Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

17

www.haber56gazetesi.com

05 OCAK 2010

Müzeyyen YARDIM

KENDÝNE ÝYÝ BAK...

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

m.yardim@haber56gazetesi.com

MÝSTÝK

SAYFA

Hani herkesin ayrýlýrken birbirine söylediði bir söz varya . “Kendine iyi bak” iþte bu söz aslýnda çok daha önceleri tasavvufta insanýn www.kanal56.net kendi kadir ve kýymetini bilmesi anlamýnda kullanýlmýþ. Yani sen çok kameti yüce bir varlýksýn, sen insansýn, senin bir yaratýlýþ sebebin var. O sebebi düþün ve kendine iyi bak, iyi taný, iyi bil. Kendini tanýyan çünkü rabbini de bilir ve tanýr. Bu ifade þöyledir “HOÞÇA BAK ZATINA KÝ ZUBDEÝ ÂLEMSÝN SEN” Kâinatta en önemli varlýk nedir diye sorsanýz, bu sorunun cevabý elbette insan olmalýdýr. Bunu isteyen herkes çok rahatlýkla görebilir. Sadece þu kadarý bile delil için yeterli deðil mi? Mesela güneþ her gün insanýn içini ýsýtmak ve de etrafýný ýþýtmak için doðmaz mý? Keza gece insan için kýþýn uzanýp yazýn kýsalmaz mý? Ve gece insan dinlensin diye kalýn perdelerini çekmez mi semanýn üzerine. Mevsimler insaný monotonluktan kurtarmak için deðiþtirmezler mi kýyafetlerini.? Hayvanlar insanlar için süt pýnarlarýna dönüþmezler mi? Ve yine hayvanlar deðil mi? Biftek olarak kebap olarak kavurma olarak sofralarýmýzý süsleyen. Sadece dünyada ki bütün tatlarý tatsýn diye uymak, onlarýn teblið vazîfesine ortak olmaktýr.Ve daha diline binlerce tat alma cihazý yerleþtirilmiþ. açýkladý:Ayrýca Ýslâmiyetin meydana çýkmasýna çalýþmak, Öyle ya sadece bütün elma çeþitlerinin farklý nefsin istemediði bir þeydir. Buna çalýþan, nefsiyle cihâd tatlarýný tatsýn diye fark cihazlarý yerleþtirilmiþ etmiþ olur. Hayrât yapmak ise, nefsin hoþuna gidebilir.Genç diline. Bütün varlýðý görsün diye güneþle sordu:Parayý, Ýslâmiyetin yayýlmasý için harcarsak gözümüz uyumlu kýlýnmýþ. Hatta efendim?Evet, bu maksatla para sarf etmek, çok kýymetlidir, peygamberler bile insanlarý uyarmak, buyurdu. Bu niyetle az bir þey vermek, bu niyet olmadan sarf aydýnlatmak ve müjdelemek için edilen milyonlardan aþaðý deðildir.Bir kalpte iki sevgiBir gün gönderilmiþlerdir. de talebesinden biri; Kýsaca her þey i insan için. ,Ýnsan adeta nazlý Hocam, geçenki sohbette; “Bir kalpte iki sevgi olmaz” bir misafir gibi aðýrlanmakta. Gözünün gönlü buyurmuþtunuz. Bunu açýklar mýsýnýz, diye arz etti. ne isterse, akýl midesi, ne isterse duygularý Cevaben; ne isterse. Adeta kâinat bir sofra ve neye Evlâdým, “Allah sevgisi”yle, “Nefsin sevgisi” birbirlerine zýddýr, iþaret ederse yanýnda bitiyor gibi, doymak bilmeyen duygularý için ise ebediyet buyurdu. yurdunda sonsuz ve sýnýrsýz zevkler vaat Ve ekledi: edilmiþtir. Ýnsan kendini severse, Rabbini sevemez. Rabbini severse, Peki neden insan? Bunca mahlûk dururken kendini sevemez. Bir kalpte, bu iki sevgi birlikte bulunamaz. melekler, cinler, yüce ruhlar. Neden? Hiç Ve özetledi: düþündük mü? Neden insan? Evet, zira Kendini beðenmemek, Allahü teâlânýn büyük ihsânýdýr ki, bu hâle kavuþan, “Allah sevgisi”ne kavuþmuþ demektir.Þeyh En insana Allah'ý anlama, tanýma,bilme, idrak etme görevi verilmiþti de ondan. Naccar'ýn kerametleri arasýnda Vefat edince Naþýnýn Allahýn bir hayvana taktýðý cihazlar bir kaç kalkmamasý ve talebesine vasiyetleri olan zat.Vefatýnda cemaat yerden kaldýrmaya çalýþtýðý naþýný kaldýramamýþ daha tanedir. Ve hayvana yüklediði vazifede bir kaç tanedir. Ama insana binlerce Latife doðrusu yerden kalkmamýþ cemaat sorar zatýn sizlere veya duygu his takýlmýþ. Biz bunlarýn çoðunu da herhangi birilerine tavsiyesi varmý diye evet derler.Deflerle bilmeyiz Mesela hafi, ahfa, ruh, þahika, sýr salavat getirmediðiniz takdirde naþýmýn ölürken gibi duygularý kaçýmýz biliyoruz. Ýþte takýlan kalkmýyacaðýný söylemiþ idi talebeleri ve cemaat deflerle cihazlar kadar kabiliyet ve vazifeler verilmiþ. salavat getirince naþý yerden kalkar.Ýkinci kerameti ise camiye Kýsaca her þey insan içim insan Allah için götürdüklerinde namazýn ardýndan naþý yine yerden kalkmaz halk edilmiþ. yine cemaate sorarlar baþka bir tavsiyesi varmýydý yine evet Onkolog Haluk Nur baki þöyle bir misal verir derler.Benim bir talebem var yemende gelip üzerime bir kitabýnda “bir tv nin merkezi sistemle ana kendiside namaz kýlmazsa naþým yerden kalmayacaktýr kumanda ile, bütün cihazlarýnýn tam demiþ. O esnada cemaat ufukta bir adamýn göründüðünü fark çalýþmasý ile, görüntü netliði elde edilir." eder sorarlar kimsin nerden geliyordun diye adam derki ben Teþbihte hata olmasýn". bir insan da yemenden geliyorum vefat eden benim üstadým üzerine duygularý ile hisleri ile davranýþlarý ile Allah la namaz kýlmaya geldim der.Kendisi namazýný kýldýktan sonra irtibatý ne kadar iyi ise görüntüsüde o kadar zatýn naþý yerden kalkar.Bu büyük zatýn buna benzer deðiþik net olur. kerametleri olmuþtur.Zatýn 950 1050 yýllarý arasýnda yaþadýðý Ýþte insan, kâinatýn göz bebeði gibi deðer kesin olmayan araþtýrmalar neticesinde elde edilmiþtir.Zat þu verilip korunuyor, Allah ona çok büyük an Ýbleliye mevkiinde Botan eteklerine bakan yerde metfun anlamlar ve görevler yüklemiþ. Ama insan ne bulunmaktadýr. vazifesinin ne de kendi varlýðýný kýymetini henüz idrak etmiþ deðil. O kendini yolda bulmuþ ,veya tesadüfen elde edilmiþ gördüðünden bunun hesabýný olduðunu da farkýnda deðil. En güzel surette yaratýlan iradesi ile melekleri geçebilecek imkân tanýnan, ayný zamanda iradesinin hakkýný vermediðinden dolayý aþaðýlara düþme tehlikesi de olan insan Amerika'nýn aktirstlerini merak eder de kendini tanýmayý merak etmez".MEHMET AKÝF derki senin mahiyetin hatta meleklerden ulvidir, alemler sende saklý, cihanlar sende matvidir".þimdi daha içtenlikle kýsaca diyebiliriz. KÝB.

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ SEYH NACCAR

Þ

eyh-en Naccar Asýl adý Þeyh Hüseyin en Naccar Siirttin en eski ulemalarýndan biri olup, Siirt yerleþim alanýna geçmeden kendisi Þu anki ilimize gelip yerleþmiþ bulunmakta. Þeyh en Naccar'ýn þu an metfun bulunduðu yer ise Bitlis Vilayetine Baðlý bir ilçeydi o ilçe ise Þirvandý, metfun bulunduðu yer Þirvan ilçesi idi. Þirvan ilçesi Bitlise baðlýydý. Botan kýyýsýnda bulunan ve billoris yolu üzerinde bulunan kýrmýzý han (han ýl ahmar) olarak adlandýrýlan yer Siirt yerleþim alanýydý. Þeyh en Naccar daha önce orda ikamet etmekte idi.Han ýl ahmardan göç edip þu anki metfun bulunan yere yerleþti. Bu zat Bölge insaný ve yerleþimcileri tarafýndan çok takdir edilirdi. Bu zat ilim irfan sahibi talebeler yetiþtirdiði gibi asýl sanatý marangozluktu. Marangozlukta bölgede üstüne yoktu. Kendisi Selçuklu sanatýnýn meydana getirdiði, XII yüzyýl ahþap minberlerin en güzel örneklerinden birini büyük camiye yaptýðý Caminin minberi deðiþik tekniklerle yapýlmýþ olup, kakma tekniðinde geometrik þeritler, yazý frizleri ile süslenmiþtir.Þeyh-an Naccar tarafýndan kufi yazýlarý yazýlan ceviz aðacýndan olan bu minber üzerindeki kitabesinden H. 616 (1219) yýlýnda yapýldýðý anlaþýlmaktadýr Minber 1933 yýlýnda Ankara Etnoðrafya Müzesi'ne götürülmüþtür.

ESKÝ ÇEÞMELER, KORUNMALI

Evlâdým, her þeyden önce Ýslâmiyeti öðren

Talebelerine güzel sözleri olan ; Evliyâdan Þeyh-ün-Neccâr hazretleri, bir gün, tasavvufa girmek isteyen bir gence; Evlâdým, her þeyden önce Ýslâmiyeti öðren, buyurdu. Kýyâmet günü herkese Ýslâmiyetten sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktýr. Ve ekledi; - Cennete girmek, Cehennemden kurtulmak da Ýslâmiyete uymakla olur. Þöyle devam etti:Bütün Peygamberler, herkesi Ýslâmiyete çaðýrmýþtýr. Kurtuluþ yolu Ýslâmiyettir.Derin bir nefes aldý.Din düþmanlarýnýn dîne saldýrarak, Ýslâm kitaplarýný yok ettikleri, Müslüman yavrularýný aldattýklarý bir yerde Allah’ü teâlânýn emirlerinden bir tânesinin yapýlmasýna sebep olmak, binlerle altýn lira sadaka vermekten daha sevaptýr.Delikanlý merak etti:Hikmeti ne efendim? Çünkü bu ufak iþ, Peygamberlere .

.:

PERÞEMBE

GÖNÜL 21:00 DÜNYAMIZ

Perþeme gecelerinin vazgeçilmez programý “Gönül Dünyamýz” Kanal56 Ekranlarýnda

HAFTALIK YAYIN AKIÞI ÇARÞAMBA 6 OCAK 2010

SALI 5 OCAK 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ TÜRK SÝNEMASI YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR SPOR GECESÝ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA DÝNÝ FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI ÝLAHÝ SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA DÝNÝ FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR ÇOBAN SHOW(CANLI) HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PAZAR 10 OCAK 2010

CUMARTESÝ 9 OCAK 2010

CUMA 8 OCAK 2010

PERÞEMBE 7 OCAK 2010

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:20 02:00 03:00 05:30

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENÝ AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENÝ AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR TÜRK SÝNEMASI HABER 56 YABANCI SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PAZARTESÝ 11 OCAK 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GRUP OLUÞUM ÝLE PAZAR ERTESÝ KEYFÝ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

sayfa2  

Perþeme gecelerinin vazgeçilmez programý “Gönül Dünyamýz” Kanal56 Ekranlarýnda www.haber56gazetesi.com 05 OCAK 2010 eyh-en Naccar uymak, onl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you