Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

36

www.haber56gazetesi.com

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK www.kanal56.net

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ

Þirvan Ýlçemiz

www.haber56gazetesi.com

77 Yýlýnda Roma etkinliðine giren Þirvan, 395'ten sonra Bizans, 572 Yýlýnda Sasani Devletinin hakimiyeti altýnda kalmýþtýr. 700'lerde Araplarýn eline geçen Þirvan, 1100 yýlýnda Artuklu, 1243'te Moðol egemenliðine girdikten sonra 1514 Yýlýnda Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Þirvan ilçesi cumhuriyetten önce imparatorluk idaresinde Siirt sancaðýna baðlý en eski yerleþim birimlerinden biridir.1871 tarihli diyarbakýr salnamesinde Siirt sancaðýna baðlý dört kaza arasýnda þirvan kazasý da sayýlmaktadýr. Güneydoðu anadolu bölgesinde Siirt sýnýrlarý içerisinde yer alan þirvan ilin hemen kuzeyindedir ilçenin doðusunda pervari ilçesi batýsýnda baykan kuzeyinde Bitlis ili doðusunda Hizan ilçesi güneyinde de Siirt ili vardýr. 1034 km kare yüzölçümlü olup 57 köyü vardýr þirvan engebeli arazisi fazla olan ilçelerden biridir. Þirvanýn baþlýca daðlarý kuzeyinde hasteri kuzey doðusunda bardak daðý siser tepesi ve bacavan daðý, güneyinde kaþ daðý bulunmaktadýr.Ýlçenin iklimi kara iklimidir. Kýþlarý soðuk olup, yazlarý sýcaktýr.sonbahar ve kýþ mevsimleri yaðýþlý geçmektedir.

Ýlçenin geçiminde ve halkýn kalkýnmasýnda hakim unsur hayvancýlýktýr. bunun yanýnda ceviz, fýstýk, üzüm, nar ve çeltik zirai üretimin baþta gelen ürünlerindendir.ekonomik hayat 1965 yýlýndan itibaren devamlý bir geliþme içerisindedir.100 hektar kadar ekim yapýlmakta olan çeltik üretimi baþta gelen gelir kaynaðý olup bunun yanýnda hayvancýlýk yapýlmaktadýr. Ýlçemiz maden köyünde daha önceki yýllarda fiilen iþletilen sondaj çalýþmalarý yapýlan maden yataklarý mevcuttur. 1975 – 1983 yýllarýna kadar (m.t.a) maden teknik arama tarafýndan sondaj çalýþmalarý yapýlmýþ, 500 e yakýn iþci istihdam edilmiþtir.Daha sonra maden yataklarý etibank genel müdürlüðüne devir edilmiþ , devir iþlemlerinden kýsa bir süre sonra maden yataklarýndaki çalýþma durmuþ , maden çalýþmalarý kapatýlmýþtýr. .Etibank genel müdürlüðü , bölge müdürlüðü ve m.t.a. dan alýnan bilgiye göre yöre zengin bakýr, demir ve pirit kaynaklarýna sahiptir.

www.haber56gazetesi.com

www.haber56gazetesi.com

Tarihi ve coðrafi yapýsý : Ekonomik kültürel ve sosyal altyapý:

Þu anda park elektrik þirketi tarafýndan iþletmeye açýlan maden ocaklarýnda 230 iþçi istihdam etmektedir. Ýlçemiz ve köylerinde sosyal tesisler yok denecek kadar azdýr. sosyal ve kültürel etkinlik olarak her yýl kurumlararasý kaymakamlýk kupasý adý altýnda ilçe milli eðitim müdürlüðünce, step, jimnastik, dað yürüyüþü aktiviteleri düzenlenmektedir. Ayrýca futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarý düzenlenmektedir. Turnuva sonunda her dalda dereceye girenlere kupa ve deðiþik hediyeler verilmektedir. Ayrýca sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfý baþkanlýðý ile halk eðitim merkezi müdürlüðü iþbirliði ile açýlan kurslarýn (dikiþ, makine nakýþ, kilimcilik ve trikotaj ) yýl sonu sergileri tertip edilmektedir. Ýlçemizde bir futbol sahasý, soyunma ve duþ odalarý bulunmaktadýr.Ýlçemizde amatör küme maçlarýna katýlan þirvan milli eðitim kulubü faaliyet göstermektedir. Ayrýca ilçemizde kapalý spor salonu ile, halý saha olup halkýn kullanýmýna sunulmuþtur.

18 MAYIS 2010

HZ. YUSUF

Müzeyyen YARDIM

m.yardim@haber56gazetesi.com

MÝSTÝK

SAYFA

Kurân'da adý geçen Beni Ýsrail peygamberlerinden biri.Hz. Yûsuf Kurân'da adi geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamberin oðludur. Nesebi Hz. Ýbrahim'e kadar varýr (Kamil Miras, Tecrit Tercümesi, IX, 139). Kur'ân-ý Kerîm'de kendi adýný taþýyan bir sûre vardýr. Tamamý 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti (4101) Hz. Yûsuf'tan bahseder. Bu âyetlerde anlatýldýðýna göre Hz. Yûsuf'un hayat hikâyesi özetle þöyledir: Hz. Yûsuf'un on bir tane erkek kardeþi vardý. Yûsuf fevkalâde güzel ve son derece zekî idi. Babalarý Hz. Yakub en çok Yûsuf'u seviyordu. Bu sevgiyi aðabeyleri kýskanýyorlardý. Yûsuf (a.s) bir gece rüyasýnda on bir yýldýzn, Güneþ ve ayin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayý babasýna anlattý. Babasý rüyanýn, Hz. Yûsuf'un büyük bir adam olacaðýna iþaret olduðunu anladý ve Yûsuf'a rüyasýný aðabeylerine anlatmamasýný tembihledi. Ancak, aðabeyleri bundan haberdar oldular ve Yûsuf'u öldürüp bir yere atmayý plânladýlar. Babalarýndan izin alarak, gezip eðlenmek bahanesiyle Yûsuf'u alýp kýrlara,götürdüler. Onu bir kuyuya attýlar, gömleðini da kana bulayarak, "Yûsuf'u kurt kaptý" diye babalarýna yalan söylediler. Kuyunun yanýndan geçmekten olan bir kafile Yûsuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alýp, Mýsýr'a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Azîz (maliye bakaný)'e sattýlar. Azz'in hanýmý Yûsuf'a göz koydu. Onu kendisiyle beraber olmaya çagýrdý. Yûsuf (a.s) bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasýna þikayet etti ve hapse attýrdý. Hz. Yûsuf senelerce hapiste kaldý. Orada hükümdarýn þerbetçisi ve aþçýsý ile tanýþtý. Onlarýn gördükleri rüyalarýn yorumunu yaptý. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceðini, diðerinin ise öldüreceðini söyledi. Sonunda dediði çýktý. Hz. Yûsuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanýnda anmasýný istedi. Hükümdar bir gece rüyasýnda yedi zayýf ineðin yedi semiz ineði yediðini ve yedi yeþil baþakla yedi kuru baþak gördü. Bu rüyanýn yorumunu yaptýrmak istedi. Hz. Yûsuf'un rüya yorumu yaptýðýný örgendi ve onu hapisten çýkarýp, rüyasýný anlattý. Hz. Yûsuf, yedi sene bolluk olacaðýný, peþinden gelen yedi senenin ise kýtlýkla geçeceðini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yûsuf'u maliye bakanlýðýna getirdi. Yûsuf (a.s) bolluk yýllarýnda bütün ambarlarý zahire ile doldurttu; kýtlýk yýllarý gelince bu zahireyi halka daðýtmaya baþladý. Ayni kýtlýk, Hz. Yûsuf un babasýnýn memleketi olan Ken'an diyarýnda da yaþandý. Yûsuf (a.s)'un kardeþleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mýsýr'a geldi. Sonunda Yûsuf (a.s) kardeþlerine kendini tanýttý ve onlarý affettiðini belirterek, "Bugün azarlanacak deðilsiniz, Allah sizi baðýþlar, o merhametlilerin merhametlisidir" (Yûsuf, 92) dedi. Yûsuf (a.s), babasý, annesi ve kardeþlerinin tamamýný Mýsýr'a davet etti. Ailesi Mýsýr'a vardýðýnda Yûsuf (a.s) anne ve babasýný tahta oturttu; diðer on bir kardeþi ise Hz. Yûsuf'un önünde eðildiler. O zaman Yûsuf (a.s); "Babacýðým, iþte bu vaktiyle gördüðüm rüyanýn çýkýþýdýr; Rabbim onu gerçekleþtirdi. þeytan benimle kardeþlerimin arasýný bozduktan sonra, beni hapisten çýkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doðrusu Rabbim, dilediðine lütufkârdýr. O þüphesiz, bilendir, hâkimdir" (Yûsuf,100) dedi. Bu þekilde Ýsrail oðullarý, Filistin'den Mýsýr'a gelip yerleþmiþ oldu. Bir süre sonra Yakub (a.s) vefat etti. Yûsuf (a.s), Allah Teâlâ'ya söyle münacatta bulundu: "Rabbim, bana hükümdarlýk verdin, rüyalarýn yorumunu öðrettin. Ey göklerin ve yerin yarataný! Dünya ve âhirette koruyaným sensin! Benim canýmý, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!" (Yûsuf, 101). Yûsuf (a.s)'un hayat hikayesi Kur'âný Kerîm'de "Ahsenü'lKasas, Kýssalarýn en güzeli" ünvanýný aldý. Pek çok olaylarý içeren bu hayat hikâyesi için Allah Teâlâ söyle buyurdu: Ândolsun ki, Yûsuf ve kardeþlerinin olayýnda, soranlara nice ibretler vardýr" (Yûsuf, 7). Yûsuf (a.s)'un defnedildiði yer, rivâyetlere göre, Ýbrahim (a.s)'in medfun bulunduðu Kudüs yakýnlarýnda Halilü'r-Rahman kasabasýndadýr.

Aydýnlýklara yalvarýþ güneþin ve ýþýðýn her gün doðduðu en doðudan. Ýnsanýn anavataný çocukluðudur derler. Kiþi eriþkin bir birey olduðunda en bunalýmlý dönemlerinde sýðýndýðý en güvenilir liman çocukluðudur. Yeniden gülümseme cesaretini aradýðýmýz yer olan anavatan bazý çocuklar için karanlýk ve rezil zebanilerle dolu…. Karanlýk ve kirletilen insanlýðýn kurbaný o biricik çocuk dünyalarýmýz.

Ýsmet NAKÝPOÐLU BÝYOLOG

Karanlýklarýn bol mukuslu ve salyalý aðýzlarýnýzdan yükselen sapkýn diþleriniz varoþ yoksulluðundaki çocuklara ýsýrýklarýný atarken, insanlýk yýlana sarýlýyor… —Hey yavrum -hey! Memleket sizinle gurur duyuyor! Hayvan olmak bile daha büyük bir erdem oluyor. Karanlýðýn karaya deðil yine karanlýklara vurduðu bu yerlerde ahlak vicdanýný katletmiþse; insanlýðýn faili meçhul biri olmaktan çýkýp insan denilen o kahramana dönüþüp, aydýnlýðý tutuþturmasý ve karanlýklarý iðdiþleþtirmesi bekleniyor…

Gün ýþýðý döngüsünü yani devri âlemini tamamlayarak, yeniden hep yenilenerek anýmsattýðý doðudaki kadim aydýnlýktýr aslýnda. Ve güneþ hep doðudan doðar…. Fotoðrafta ýþýk ve kaynaðý güneþ birazdan doðudaki bu çocuðun sýrtý sýra çekip gidecek. Ve her zaman ki gibi batýdan gelen gölgeler karanlýðý getirecek.Doðudaki bu çocuðun kýrmýzý plastik çizmeleri bir ironi olarak ‘Kýrmýzlý Baþlýklý Kýz’ veya ‘Çizmeli Kedi’ massallarýný anýmsatabilir. Kýrmýzý plastik çizmeli çocuk muhtemelen bu masallarýn kahramanlarýný hayal dünyasýnda konuk edemeyeceði gibi bekli de; bildiðimiz anlamda oyuncaðý da asla olmayacak. Ve çaresizlik ne büyük bir esin kaynaðýdýr insana… Oysaki sonraki yeni günün aydýnlýk ýþýklarý çocuðun elindeki yaratýcý oyuncakta aydýnlýklarý mayalýyor. Güneþ yarýn ve de yarýnlar bu terme çatma araba! Oyuncaðýn dahi haneliðinden doðacak bunu görebilenler umuda ve aydýnlýklara çocukça gülümsesin…

sayfa2  

Gün ýþýðý döngüsünü yani devri âlemini tamamlayarak, yeniden hep yenilenerek anýmsattýðý doðudaki kadim aydýnlýktýr aslýnda. Ve güneþ hep do...