara destek saðlanacaktýr. Avrupa Birliði Genel Sekreterliðince çaðrýsý yapýlan programdan ilimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý da faydalanabiliyor." dedi. BURHAN konu ile ilgili olarak Ýlde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn da bilgilendirileceðini sözlerine ekledi.

sayfa3  

SAYFA 3 SALI YIL 1 SAYI 39 www.haber56gazetesi.com 08 HAZÝRAN 2010 SEN DOÐDUÐUNDA HERKES GÜLÜYORDU SEN AÐLIYORDUN ÖYLE BÝR HAYAT YAÞAKÝ SEN...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you