Page 1

SAYFA 3 YIL 2 SAYI 104

www.haber56gazetesi.com

TSO BAÞKANI KUZU RAMAZAN AYI TOPLUMSAL SORUMLULUÐUMUZU DAHA ÇOK HATIRLADIÐIMIZ AYDIR

S

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, Ramazan ayýnýn toplumsal sorumluluðun daha çok hatýrlandýðý ay olduðunu belirtti. Kuzu Ramazan ayý nedeniyle yayýnladýðý mesajda ”Bir Ramazan ayýna daha kavuþmuþ bulunuyoruz. Rahmet ve maðfiret ayý olan Ramazan

ayý toplumsal sorumluluðumuzu daha çok hatýrladýðýmýz bir aydýr. Bu ayda çevremizdeki yoksul ve yardýma ihtiyaç duyan insanlara daha çok yardýmcý olmamýz gerekiyor. Bu açýdan ele aldýðýmýzda, Ramazan ayý birlik ve beraberliði kardeþliði pekiþtiren, bir çok deðerinden uzaklaþan günümüz insanýna bu deðerlerini hatýrlatan bir aydýr.Bu ayýn tüm Müslümanlara ve ülkemize hayýrlara vesile olmasýný dilerim.” Dedi.

ÝL MÜFTÜSÜ ARVAZ'DAN KANAL56 'YA ZÝYARET

l müftüsü Faruk Arvaz Kanal 56 Televizyonunu ziyaret etti. Kanal 56 Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Kuzu ile Görüþen Müftü Faruk Arvaz Kanal 56 Televizyonunda yayýmlanan Gönül Dünyamýz Programýnýn Siirt Halký için çok önemli bir program olduðunu belirtti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ýl müftülüklerine gönderilen Ramazan ayý ile ilgili kitaplarý kamu kurum ve basýn mensuplarýna hediye etmek amacýyla; kanal 56 televizyonunu ziyaret ettiklerini belirtti. Kanal 56 Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Kuzu'da bu Ziyaretten memnuniyet duyduklarýný belirtti. Ýl Müftüsü Arvaz'ýn televizyon ziyaretinde Gönül Dünyamýz programý sunucusu Ýbrahim Çoban yalnýz býrakmadý.

Ý

HER GÜN 300 KÝÞÝYE SICAK YEMEK DAÐITILACAK K ýzýlay Siirt Þube Baþkanlýðý tarafýndan 300 yoksul vatandaþa her gün sýcak yemek daðýtýmý yapýlacak. Sancaklar vakfý ve Kýzýlay iþ birliði ile güres caddesinde kurulan çadýr aþ evinde her gün iki çeþit sýcak yemek daðýtýmý olacak. Ýlk yemeðin daðýtýmý nedeniyle düzenlenen törene Vali Musa Çolak, Kýzýlay

Müftü Faruk Arvas'ýn duasýnýn ardýndan ilk yemek Musa Çolak tarafýndan daðýtýldý. Kýzýlay Þube Baþkaný Yener Tanýk Güres Caddesi üzerinde oluþturduklarý yerde her gün 300 yoksul vatandaþa iki çeþit yemek daðýtacaklarýný belirtti.

09 Aðustos 2011

AÐIZ DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝNDE RAMAZAN AYI MESAÝSÝ YAPILIYOR Siirt Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ilde oruç tutan vatandaþlarýn fazla olmasýný göz önünde bulundurarak böyle bir uygulamaya gittiklerini belirtti. Siirt Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezinde Ramazan nedeniyle deðiþik bir mesai uygulanmaya baþlandý. Merkezde oruç tutan vatandaþlar için gecede mesai yapýlýyor. Siirt Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ilde oruç tutan vatandaþlarýn fazla olmasýný göz önünde bulundurarak böyle bir uygulamaya gittiklerini belirtti. Dr. Ömür “18 diþ hekimimizin görev yaptýðý merkezde Ramazan ayýnda vatandaþlarýmýzýn büyük bir çoðunluðunun niyetli olmalarýndan dolayý hasta sayýsý oldukça azalýyordu.Bir çok vatandaþ da oruçlu olmasý nedeniyle tedavisini de erteliyordu.Bizde bu durumu göz önünde bulundurarak, vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmek amacýyla akþamlarý da hizmet verilmesine karar verdik.Gündüz normal mesai uygulanýrken, akþam saat 20.30 dan 00.30 a kadar 6 hekim arkadaþýmýz ve yeteri kadar yardýmcý personel görev yaparak, gelen hastalarý tedavi ediyorlar.Vatandaþlarda baþlattýðýmýz bu uygulamadan son derece memnun.” dedi. Dr. Ömür, fedakarlýðý yapan Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi personeline teþekkür etti.

þube Baþkaný Yener tanýk il müftüsü Faruk Arvaz basýn mensuplarý katýldý. Çolak “Bu ay birlik kardeþliðin yardýmlaþmanýn ayýdýr. Bu ayda devlet olarak biz yoksullara gereken yardýmý yapýyoruz. Ancak hayýrsever vatandaþlarýnda bu tür yardýmlarýný takdirle karþýlýyoruz.”Dedi.

ÇEKÝN TÝCARET B A MOTORU ANA A P Y A ÝÝ Ç Aydýnlar Yolu Üzeri - SÝÝRT Tel: 0 (484) 223 95 95 Gsm: 0 (535) 334 40 18 0542 223 79 06

sayfa3+  

AÐIZ DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝNDE RAMAZAN AYI MESAÝSÝ YAPILIYOR Ý K vakfý ve Kýzýlay iþ birliði ile güres caddesinde www.haber56gazetesi.com 09 Að...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you