Page 1

SAYFA

2

SALI YIL 2

SAYI

57

www.haber56gazetesi.com

19 EKÝM 2010

ÝMAN m.yardim@haber56gazetesi.com

HAYATIN iÇiNDEN

1. Kendini taný. (Sokrat) Kendi içinde yolculuk yap.Kalbin, gönlün, vicdanýn ne diyor? Neyi öne çýkartýyor? Dünyaya bilinçli bakmanýn yolu bu iç yolculuktan geçiyor. 2. Olduðun gibi görün ya da göründüðün gibi ol. (Mevlâna) Dürüst ol, adil ol, hakça düþün. Ýçinden gelen sesin öne çýkardýðý deðerleri koru. Hayatta birþeyleri korumak için ayakta kalmazsan her þey seni düþürür. 3. En yukarda aþk var. (Aziz Paul) Sesi müziðe dönüþtüren aþktýr. Aþk olmazsa, sevgi iliþkileri yoksa, ihtimam eksikse hayatýn kuru bir daldan farký kalmaz.

4. Dünyayý hayal gücü döndürür. (Albert Einstein) Yaptýðýmýz her þey hayal kurarak baþlar. Hayat -herkes için- hayalleri gerçekleþtirmek ve yapabileceðinin en iyisi, olabileceðinin en güzeli peþinde gitmektir. Bobby Kennedy'nin sözü gibi: Diðerleri dünyaya bakýyor ve "Neden" diye soruyor. Ben bambaþka bir dünya düþünüyor ve "Neden olmasýn" diye soruyorum. 5. Fazla güzellik göz çýkarmaz. (Mae West) Güzel hayat doya doya yaþanýr. Mutluluk paylaþýlýr, hayatý sevme hissi coþkuyla beraber gelir. Ruhun müziðinde "Haydi bastýr, göster kendini" temposu vardýr. Kibir deðil, coþku! 6. Fýrsatlar yakalandýkça çoðalýr. (Sun Tzu) Baþarý cesaret ister, baþlangýçtaki cesaret sonradan inanca dönüþür. Ýnanç insanlýða daha iyi hizmet arzusuna dönüþtüðünde fýrsatlar yelpazesi yukarý bir seviyede tekrar açýlýr. 7. Ya yap ya yapma. Denemek yok! (Yoda - Yýldýa Savaþlarý) Hayat seri hareket, karar ve kararlýlýk gerektirir. Tereddütte kalanlar geride kalýr. Hayatýn üstüne gitmezseniz hayat sizin üstünüze gelir. 8. Mükemmellik, ekleyecek bir þey kalmadýðýnda deðil, alýnacak bir þey kalmadýðýnda oluþur. (Antoine de St.Exupery) Hayatýnýzý basitleþtirin. Basite indirge, indirge, bir kere daha indirge... O zaman ne kalýyor, ona bak. Ýstekler listenizi kýsa tutun. Kýsa tutun ki fokus edebilesiniz. Güneþ ýþýðýna büyüteç tutmak gibi, odaklamazsanýz hayatý yakamazsýnýz. 9. Kabiliyet yoksa sanatçý olmaz, ama çalýþýlmadýkça kabiliyet hiç bir iþe yaramaz. (Emile Zola) Ancak akýllý, bilinçli ve odaðý þaþmayan çabalar sonrasý olasý potansiyelin yapabilecekleri gerçekleþir. Elmasý yontmadýkça elinizde sadece bir taþ parçasý vardýr. 10. Hayatý yaþamanýn iki yolu var. Biri hiçbir þey mucize deðilmiþ gibi yaþamak... Diðeri herþey mucizeymiþ gibi yaþamak. (Albert Einstein) Þükretmeyi unutmamak gerek! "Hayatýn havaya attýðýmýz 5 topla oynanan bir oyun olduðunu düþünelim: Bu toplar; Ýþimiz, sevdiðimiz, saðlýðýmýz, dostluklarýmýz ve benliðimizdir. Bu 5 top içinde bir tek "iþimiz" lastik bir toptur. Düþürürsek zýplatabiliriz. Ancak diðer 4 top camdan yapýlmýþtýr. Düþerse kýrýlýr, yerine konulamazlar. Bunu fark etmeli ve hayatýmýzý bu dengeye göre kurmalýyýz. Oysa hepimiz o ilk lastik topu tutabilmek uðruna diðerlerini kýrýp dökmüyor muyuz?" CAN DÜNDAR FIKRA KÖÞESÝ 15 Milyon Liram Var Öðretmen çocuða sormuþ. -Oðlum elini pantolonunun sað cebine attýn ve 10 milyon lira çýkarttýn, sol cebinden de 5 milyon lira çýktý.Senin þimdi neyin var? -Öðretmen çocuðun 15 milyon liram var, cevabýný beklerken çocuk cevap vermiþ. -Herhalde üzerimde baþka birinin pantalonu var öðretmenim! ÞÝFALI BÝTKÝLER

GÜNE BAKAN

BAZENDE ÝÞE GÝRMEK ÝÇÝN ÜNÝVERSÝTE OKUMAK GEREKMÝYOR!!!

KUÞBURNU Çok yoðun vitamin zenginliði nedeniyle gözlerin dostudur.Vücuda dirilik saðlar. 100 gram kuþburnunda bir sandýk portakala eþdeðer C vitamini vardýr. Ýyi bir raþitizm ilacý, etkin bir kan temizleyicisidir. Güçlü bir kurt düþürücü ve baðýrsak yumuþatýcýsýdýr. Mide kramplarýna ve sindirim sistemi zorluklarýna karþý faydalýdýr. Romatizma aðrýlarýný gideriyor. Basur tedavisinde iyi sonuç veriyor. ADAÇAYI Kýzýlderililerin kutsal bitkisi sayýlan adaçayý, Akdeniz yöresinde bol bol yetiþir. Antibiyotik ilaç görevi gören adaçayý diþ eti rahatsýzlýklarýnda ve boðaz aðrýlarýnda çok yararlýdýr. Sinir bozukluðu, baþ dönmesi, titremeye iyi gelir ve menopoz döneminde karþýlaþýlan terlemeyi durdurur. Ayrýca dolaþým sistemi hastalýklarýnda, tansiyon düþüklüðünde, sindirim sistemi bozukluklarýnda, psikolojik rahatsýzlýklarda, halsizlikte, sinir hastalýklarýnda da kullanýlýr. Özellikle boðaz ve aðýz içi iltihaplarýnda günde birkaç defa adaçayýyla hazýrlanýp soðutulmuþ çayla gargara yapýn, iyi geldiðini göreceksiniz.

?

MÝSTÝK

Müzeyyen YARDIM

Ýman, Kur’an hükümlerini aklýmýzla onaylamak, gönlümüzle benimsemekle mümkündür. ‘‘Ýman’’ vurgusu yapýlan ayetlerden, iman sahibi olmanýn gereklerini öðrenip, anlayabiliriz. ** ‘‘Allah’ýn izni olmadýkça hiçbir benlik iman edemez.. ’’ (Yunus-100) Ýman, Allah’ýn kullarýna en büyük lütfudur. **Ýman, kesintisiz olmalý, bugün ‘‘inanýyorum’’ yarýn ‘‘inanmýyorum’’ sonra ki gün yine ‘‘inanýyorum’’ denilmemeli. Çeliþki, tutarsýzlýk olmamalý, kararlý olunmalýdýr. **Allah’ýn varlýðýna ve birliðine, inanýlmasý gereken diðer deðerlere bütünüyle, içtenlikle inanýlmalýdýr. Kur’an’da Bildirilen hükümlerin, emir ve yasaklarýn bir kýsmýna inanýp, bir kýsmýna inanmamak olmaz. Birisine inanmamak, tümüne inanmamaktýr. **Ýman, güven içerikli olmalýdýr. Ýman sahibi mümin sadece Allah’a güvenmeli, dayanmalýdýr. **Ýman sahibi kiþi, inancýný salih amelle, eylemle desteklemelidir. Hayýra, barýþa yönelik iþler yapmalý, ibadet etmeli, infakta bulunmalýdýr. **Ýman sahibi kiþi, imanýna, inancýna þirk buluþtýrmamalý. Tevhid anlayýþýna, þirkin zerresinin bulaþtýrýldýðý yerde iman olmaz **Ýman, þüpheden uzak olmalý, hiç tereddütsüz, çeliþkisiz tüm benlik ile iman edilmelidir. **Ýman edenler, Rabbini hamd ile tespih ederler. Gece kalkarak korku ve ümit ile dua ederler, Kur’an okurlar, Rablerini zikir ederler, namaz kýlarlar. **Ýman edenler, kibirden, büyüklük taslamaktan uzaktýr. Mütevazi, alçak gönüllü olurlar. **Ýman sahipleri, ‘‘reina’’ demezler, ‘‘unzurna’’ derler.. **Ýman sahipleri, Allah’ýn yardýmcýlarýdýrlar. Bu onur ve sorumluluk bilinciyle hareket ederler. Bu aþamada bir soru sormak istiyorum: Allah’ýn ilk emri ve bildirdiði ilk ibadet olan ‘‘oku’’ emrini hiç yerine getirmemiþ bir kiþi Allah’ýn kitabý Kur’an’ý, Yüce Allah’ýn hükümlerini, emir ve yasaklarýný, Kur’an’ýn istediði þekilde düþünerek, anlamaya çalýþarak bir kez dahi okumadan, sadece annesinin, babasýnýn, dedesinin, hacý abisinin, cami hocasýnýn, hoca efendisinin, þeyhinin anlatýmlarýný dinleyerek dinini öðrenmeye çalýþýrsa, onlarýn söylediklerini din kabul eder ve buna iman ederse gerçek anlamda iman etmiþ sayýlýr mý? Kur’an’ý bildiði dil ile yazýlmýþ mealinden anlayarak, düþünerek hiç okumamýþ, Allah’ýn emirlerini öðrenmeye çalýþmamýþ, dinin esaslarýný dinin kitabýndan araþtýrmamýþ birisinin Ýslam’ý aklen kabul etmesi ve bütün gönlünce benimsemesi, iman etmesi ve bu imanýn Kur’an’ýn istediði iman olmasý mümkün müdür? Allah’ýn rahmeti iman edenlerin üzerine olsun..

Türkiye de yüzlerce hatta daha fazla üniversite bulunmaktadýr. Bu üniversitelere girebilmek için insanlar gecesini gündüzüne katýp ders çalýþýyor. Kimilerinin üniversite yolunda hedefi varken kimileri ise üniversite hayatýna dair hayalleri var. Bazýlarý ise sýrf boþta kalmamak için, sevmedikleri fakültelere yerleþmektedir. Bu üniversitelerden mezun olan öðrencilerin birçoðu boþta kalmaktadýr. Boþta kalan bu kiþilerin kaderini her sene binlerce öðrenci yaþamaktadýr. Geleceðin çocuklarý ayný kaderi yaþamasýn Ayný kaderi yaþamakta olan bu öðrencilerin, üniversiteden mezun olmalarýyla beraber iþsiz grubuna katýlmakta ve iþsizlik oranýnýn artmasýna neden olmakta. Birçok öðrenci sýrf iþsiz grubuna katýlmamak ve iki üniversite bitirmek için çaba harcýyor. Fakat buna raðmen iþsiz olmayacaðýnýn garantisini elde edemiyor. Hükümet bunu bilmesine raðmen her yerde üniversite yapýyor, fakat üniversiteye giden öðrencilere her yerde istihdam alanlarý oluþturamýyor. Türkiye de emeklilik yaþý 65 'tir. Ve iþsizliðin nedenlerinden bir tanesi olduðunu söyleyebiliriz. Çünkü emekliliðe ayrýlmasý gereken birinin halen iþine devam etmesi sonucunda iþsizlik oranýnda artýþ görmekteyiz. Emekliðe ayrýlmayan kiþilerin yüzünden genç, dinamik ve üniversite bitirmiþ kiþiler iþsiz kalmaktadýr. Bazý kiþiler torpilleri olduðu için hemen iþe alýnýrken bazýlarý ise bu konuda uzman olmalarýna raðmen kendiiþlerini yapamamaktadýr. Ýster üniversite mezunu ol istersen geceni gündüzüne kat iþe girebilmek için torpilli olmadýktan sonra büyük bir ihtimalle iþsizler grubuna dair olacaksýn. Yani kýsacasý anlatmak istediðim bu ülkede yaþýyorsan ve iþe girmek istiyorsan bil ki bu çok kolay bir þey deðil. Gelecekteki çocuklarýn iþsizlik sorunuyla karþýlaþmamasý için Türkiye bu duruma acilen bir çözüm bulmalýdýr.

Dilan AK

sayfa2  

www.haber56gazetesi.com 19 EKÝM 2010 1. Kendini taný. (Sokrat) Kendi içinde yolculuk yap.Kalbin, gönlün, vicdanýn ne diyor? Neyi öne çýkartý...

sayfa2  

www.haber56gazetesi.com 19 EKÝM 2010 1. Kendini taný. (Sokrat) Kendi içinde yolculuk yap.Kalbin, gönlün, vicdanýn ne diyor? Neyi öne çýkartý...

Advertisement