Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

13

www.haber56gazetesi.com

8 ARALIK 2009

Müzeyyen YARDIM

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

ÖZELEÞTÝRÝ m.yardim@haber56gazetesi.com

M

www.kanal56.net

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ HZ.MUHAMMED'ÝN AKRABASI MUHAMMED ÝBNU'L MÜNKEDÝR CAMÝÝ VE TÜRBESÝ

M

uhabirlerimiz Ýlimizin en anlamlý camiiler in'den biri olan Ýbnu'l münkedir camii ve avlusunda bulunan peygamber efendimizin halasýnýn oðlu olduðu rivayet edilen Münkedir türbesini ziyaret etti.Münkedir camii 1905 yýlýnda yapýlmýþ olup adýný ayný cami'de Medfun olan ve peygamber efendimizin halasýnýn oðlu olduðu rivayet edilen tabiinlerden Muhammed Ýbnu'l Münkedirden almaktadýr.Camii avlusunda bulunan Münkedir türbesinin 1250 yýllýk bir geçmiþi vardýr. Türbe 20. Yüz yýldaki hali ile cas idi. 1985 yýlýnda yýkýlmaya yüz tutmuþ, bu nedenle camii görevlileri tarafýndan yýktýrýlýp yeniden inþa edilmiþtir. Türbe de Medfun olan Muhammed Ýbnu'l Münkedirin tabiinlerinin, büyüklerinden olduðu ve peygamber efendimizin halasýnýn oðlu olduðu rivayet edilmektedir.Muhammed Ýbnu'l

TÜRBELERDE HUMMALI ÇALIÞMALAR

B

aðtepe mahallesi halka arasýnda halenze diye tabir edilen mahallemizde bulunan abdulkadir geylaninin torunu þeyh muhammet ve þeyh muhfi dede türbelerinde onarým çalýþmalarý baþlatýldýðý görüldü.Aydýnlar ilçemize gidilirken baðtepe mahallesi diðer adý ile halenze köyüne uðramadan ve dualar edilmeden gecemediðimiz yerden biri olan þeyh abdulkadir geylaninin torunu þeyh muhammet ve þeyh muhfi dede türberinde onarým çalýþmalarý yapýldýðý gözlendi.Umarýz diðer bakýma ihtiyac türbelerimizde biran önce onarýmlarýna baþlanýr.

Münkedirin tebaat tabiinden olan imamý þafii ile görüþen 5-6 tabiinden biri olduðu ve kendisine hadis dersleri verdiði rivayet edilmektedir. Ulus Mahallasi Þeyh Süleyman Mezarlýðý altýnda bulunan Münkedir Camii 1970 yýlýndan 1996 yýlýna kadar camiide imamlýk yapan ve 2002 yýlýnda vefat eden molla Selahaddin diðer adýyla Ebu Ali, emekli olduktan sonra oðlu Mehmet Ali ÇELEBÝ imamlýk görevini devralmýþ.Türbeye gelen birçok ziyaretçi dualar edip camii avlusunda bulunan kuyudan þifa niyeti ile içmek ve yýkanmak için su götürmektedirler.Camiinin özgeçmiþini ve 1250 yýllýk tarihi olan Muhammed Ýbnu'l Münkedir.Münkedir Camii ve türbesine Þeyh Süleyman Mezarlýðý Altýnda bulunan 616.Sokakta.

ÝLÇELER NASIL ÝLÇE OLDU?

C

umhuriyet Döneminde il olan Siirt, 1924'te Beytüþþebap'ýn; 1926'da Beþiri ve Sason'un katýlmasýyla geniþledi. Ancak Beytüþþebap, 1936'da yeniden il yapýlan Hakkari'ye baðlandý. 1938'de Garzan (Þimdiki ismi Yanarsu) ilçesinin merkezi Mýsrýç'a (Bugün Kurtalan) taþýndý ve ayný ilçeye baðlý Baykan bucaðý ilçe oldu. Ayný yýl Sason'a baðlý bucak olan Hazo, Kozluk adýyla ilçe yapýldý. 1943'te Garzan ilçesinin ve merkezinin adý Kurtalan olarak deðiþtirildi. 1957'de Beþiri'nin bucaðý olan Ýluh, Batman adýyla ilçe yapýldý. 1962'de Pervari ilçesinin Müküs (Þimdiki ismi Bahçesaray) bucaðý, Van'ýn Gevaþ ilçesine baðlandý. 1990 yýlýnda Siirt'in Batman, Beþiri, Kozluk ve Sason ilçeleri yeni kurulan Batman iline baðlandý. Ayný yýl Siirt'in Þýrnak ilçesiyle, Eruh'tan ayrýlarak ilçe yapýlan Güçlükonak beldesi yeni kurulan Þýrnak iline baðlandý ve Merkez ilçeye baðlý Tillo bucaðý Aydýnlar adýyla ilçe yapýldý.

Ley a Ýle Top 20 Kadýn Olmak dünyasýný yakýndan Hafta içi Müzik takip eden kanal56 için alternatif bir Her gün izleyicileri program olan Leyla ile top 20'de, sevdiklerinize 11:00 armaðan edebilceðiniz en

yeni müzik kliplerini , saðlýklý yaþam bilgilerini ve günlük burç yorumlarýný bulabilirsiniz. Leyla EPÖZDEMÝR'in sunduðu program haftaiçi hergün saat 11.00 ile 13.00 arasý kanal56'da izleyebilirsiniz.

Seyhan Doruk ile “kadýn olmak”adlý yepyeni bir haftasonu programý baþlýyor. Her cumartesi saat 14.00'de ekrana gelecek olan programda, kadýnlara hitap eden konular ve birbirinden deðerli konuklarýyla her cumartesi günü büyük bir ilgiyle izleyeceðiniz”kadýn olmak”programý, hayatý ve hayatýn içinden herþeyi paylaþmak için sizlerle buluþuyor.

HER CUMARTESÝ 14:00

HAFTALIK YAYIN AKIÞI SALI 8 ARALIK 2009

07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER ÖZEL 09:20 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 LEYLA ÝLE TOP 20 «CANLI» 13:00 HABER 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 TANITIM 18:30 AKÞAM AJANSI 19:30 ANA HABER 20:00 TANITIM 21:00 TÜRK SÝNEMASI 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA 05:00 KLÝP SAATÝ

ÇARÞAMBA 9 ARALIK 2009

07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 LEYLA ÝLE TOP 20 «CANLI» 13:00 HABER

14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 TANITIM 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 SPOR GECESÝ «CANLI 23:00 ANA HABER-ÖZET 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA

PERÞEMBE 10 ARALIK 2009 07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANAHBAER 09:20 KLÝP SAATÝ

10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI

11:00 LEYLA ÝLE TOP 20 «CANLI» 13:00 HABERÝ 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 ANA HABER 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 GÖNÜL DÜNYAMIZ «CANLI» 23:00 ANA HABER 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 KUR'AN ZÝYAFETÝ 05:00 ÝLAHÝ SAATÝ

CUMA 11 ARALIK 2009 07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER 09:20 ÝLAHÝ SAATÝ

10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI

11:00 LEYLA ÝLE TOP 20 «CANLI» 13:00 HABER 13:30 KLÝP SAATÝ 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 HABER56 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 ÇOBAN SHOW «CANLI» 23:00 ANA HABER-ÖZET 01:00 DÝNÝ SOHBETLER 03:00 ÝLAHÝ SAATÝ

CUMARTESÝ 12ARALIK 2009

08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 KADIN OLMAK «C» 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:45 BELGESEL 19:30 ANA HABER 20:30 TÜRK SÝNEMASI 22:00 YABANCI SÝNEMA 23:00 ANA HABER 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 ÝLAHÝ SAATÝ

MÝSTÝK

SAYFA

adem memleket bizim insanlar bizim o zaman dost acý söyler hasebiyle genel hatlarý ile bazý eksik ve hatalarýmýzý söyleyelim,yazalým, tartýþalým bakarsýnýz yerin kulaðý delik diyerek söz yerine ulaþýr bir ALLAH kulu evet doðru diyerek gölete atýlmýþ taþýn meydana getirdiði daireler gibi gittikçe geniþler ve söz menzili maksuda ulaþýr. Mesela bizim insanýmýz milli servetin kýymetini pek bilmez,elektirik nasýl meydana gelir, barajlar nasýl yapýlýr yabancýlara verdiðimiz onca para onca emek var en azýndan kaçak kullanmayalým çünkü kaçak olunca sýnýrsýz harcanýyor hem toplu kul hakkýnagirmiþ oluyoruz baþkasý kullanacak ben ödeyecem ya helal etmiyorsam. Bazen bu tüyü bitmemiþ yetimin hakký olabilir. Bazý þeylerin toplumda oturmasý için 100 yýl gerekebilir onun için hep gündemde kalmasý gerekir ve bu bilinç daha okullarda verilmeli. Devlet en güzelinden bir müessese yapar bir kaç gün sonra oraya hasar vermeye baþlarýz.Bizim insanýmýz için yapýlmýþ korumalý deðilmiyiz? En basiti belediyeler aðaç diker çocuklar o aðaçlarý hýrpalayýp tutmasýna engel olur bir büyükten duymadým evladým yapma aðaca yazýk dediðini veya bununla ilgili bir tabela olsun görmedim. Bu iþ kimin bilemiyorum ama ciddi bir þekilde halkýmýzýn eðitimine ihtiyaç var sadece bunlar deðil hýzla yozlaþýyoruz mesela bir kavga oluyor herkes durup seyrediyor bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn der veya tadýný çýkaralým kavganýn der gibi. bir yerden geçiyorsunuz iki kiþi konuþuyor veya tartýþýyor en olmadýk küfürleri o anda sayýyorlar yani þurdan bir bayan geçiyor ayýp geçmesini bekleyeyim demiyorlar yerin dibine girmek istiyor insan o zaman. Kaldýrýmlarýn durumu o biçim zaten yere tükürenler olmadýk yerlerini kaþýyanlar mesela apartman kültürü her an kafanýza bir poþet düþebilir her an balkon yýkanýyor diye sizde yýkanabilirsiniz þu komþuluk iliþkileri komþuluk yok denecek kadar az nerde komþu komþunun külüne muhtaç günleri bazen keþke daha erken gelmiþ olsaydýk dünyaya diyesi geliyor insanýn. Mesela kültür sanata ait bir geliþme yok sanattan uzaklýk demek, iþsizlik demektir açlýk demek açlýk sýnýf kavgasý demek gasp demek Hýrsýzlýk demek terör demek asgari ücretle çalýþmaya can atýyoruz ama bir sanat dalý geliþtirmiyoruz öðretmiyoruz insanýmýza. adam bir tablo yapýyor milyon dolarlar kazanýyor þimdi bütün bunlarla ilgili milli eðitim belediyeler diger ilgili kurumlar sinema filmleri baþka ilgili kurumlar ciddi çalýþmalar yapsalar dýþardan örnekler getirseler insanýmýzý dýþarýya götürüp yerinde gösterseler bu program milli bir proje olarak desteklense ve hep canlý tutulsa toplumda sýk sýk haber konusu yapýlsa el ilanlarý daðýtýlsa her taraftan görünen yerlere yazýlsa tabelalar asýlsa örnek yerler yapýlp ziyaretçilere açýlsa bunlar yapýlýrken toplumun en kenarýndaki insanlar baz alýnsa.Mesela okumakla ilgli"oku düþün ve yüksel veya sanat altýn bileziktir"gibi nezaket ve görgü kurallarýna dair özlü sözler tabelalara güzel yerlere asýlsa bunlarla ilgili dünya kadar ayet hadis atasözlerimiz var bir neslin bilinçaltý böyle güzelliklerle doldurulsa iþin içine ailelerde dahil edilse bu vesile ile toplumun bütün katmanlarý eðitime tabi tutulmuþ olsa ve kuþaklar bu kültürle büyüse olmazmý çokmu ütopik olur bu konuda küçükler kadar büyüklerde eðitilmeli hatta büyüklerin daha fazla egitime ihtiyacý var çocuklar az çok okullardan egitiliyor büyüklerin egitime ihtiyacý var bunula ilgilide sosyologlardan görüþ alýnabilir mahalle muhtarý ve imamlar koordineli araþtýrma geliþtirme ar ge yapsalar kahvehanelerler mahalle okullarý kurumlar da butün bir hayata dair seminerler verilse madi ihtiyacý gibi manevi ihtiyaçlarý da giderilse daha medeni bir topluma doðru ilerlesek olmazmý? Avrupa birliði bizi almakta tereddüt ediyor halbuki bizim onlara katacaðýmýz çok zengin ve engin bir kültür alt yapýmýz var osmanlý medeniyeti onlarýn 7 ceddine yeter ama bugünkü mezelletin sebebi þu olsa gerek biz batýnýn her türlü pisligine talip olduk içkisine kumarýna sadece iç ve dýþ arzularýn tatminine ait geçici zevklerine talip olduk onlarda bizim müslüman sýfatlarýmýza talip oldular çalýþkanlýðýmýzý dürüstlüðümüzü teknoloji ile birleþtirip bir medenyet oluþturdular bizde elimizdekine bile sahip çýkamadýk þimdi iki camii arasýnda bi namaz duruyoruz bireysel kalkýnmýþlýðýný kazanan insanlar haline gelsek kendimize çevremize ailemize ait görevlerimizi yerine getirsek yani þu çarþý pazarýn halini düzeltsek ne kaybederiz.Bazen elin gavuruna gýpta ediyoruz halbuki bütün güzellikleri bünyesinde toplayan bir dinin mensuplarý olarak bize gýpta edilmeli deðilmiydik temizlik deseniz düzen deseniz estetik deseniz yabancýlarda ne kadar garip bizim dinimizin þiarý ama yabancýlar istifade ediyor helal olsun. Bizede iþin lafýný yapmak kalýyor bu bizimle beraber bütün müslüman ülkelerin hastalýðý dileriz bu hastalýk bir an önce tedavi edililir ve kendini ükesinin kara bahtýný degiþtirecek hazýk hekimlere kavuþur sormadan edemiyoruz." BÝZ NERDE YANLIÞ YAPTIK ALLAH AÞKINA"... PAZAR13 ARALIK 2009

08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:45 BELGESEL 19:30 HABER PANORAMA 21:00 TÜRK SÝNEMASI 00:00 YABANCI SÝNEMA 01:30 YABANCI SÝNEMA 03:00 BELGESEL 05:00 MÜZÝK

PAZARTESÝ 14 ARALIK 2009

07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER ÖZEL 09:20 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 11:00 LEYLA ÝLE TOP 20 «CANLI» 13:00 HABER 13:30 ÝLAHÝ SAATÝ 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 ANA HABER ÖZEL 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 PAZAR ERTESÝ >CANLI< 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA 05:00 KLÝP SAATÝ

sayfa2  

www.haber56gazetesi.com 8 ARALIK 2009 08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABA...

Advertisement