Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 1

SAYI 34

www.haber56gazetesi.com

04 MAYIS 2010

DUVAR YAZISI

YÜREÐÝNDEKÝ GÝZLÝ KALMIÞ DÜÞMANLIÐI GÖZLERÝN YAPMAK ÝSTEDÝÐÝN HIRSIZLIÐI ELLERÝN, ELE VERÝR

Ulusal Basýnda Çýkan Haberlere Bir Tepkide Muhtarlardan Geldi Çocuklarýmýzýn baþarýlarýný kutlamak için toplanmayý çok isterdik. Ama maalesef son günlerde ilimizde yaþanan olaylar, biz Siirt merkez muhtarý olarak içimizi çok a c ý t ý y o r. B u d a yetmezmiþ gibi evliyalar diyarý olan Siirt'imizi karalama kampanyalarý hepimizi daha da üzüyor. Her birimiz S i i r t ' i m i z i n mahallelerinin temsilcileri olarak inanýyoruz ki, gerek sayýn Valimiz, gerek Emniyet Müdürümüz gerekse Milli Eðitim Müdürümüz ellerinden gelenin fazlasý için çalýþýyorlar. Sonuna kadar destekçileri olacaðýz. Bu olayýn faillerinin en aðýr cezayla cezalandýrýlacaklarýna inanýyoruz. Herkesten ricamýz söylentilere aldýrmayýp beklemeleri, tüm Siirt'e mal edilmemesi ve saðduyulu davranmalarýdýr. Þuan böyle bir olaydan dolayý gündeme gelmiþ olmaktan büyük üzüntü ve utanç duyuyoruz. Bu olayý esefle kýnýyor ve böyle bir olayýn bir daha yaþanmamasýný diliyoruz.

Çal Mahallesi Yollarý Kullanýlmaz Durumda Çal mahallesini Salih ERDEN Caddesinin bakýmsýzlýk ve ilgisizlikten dolayý neredeyse kullanýlamaz hale geldiðini gösteriyor. ahallede bulunan caddelerin bakým ve onarýmýnýn uzun süredir yapýlmamasý hem mahalle sakinlerini hem de caddeyi kýllanmak zorunda kalan araç sahiplerinin zor anlar yaþamasýna sebep oluyor. Yol güzergâhý boyunca yolda oluþan büyük çukurlarýn araçlara maddi yönden büyük zararlar verdiðini dile getiren þoförler bakýn sýkýntýlarýný nasýl d i l e g e t i r d i l e r. Þ o f ö r l e r i n v e vatandaþlarýn 700-800 m uzunluðundaki yürünmez caddeden çektiði sýkýntý yetmezmiþ gibi, birde cedde üzerinde bulunan Þirinler Anaokulu ve Ay yýldýz Ýlköðretim Okulu öðrencileri eðitim yuvalarýna gidiþleri sýrasýnda büyük zorluklar yaþamaktadýrlar. Nüfusu oldukça yoðun olan cadde sakinleri Belediye ekiplerinin biran önce bu olumsuzluðu ortadan kaldýrmasý için çaðrýda bulundular.

M

Ýnsan Haklarý Komisyonu Siirt'te Siirt' te gelen heyette yer alan TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu baþkaný Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL, Siirt' te bu olaylarla ilgili tüm kamu görevlilerini ve sorumlularý ile görüþeceklerini belirterek, gerek görülmesi halinde yazýlý belgedeler de isteyeceklerini söyledi.

 Belediye Baþkaný Sadak Esnafý Gezdi S iirt Belediye Baþkaný Selim SADAK çarþýya çýkarak esnafý gezdi. Belediye Baþkaný SADAK, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve halk arasýnda Rus Pazarý olarak bilinen çarþýya gitti. Esnafla görüþen ve iþlerinin nasýl gittiðini soran Baþkan SADAK onlarla bir süre sohbet etti. Bu arada Baþkan SADAK bazý ilköðretim okulu öðrencileri ile de sohbet etti ve davetleri üzerine evlerine gitti. Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu öðrencisi Þevval YILMAZ' la görüþen Baþkan SADAK öðrenciye birde bilgisayar sözü verdi.

Siirt Üniversitesi Bahar Þenliklerine Hazýrlanýyor

T

Prof. Dr. Recep ZÝYADANOÐULARI Siirt Üniversitesi Rektörü

ürkiye Üniversite Sporlarý Federasyonunca organize edilen Üniversiteler arasý Halk oyunlarý yarýþmalarý 01-03 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum ilinde yapýlacaktýr. Yeni kurulan bir Üniversite olmasýna raðmen Siirt Üniversitesi Rektörlük Makamýnýn özel ilgi ve desteði ile Halkoyunlarý ekibini oluþturmuþ ve yarýþmalar için hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Ayrýca; bu yýl ilki düzenlenecek olan Bahar Þenlikleri 12-13-14 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Siirt Üniversitesi bahçesinde bulunan açýk alanda yapýlacak.

Sivil Toplum Örgütleri Cumhuriyet Baþsavcýsýný Ziyaret Etti S on günlerde ilimizde yaþanan cinsel istismar olaylarý karþýnda ve ilimize atýlan iftiralara karþý izlenecek yol haritasýný belirlemek üzere bir araya gelen sivil toplum örgütleri yöneticileri, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa KARAMIK' ý ziyaret etti. Hükümet konaðýnýn önünden adliyeye yaya olarak giden heyetin içinden 10 kiþilik bir grup Cumhuriyet Baþsavcýsý KARAMIK' la görüþtü. Görüþmenin ardýndan açýklama yapan baro baþkaný Mehmet Ali ÖZEL; Baþsavcýnýn bu konuyla ilgili olarak bir Cumhuriyet Savcýsýný görevlendirdiðini, gerekirse diðer savcýlarýnda destek vereceðini ve iddianamenin en kýsa zamanda hazýrlanacaðýný belirtti.

Siirt Üniversitesi Çorumda

Y

nsan Haklarý Araþtýrma Komisyonu, kadýn ve erkek fýrsat eþitliði komisyonu ve Kayýp çocuklar ile cinsel istismar komisyonu üyeleri Siirt' te önce Adliyeye ziyaret ederek Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa KARAMIK' ý ziyaret ettiler. Heyette Milletvekilleri Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL, Güldal AKÞÝT, Mehmet SEVÝGEN, Sevahir BAYINDIR gibi milletvekilleri de yer alýrken, Siirt Adliyesi giriþinde heyetin baþkanlýðýný yapan Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL geliþ amaçlarý ile ilgili

Ý

kýsa bir açýklamada bulundu. ÜSKÜL, basýnda yer alan cinsel istismar olaylarý üzerine 3 komisyon olarak kentte geldiklerini ifade ederek, olay ile ilgili ne kadar kamu görevlisi varsa hepsi ile görüþeceklerini söyledi. Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL ve Eski Devlet Bakaný Güldal AKÞÝT, Cumhuriyet Baþsavcýsý ile görüþtükten sonra Siirt E tipi kapalý cezaevini ziyaret etti. ÜSKÜL ve AKÞÝT cezaevinde koðuþlarý ziyaret ettikleri ve cezaevinin durumu ile ilgili bilgi aldýklarýný belirtti.

Kýrtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri

eni kurulan bir Üniversite olmasýna raðmen Siirt Üniversitesi, Rektörlüðün desteði ile halkoyunlarý ekibi oluþturmuþ. Rektör Recep ZÝYADANOÐULLARI' nýn bizzat uðurladýðý, üniversite halkoyunlarý ekibi yola çýktý. Siirt Üniversitesi R e k t ö r ü P r o f . D r. R e c e p ZÝYADANOÐULLARI öðrencilere, kazanacaðýmýza inanmak gerekir, eðer inanmýyorsanýz baþtan kaybetmiþ sayýlýrsýnýz diyerek moral ve motivasyon konuþmasý yaptý halkoyunlarý ekibinden mutlaka baþarý beklediðini de ifadelerine ekledi. 0 ( 484 ) 223 24 65 iletisim@ugursporkirtasiye.com

sayfa3  

Ulusal Basýnda Çýkan Haberlere Bir Tepkide Muhtarlardan Geldi SAYFA 3 SALI YIL 1 SAYI 34 www.haber56gazetesi.com 04 MAYIS 2010 YÜREÐÝNDEKÝ G...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you