Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

29

www.haber56gazetesi.com

30 MART 2010

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

BEDÝÜZZAMANI BÝR KERE DAHA RAHMETLE ANARKEN

m.yardim@haber56gazetesi.com

www.kanal56.net

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ MOLLA HALÝL

ÞEYH HATTAB

stad Siirt'li Molla Halil, Hz. Ömer ( R . A . ) sülalesinden olup, Hicri 1267, Miladi 1757 yýlýnda Hizan'ýn Gulpik Köyü'nde tevellüt etmiþtir. Babasý Molla Hüseyin'dir. Þeyh Halit Hacý Hüseyin, Þeyh Ýzzettin, Hacý Hüseyin, Molla Yusuf, Þeyh Musa Ez Zuli (Zuli tarikatý'nýn reisi) yoluyla soyu Hz. Ömer (R.A.)'ya u l a þ ý r. E s e r l e r i , deðerli bir Alim ve yüksek bir zat olduðunun delilidir. Üstad Molla Halil, tahsilinin ilk yýllarýnda babasý, Molla Hasan'ýn vasýtasýyla Marifetname sahibi Ýbrahim Hakký Hz.'nin duasýna mazhar olmuþtur. Tahsilini þark âlimlerinden, Molla Mahmud-u Umeydi'nin yanýnda tamamladýktan sonra Siirt'e gelmiþtir. Hayatýnýn geri kalan kýsmý eser yazmak, yaymak ve talebelere ders vermekle geçmiþtir. Ayný zamanda tarikat ile meþgul olmuþ, Kadiri Tarikatý'nýn meþhur keramet sahibi Irak'lý Ahmed Reþidi'nin mensubudur.Bu kýsa hayatý, Bursalý Tahir'in “Osmanlý Müellifleri” adlý eserinden alýnmýþtýr.Vefatý Hicri 1259, Miladi 1843 yýlýnda olmuþtur. 20 kadar eseri bulunmaktadýr. Türbesi Siirt'te Bileyliye Mezarlýðý'ndadýr.

Ü

ÞEYH CELALEDDÝN e y h Celaleddin (KARDEÞ) y a k ý n tarihimizin yetiþtirdiði büyük d i n alimlerindendir. M e m o z i n ' i A r a p ç a ' y a tercüme etmiþ, ayrýca çok deðerli dini incelemeleri vardýr. Zürriyeti olmadýðý için z e n g i n kütüphanesi Siirt Müftülüðü'nce muhafaza altýna alýnmýþ olup, t ü r b e s i Ý l Merkezi'nde bulunan Cerrah Camii'nde bulunmaktadýr.

Þ

H

icri 1626, Miladi 1846'da Siirt'te doðmuþ olan bu zat, baba tarafýndan Hz. Ömer (R.A.)'e ulaþýr. Akli ve nakli ilimleri Siirt'in baþ alimi Ömer Alim'le Müftü Hüseyin'den okuyarak kazandýðý iktidar ve ehliyete binaen, ilim icazetini Müftü Hüseyin'den almýþtýr. Hac farizesini ifa maksadýyla Hicaz'a gittiðinde Mekke-i Mükerreme Müftüsü büyük Alim Zeyni Dehlan'dan ders almýþ ve icazetname almýþtýr. Hicaz'dan döndükten sonra “Cerrah “ Camii'nde ilim yaymaya baþladý. Tefsir, hadis ve diðer ilimlerdeki ihtisasýyla kýsa zamanda þöhret kazandý.Bir tefsiri þerifinin meydana getirilmesindeki azmine ömrü vefa etmemiþtir. Fenni sarfta “Ümmu'l-Ulüm”, Nanude “Ebu'l-Ulum”, mantýkta “Mizanu'l-Ulum” adlarýnda telifleri, bedi ve beyanda ve ilmi kalemde, usulü fýkýhta ve tecvitte birer manzumesi vardýr. Hikmetli sözleri, münacatta þiirleri meþhurdu. Çok güzel konuþur ve cemaati etkilerdi. Ýmam ve müderrisi olduðu Ýl Merkezi'nde Cerrah Camii'ndeki özel türbede metfundur.

HAFTALIK YAYIN AKIÞI ÇARÞAMBA 31 MART 2010

SALI 30 MART 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ KADIN OLMAK (TEKRAR) YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PERÞEMBE 01 NÝSAN 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA DÝNÝ FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

CUMA 02 NÝSAN 2010 07:00 ANADOLUDA SABAH 09:00 HABER56 09:30 ÇÝZGÝ FÝLM 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN VE ARKDAÞLARI 11:00 ÝLAHÝ SAATÝ 12:30 GÜN ORTASI HABERLERÝ 13:00 HABER 56 14:00 YABANCI SÝNEMA 16:30 DÝNÝ FÝLM 18:00 HABER 56 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 DÝNÝ BELGESEL 19:30 ANA HABER BÜLTENÝ 20:00 JENERÝKLER VE REKLAMLAR 20:30 ÇOBAN SHOW(CANLI) 23:00 HABER 56 00:00 PROGRAM BÝTÝÞ 00:20 YABANCI FÝLM 02:00 HABER 56 03:00 YABANCI FÝLM 05:30 MÜZÝK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

CUMARTESÝ 03 NÝSAN 2010 TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

Müzeyyen YARDIM

Vefatýnýn 50. yýlý münasebeti dolaysýyla Türkiye genelinde anma programlarý ile bir kere de daha anýlan Bediüzzaman Hz. milletin gönlünde taht kurmuþ.Nasýl kurmasýn ki o, milleti için yaþamýþtý, bütün himmeti milleti idi. Himmeti millet olanýn tabi ki tek baþýna bir millet olmasý gerekiyordu. Nitekim de o tek baþýna millet gibiydi.O, “milletimin imanýný selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razýyým” dememiþ miydi. yine O Eskiþehir hapishanesinde pencereden bakarken dýþarýda bir cumhuriyet bayramýnda dans eden kýzlarý görünce onlarýn 50 sene sonraki hallerini düþünüp “bu kýzlardan çoðu ölmüþ toprak altýnda azap çekiyor kalanlar ise gençliklerini yanlýþ yerlerde tükettikleri için þimdi merhamet bekledikleri nazarlardan istiskal görüyorlar” diye onlarýn haline a ð l a m a m ý þ m ý y d ý ? Hem o kadar aðlamýþtý ki yanýndakiler ne oldu diye sorunca “Þimdi beni kendi halime býrakýn” demiþ ve onlarýn bu haller düþme sebeplerini ve kurtuluþ reçetesini düþünmüþtü. Gençlik rehberi adýnda bir risale yazmýþtý. Yine O'nun, milleti için çekmediði cefa görmediði eza kalmamýþtý, bir cani gibi memleket memleket sürüm sürülmüþ, gün gelmiþ kapýsýna asker dikilmiþ baþkalarý ile konuþmasý yasaklanmýþ, 19 defa zehirlenmiþ, soðuk kýþ gecelerinde pencereleri kýrýk nezarethanelerde aylarca boþ yere bekletilmiþ.Oysa yaptýklarý, yazdýklarý ortadaydý. Ýnsaným diyordu milletimin iman selameti diyordu, kýsaca insanlýk diyordu. Gel gör ki zararlý bozuk zihniyet onu tehlikeli görüyordu. Bu ne yaman çeliþkiydi böyle, doðrusu bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.Olsa olsa þöyle bir þey olmalý nasýl ki insanlar tedrici yavaþ yavaþ geliþimlerini tamamlayýp olgunlaþýyorlarsa, demek zihniyetlerin de geliþip olgunlaþmasý için zamana ihtiyaç vardý. o zamanýn zihniyeti de daha cenin mesabesinde olmalý ki bu kadar doðru bir iþi yanlýþ ve zararlý görüyordu. Baþka türlü de telif edemiyoruz, zira Bediüzzaman sadece bir haneyi, bir devleti, bir milleti tamir etmiyordu. Bütün insanlýðýn dünya ve ahiret saadeti için þahsý adýna yaþamayý elinin tersi ile itmiþti. Öyle ki Afyon hapishanesinde ona kan kusturan hakime senin küçük bir kýzýn olduðu için sana beddua edemiyorum diyordu, bu kadar kendi haklarýndan insanlýk için feragat etmiþti.Ona sadece müslümanlarýn deðil, bütün insanlýðýn ihtiyacý vardý. ülkemiz eðer AB birliðine girmek için elinde güçlü bir done göstermek zorunda olursa onlara BEDÝÜZZAMANI ve eserlerini gösterebilir ve derki bakýn benim elimde bu asrýn Doktorunun reçetesi ile sizin altýnda ezildiðiniz bütün sorunlarýnýzýn ve hastalýklarýnýzýn tedavisi mümkündür. Krizden mi çýkmak istiyorsunuz? gençliðinizi düþtüðü çukurdan mý kurtarmak istiyorsunuz? Aileyi mi kurtarmak istiyorsunuz? yaþlýlarýnýzýn mutlu olmasýn mý istiyorsunuz? bütün asrýn hastalýklarýna, en onulmaz yaralarýnýza çaremi istiyorsunuz? iþte hepsi bu adamýn reçetesinde mevcuttur der. Ve el hakta doðrudur. Bütün bu kadar güzel özellikleri bir dostunda toplamak ALLAHA zor gelmez. Bir millette olmasý gereken bütün hasletler onda temerküz etmiþti sanki. Cesaret mi? bütün dünyaya meydan okumuþtu. Ona “50 bin insan kuvvetinde olduðu için serbest býrakmýyoruz diyenlere” “yanlýþsýnýz insan olma itibarý ile bir nefer 50 defa benden ziyade i þ l e r g ö r e b i l i r, a m a k o r k u n u z i m a n kuvvetimden ise 50 milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun demiþti.”Rusyada esarette iken Rus çarýnýn “Beni tanýmadýnýz galiba,” sözlerine karþý Hz. Üstad “Tanýdý, Çar'ýn yeðenisiniz, ben bir Ýslam alimiyim sizi geldiniz diye ayaða kalkmam demiþti. Asrýn idrakine söyletiyordu Kur'aný. Kur'an eczahanesinde asrýn hastalýklarýnýn çarelerini bulup çýkarmýþtý ve bütün insanlýðýn saadeti için, deðil dünyasýný, ahretini de feda etmiþti. Ve Bediüzzaman olmuþtu, yani zamanýn harikasý ünvanýna layýk görülmüþtü.RUHUN ÞAD OLSUN ÜSTADIM PAZAR 04 NÝSAN 2010

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

MÝSTÝK

SAYFA

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR TÜRK SÝNEMASI HABER 56 YABANCI SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PAZARTESÝ 05 NÝSAN 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GRUP OLUÞUM ÝLE PAZAR ERTESÝ KEYFÝ HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

sayfa2  
sayfa2  

BEDÝÜZZAMANI BÝR KERE DAHA RAHMETLE ANARKEN e y h Celaleddin y a k ý n t a r i h i m i z i n yetiþtirdiði büyük d i n alimlerindendir. M e m...

Advertisement