Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

10

www.haber56gazetesi.com

DOÐRU TARAFSIZ OBJEKTÝF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCÝLÝK

10 KASIM 2009

ORGAN BAÐIÞI KONFERANSINDA DOMUZ GRÝBÝ VÝRÜSÜ ELE ALINDI Siirt Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Halk eðitim merkezinde düzenlenen “Organ Baðýþý” konulu konferansta Domuz gribi virüsü konusu ele alýndý. Konferansta anlatýmcý olarak katýlan Halk Saðlýðý Uzmaný Dr.Güljan Dönmez, Domuz gribinin tanýlarý, etkileri ve bulaþma yollarý hakkýnda bilgi verdi

www.kanal56.net

TARÝHÝMÝZ - KÜLTÜRÜMÜZ HER YÖNÜYLE SÝÝRT TARÝHÝ

Müzeyyen YARDIM

OKU

MAK

m.yardim@haber56gazetesi.com

MÝSTÝK

SAYFA

B

ir önceki yazýmýzda okumanýn çeþitli versiyonlarýnýn olduðundan bahsetmiþ, arada bir bu okumalara dair yazýlar kaleme alacaðýmýzý belirtmiþtik Bir konu üzerinde yazmadan önce de elbette ki çevremdeki arkadaþlarýmla görüyorum, ne yazayým, hangi konu üzerinde durayým diye soruyorum. Onlar da “bizi yaz, sorunlarýmýzý yaz diyorlar, bizi okusunlar, evliliði okusunlar, evliliðin altýndaki derin manayý okusunlar ona göre bir duruþ sergilesinler, çevrende bu kadar sorunlarla dolaþan hanýmlar varken sen kalkmýþ börtü böcek üzerine destanlar yazýyorsun” diyorlar. Hele bir arkadaþýmýn söylediði bir söz var, ki unutamýyorum “Her eve gittiðimde bir cinayetle karþýlaþmaktan korkuyorum” diyor ki, bu söz üzerine artýk bir kitap mý yazýlýr, bir destan mý yazýlýr, yoksa topyekun bir aile hayatý mý okunur siz k a r a r v e r i n . Ama bize soracak olursanýz biz her þeye raðmen bütün bir hayatýn okunmasýndan yanayýz. Bu anlamda okuma derken de bütün bir varlýðýn iki yönünün olduðunu ifadeye çalýþýyoruz. Yani her þeyin görünenin yanýnda, görünmeyen çok anlamlý yaný da olduðunu ifadeye çalýþýyoruz. Bediüzzamanýn ifadesi ile “her taharrük bir tekellümdür”. Yani her hareket bir konuþmadýr, bir þey söyler iþte bunu anlamak kainatý okumaktýr Öyle veya böyle okumamanýn, okuyamamanýn bize neler kaybettirdiðini okumaya baþlayýnca anlýyoruz. Mazur kaldýðýmýz ailevi, bireysel ne olursa olsun bütün sýkýntýlar hakkýyla okayamamanýn, belki de okuduktan sonra üzerimize düþeni yapmamýzdan kaynaklanýyor . Ýnþallah yavaþ yavaþ sýrasýyla her þeyi okumaya gayret edecek, yazýlmadýk okunmadýk bir þey kalmasýn derin ve uzun soluklu bir gayretin içersinde olacaðýz . Bu yaptýðýmýz ufuk turu olsun, hepimiz afakta ve enfüste (içte ve dýþta) ne varsa okunmayý bekliyor diye bakacaðýz ve okumanýn yollarýný öðrenmeye gayret edeceðiz. Hadiselerin ruhuna inip, bizden ne bekliyor? ona nasýl tepki vermeliyiz sorularýnýn cevaplarýný irdelemeye çalýþacaðýz . Konu ile deðerlendirme yapanlar “önemli olan hadiseler deðil, hadiselere verdiðimiz tepkilerdir” der. Yani lütfen herkes bu konuda biraz kafa yorsun, her þeyin bir dili, bir ifade ve anlatým tarzý var, beden dili gibi buna inansýn ve kainatýn dilini, olaylarýn dilini anlamaya çalýþsýn . Söz gelimi geçenlerde yaðmur yaðdý seller meydana geldi, hatta ilçemizde bir öðretmen kardeþimiz sulara kapýlýp vefat etti, þimdi bu hadise okunur mu okunmaz mý? okumak için illa yazýlý bir metin mi gerekiyor? Mesela herkes yaðmurun rahmet olduðu konusunda mutabýktýr sanýrým, yaðmur rahmetse, bu hadiseler nedir? Okuyalým bakalým. Yaðmur þüphesiz rahmet, yaðmursuzluk asýl felaket, ýstýlahta þöyle bir kaide var ‘hayrý kesir için þerri kalil kabul edilir’. Yani sel olmasýn diye yaðmuru istememek þerri kesir (çok zarar) istemektir. Öyle ise yaðmuru istemek ve hem yaðmurun hayrýný istemek ve yaðmurun þerrinden hem lisaný kal yani dil ile hem lisaný hal fiil ile sakýnmak lazým. Bu nasýl olacak derseniz, “Allah iþlerini en güzel yapaný sever (Bakara, 195) Efendimiz (sas) de “Sizden birinizin yaptýðý iþi ameli ve görevi iyi yapmasýndan Allah hoþnut olur”. Buyuruyor. (Taberani) Yani, evlerinizi, yollarýnýzý, yaðmura, çamura, suya, sele uygun yapýn, dere yataðýna ev yaparsan yaðmurda baþýna iþ gelirse kendini suçla. Zira tabiat boþluk kabul etmez, bu iþ kimin ise iþini iyi yapmalý, vatandaþ bilinçlendirilmeli, belediye iþi ciddiye alýp her yere r u h s a t v e r m e m e l i . Tabiata ters hareket ediyoruz, baþýmýza felaket geliyor sonrada kadere taþ atýyoruz. Zaten maddi z a r a r v a r birde isyan ederek manevi zarara giriyoruz varmý .

Milli Mücadele'de Siirt : Siirt, Milli Mücadele Dönemi'nde toprak aðalýðý düzeninin ve aþiret iliþkilerinin egemen olduðu tipik bir kasabaydý. Siirt'in, Rus tehlikesini atlattýktan sonra, karþýlaþtýðý diðer bir tehlike de Ýngiltere idi. Ýngilizlere ait bir birlik, halka gözdaðý vermek amacýyla Siirt'e gelerek birkaç gün kaldýktan sonra geri çekilmiþti. Siirt, bunun dýþýnda yabancý güçlerin iþgaline uðramamýþtýr. Müdafaa-i Hukuk Derneði'ni teþkil eden Siirt'in münevver zümresinin Milli Mücadele'nin gerçekleþmesinde gösterdiði medeni cesaret takdire deðer bir vatanseverliktir. II. Meþrutiyet Dönemi'nden itibaren Siirt'ten de milletvekili seçilmeye baþlanmýþ, ilk olarak Abdülrezzak Efendi; 1908–1912 tarihleri arasýnda baðýmsýz milletvekili olarak görev yapmýþtýr. Daha sonra sýrasýyla; Nazým Bey (Nisan 1912–Aðustos 1912), Þeyh Nasreddin Efendi (1914–1918) tarihleri arasýnda görev yapmýþtýr. Ardýndan Siirt'ten Halil Hulki Bey; 12 Ocak 1920'de toplanan Dördüncü Dönem Osmanlý Meclis-i Mebusan'ýnda Siirt'i temsil etmiþtir. Siirt, Milli Mücadele hizmetlerine devam ederek, Siirt Müdafaa-i Hukuk Derneði olarak önce Vahideddin'e, Sadaret'e, Hariciyye'ye, Ýtilaf Devletleri Müesseseleri'ne, Ýzmir'deki Reddi Ýlhak Cemiyeti'ne, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne telgraflar gönderilmiþtir. Anadolu'nun her il ve ilçesinde olduðu gibi Siirt'te de "Müdafaa-i Hukuk Derneði" kurulmuþ, baþkanlýðýna da Ýl'in eski müftüsü Halil Hulki Aydýn getirilmiþtir. Üyeleri, Ömer Atalay, Siirt Belediye Baþkaný Hamit Bey, Ýl'in ileri gelenlerinden Hamza Hilmi, Bekir Sýtký ve Abdülkerim Bey'lerden ibaretti. Bu dernek Atatürkçü Düþünce ýþýðýnda Ýstanbul Hükümeti'ne ve Ýþgal Devletleri'ne karþý koymaktan hiç çekinmemiþtir. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde belirttiði, "Her ilden bir delegenin gönderilmesi" fikrine sadakatle baðlý kalýnmýþ, dernekçe seçilen Cemil Aydýn, Atatürk'ün baþkanlýðýnda oluþturulan kongreye katýlarak, kongre kararlarýný içeren kitabý getirmiþ ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Siirt Þubesi'ne vermiþtir. Halil Hulki Aydýn milletvekili seçilerek Siirt'ten ayrýldýktan sonra bu derneðin baþkanlýðýna Ömer Atalay getirilmiþ, derneðe üye olarak da Cemil Aydýn, Þebap Özel, Muhammed Fehmi Fýrat, Yahya Hikmet Yavuz ve Bilal Evin'in lüzum üzerine seçilmeleri uygun görülmüþtür. Siirt, Milli Mücadele yýllarýnda Bitlis Vilayeti'ne baðlý bir sancaktý. Sancaðýn, Merkez Kaza dýþýnda 5 kazasý vardý. Bunlar; Pervari, Garzan, Eruh, Þirvan ve Þýrnak'tý. Sancaðýn en kalabalýk kazasý Siirt Merkez Kazasý idi. Bununla birlikte Siirt'in nüfusunda 1890'lardan itibaren hýzlý bir düþüþ olmuþ, 60.000 dolayýnda olan kaza nüfusu 1914'de 30.000 civarýna inmiþ, bu düþme I. Dünya Savaþý Dönemi'nde de devam etmiþtir. Bu düþüþte Mondros Ateþkes Antlaþmasý'ndan yararlanarak, Doðu ve Güneydoðu'da iþgal hareketlerini sürdüren Ruslarýn da etkisi olmuþtur. Siirt'in ileri gelenleri ve yaþlýlarý bu konu ile ilgili þunlarý söylemektedir: Ruslar'ýn iþgallerinin, Bitlis'in Deliklitaþ Mevkiisi'ne kadar geldiði Siirt halký tarafýndan öðrenilince, halk arasýnda panik doðmuþ, halkýn bir kýsmý kaçmak düþüncesiyle eþyalarýný toplarken, çoðunluðu oluþturan Siirt halký Müdafaa-i Hukuk Derneði'nin yardýmýyla, Atatürkçü Düþünce'ye sahip kiþilerden gönüllü askerler toplayarak, Ruslara karþý koymaya çalýþmýþlardýr. Bu gönüllü askerler içinde sivil binbaþý rütbesiyle bazý kiþiler görev almýþtý. Bunlar arasýnda Þeyh Þerafettin Aydýn ve Ýbrahim-i Mekevi'nin de bulunduðu sivil ordu, büyük baþarý saðlamýþ, Ruslar'ý geri püskürterek, Siirt'e girmelerini engellemiþlerdir. Ruslar'ýn Deliklitaþ'tan geri çekilmeleri, bu ülkede Lenin'in gerçekleþtirdiði 17 Ekim Devrimi'ne baðlanmaktadýr.

ÞEYH ALÝ TÜRBESÝ BÝN DERDE DERMAN Ýlimiz Kurtalan ilçesi bölgesinde bulunan Þeyh Ali Türbesi, ziyaretçi akýnýna uðruyor. Binlerce vatandaþýn ziyaret akýnýna uðrayan türbenin sýrrý ise, hamile olamayan hastalar ve akýl hastalarýna þifada bire bir olduðu belirtiliyor

limiz merkeze baðlý Çevrimtepe köyünde bulunan Þeyh.Ali Türbesi her yýl binlerce yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðruyor. Bu türbenin þifa daðýttýðýna inanan çoðu kiþi, özellikle çocuk sahibi olamayan hasta bayanlara ve akýl hastasý olanlara þifa daðýttýðý belirtiliyor

Ý

.

HAFTALIK YAYIN AKIÞI SALI 10 KASIM 2009

07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER ÖZEL 09:20 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 GÜN IÞIÐI 12:30 ÖÐLE BÜLTENÝ 13:00 HABER 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 TANITIM 18:30 AKÞAM AJANSI 19:30 ANA HABER 20:00 TANITIM 21:00 TÜRK SÝNEMASI 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA 05:00 KLÝP SAATÝ

ÇARÞAMBA 11 KASIM 2009

07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 GÜN IÞIÐI 12:30 ÖÐLE BÜLTENÝ

13:00 HABER 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 TANITIM 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 TÜRK SÝNEMA 23:00 ANA HABER-ÖZET 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA

PERÞEMBE 12 KASIM 2009 07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANAHBAER 09:20 KLÝP SAATÝ

10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 GÜN IÞIÐI 12:30 ÖÐLE BÜLTENÝ 13:00 HABER 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 ANA HABER 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 GÖNÜL DÜNYAMIZ «CANLI» 23:00 ANA HABER 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 KUR'AN ZÝYAFETÝ 05:00 ÝLAHÝ SAATÝ

CUMA 13 KASIM 2009 07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER 09:20 ÝLAHÝ SAATÝ

10:00 YEÞÝL OBA 10:30 TARÇIN ve ARKADAÞLARI 11:00 GÜN IÞIÐI 12:30 ÖÐLE BÜLTENÝ 13:00 HABER 13:30 KLÝP SAATÝ 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 HABER56 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 ÇOBAN SHOW «CANLI» 23:00 ANA HABER-ÖZET 01:00 DÝNÝ SOHBETLER 03:00 ÝLAHÝ SAATÝ

CUMARTESÝ 14 KASIM 2009

08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:45 BELGESEL 19:30 ANA HABER 20:30 TÜRK SÝNEMASI 22:00 YABANCI SÝNEMA 23:00 ANA HABER 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 ÝLAHÝ SAATÝ

PAZAR 15 KASIM 2009

08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:45 BELGESEL 19:30 HABER PANORAMA 21:00 TÜRK SÝNEMASI 00:00 YABANCI SÝNEMA 01:30 YABANCI SÝNEMA 03:00 BELGESEL 05:00 MÜZÝK

PAZARTESÝ 16 KASIM 2009 07:00 ANADOLU'DA SABAH 09:00 ANA HABER ÖZEL 09:20 KLÝP SAATÝ 10:00 YEÞÝL OBA 11:15 GÜN IÞIÐI 12:20 ÖÐLE BÜLTENÝ 13:00 ANA HABER 13:30 ÝLAHÝ SAATÝ 14:30 TÜRK SÝNEMASI 16:00 YABANCI SÝNEMA 18:00 ANA HABER ÖZEL 18:30 AKÞAM AJANSI 19:00 BELGESEL 19:30 ANA HABER 21:00 PAZAR ERTESÝ >CANLI< 01:00 YABANCI SÝNEMA 03:00 YABANCI SÝNEMA 05:00 KLÝP SAATÝ

sayfa2  

ORGAN BAÐIÞI KONFERANSINDA DOMUZ GRÝBÝ VÝRÜSÜ ELE ALINDI 08:30 TATÝL SABAHI 10:00 GONCA 12:00 AYNA 12:30 ÖÐLE BÜTENÝ 13:00 HABER 14:00 TÜRK...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you