Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 1

SAYI 33

www.haber56gazetesi.com

27 NÝSAN 2010

DUVAR YAZISI

Cesaret zafere kararsýzlýk tehlikeye korku ölüme götürür.

Vali Þentürk'ten Öðrencilere Ödül

Köylüler Köprüyü Kendi Ýmkânlarý Ýle Yaptýlar Siirt'in Demirkaya Köyü Akarsu Mezrasýnda selden yýkýlan köprü, köylülerin kendi çabalarýyla yeniden inþa edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý anlamlý bir gün. Ülkemizi bütün dünyaya örnek olarak sunduðu bir bayramýn yýl dönümü. Bu bayram nedeniyle bu gün çocuklarýndý.

V

ali ÞENTÜRK bayram nedeniyle öðrenciler arasýnda düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye girenleri makamýnda kabul etti. Öðrencilerle bir süre sohbet eden ve yaptýklarý resimlerle, yazdýklarý þiirler hakkýnda bilgi alan Vali ÞENTÜRK öðrencilerden yazdýklarý þiirleri ezberlemelerini istedi. Vali ÞENTÜRK daha sonra öðrencileri ödüllendirdi. Milli Eðitim Müdürü Teyfik Fikret ETEKER, Þube Müdürü Cengizhan BAÞARAN ve öðretmenler hazýr bulundu.

Muhtar Ýsmet TUNCAY köylülerin birlikte çalýþarak köprüyü inþa ettiklerini belirtti. Köylerinin Botan Çayýnýn kollarýndan biri olan Zorava Çayý kenarýnda bulunduðunu belirten Muhtar Ýsmet TUNCAY :“Geçen yýl kasým ayýnda meydana gelen selde mezramýzýn Siirt Eruh karayoluna baðlantýsýný saðlayan köprü yýkýldý. Mezrada bulunan 14 hanede yaþayan 138 kiþinin dünyayla baðlantýsý kesildi. Köprünün yeniden yapýlmasý için giriþimler baþlattýk ancak yapýmýn gecikeceðini görünce kollarý sývadýk diyerek dedi.

Siirt Çocuklara Emanet Edildi Mehmetçik Çocuða Yetiþti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bugün bazý makamlar belirli bir süre içinde çocuklara emanet edildi.

Vali ÞENTÜRK, Ýnönü Ýlköðretim Okulundan Zehra CAN isimli öðrenciye makamýný devretti. Bir süre Vali ÞENTÜRK ile ne olmak istediði konusunda sohbet eden Bayan Vali CAN Milli Eðitim Müdürü Teyfik Fikret Eteker ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Mahmut KURTULUÞ'tan okul bahçelerinin düzenlenmesini istedi. Belediye Baþkanlýðý koltuðuna da 80.

Yýl ilköðretim Okulu öðrencilerinden Yusuf Ýslam AYDOÐDU ise, park, bahçe ve temizlik iþleri müdürlerine çevreye karþý duyarlý olunmasý ve bu konuda çalýþma yapýlmasý talimatýný verdi. Belediye Baþkaný Selim SADAK, minik belediye baþkaný Aydoðdu' ya çeþitli hediyeler vererek baþarýlar diledi. Emniyet Müdürü Celali TOPUZ'un makamýna oturan Cumhuriyet Ýlköðretim Okulundan Fýrat YARDIM ise trafik park sorununa çözüm bulunmasýný istedi.

Kanal56 Çocuklara Emanet Milli iradenin temsil makamý TBMM'nin açýlýþýnýn 90. yýl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný, her yýl olduðu gibi bu yýl da artan ve yükselen bir coþku, birlik ve beraberlik içinde, gurur ve coþku ile kutlandý. ugünün çocuklara özel bir gün olduðunu hissettirmek isteyen Kanal56 televizyonu bir grup okul çocuðuna ilimiz lokantalarýndan birinde yemek verdi. Yemekten sonra Kanal56 Televizyonu çocuklara gezdirildi Televizyonda yapýlan iþler tek tek çocuklara gösterildi ve haberleri çocuklar sundu. Bu ortamda mutlu gözüken çocuklarýmýz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý hakkýndaki düþünlerini bizlerle paylaþarak, bugünü yaþamaktan ve çocuklara armaðan edilen bugünü yaþamaktan mutlu olduklarýný ifade ettiler.

limiz Pervari ilçesi Okçular köyünde yüksekten düþerek, yaralanan çocuða yapýlan ilk müdahalenin ardýndan çocuðun durumunun acil olmasý nedeniyle Siirt devlet hastanesine hava yoluyla nakledilmesi gerektiðine karar verilmiþ ve talep tuðay komutanlýðýna iletilmiþti. 3. komando tuðay komutaný Ali ÞAHÝN ÝÞLEYEN” Bir helikopter tahsis ederek helikopterle yaralanan çocuk Siirt'e getirilmiþ ambulans ile Siirt devlet hastanesine gönderilerek tedavisi yapýlmýþtýr.”dedi.

Ý

Þentürk Tatil Gününde Mesaide

B

Kýrtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri

S

iirt Valisi Necati ÞENTÜRK tatil günü erkenden makamýndaydý. ÞENTÜRK Ýstanbul'dan ilimize gelen Özel Baþak Þehir Burç Koleji Fen Lisesi öðrencilerini makamýnda kabul etti. 2 gündür Abdulkerim KUZU yurdunda konaklayan Özel Baþak Þehir Burç Koleji öðrencilerinin ilimize gelmesindeki özel sebep ise, ilimizde bulunan kazým Karabekir Ý.Ö. Okulunu kendilerine kardeþ seçmeleri ve bu kardeþ okulu ziyaret edip ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezip daha yakýndan tanýmaktý. Öðrenciler Siirt ilinden ayrýlmadan Vali Necati ÞENTÜRKÜ makamýnda ziyaret ettiler. Vali ÞENTÜRK Özel Baþak Þehir Burç Koleji öðrencilerine Siirt'le ilgili bilgiler vererek kardeþ okullarý olan Kazým Karabekire yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý teþekkür etti. 0 ( 484 ) 223 24 65 iletisim@ugursporkirtasiye.com

sayfa3  

www.haber56gazetesi.com 27 NÝSAN 2010 SÞENTÜRK Ýstanbul'dan ilimize gelen Özel Baþak Þehir Burç Koleji Fen Kýrtasiye ve Bilgisayar Sarf Malz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you