Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

19

www.haber56gazetesi.com

19 OCAK 2010

Dünyanin son yüzyýlý içindeyiz!!! (hadÝslerle!)

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

m.yardim@haber56gazetesi.com

www.kanal56.net

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ FOTOÐRAFLAR: Emin SADIK

SEYH MÜSERREF ÝLÝM YÖNÜ 3 yaþlarýndayken Halenze köyünde (bugünkü adýyla Merkez'e baðlý Baðtepe Mahallesi) Molla Abdulhâkim Efendinin yanýna okumaya gider. Burada yapmýþ olduðu ilim tahsilini tamamladýktan sonra hocasý Molla Abdulhâkim'den icazetini alýr. Halenze'de Molla Abdulhâkim'in yanýnda okuduðu yýllarda Tillo'lu Molla Bedrettin Efendi ve kardeþleri Þeyh Münevver ile beraber Þeyh Muhammed Nuri de bulunmaktaydý.Molla Abdulhâkim Efendi'nin yanýnda okurken daha küçük yaþýnda olmasýna raðmen,hocasý Molla Abdulhâkim'in kendisine iki þey söylediði anlatýlmaktadýr. Anlatýlana göre Molla Abdulhâkim, küçük yaþtaki talebesi olan Þeyh Müþerref'e “ben eðer hata yaparsam beni uyar.” Molla Abdulhâkim'in diðer sözü ise “Ben kimseye intisab etmedim tasavvuf anlamýnda. Eðer ben Þeyh Müþerref dönemine yetiþirsem ona intisab ederim. Eðer yetiþmezsem Allah beni rahmetiyle muamele eder.”Molla Bedrettin Efendi, Þeyh hazretlerinin hayatý boyunca sahip olduðu sükûnete o dönemlerden (çocukluk yýllarýndan) itibaren sahip olduðunu þöyle anlatýr. “Biz 13-14 yaþlarýndayken Molla Abdulhakim efendinin yanýna okumaya gittik. O yaþlardaki insanlarýn çoðunda yaþýn vermiþ olduðu bir heyecan, bir hareketlilik vardý. Ancak, Þeyh Müþerref'te biz hep sükûnet görüyorduk. Herkesten daha sakin ve sükûnet sahibiydi.”Seyda Þeyh Müþerref hazretleri, Halenze'de Molla Abdulhâkim Efendi'den icazetini aldýktan sonra tasavvuf için Irak'ýn Erbil þehrine gider ve orada Þeyh Mustafa Kemaleddin'den ders almaya baþlar.Seyda Þeyh Müþerref hazretleri,Hacý Behçet Aydýn ile beraber Hacc dönüþünde Erbil'e uðrarlar.Erbil'de karþýlaþtýklarý ilgiyi Hacý Behçet Aydýn þöyle anlatmaktadýr : “Þeyh hazretlerine karþý büyük bir ilgi, muhabbet ve sevgi vardý. Kendisinin Erbil'i ziyaret etmelerine o kadar sevinmiþlerdi ki, herkes Þeyh Müþerref'i evinde bir gece misafir etmek için adeta sýraya girmiþlerdi.Oradaki insanlar Þeyh hazretlerine gelip para vermek istediler. Þeyh Müþerref hiçbirini kabul etmedi. Eðer kabul etseydi oradan bir araba alýp gelebilirdik.Biz oradan ayrýlacaðýmýz zaman Þeyh Mustafa Kemaleddin'in oðlu olan Irak Diyanet Ýþleri Baþkaný bizi uðurlamaya geldi.Bana Þeyh hazretlerini gerçek manada tanýmadýðýmýzý,kendisinin deðerini çok tutmamýz gerektiðini söyledi.”Þeyh Müþerref sonraki yýllarda Pervari'nin Robar köyüne yerleþerek bir yandan ilim tahsiline devam eder, bir yandan da ders okutturarak talebe yetiþtirmeye baþlar.Pervari'de kalan kardeþi Þeyh Münevver vefat edince babasýnýn emri üzerine Pervari'nin Güleçler (Hýnuk) köyüne yerleþir ve hayatýnýn kalan kýsmýný bu köyde teblið ve irþad çalýþmalarýyla geçirir. Güleçler (Hýnuk) köyünde epey talebe yetiþtirir. Yaþ oldukça ilerleyince güçten düþer ve talebelerine daha az ders vermeye devam eder.

1

DÜNYA'YA KIYMET VERMEZDÝ

Þ

eyh Müþerref'in dünya ile ilgili en ufak bir beklentisi, en ufak bir sevgisi yoktu. Dünya malýna hiçbir muhabbet beslemiyordu. Ona mensup olan nice zenginler gelirler ve para verirlerdi. Þeyh Müþerref, tabir yerindeyse elini paraya sürmeden, miktarýný bilmeden fakirlere daðýttýrýrdý. Parayý tanýmadýðý söylenmektedir. Ben tanýyýp tanýmadýðýný kesin olarak bilmiyorum ama sezinlediðim kadarýyla tanýmýyordu. Birkaç defa para verirken bana, parayý buruþturur “evladým al bu kâðýdý” diye önüme býrakýrdý.Kendisine mensup olanlardan kaldýðý yeri betonarme yapmak için teklifler gelirdi, Þeyh Müþerref hiçbir zaman kabul etmez ve “Bana toprak kokusu, beton kokusundan daha güzeldir” derdi. Biz küçükken anlatýlan bir hadiseyi hala hatýrlýyorum. Biri gelir ve hediye olarak bir araba, bir televizyon ve bir çanta içerisinde para getirir. Þeyh Müþerref bu hediyeler karþýsýnda “Allah'ýn verdiði araba var ayaklarýmýzý kullanýyoruz. TV, bize lazým deðil, parayý da muhtaçlara sadaka olarak verin” þeklinde cevap verir ve hediyeleri kabul etmez. VEFATI: efat etmeden önce hep Hz.Osman'ýn 83 yaþýnda vefat ettiðini vurgulardý. Hep bunu dile getirirdi. Þeyhte ayný yaþta vefat etti. Peygamber efendimizin doðum yýldönümlerinde aþýk olduðu zata kavuþtular. Bu kesinlikle bir rastlantý deðildir. Kendisini o yola adayan bir zata Cenab-ý Hakk'ýn hediyesiydi. Peygamber efendimiz 12 Rebiülevvel'de vefat etti ve vefat etmeden önce 13 gün hasta olarak yataðýnda yatmýþtý. Seyda Þeyh Müþerref hazretleri de çok ama çok sevdiði Peygamberi gibi 13 gün hasta yattý ve 12 Rebiülevvel'de vefat etti. VEFATINDAN SONRA: eyyit olan biri rüya görür. Ben bir yerdeyim ve karþýmda da Peygamber efendimiz var. Bir bakýyorum Þeyh Müþerref hazretleri geliyor. Peygamberimiz 2 kez diyor ki “hoþ geldin müþerrefi.” Ýki kez bu cümleyi kullanmasýný þu þekilde yorumlanmaktadýr. Birincisi þerefli kýlýnan, ikincisi ise þeref veren anlamýndadýr. ÞÖHRETTEN UZAKTI: eyh hazretleri þöhretten uzak bir hayat yaþamaktaydý. Gizli kalýp, bilinmemek istiyordu. Bir seferinde ben þeyh hazretlerine kendilerini bir arkadaþýma anlattýðýmý, arkadaþýmýn da çok hayran kalýp hayýrlý dualarýný talep ettiðini arz ettim. Þeyh hazretleri bana þu cevabý verdi. “Evladým, beni kimseye anlatma. Beni kimse bilmesin. Molla Bedreddin Efendi beni bilsin yeter.”

V

S Þ

HAFTALIK YAYIN AKIÞI ÇARÞAMBA 20 OCAK 2010

SALI 19 OCAK 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ KADIN OLMAK (TEKRAR) YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR SPOR GECESÝ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA DÝNÝ FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI ÝLAHÝ SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA DÝNÝ FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR ÇOBAN SHOW(CANLI) HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENÝ AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

"(O bütün) gaybý bilendir, gaybýna kimseyi muttali kýlmaz. Ancak peygamberlerden, bildirmek istediði bunun dýþýndadýr" (Cin, 72/26-27). (Allah size gaybý bildirmez; fakat dilediði Peygamberine gaybý bildirir.) [Al-i imran 179]" Ýçinde bulunduðumuz dönem ahir zamandýr. Yani DÜNYANIN SON DÖNEMÝDÝR. Peygamberimiz (sav)’den, Hz. Ýsa (a.s.)’nýn ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin çýkýþ alametleri olarak bildirilen hadisler tahakkuk etmiþ, gerçekleþmiþtir. Artýk Hz. Ýsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ýn çýkýþý beklenmektedir. Ve bu dönem, dünyada iman, sevgi ve huzurun hakim olacaðý kutlu bir dönem olacaktýr. Peygamberimiz (sav), “ümmetimin ömrü Hicri 1500 yýlýna kadardýr” diye bildirmiþ, geçtiðimiz yüzyýlýn büyük Ýslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de, “Ümmetin galibane ömrü; yani Ýslam ahlakýnýn dünyaya hakim olacaðý dönemin Hicri 1506'ya kadar süreceðini” bildirmiþtir. HÝCRÝ 1506’DAN SONRA ÝSE FÝTNELERÝN, BOZGUNCULUÐUN, KAN DÖKÜCÜLÜÐÜN YAÞANDIÐI, ÝNSANLARIN DÝNDEN TAMAMEN UZAKLAÞTIKLARI KIYAMETE YAKIN BÝR DÖNEM YAÞANACAKTIR. DÜNYA ARTIK ÇOK YAÞLANMIÞTIR. Dünyadaki zamanýn artýk neredeyse sonuna ulaþýlmýþtýr. Þu anda beklenen, HZ. ÝSA (A.S.) ve HZ. MEHDÝ (A.S.)’IN GELÝÞÝ ve bu kutlu þahýslarýn vesilesiyle DÜNYAYA HAKÝM OLACAK OLAN SAMÝMÝ VE GÜÇLÜ ÝMANDIR. Ahir Zaman Alametlerinin Tamamý Tahakkuk Etmiþtir; Bundan Sonra Büyük Savaþlar Olmayacaktýr Peygamberimiz (sav)’in haber verdiði ahir zaman alametleri birer birer tahakkuk etmiþtir. Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliþinin habercisi olan ve hadislerde bildirilen ahir zaman döneminde savaþ ve kargaþa ortamlarýnýn tümü yaþanmýþtýr. Kuran’ý Kerim’de ve Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirilen “YECÜC VE MECÜC”’E ÝÞARET ETTÝÐÝ KUVVETLE MUHTEMEL OLAN ÝKÝ DÜNYA SAVAÞI YAÞANIP BÝTMÝÞTÝR. Komünizm, faþizm, Darwinizm gibi, toplumlarý dinsizliðe sürükleyen ideolojiler hüküm sürmüþ, fakat bunlar da etkilerini neredeyse kaybetmiþlerdir. Bilgisayara iþaret ettiði kuvvetle muhtemel olan Dabbet-ül Arz çýkmýþ ve internet sistemi bütün dünyaya yayýlmýþtýr. Ahir zamanda gerçekleþmesi hadislerle haber verilmiþ olan olaylarýn tümü vuku bulmuþtur. Dünyanýn ömrünün sonuna çok yaklaþtýðýmýz þu dönem, artýk Hz. Ýsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ýn çýkýþ dönemleridir. HZ. ÝSA (A.S.) VE HZ. MEHDÝ (A.S.)’IN ZUHUR ETTÝÐÝ BU DÖNEMDE ARTIK KAN DÖKÜLMEYECEK, ÝNSAN ÖLDÜRÜLMEYECEK, ZULÜM YAPILMAYACAKTIR. Dünya, uzun bir kargaþa döneminin ardýndan, Peygamberimiz (sav)’in Asr-ý Saadet döneminden sonra ilk kez Kuran ahlakýnýn getirdiði SEVGÝ VE BARIÞI ÖÐRENECEK VE YAÞACAKTIR. Hz. Ýsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), samimiyetleri, güzellikleri, hoþgörü ve sevgileriyle insanlarýn gönüllerini fethedecek, onlara imanýn güzelliðini aþýlayacaklardýr. Ý

PAZAR 24 OCAK 2010

CUMARTESÝ 23 OCAK 2010

CUMA 22 OCAK 2010

PERÞEMBE 21 OCAK 2010

Müzeyyen YARDIM

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

MÝSTÝK

SAYFA

TATÝL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖÐLE BÜLTENÝ SAFARÝ BELGESEL HABER 56 JENERÝK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FÝLM HABER 56 AKÞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENÝ AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR TÜRK SÝNEMASI HABER 56 YABANCI SÝNEMA HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

PAZARTESÝ 25 OCAK 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇÝZGÝ FÝLM YEÞÝL OBA TARÇIN VE ARKDAÞLARI KLÝP SAATÝ GÜN ORTASI HABERLERÝ HABER 56 YABANCI SÝNEMA TÜRK SÝNEMA HABER 56 AKÞAM AJANSI DÝNÝ BELGESEL ANA HABER BÜLTENÝ JENERÝKLER VE REKLAMLAR GRUP OLUÞUM ÝLE PAZAR ERTESÝ KEYFÝ HABER 56 PROGRAM BÝTÝÞ YABANCI FÝLM HABER 56 YABANCI FÝLM MÜZÝK

sayfa2  
sayfa2  

ÝLÝM YÖNÜ 3 yaþlarýndayken Halenze köyünde (bugünkü adýyla Merkez'e baðlý Baðtepe Mahallesi) Molla Abdulhâkim arkadaþýmýn da çok hayran kalý...

Advertisement