Page 1

KANAL56’DAN BAYAN ÇOLAK FEDAKAR ANNEYÝ KUTLADI B AÇIKLAMA öbrek hastasý oðluna Ýstanbul'da yapýlan ameliyatla böbreðini baðýþlayan Anneye Vali Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak'tan kutlama. Bayan çolak herkesi organ baðýþýna davet etti. Geçtiðimiz ayda Ýstanbul'da gerçekleþtirilen bir ameliyatla böbreklerinden birini oðlu Bülent Ekinci'ye (35) baðýþlayan anne Behiye Ekinci (60) Algül Mahallesindeki evinde ziyaret eden Gülsüm Çolak anneyi kutladý ve hareketinin herkese örnek olmasýný diledi. 8’de

S

iirt Kanal56 televizyonu þuana kadar yapmýþ olduðu yayýn anlayýþýyla hep takdir kazanan bir televizyon olmuþtur. Doðru cesur ve tarafsýz olmayý ilke edinen Kanal56 televizyonu halktan yana bir yayýn sürdürmekte ve kiþisine göre deðil halkýn çýkarlarýna yönelik tarafsýz haber yapmaktadýr. Siirt'te olumlu ve olumsuz tüm yönleri masaya yatýran Kanal56 televizyonu kiþiye baðlý haber anlayýþý içinde deðildir ve halka yönelik haber anlayýþýný benimsemiþtir. Kanal56 televizyonunun Siirt çýkarýna yönelik yapmýþ olduðu yayýnlardan rahatsýz 80. Yýl Ýlköðretim Okulu Ýngilizce Öðretmenliðini yapan Çiðdem Akay okullarýnda olan kiþi veya kiþiler tarafsýzlýðýmýzý bulunan eksikleri gidermedeki yardýmý, yaptýðý giriþimler sonucu Ýstanbul Beþiktaþ Hasan sorgulamaktadýrlar. Kanal56 televizyonu haberlerinde Ali Yücel Ýlköðretim Okulu'ndan buldu. yoksulun derdini dinlemiþ halka mikrofon 80. Yýl Ýlköðretim Okulu Ýngilizce Öðretmeni Çiðdem Akay maddi sýkýntýlar yaþayan uzatmýþ ve birçok soruna çare olmuþtur. 4’te öðrencilerinin daha iyi þartlarda eðitim görebilmeleri için Ýstanbul Beþiktaþ Hasan Ali Yücel

ÇÝÐDEM ÖÐRETMENDEN ÖRNEK DAVRANIÞ Ýlköðretim Okulu Türkçe Öðretmeni Yusuf Yýlmaz ile iletiþime geçti. 3’te

YIL: 2 SAYI: 73

www.haber56gazetesi.com

1 TL

22 ÞUBAT 2011

ÝRAN'DA SÝÝRT RÜZGARI KUZU GRUP SÝÝRT'ÝN GURURU OLDU

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, geçtiðimiz hafta içinde Ýran'a yaptýðý resmi ziyarette, iftiharýmýz Kuzu Ýnþaatýn uydu kent þantiyesini ziyaret etti. Ýlk etapta içinde eðitim kurumlarý ile yirmi bin konutun yapýlacaðý ve üç binden fazla iþçinin çalýþtýðý ve toplamda beþ milyar dolarlýk projenin baþlangýcý olan þantiyede Kuzu Grup Y ö n e t i m Kurulu Baþkaný Gökçen Kuzu, Kuzu Grup Y ö n e t i m Kurulu üyesi ve ayný zamanda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven K u z u v e kalabalýk bir h e y e t l e karþýlanan Cumhurbaþkaný Gül'e Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Devlet Bakaný Cevdet Yýlmaz ve TOBB Yönetim Kurulu Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu eþlik etti. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Gökçen Kuzu'dan proje hakkýnda bilgi alan Cumhurbaþkaný Gül daha sonra Ýran'da iþ yapan Türk iþ adamlarýyla bir toplantý yaptý. Haber56 gazetesi olarak ilimizi ve insanýmýzý terk etmeyerek inþaat sektöründe Türkiye'de ve þimdi de yurtdýþýnda dev projelere imza atan Kuzu Grup yönetimini kutluyor, çalýþmalarýnýn artarak devamýný diliyoruz.

GARZAN TEKSTÝL; SÝÝRTLÝLERDEN DESTEK BEKLÝYORUZ

S

iirt'te bu sene açýlan 121 çalýþanla, haftada yurt dýþýna otuz bin adet ihracat yapan Garzan tekstil Siirt'ten destek bekliyor. Garzan tekstil genel müdürü Mehmet Nuri Çardak tek baþlarýna kimsenin yardýmý olmadan tekstil fabrikasýný kurduklarýný ve hiçbir destek almadýklarýný söyledi. ÇARDAK Siirt'e hizmette bulunmak istiyoruz bu nedenle Siirtliler den her türlü desteðin verilmesini istiyoruz dedi.

MESLEKTAÞIMIZIN ACI GÜNÜ

S

iirt Emniyet Müdürlüðü tarafýndan Sosyal Destek P r o g r a m ý ( S O S E S ) kapsamýnda 'Grup içinde iletiþim' konferansý düzenlendi. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü salonunda düzenlenen konferansa Ege Üniversitesi'nden Alper Bayraktar ile Ýsmail Özpazarcýk konuþmacý olarak katýldý. 3’te

U

m u t Gazetesi G e n e l Yayýn Yönetmeni ve Anadolu Ajansýn Siirt Ýl Temsilcisi Ayhan Mergen'in acý kaybý, Ayhan Mergen'in Annesi Halisa Mergen vefat etmiþtir. Kanal56 Yönetim Kurulu Baþkaný ve çalýþanlar olarak merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine de baþsaðlýðý dileriz.

sayfa1  

S Siirt'ten destek bekliyor. GARZAN TEKSTÝL; SÝÝRTLÝLERDEN DESTEK BEKLÝYORUZ MESLEKTAÞIMIZIN ACI GÜNÜ MESLEKTAÞIMIZIN ACI GÜNÜ Sosyal Destek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you