Page 1

SAYFA 3

YIL 1

SAYI 18

www.haber56gazetesi.com

12 OCAK 2010

DUVAR YAZISI

AYDINLIKTA APTAL OLMAKTANSA KARANLIKTA BÝLGE OLMAYI TERCÝH EDERÝM

LÜTFEN BU MEMLEKETE SAHÝP ÇIKALIM

ALO HABER HATTI 0 484 223 40 80

DEMÝRKIRAN; Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn BÝLÝÞÝM ENGEL TANIMIYOR Ödenek Problemi Çözülecek

SODES kapsamýnda Endüstri Meslek Lisesi biliþim teknolojileri alaný tarafýndan kursun verildiði ve Valilikçe desteklenen proje kapsamýnda 20 engelli vatandaþa 22 hafta süreyle deneyimli rehber AK Parti Siirt Milletvekili DEMÝRKIRAN: Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn Ödenek hocalar tarafýndan kurslar verilmektedir. ervislerle evlerinden alýnan engelli kursiyerler Problemi Çözülecek kurs bitiminde tekrar servislerle evlerine K Parti Siirt Milletvekili Afif býrakýlmaktadýr. Kurs gören engelli DEMÝRKIRAN, "Ajans ve DPT vatandaþlar gün içinde anlaþmalý lokantadan 2 öðün yemeklerini proje kapsamýnda ücretsiz yetkilil eri ile görüþtüm. Aldýðým olarak yemektedirler. Kurs bünyesinde Osman bilgiye göre, yýl ödenekleri bir sonraki yýlýn AVCU ve Eren AZADAÐ derslere bir fiil girerek, ödeneðine aktýrýlýrken mevzuat sebebiyle rehber öðretmenlerde engellilerin evden alýnmasýna Dicle, Diyarbakýr-Þanlýurfa ve servis aracýnda eþlik edip gerekse engelli Ýstanbul'daki kalkýnma ajanslarý bu vatandaþlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlamasýnda görev durumdan olumsuz etkilenmiþ. Konuyu almaktadýrlar. Verilen kursun sonunda rehber hocalar tarafýndan , sýnav sonunda engelli çözebileceðimiz kanaatindeyim. Bu vatandaþlara bilgisayar iþletmenlik sertifikasý durumu bölgemizdeki diðer illerin verilecektir.Öte yandan yine proje kapsamýnda milletvekilleri ile de görüþerek, gerekirse kursiyerlere aylýk olarak 80 tl harçlýk Devlet Bakaný Sayýn Cevdet YILMAZ ve verilmektedir.Muhabirlerimize konuþan proje Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarý'na koordinatörü Erdal ÖZDEMÝR engelli gençlerimizi ileteceðiz" dedi. Teknolojiyle tanýþtýrýp vereceðimiz bilgisayar iþletmenlik sertifikasýyla iþ sahibi olabileceklerini ve bu nedenle aile bütçelerine katký saðlayacaklarýný söyledi.

S

A

Doðalgaz Tesisatçýlýðý PARK VE BAHÇELERÝ KORUMA ALTINA ALINMALI Siirt'te ve Kaynakçýlýk Kursu Açýlýyor Baþbakan tarafýndan 4 yýl önce ilimiz kooperatif mahallesinde 3 ayrý parkýn büyük törenlerle açýlýþý gerçekleþtirilmiþti.

Siirt Elektrikçiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Düzenlediði Doðalgaz Tesisatçýlýðý ve Kaynakçýlýk Kursu'na Baþvurularýn Baþladýðý Belirtildi.

E

"Parklara yetkililerin sahip çýkmasý gerekiyor. En kýsa zamanda birþeyler yapmalarý gerek"

A

bdullah BAÐIÞ ve Hayrettin ÖZGEN parký þimdilerde ilgisizlikten yakýlýyor. Huzur sitesi sakinleri parka girip otlanan keçi, koyun ve baþýboþ inekleri kovalamaktan býktýklarýný dile getirirken park bekçisinin nerede olduðunu da yetkililere soruyorlar .Sahipsiz býrakýlan bu parklardaki fidanlarý mahalle sakinleri kendi elleriyle dikmiþlerdi.Ama koyun ve ineðe yem olsun diye deðil, Yeþil bir SÝÝRT için… Baþýboþ ineklerin her gün bu parklara girip çimlerden otlanmasýnýn yaný sýra keçi ve koyunlarýnda aðaç dallarýný kýrýp fidanlara büyük zararlar verdiði görülüyor. Fikret YÜZER adlý bir vatandaþ; Bekçisi olmayan Abdullah BAÐIÞ ve Hayrettin ÖZGEN parkýna yetkililer bir an önce sabit bir bekçinin nöbet tutmasý gerektiðini ve yeþilin hayvanlara yem deðil korunmasý gerektiðini belirtti.

lektrikçiler Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin düzenlediði Doðalgaz Tesisatçýlýðý ve Kaynakçýlýk Kursu'na baþvurularýn baþladýðý belirtildi. Dernek koordinatörü ve basýn sözcüsü Serkan Dirikolu, geçen yýl da ayný kursu düzenlediklerini ve çok verimli, geri dönüþümü olan bir proje ve çalýþmaya imza attýklarýný belirtti. Devlet Planlama Teþkilatý'nýn Sosyal Destek Programý kapsamýnda uygulayacaklarý proje ile Siirt'in istihdam sorununa katkýda bulunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný aktaran Dirikolu, ''Beþ ay sürecek bir proje. Doðal gaz tesisatçýlýðý ve kaynakçýlýk kursu sayesinde gençlerimiz altýn bir bileziðe kavuþmuþ olacaklardýr. En az lise ve dengi okul mezunlarýnýn baþvurabileceði kurs sonunda 40 gencimiz iþsizliðin en önemli bir sorun olduðu günümüzde uluslararasý geçerliliði olan bir meslek sahibi olacaklardýr.'' dedi. Dirikolu, baþvurmak isteyen kiþilerin kayýtlarýný 06-16 ocak tarihleri arasýnda Endüstri Meslek Lisesi'nde oluþturduklarý stantta yapabileceklerini ifade etti.

SÝÝRT'E 5 BÝN FÝDAN HÝBE EDÝLDÝ Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðüne Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünden 3500 fidan, Mersin Akdeniz Belediyesi tarafýndan bir kamyon dolusu fidan hediye edildi.

HAYAT SUSUZ SU BEDELSÝZ OLMAZ SU BORCUNUZU ÖDEDÝNÝZ MÝ ? SU BORCU ÖDEME KOLAYLIÐI

Gecikme Faizinde ; 15 Aralýk 15 Ocak tarihleri arasýnda % 70 Ýndirim Uygulanacaktýr. 15 OCAK'TAN ÝTÝBAREN ÖDEME YAPMAYANLAR HAKKINDA CEZAÝ ÝÞLEM BAÞLATILACAKTIR

Atatürk Bulvarý 56100 - SÝÝRT Ýrtibat : 0 484 223 22 60 Fax : 0 ( 484) 223 92 25

iirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan 5 bin adet fidan Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünden talep edildi. Bunun üzerine Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü kendi Bakanlýklarý bünyesinde bulunan Mardin ili fidan üretme bahçelerinden 1500 adet Akasya, 750 adet Diþbudak, 500 adet Akçaaðaç, 350 adet Çýnar, 350 adet Tesbih aðacý cinslerinden olmak üzere toplam 3450 adet fidan hibe edildi.Daha önce de Mersin Akdeniz Belediyesi tarafýndan Siirt Belediyesine bir

S

kamyon dolusu fidan gönderildi. Bu fidanlarla beraber þehrin deðiþik bölgelerine toplam 5 bini aþkýn fidan dikilecek. Bu fidanlarla Siirt'in yeþil bir kuþak haline bürünmesi hedeflenmektedir. Bu duruma iliþkin kýsa bir açýklamada bulunan Belediye baþkaný Selim SADAK hem Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðüne hem de Mersin Akdeniz Belediyesine bu katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek þunlarý söyledi.Siirt'in tertemiz bir hale gelmesi için bütün imkanlarýmýzý kullanarak layýk olduðu hale dönüþtüreceðiz. Bu anlamda yeþil bir Siirt þehri görmek için Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünün vermiþ olduðu fidanlar ile Mersin Akdeniz Belediyesinin bize gönderdiði bir kamyon dolusu fidandan dolayý her iki kuruma teþekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz desteklerin diðer kurumlardan da gelmesinin temenni ediyoruz. Uzak bir bölgede bulunan Mersin Akdeniz Belediyesinin bu anlamlý desteðinin bizler için daha farklý ve özel bir anlamý vardýr. Tüm Siirt þehri adýna Mersin Akdeniz Belediyesine özellikle tekrardan teþekkür ediyorum. Bu anlamlý desteklerine layýk olarak þehrimize en iyi hizmeti sunacaðýz. Þehrin kenar mahallelerine de dikilecek olan bu fidanlarýn yaðacak yaðmurdan dolayý topraðýn çamur haline dönüþerek þehir merkezini bir çamur deryasýna çevirmesinin önüne geçileceði söylendi. Böylece hem þehir aðaçlandýrýlýmýþ olacak hemde olasý çamurlaþmanýn önüne geçileceði verilen bilgiler arasýnda yer alýyor.

sayfa3  

AYDINLIKTA APTAL OLMAKTANSA KARANLIKTA BÝLGE OLMAYI TERCÝH EDERÝM AYDINLIKTA APTAL OLMAKTANSA KARANLIKTA BÝLGE OLMAYI TERCÝH EDERÝM www.habe...