Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

30

www.haber56gazetesi.com

06 NÝSAN 2010

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

Müzeyyen YARDIM

DÜNYA AHÝRETÝN TARLASIDIR

m.yardim@haber56gazetesi.com

MÝSTÝK

SAYFA

Sual: Dünya nedir? CEVAP

www.kanal56.net

Ölümden önce olan her þeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydasý olanlar, dünyadan sayýlmaz, ahiretten sayýlýr. Çünkü dünya, ahiret için tarladýr. Ahirete

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ

yaramayan dünyalýklar, zararlýdýr. Dünya, dine uygun kullanýlýrsa, ahirette faydalý olurlar. Hem dünya lezzetine, hem de ahiret nimetlerine kavuþulur. Ýyilik, kötülük, malda deðildir. Malý kullanandadýr. O halde, kötü olan dünya, Allahü teâlânýn razý olmadýðý, ahireti yýkýcý yerlerde kullanýlan þeyler demektir.Rabbini unutup, nefsine

VEYSEL KARANÝ HAZRETLERÝ

Türbesinin Ýlçe'de olmasý nedeniyle burayý önemli bir ziyaret merkezi haline getiren Hz. Veysel Karani'nin 555–560 yýllarý arasýnda doðduðu tahmin edilmektedir. Doðum yeri Yemen'in Karen Köyü'dür. Soyu Yemen Kabilelerinden Muradoðullarý'ndan gelmektedir. Babasýnýn ismi Amirdir. Kendisinin asýl ismi Üveys Bin Amir-i Karenî'dir. Karen Köyü'nün bir mutlu seherinde dünyaya gelen küçük Üveys, Muradoðullarý'ndan Amir'in mütevazý evini mutlulukla doldurur. Dört yaþýnda iken babasý vefat eder. O, annesinin baþka kimsesi bulunmadýðýndan bin bir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden, semavi dinlere ve kitaplara ait herhangi bir bilgisi olmadan büyür.Üveys büyüdükçe kendisinde doðuþtan mevcut olan “Tek Tanrý'ya Ýnanç” hissi de geliþir. O'nu kimse anlamaz, söylediklerine güler, alay ederler. Kendisini anlayan, dinleyen, derdine ortak olan tek insan annesi idi. Gönlü ulvi hislerle kaynaþan ve artýk çalýþýp annesine bakabilecek çaða gelen genç Üveys, bir iþ aramaya koyulur. Sonunda kendisine en uygun iþi seçer. Kendisiyle alay eden, kendisini anlamayan insanlardan uzaklaþmak ve endi iç dünyasýyla baþbaþa kalabilmek için deve çobanlýðý yapmaya baþlar. Veysel Karani deve çobanlýðý yapmaya baþlayýnca ihtiyar ve hasta annesi olmasa deve otlattýðý sakin vadilerden Karen'e inmeyi hiç istememektedir. Kendi uzletgahýnda Allah ile baþbaþa kalmaktan bir an olsun ayrýlmak istememektedir.

Artýk Hz. Veysel Karani'nin ufku öyle geniþ, aydýnlýk, gönlü öyle duyarlýdýr ki, her an bir kurtarýcýnýn haberini beklemektedir. Ve beklediði kutlu haber çok geçmeden kendisine ulaþýr. Bu haber Allah'ýn son Peygamberi Hz. Muhammed'in zuhur ettiði ve insanlarý “Hak Din'e” davet ettiði haberidir. Hz. Veysel Karani bf haberi duyunca hiç kimsenin irþad ve teþviki olmadan Müslüman olur, Ýslam'a ve Hz. Muhammed'e gönülden baðlanýr. Annesine de Kelime-i Tevhid'i bizzat kendisi öðretir. Hz. Veysel Karani Müslüman olunca yüce peygamberin nurlu yüzünü görebilmek aþkýyla yanar tutuþur. Hz. Veysel Karani, Allah Resulü'nü görme arzusunu birkaç defa pek sevdiði annesine açarsa da, çok ihtiyar ve âmâ (kör) olan annesi, kendisine bakacak kimse olmadýðýndan izin vermez.Hz. Veysel Karani'nin yaþý kýrk'ýn üzerine gelir. Oðlunun gönlünde patlayan yanardaðlarý çok iyi hisseden anne, çaresiz “Ancak Medine'ye gidip hemen gelmek, Hz. Peygamber'i orada bulamayacak olursa teþriflerini beklemeden dönmek.” Þartýyla kendisine izin verir.Gönlü Allah aþkýyla, Peygamber muhabbetiyle dolu olan Hz. Veysel Karani, izin alýnca durmaz ve Medine yollarýna koyulur. Issýz vadiler, daðlar, tepeler, kýzgýn çölleri aþar ve Peygamber beldesi Medine'ye ulaþýr. Hz. Peygamber'in evine giden Hz. Veysel Karani, Peygamberimizi evde bulamaz. Peygamber Efendimiz o sýrada Tebük Seferi'ndedir.

düþkün olan, yolda hayvanýn, palaný ile, yemi ile uðraþýp, arkadaþlarýndan geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnýz kalýp, helak olur. Ýnsan da ne için yaratýlmýþ olduðunu unutup, dünya ziynetlerine aldanýr, ahiret hazýrlýðý yapmazsa, ebedi felakete sürüklenir. Dünyaya düþkünlük ahirete hazýrlanmaya mani olur.Dünya ile ahiret, doðu ile batý gibidir ki, birine yaklaþan, ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde Allahü teâlânýn emrini gözetmezse, dünyaya düþkün olmuþ olur. Allahü teâlâ herkesin kalbini bu kimseden soðutur.Dünya, ahiretin tarlasýdýr. Burada tohum ekmeyen, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalan, ne kadar zavallýdýr. Kardeþin kardeþten, ananýn evladýndan kaçacaðý o gün için, hazýrlanmayan, dünyada da, ahirette de aldanmýþ, zarar etmiþ olacaktýr. Akýllý kimse, bu dünyayý fýrsat bilir. Bu kýsa zamanda, tohum ekerek, yani Allahü teâlânýn beðendiði iþi yaparak, kat kat fazla meyveleri toplar. Cenab-ý Hak, bu kýsa zamanda yapýlacak, hayýrlý iþlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir.Marifetname'deki hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Dünya iki gündür: Biri sevinç, biri üzüntü günüdür. Bunlar geçicidir. Öyle ise geçici olaný býrakýn da daimi olan nimetlerine kavuþmak için çalýþýn.) (Dünya için, dünyada kalacaðýn kadar, ahiret için, orada sonsuz kalacaðýna göre çalýþ! Allahü teâlâya, muhtaç olduðun kadar itaat et! Cehennem ateþine dayanacaðýn kadar günah iþle!) (Dünya bir köprüdür hemen geçin, yalnýz tamiri ile uðraþmayýn, yolunuza devam edin!) (Arzusu ahiret olup, ahiret için çalýþana, Allahü teâlâ dünyayý hizmetçi yapar.) (Yalnýz dünya için çalýþana, yalnýz nasibi gelir, iþleri karýþýk, üzüntüsü çok olur.) (Ahiretin sonsuz olduðuna inananýn, yalnýz bu dünyaya sarýlmasý, çok þaþýlacak þeydir.) (Dünya sizin için yaratýldý. Siz de ahiret için yaratýldýnýz! Ahirette ise, Cennet ve Cehennemden baþka yer yoktur.) (Dünyaya düþkün olmak, insanýn ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyada haramlardan sakýnýr. Bu böyle olunca, siz bakiyi fâni üzerine tercih ediniz!) Dünyanýn tatlý þeyleri ve geçici nimetleri ancak, dinimize uymaya yardýmcý olduklarý zaman, faydalý ve helal olurlar. Dünya kazancý, ahiret kazancý ile birlikte olduðu zaman iþe

Peygamberimizi bulamayýnca çok üzülür. Hz. Veysel Karani, annesine verdiði sözü hatýrlar. Hz. Aiþe (R.A.)'ye “- Kâinatýn efendisine selamýmý söyleyiniz. Cennet sabahlarýný andýran mübarek yüzlerini doya doya görmek isterdim. Lütfen, içimin aþk-ý Muhammed'i (S.A.V.) ile yandýðýný, gönlümün bitmez niyazýný bildiriniz.” Diyerek ayrýlýr ve tekrar Yemen yolunu tutar. Peygamber Efendimiz seferden dönünce Hz. Aiþe'ye þöyle hitap ettiler: “- Ya Aiþe, evimize hangi ulu kiþi geldi? Bu Rahmani kokular, bu Ýlahi lezzet nedir?Ey Allah'ýn Resulü; Yemen Oymaðý'ndan Karen Köyü'nden Üveys adýnda bir zat sizi ziyarete geldi. Mukaddes Cemâlinizin baðrý yanýk aþýklarýndanmýþ. Zat-ý âlinizi bulamayýnca çok üzgün bir halde ayrýldý. Ýþte o adam gittikten sonra evin içinde bu ulvi kokularý hissettim.Ya Aiþe, sen o zatý gördünmü?Evet ey Allah'ýn Resulü. Sað gözümün ucu ile baktým.Öyleyse o gözünü bende ziyaret edeyim. Görüþün ve gördüðün mübarek olsun.” Bir müddet sonra Mescid-i Nebevi'ye geçen Resulullah, Sahabelerine seslendiler; “ – Müjdeler olsun, Üveys'i gören gözü ziyaret ettim, gelin siz de benim gözümü ziyaret edin Ve buyurdular; “Bana Yemen tarafýndan rahmani kokular geliyor. Þüphesiz tabii'nin en hayýrlýsý Üveys'tir.”

yarar. Ahireti kazanmaya yardýmcý olmayan dünya zevkleri, þekerle kaplanmýþ zehir gibidirler. Dünya zevkleri, bedene, nefse tatlý gelen þeylerdir. Halbuki insan yalnýz bunun için yaratýlmadý. Gerçek zevk yeri Ahiret ise ruha mahsus olan hakiki zevk ve lezzetlerin de yeridir. Dünya ile ahiret, birbirinin zýddý, tersidir. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde, dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara gereken þükrü yapmazlarsa, ahirette çok korkacak, çok acý çekecektir. Dünyada tehlikelerden sakýndýðý, çalýþtýðý halde çok acý çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuþacaktýr. Dünyanýn ömrü, ahiretin sonsuzluðu yanýnda, denize nispetle bir damla kadar bile deðildir. Buna raðmen Allahü teâlâ, merhamet ederek, sevdiklerine sonsuz nimetlere kavuþmalarý için, dünyada birkaç gün sýkýntý çektiriyor. Akýllý kimse; kendi iþinde ve dünyasýnda hiç üzülmeyen, emellerini kýsa tutup, sabaha bile çýkamayacaðýný düþünen, ibadetine kuvvet verecek ve

HAFTALIK YAYIN AKIÞI ÇARÞAMBA 07 NÝSAN 2010

SALI 06 NÝSAN 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI BELGESEL GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ TÜRK SÝNEMASI YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI BELGESEL GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ TANITIM GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PERÞEMBE 08 NÝSAN 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI BELGESEL GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 TÜRK SÝNEMASI TÜRK SÝNEMASI HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

CUMA 09 NÝSAN 2010 07:00 ANADOLUDA SABAH 09:00 HABER56 09:30 ÇÝZGÝ FÝLM 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN VE ARKDAÞLARI 11:00 ÝLAHÝ SAATÝ 12:30 GÜN ORTASI HABERLERÝ 13:00 HABER 56 14:00 YABANCI SÝNEMA 16:30 DÝNÝ FÝLM 18:00 HABER 56 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 DÝNÝ BELGESEL 19:30 ANA HABER BÜLTENÝ 20:00 TANITIMLAR 20:30 ÇOBAN SHOW(CANLI) 23:00 HABER 56 00:00 TANITIMLAR 00:20 YABANCI FÝLM 02:00 HABER 56 03:00 YABANCI FÝLM 05:30 MÜZÝK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

CUMARTESÝ 10 NÝSAN 2010 TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM TÜRK SÝNEMASI YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

doðru yolda yürüyecek miktardan fazla geçim derdi olmayandýr.

PAZAR 11 NÝSAN 2010 08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 TANITIMLAR TÜRK SÝNEMASI YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ TANITIMLAR TÜRK SÝNEMASI HABER 56 YABANCI SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PAZARTESÝ 12 NÝSAN 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 23:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI BELGESEL GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI ANA HABER BÜLTENÝ TANITIMLAR GRUP OLUÞUM ÝLE PAZAR ERTESÝ KEYFÝ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

sayfa2  

Ölümden önce olan her þeye dünya denir. Bunlardan, (Ahiretin sonsuz olduðuna inananýn, yalnýz bu dünyaya Ahiretini seven dünyada haramlardan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you