Page 1

MÝLLÝ PÝYANGO ÖÐRENCÝ YURDU'NUN GEÇÝCÝ KABULÜ YAPILDI AK Parti Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu'nun giriþimleriyle Milli Piyango Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yaptýrýlan, 300 öðrenci kapasiteli öðrenci yurdunun geçici kabulü yapýldý.

3'te

YIL: 2 SAYI: 54

BURHAN; HÝBE PROGRAMLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAMIZ GEREKÝR

PAKÝSTANA YARDIM

Siirt Vali Vekili Orhan Burhan, AB ve benzeri kurumlarýn verdiði hibe fonlarýndan daha çok yararlanýlmasý gerektiðini belirtti. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði, sivil toplumlar arasýndaki diyalogu desteklemek üzere, iki ayrý proje çaðrýsý yaptý. 7'de

ÇALAPKULU “SÝÝRT'ÝN KALKINMASI TARIMSAL SANAYÝ ÝLE GERÇEKLEÞEBÝLÝR''

www.haber56gazetesi.com

Pakistan'da yaþanan sel felaketinin ardýndan müftülük tarafýndan baþlatýlan yardým kampanyasý sona erdi. Pakistan'da yaþanan sel felaketi için toplam 125. 000 TL yardým toplandý. 5'te

50 Kr 28 EYLÜL 2010

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili F.Özgür Çalapkulu ilimizin kalkýnmasýnýn tarýmsal sanayi ile gerçekleþebilec eðini belirtti. Siirt'in ekonomisinin tarým ve hayvancýlýða dayalý olduðunu belirten Çalapkulu ”Ekonomimiz tarým ve hayvancýlýða dayalýdýr.4'te

BU ÇOCUKLARA YAZIK ETMEYELÝM Her çocuðun eðitim görme hakký vardýr, ya okula gidemeyenlerin? Ýlimizde maddi imkânsýzlýklardan dolayý okula gidemeyen çocuklarýn sayýsý günden güne artýyor. Akranlarý okul kýyafetlerini giyip çantalarýný sýrtlayýp okula giderken onlar gün boyu ya para kazanmak için çalýþýyorlar ya da evlerinde kardeþlerine bakýyorlar. Ortaya ne kadar proje çýkarsa çýksýn bu çocuklara hiç bir fayda saðlamýyor. Çýkan projelerin çoðunun çocuklara bir faydasý olmadýðý gibi adeta yolsuzluklara kucak açýyor. Geçen hafta tüm Türkiye'de 2010-2011 eðitim-öðretim yýlý baþladý. Ancak bazý çocuklarýmýz için açlýkla mücadeleyle devam edecek uzun bir yýl daha baþlýyor. Bu çocuklarýn da

hakký eðitim görmek, teneffüslerde arkadaþlarýyla oynamak... Bu çocuklarýn yanýnda okula bin bir zorlukla giden, minibüs parasý vermemek için öðlen okulda aç kalan çocuklar da var. Aslýnda saymakla bitmez… Üniversite sýnavlarýnda çok güzel puanlar almýþ fakat maddi sýkýntýlardan dolayý burada kalmak zorunda olan ve istemedikleri bölümlere giden baþarýlý öðrencilere ne demeli? Ya kapý kapý dolaþýp burs isteyen, okumasý bu bursa baðlý olan öðrencilere kapýlarýný kapatan ilimizdeki güçlü firmalara ve iþ adamlarýna? Gelin bu çocuklara yardýmcý olalým. Kimin gücü ne kadarýna yeterse... Ama bu çocuklara yazýk etmeyelim.

MAKÝNA DAÐITIMI YAPILDI ÖÐRENCÝLERE MONT DAÐITILDI T a r ý m Ý l Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, bakanlýk tarafýndan belirlenen kriterlere göre toplam 302 çiftçiye 302 adet makine ve ekipman daðýtýmýnýn yapýldýðý belirtildi. 5'te

SÝÝRT'TE OKUL POLÝSÝ EKÝBÝ KURULDU

Siirt Emniyet Müdürlüðü 2010-2011 eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle okul önlerinde ve çevrelerinde önlemler aldý. 5'te

Evren Mahallesi'nde bulunan Haþim Öztanýk Ýlköðretim Okulu'nu yaptýran Öztanýk ailesi okulda okuyan bütün öðrencilere birer mont 8'de gönderdi.

CHP AZ OY ALDIÐI BÖLGELERDE ÝNCELEME YAPIYOR

SÝÝRT MÝSAFÝRPERVERLÝÐÝNÝN ÖNCÜSÜ Siirt Spor Kulübü Eski Baþkaný M. Beþir Ýlçin, kulüpten ayrýldýktan sonra da takýmla dostluðunu devam ettirdi.Siirt'in misafirperverliðinin öncüsü olan ve yardýmseverliðiyle tanýnan Ýlçin, ilimize gelen takýmlarý eli boþ göndermiyor. Onlara yemek vermekle kalmayýp, ilimizin yöresel ürünlerinden olan fýstýk ve bal da hediye ediyor. En son deplasmana gelen Antalya Kepezspor takýmýný da misafir eden,onlara yemek yedirip hediyeler alan Beþir Ýlçin, bunu hep yapýyor. Siirtliler tarafýndan sevilen ve sayýlan biri olan Eski Kulüp Baþkanýmýzla gurur duyuyor ve kendisini bu özverisinden dolayý kutluyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi az oy aldýðý yerlerde incelemeler yaparak neden az oy alýndýðýný tespit ederek önlem alacak. Bu amaçla bir heyet Siirt'te incelemelerde bulunuyor. Parti Meclis Üyesi Soner Çetin ve Adýyaman Milletvekili Þevket Köse, Siirt'e gelerek parti üyeleri ve vatandaþlarla görüþmeye baþladý. CHP il binasýnda basýna açýklamalarda bulunan Çetin “Siirt, Bitlis, Ordu ve Giresun Ýlleri heyetimizin görev alanlarýdýr. 7'de

sayfa1  

BURHAN; HÝBE PROGRAMLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAMIZ GEREKÝR ÇALAPKULU “SÝÝRT'ÝN KALKINMASI TARIMSAL SANAYÝ ÝLE GERÇEKLEÞEBÝLÝR'' SÝÝRT'TE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you