Page 1

Siirt ev sahipliði yaptý Dika mali destek çaðrýsýnda Kutlu doðum haftasý kutlandý Programa Vali Necati ÞENTÜRK'ün yanýnda Siirt Üniversitesi Rektörü Recep ZÝYADANOÐULLARI, Ýl Emniyet Müdürü Celali TOPUZ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Tevfik Fikret ETEKER ve büyük bir halk t o p l u l u ð u katýldý.Programd a ilk olarak, Ç a r þ a m b a akþamlarý K a n a l 5 6 ekranlarýnda izlediðiniz “ G Ö N Ü L DÜNYASI” programýnýn sunucusu, hafýz Ýbrahim ÇOBAN tarafýndan Kuran-ý Kerim okundu. Sayfa 5'te

Her sene deðiþik illerde düzenlenen ezan ve hafýzlýk yarýþmasýn a bu sene de Siirt ilimiz ev sahipliði yaptý. Ezan yarýþmasýn a 10, Hafýzlýk yarýþmasýn a ise 6 il olmak üzere toplam 16 yarýþmacý katýldý. Sayfa 5'te

Siirt, Mardin, Batman ve Þýrnak illerine hizmet verecek olan DÝKA ilk mali destek çaðrýsýný Mardin'de düzenlenen bir törenle gerçekleþtirdi.

M

YIL: 1 SAYI: 31

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 20 NÝSAN 2010

ardin'de yapýlacak açýlýþ için STSO'nun ücretsiz araç tahsis ettiði etkinlik, Mardin Atatürk Kültür Merkezinde yapýldý. Etkinliðe Siirt ve ilçelerden katýlan üyelerinin yanýnda Vali Necati ÞENTÜRK,AKP Milletvekili Arif DEMÝRKIRAN,Belediye Baþkaný Selim SADAK ,Siirt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Recep ZÝYADANOÐULLARI ,Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekilleri Nedim KUZU ve Özgür ÇALAPKOLU,il

genel meclis baþkaný sekreteri Mahmut K U R T U L U Þ , S a n a y i Ti c . M ü d ü r ü Fahrettin AKTAÇ,AKP Ýl Baþkaný Bayram KIZILAY ,Ýlçe Belediye Baþkanlarý ve bazý kurum müdürleri katýldý.Törene Tarým ve Köy iþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER,Devlet Bakaný Cevdet YILMAZ'da katýldý.DÝKA genel sekreteri Abdullah ERÝN yaptýðý konuþmasýnda Vizyonlarýnýn bölge kalkýnmasý ve bölge halkýnýn Refah düzeyini arttýrmak olduðunu dile getirdi.Her iki bakanýnda birer konuþma y a p t ý k l a r ý t ö r e n d e Va l i N e c a t i ÞENTÜRK'te yönetim kurulu baþkaný sýfatýyla hibe çaðrýsýnýn esaslarýný özetledi.Vali ÞENTÜRK bu yýl 10 milyonu kobi'lere 8 milyonu alt yapý projelerine olmak üzere toplam 18 milyon TL verileceðini söyledi.Vali Necati ÞENTÜRK her iki Bakan'ada birer plaket takdim etti.

GÖREVÝNÝ YAPAR GÝBÝ BGÖZÜKENLER SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ HANGÝ ÝÞLERLE UÐRAÞIR?

KARAYOLLARI BU YOLLARI NERDE NASIL DENETLÝYOR

ölgemizde etkisini sürdürmekte olan kriz, yoksullaþma ve iþsizleþme ile beraberinde saðlýk problemlerininide getiriyor.Saðlýk problemlerinden kastýmýz tedavi hizmetlerinin yetersizliði söz konusudur. Saðlýk hizmetlerinin yetersizliðinin hatta saðlýk hizmeti verilmemesinin en büyük örneklerinden sadece birini getiriyoruz ekranlarýnýza.Ýlimize 70-80 km uzaklýkta bulunan 1500 nüfuslu yaðcýlar köyü , saðlýk hizmetiyle henüz daha tanýþmamýþ.Köyde bir saðlýk ocaðý var yok deðil ; fakat saðlýk ocaðý demek için þahit bulmanýz gerekir.Çatýsý bile bulunmayan bu saðlýk ocaðýnýn bir doktoru var ama oda baþka bir yerde görev yapýyor.Görevini yapanmý yoksa yapar gibi gözüken yetkililere sormak gerekiyor, bu köyde hiçmi doðum yapacak anneler,ateþi

yükselen çocuklar yada müdahale edilmesi gereken hastalar olmuyor.Oluyordur elbettede,görevi boyunca kaç defa o köyü ziyaret edipte sorunlarýný dinlediðini merak ettiðimiz yetkililer,saðlýk hizmetinden yetersiz olduklarýnýda biliyorlardýr erhalde.Bir bütün olarak tutarlý, sürekli güven veren politikalar uygulamasý gereken il saðlýk müdürlüðü aksine her geçen gün görevini yürütttüðü bu ilde ve çevresinde bu ilgisizliði ile güven kaybýna yol açýyor.Köylüler seçim zamanýnda bu yoksul köyde böyle bir saðlýk kaosu yaþanýrken,büyük lokma yiyenlerin hiç mi haberi yok yada Bu kaosu milletvekillerimizin nasýl karþýlayacaðýda merak konusu.Unutmamalýki sosyal devletin bir gereði olarak yurttaþlarýnýn saðlýk ve temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý sýklýkla tanýmlandýðý gibi bir sadaka ve lütuf deðildir. Devletin yapmasý gereken ödevidir

Geçtiðimiz günlerde Siirt-Þirvan karayolunun beton asfalt muammasýný manþetimize taþýmýþtýk. Sarýgül K56'ya canlý baðlandý

T

TÜM YOL BOYUNCA KÖSTEBEKLER YUVA KURMUÞ GÝBÝYDÝ

B

u konularýn kapanmadýðýný iþte bu görüntülerle yine ispatlýyoruz.SiirtKurtalan karayolunun delik deþik, köstebek yuvasý haline, karayollarý müdürlüðü bu sefer de sessiz kalabilecek mi.Karayollarý bölge müdürlüðünün, Siirt'in dýþ dünyaya açýlan penceresi olan karayollarýný nasýl denetlediði büyük merak

Konuyla ilgili karayollarý bölge müdürlüðünün bir açýklamadan bile aciz olduðu ortaya çýkmýþ, bu konuda hiçbir þekilde hiçbir açýklama yapýlmamýþtý, o durumu bin kýlýfa giydirip gündemin kaybolmasýna çalýþýlmýþ ve konu kapatýlmýþ sanýlýyordu.

konusu.Karayollarýna soruyoruz, BU YOLLARI KÝM, NEREDE, NASIL DENETLÝYOR.Bu olayda da insanlarýn gözünün, boyanacaðý düþüncesine kapýlma gafletine düþmek büyük hata olacaktýr; çünkü biz bu konunun peþini býrakmayacaðýz ve daha iyi, daha güzel bir Siirt için makamýnýn hakkýný vermeyen herkesin takipçisi olmaya devam edeceðiz.

ürkiye Deðiþim Hareketi genç Baþkaný Mustafa SARIGÜL , Çoban Show programýna canlý telefon baðlantýsý ile baðlanarak Siirt ile ilgili düþüncelerini Kanal56 aracýlýðý ile Siirt halkýyla paylaþtý.Siirt için çalýþmalarda bulunmak isteyen SARIGÜL , Güneydoðuda deðiþimin hareketini herkesin birlikte, herhangi bir ayrýmýn gözetilmeyeceði bir Türkiye oluþturmaya hedeflediðini belirtti.

te çalýþmalara baþladý TDH Siirt T

ürkiye Deðiþim Hareketi kurucu üyeleri Genç Aða MERÝÇ ve Hamit ENES Siirt Ýl baþkanlýðýna ziyarette bulundular.Deðiþimin hareketi olan THD kurucularýndan Hamit ENES ve yine parti kurucularýndan Genç Aða MERÝÇ parti binalarýnda bir yemek vererek basýn açýklamasýnda bulundular.Siirt'tin gerçek sorunlarýn yerinde tespit etmek amacýyla geldiklerini ifade ederek vatandaþlara ziyaretlerde bulunduklarýný fakat;Siirt'in çaresiz mutsuz ve umutsuz olarak gördüklerini belirten ENES Siirt'le ilgili çalýþmalarýn bundan sonra daha da artacaðýný sözlerine ekledi.

sayfa1  

Byoksul laþma ve iþsizleþme olmuyor.Oluyordur elbettede,görevi SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ HANGÝ ÝÞLERLE UÐRAÞIR ? YIL: 1 SAYI: 31 50 Kr 20 NÝSAN 2010...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you